De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

851 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 25 August. De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven. Konsultiert 19 Januar 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/9z9086409j/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Derde Jaargang, nr 84. Frijs per nummer : 8 centiem. Zondàg 25 Augustus 1018. De Gazet van leuven ÉMiS^ ■ < * Abo^nenienis^rijs s Per jaar 4.00 fr. Voor zes maanden . . . 2.00 fr. Voor drie maanden . . . 1.00 fr. Opstel en Beheer : 148, Naamsche Vest, 148, LEUVEN Postcheck-rekening Nr 242 Elk medewerker blijft verantwoordelijk voor zijn | opstel. — Ongeteekende brieven of bijdragen worden |' niet in aanmerkinggenomen. — Handschriften worden ji niet ;ug gegeven. AANKOND1GINGEN : Naar overeenkomst. BOEKBESPREKING : Het inzenden van éénjexemplaar geeft recht op vermelding ; twee exemplaren op bespreking. Vlaamsch-Katholieke Arrondissementsbond Kenspeuk : Ailes voor VlaanAeren Vlaanderen voor Kristus. Zetel en Sekretariaat : Predikheerenstraat 10, Leuven. M H Een der prachtigste en bestgelukte plaatselijke vergaderingen van den V. K. A. is stellig deze, belegd op Zaterdag 17" Augustus 11. Niet enkel was de opkomst buitengewoon, doch wij hadden daarbij het geluk in ons midden te hebben, een onzer beste werkers van den Vlaamschen strijd, namelijk Heer Van Cleemput, afge-vaardigde van de Vlaamsche krijgs-gevangenen uit Duitschland. Daags te voren hadden wij dezen dappere, met Heer K. De Schaepdrijver, afge-vaardigde van de Vlaamsche partij aan den IJzer, in de zaal van Parijs, hooren toejuichen. Wij hadden met hem gevoeld al het leed, dat aan onze dierbare jongens wordt aange-daan. Nochtans, wat kon men beter wenschen dan eens met één dezer helden in innigen kring te spreken en daar hunne diepste gemoedsaandoe-ningen te vernemen? Dit buitenkansje werd ons toegezegd, en Heer Van Cleemput, dien wij uit ganscher harte danken, kwam onze zitting met zijne tegenwoordigheid vereeren. Spreker had zich voorgenomen het leven van onze Vlaamsche krijgsge-vangenen te beschrijven en ons aan te toonen, dat daar ook de liefde voor het geliefde Vlaanderland is ontbrand. Op aandoenlijke wijze wist hij ons de afscheidsoogenblikken in 1914 af te schilderen. Geen hart bleef, bij die woorden, onbewogen ; niemand was er die niet in zich deze benauwdheid-wekkende stonden voelde heropwellen. Over de krijgsverrichtingen wilde hij ons niet onderhouden, doch het waar-dig gedrag onzer dapperen werd op heerlijke wijze voor oogen gelegd. Hij herinnerde zich de groote ko-lommen krijgsgevangenen die naar Duitschland werden overgebracht ; de angst die hen allen bezielde was nog frisch in zijn geheugen.Het Vlaamsche kamp van Gôttingen zou hij ons in zijne kleinste bijzonderheden doen kennen en aantoonen, hoe er ailes, vanaf den beginne, toeging. De drie eerste weken schenen hem eene eeuwigheid, doch weldra kwam er opbeuring. Met welk ongeduld, met welk overgroot verlangen trachtten zij naar een woord van huis.Wie beschrijft de vreugde, toen zij van hun dierbaar huisgezin nieuws ontvingen, meer nog, wanneer hun een pak levensmiddelen werd ter hand gesteld. Jammer genoeg voor deze jongens, die geene familie-leden meer telden, want droevig was hun lot. Spreker brengt nochtans hulde aan de verscheidene inrichtingen, die zich met het edelmoedig werk der krijgsgevangenen onledig hielden. Stilaan ook kwam er wat meer broe-derlijkheid in de kampen en kleine kringen werden onder de vrienden