De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent

284 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 15 September. De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent. Konsultiert 03 Dezember 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/k35m903p82/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

te .TA ARC A NO - Nr 8 10 centiemèn het nummer. Cent. 15 Rpntftmhftr 1Q17 DE EIGENAAR Orgaan der Maatschappij Organe de la Société Eiaenaansbelanaen De huurder is gemachtigd een vermindering van huishuur te eischen in verhouding der waardvermindering van het verhuurde goed, als deze gansch | of gedeeltelijk vernield is. (B. W. art. 1722). j Le preneur a le droit de demander une diminution de loyer proportionnelle lorsque la chose louée a été détruite en tout ou en partie. (C C art. 1722). Dit blad verschijnt den 15en van elke maand. Journal paraissant le 15 de Al wat het blad betreft moet zonder de minste onkosten ten bureele dezer Dampoortstraat, 61, ingezonden worden. Tout ce qui concerne la rédaction ou l'administration du journal doit être remis sans frais Rue d'Anvers, 61. ABQjOEMENTSPMJS : Fr. 1,00 per jaar. Aankondigingen en reclamen s Fr. 0,25 den regel en per nummer. Bii dit nommer Mort son Diivososel. - Sterf geval Een onzer oudste en eerbiedvvaardigste leden, M uffer CORALIE LEDEWYN geboren den ln November 1854, heeft den 7 Sep-tember 1917 het tijdelijke met het eeuwige ver-wisseld.Aan hare zoo diep beproefde familie bieden wij onze oprechte deelneming. Samenwerkend Vennootschap " Eigensarskredietvereeniging ,, Afdeeling van Eigenaarsbelangen tijdelijk gevestigd : St-Jansvest, 12 (Kunst- en Letter kring), te Gent. Ingevolge artikel 17 der standregelen, Gewone Alge meene Verg^dering der aandeelhouders op Maandaj 24 September 1917, om 6 ure 's avonds. Dagorde : A. Verslag van den bestuurraad en vai College van Commissarissen over bilan en rekeninj der profijten en verlie^en; B. Goedkeuring van Bilan C. Voorstellen ; D. Gebeurlijke ontlasting der Beheer deis en Commissarissen. Buitengewone algemeene vergadering zelfden dag om 6 3/4 ure 's avonds. Dagorde : A. Uitgifte vai EIGENAARSKREDIET ElliENÀAiiSHKiiOiiST Leeningbank in 't leven geroepen en uitsluitelijk doo Eigenaarsbelangen ondersteund, ten behoeve van klein huiseigenaars die door de moeilijke omstandigheden di< wij beleven, maar al te zeer getroîfen zijn. Daar dezen, die de minste grondbelasting betalen door aile hulp- of steunkomiteiten van aile onderstani worden uitgesloten, zoo heeft onze maatschappij il deze benadeeling voorzien met hare goede diensten aai hare al te beproefde leden aan te bieden ; zoo leen zij geld tegen gematigde intrest, zoowel op roerend dan onroerende goederen (hypotheek of ernstige aan deelen en obligaties). Zetel : Kunst- en Letterkring, St-Jans-vest, nr 12, te Gent. •• Bureel open den Vrijdag van 5 tôt 6 uren. —o— Inlichtingen voor Eigenaars. De leden en de geabonneerden van den buiten wordei vriendelijk verzocht het blad zelve, bij den hee Winsel, Dampoortstraat, 61, te gaan halen. Aile eigenaars of zij lid zijn van Eigenaar sbelangei of niet, worden beleefd verzocht, ten aile tijden, docl zoo spoedig mogelijk, ons kennis te geven van ail verandering die hun woonhuizen onder opzicht vai inwoners mochte ondergaan. Aile daaromtrente mededeeling kan men aan d brievenbus, ten dien doeleinde in ons lokaal, Kunst en Letterkring, geplaatst, toevertrouwen. Bericht aan de Eigenaars en bestuurledei der Eigenaarsmaatschappijen van Oost- Vlaan deren. — De heer E. WINSEL, hoofdopsteller va De Eigenaar en voorloopige Bestuurder van het Prc vinciaal Verbond, ontvangt dagelijks ten zijnent, Dampoortstraat, 61, Gent, van 8 tôt 10 en van 2 tôt 5 ure, uitgezonderd de Donderdag namiddag. * * * Eigenaars van het kanton Wetteren kunnen koste looze raadgevingen ontvangen bij den heer Alfrei Braeckman, lid van Eigenaarsbelangen, Schoolstraai nr 35, te Wetteren, uitsluitelijk des Zondags van 9 te 1 uur. Benoodigheden voor Eigenaars te bekomen bij den heer E. WINSEL, Dampoortstraat, 61, of 's Vrijdags in ons lokaal, Sl-Jansvest, 12, van 5 te 6 ure. Huishuurboekjes aan 0,0 » maandelijksche kwijtschriften. 