ge-sticht. Eerst hadden onze jongens den blooten hemel voor gewelf gehad, daarna werden kleine tenten opge-timmerd, die weldra moesten vervan- gen worden door de groote barakkei Ailes leek weldra op eene kleine stac Hier ook treft men straten aan, zooa! de Bormsstraat, de R. de Clercqstraa de Vlooienstraat, enz. — Al dez wegen werden alzoo genoemd omdj zij iets gemoedelijks of verheugends i zich omsloten hielden. Iedere bara heeft zijne hijzondere bestemming, z dienen voor keuken, zaal voor kinem of tooneelvertooriing, waschkamer j vergaderplaats voor de godsdiensl oefeningen, enz. enz. Laat ons niet veronderstellen, dat e enkel voor het lichamelijk voedst wordt gezorgd; neen, de intellek tueelen hebben daar ook geestesweri ingericht ; vele kursussen worden e gegeven, die onze soldaten stellig tei nutte komen. Wat de Vlaamsche akti< in Gôttingen betreft, deze is opper best. Vijf en tachtig op honderd ziji radikaler dan de hevigste flamingantei hier in het bezette gebied. Om zicl te overtuigen raadplege men slecht: het bladje : « Onze Taal ». Spreke legt bijzonder nadruk, dat er moe gezorgd worden dat aile Vlaamschi krijgsgevangenen huiswaarts keerei en hier mede wedijveren voor de ont voogding van Vlaanderen. Voor he einde werden we vergast op eei prachtig versje van M. Breyne. On noodig te vermelden met welke geest-drift heer Van Cleemput werd ont' haald; de welverdiende hulde werc hem ook niet gespaard. Leden van den VI. K. A., na zulke uiteenzetting kan er niet meer geaar-zeld worden. Naar het voorbeeld var deze dapperen uit Gôttingen en onze strijders aan den IJzer, duchtig aar het werk. Niets meer valt er te vree-zen; Vlaanderen moct en zal de over-winning behalen. Vooruit, ter opbeuring van gansch het Vlaamsche volk in 't gelid voor de vrijmaking var Vlaanderland! Viaamsch-Katliolieke Arrondissementsbonc Leuven. Werkzaamheden voor de volgende week : Zondag 25 Augustus. —■ Boekerij en leestafel van 10 tôt 12 il. 's voormid-dags.Dinsdag 27 Augustus, van 7 toi 9 uur. — Boekerij en leestafel. Woensdag 28 Augustus. — Te 8utti tooneel en zangafdeeling. Donderdag 29 Augustus, — Te 8 uur Bestuursvergadering voor de Jonge Wacht. Boekerij en leestafel vau 7 toi 9 uur. Vrijdag 30 Augustus. — Te 8 uur Bestuursvergadering voor de VI. K. Ar. Zaterdag 31 Augustus. ■— Te 8 uut vergadering van de Jonge Wacht. Boekerij en leestafel van 7 tôt 9 u. Heropening van het Hooger Handelsgesticht van Àntwerpen ooo Wij vernemen van goed ingelichte zijde, dat de heropening van het Hooger Handelsgesticht nog dit jaar zal kunnen ge-schieden. Reeds vier jaar ligt het officieel hooger handelsonderwijs in onze groote haven stil, zoodat de studenten en hun oiïders dit nieuws met vreugde zullen be-groeten, Het Ministerie van Nijverheid en Arbêid, waarvan het Hooger Handelsgesticht afhankelijk is, heeft beslist dat de i. heropende leergangen voortaan in de Ne 1. derlandsche en niet meer in de Fransch s taal zullen gegeven worden, dit naar he j voorbeeld van de Hoogere School voc ^ Handelswetenschap gehecht aan 's Rijk Universitett te Gent, waar de collèges uii 1 sluitelijk in de landstaal worden gehouder De heer Antoon Moortgat, de geleerd v griffier onzer Kamer van Koophandel, or e zijn eruditie op aile gebied, maar voon a op dat der handels- en taalstudiën, in d , onderwijs- en zakenwereld te Antwerpe: - overbekend, is tôt Bestuurder van onz befaamde handelsuniversiteit benoemd ge r worden. Voorwaar, een gelukkige keus! ] Wij vernemen tevens dat de professoreri die gelast^worden met het geven van dei leergang voorbereidend tôt het ingangs examen, door het Ministerie aangesteld zijn r Deze leergang begint den 26«ten deze 1 maand en duurt tôt 19 October. Daa î enkel de leerlingen, die de eerste klas de handelsafdeeling in een Athenœum van he j Rijk of in een vrij ondervvijsgesticht vai denzelfden graad hebben uitgedaan, zonde * ingangsexanien tôt het eerste studiejaar wordei 1 toegelaten, raden wij al de studenten, die aat 3 deze voorwaarde niet voldoen en zich tôt he r hooger handelsonderwijs besteramen, dringenc j. aan deze herhalingsleergangen te volgen,alsool de leerlingen die uit de rethorika der ouden humaniora komen of uit de rethorika de: 1 moderne humaniora (wetenscnappelijke afdee ling), vermits zij eenaanvu}!-;, ^ {«îgâBgîîrsrier [ over boekhouden, handelsrekenen.scheikunde Engelsch en Duitsch moeten afleggen, De gegadigden kunnen zich aile dagen later inichrijven bij den heer Bestuurder var 11 tôt 1 uur (T. U.), Schildersstriat, 41 Inschrijvingsrecht : 60 frank. Tevens deelt men ons mede dat de Coin-missie ter Behartiging van Studentenbelangen die op dezelfde uren in hoogergenoeind gesticlr ! zetelt, aile inlichtingen verstrekt aan de stu denten van buiten de stad, wat aarigaat voe-l ding, verblijf en reistoelatingen,en aan iedereer aile gewenschte bijzonderheden mededeeli aangaande te bekomen studiebeurzen, examen gelden, programmai, enz. De Commissie zal eerîtdaag» kosteloos eer uitvoerig inrichtingsboekje verspreiden, te verkrijgen op hetzeltde adres. Ook degenen die voor het volgcn var Hooger Handelsonderwijs in regel zijn, kunner 1 zich onmiddellijk laten inschrijven en moeter niet tôt October wachten. Het Hooger Han delsgesticht levert wettelijke diploma's af var Licenciaat en Doctor. Ook Vrouwelijke studenten hebben toegang tôt de leergangen. Kleine Kronijk Bedenkelljk. Volgens een Nauen-bericht schrijfl Neuray, uitgever van de XXe Siècle, woordelijk in zijn blad : een Belgisch offensief moet in de eerste plaats ten doel hebben, zoo veel Vlamingen als maar mogelijk is om te brengen. Er moet naar worden gestreefd, het kwantitatieve evenwicht tusschen de rassen te bewerkstelligen en aile déni enten te vernietigen, die na den oorlog verwarring zouden kunnen stichten. In het Vlaamsch Konservatorium. Naar wij uit goede bron vernemen, mag men zich eerstdaags verwachten aan de benoeming van meester Paul Gilson tôt bestuurder van het Konservatorium van Antwerpen. Ieder, die de begaafdheid van den grootsten onzer huidige Vlaamsche toondichters kent,zal zich om dit nieuws verheugen. Paul Gilson is de kunste-naar, dien Peter Benoit heeft gevormd. Voîksopbeuring. Wij lezen in het «Wet en Verordenings-blad voor Vlaanderen » van 10 Oogst, volgende verordening, houdende ver- ■ leening van de rechtspersoonlijkhe e aan de vereeniging « Voîksopbeuring :t «Aan de maatschappij tôt nut ve het algemeen __ « Voîksopbeuring vereeniging tôt stoffelijke, zedelijke e maatschappelijke volksverheffing, hel e bende haar zetel te Brussel, wordt d -, rechtspersoonlijkheid verleend. » 1 Het weekblad « De l oeKomst S 1 Aan de belanghebbenden word 2 meegedeeld dat het weekblad voc Nederland « De Toekomst », in Vlaar deren nu weer te koop wordt gestel , bij de boekhandeltarsfirma « Waa i Op », die hare verkoopkiosken hee " te Brussel, te Hasselt, t - Tongeren, t Leuven, te Lier, te Brugge en t T Oostende. Genoemd blad wordt aa r 50 centiem per nummer verkocht. 1 Een nieuw tijdschrlft ' voor de Jongeren i Op 1 September aanstaande ver i schijnt eenTijdschrift voor