0,1 Soucheboekjes aan 0,50 Huurcontracten (in dubbel) op zegel .... 1,25 » » niet gezegeld. . . 0,40 Aile verandering van woonst moet onmiddellijk aan het Bestuur medegedeeld worden. Eigenaarsbelangers! Neemt allen een abonnement op ons blad DE EIGENAAR, 1 frank 's jaars. Onkosten van verzending in meer voor de provincie. — VW Om binnen kort te verschijnen LA QUESTION DES LOYERS. Het beschreven historiek dezer zoo brandende kwes-tie gedurende den oorlog te Gent, is niets anders dan een warm pleidooi ten voordeele der zoo getroffene kleine eigenaars. Als tegenhanger van het programma van den zoo beruchten huurdersbond bevat het, nevens eene zeer omstandige uiteenzetting onzer grieven, een voor-wetsontwerp dat wij, bij den terugkeer van de Belgische Kamer, onmiddellijk aan de leden van dit Wetgevend lichaam schikken voor te leggen om herstel en vergoeding voor de geleden schade te bekomen. Per inschrijving ten bureele van dit blad : 1,50 fr. Narlisn in rlpn hnnrlfl • 2.00 fr. màaisciappij •' mnùesislâm Zetel : Notarissenhuis tijdelijk gevestigd in den Kunst en Letterkring St-JANSVEST, 12. Wekelijksche bestuurzittingen telkens de) i VRIJDAG om 6 ure. Maandelijksche bestuur zittingen den EERSTEN MAANDAG van elk maand. om 6 ure. In geval van beschadigingen door den huidigen toe stand toegebracht aan eigendommen, mogen aile eig< naars (leden of niet-leden), voor aile inlichtingen zic wenden tôt het bestuur der maatschappij, aile vrijdage om zes ure, in het lokaal kunst- en Letterkring St-Jansvest, en bij dringendheid bij de volgende b« stuurleden : BUYCK P., Van Hulthemstraat, 74, Gent. COPPENS Alb., Clementinalaan, 27, » DE PUE Jan, Korte Steenstraat, 12, » (Medegedeeld). Pnmneiaal Verbond der Huiseigenaarsmaatschappijen va Oost-Vlaanderen Uit Zele ontvingen wij de tijdîng, dat de aida bestaande eigenaarsmaatschappij zich maar bij h Verbond aansluit op voorwaarde dat brouwers, zaa waarnemers, verzekeringsagenten, ontvangers, behe< ders, in één woord, al dezen die eenig persoonli voordeel uit huur en verhuur van andermans eigendc kunnen genieten, uit het bestuur der Federatie zoud gesloten worden. Volgens schrijver dezes gebeurt het maar al te di wijls dat sommige personen zich de zaak aantrekk uit eigenbelang, en de eigenaarsmaatschappijen v den voorgeschreven weg zoeken te doen afwijken, c desnoods de plaats in te nemen van goede en onba zuchtige elementen, tôt groot nadeel van het algeme welzijn. Daar waar deze bepaling wordt ingevoerd en na£ leefd, genieten de eigenaarsmaatschappijen zulk grooten bijval, dat geen enkele eigenaar nog weig< zich erbij aan te sluiten ; zelfs de hooger vermelde p( sonen, welke geen deel kunnen maken van het bestui geven niettemin hunne bijtreding, wel wetende dat z bij eene strenge en algemeene toepassing dezer ver< dening, meer te winnen hebben dan te verliezen. Schrijver verzekert ons dat verscheidene maatscha pijen uit het Land van Waes niet alleen in hun midd dezen maatregel gaan toepassen, maar dat zij zi VxnnoiM Uiî DrAwi'npiaol ?it\\ar\ an sluiten, voor zooveel er aldaar van deze zienswijze rekening woidt gehouden. Volgens andere inlichtingen uit goede bron genomen, is het ontwerp van règlement voor ons Provinciaal Verbond, welke voor eenige maanden in De Eigenaar verscheen, het voorwerp van een ernstig onderzoek vanwege sommige aangesloten vereenigingen, welke op tijd en stond doeltreffende voorstellen zullen in-dienen om er wijzigingen aan te brengen. Wij richten een beleefd maar dringend verzoek aan aile aangesloten vereenigingen, opdat zij zoo spoedig mogelijk het beheer van De Eigenaar met den inhoud en den uitslag hunner werkzaamheden zouden bekend maken. e. \y. 1 mirnm ii MI Te Ledeberg Van een lezer uit Ledeberg ontvingen wij de kopi van het verzoekschrift, dat ter gelegenheid van dei laatsten bommenaanval aan den gemeenteraad deze gemeente werd overhandigd. Ledeberg, den 31 Juli 1917. Aan de Heeren Burgemeester, Schepenen en Gemeente raadsleden der gemeente Ledeberg, Mijnheeren, Wij ondergeteekenden, kleine eigenaars en burger: van Ledeberg, hebben de eer de onmiddellijke tusschen komst te vragen van het Schepencollege en Gemeente x uuu, IV.-11 vi..uv uv/ ,i; heeft, met te vergrooten. Sedert drie jaren lijden wij door den schrikkelijker oorlog, onze spaarpenningen zijn uitgeput en nu ziji wij de slachtoffers van aanvallen. Daar iedereen weet welke gevolgen deze daden ni zich slepen, gelooven wij ze niet te moeten blootleggen Maar iefs dat uit het oog verloren wordt is hetgeei verder kan en zal gebeuren. Muren zijn omgeworpen, vensters uitgeslagen, dakei afgerukt en bij regen en wind zijn wij verplicht besten dig het water uit onze kamers en vertrekken te vagen Daar wij geen middelen hebben om iets te herstellen indien er niet spoedig opgetreden wordt, zullen onver mijdelijk ziekten volgen. Wij durven dus hopen, geachte Heeren Burgemees ter, Schepenen en Gcmeenteraadsleden, dat gij di ellende die onder ons heerscht zult trachten te ver zachten met ons onmiddellijk ter hulp te komen. U dankend op vooihand, bieden wij U de verzeke ring onzer hoogachting aan. * * * DiL verzoekschrift is onderteekend door 28 klein eigenaars en huuraars der Gontrode-, Moriaan- ei Hofbouwstraten. Wat iedere eigenaar weten moet Wij knippen uit De Nieuwe Gazette van Gent de volgende regeltjes, welke wij graag onder de oogen onzer lezers brengen : « Dit boekdeeltje dat zooeven verscheen, zal stellig het gewenschte zijn ter bevoegder plaatse. Het is op-geskld in eene eenvoudige en bevattelijke taal en heeft voor doel huurders en verhuurders op de hoogte te stellen hunner wederzijdsche rechten en plichten, zoo-dat zij in de dringendste gevallen in staat kunnen zijn zelve in de eerste noodwendigheden te voorzien, in geval van moeilijkheden en discussies. Een uitstekend gedacht, want vele eigenaars zijn doorgaans onwetend aangaande wetten en verordeningen nopens het recht van eigendoin en dedaaraan verbonden verplichtingen. De heer Winsel, het moet gezegd, heeft zijn taak zeer goed opgevat en met zorg zijn gegevens uitge-werkt. Het werkje is verdeeld in 16 lessen, onder vorm van vraag en antwoord en handelt opvolgentlijk over het eigendom, huur en verhuur, duur der pachten, het kontrakt, pachtverbreking, rechten en plichten van den verhuurder en huurder, het opzeggen, belastingen, beschadigingen, kwijtschrift gebruiken, hypotheek en erfdienstbaarheden. Een nuttig boek, in onze taal geschapen, dat een leemte vult in den gang van het dagelijksch leven. Verkrijgbaar in aile boekhandels, en bij den schrijver, Dampoortstraat, 61, Gent. »

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De eigenaar: orgaan der Maatschappij Eigenaarsbelangen van het arrondissement Gent gehört zu der Kategorie Advertentiebladen, veröffentlicht in Gent von 1914 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume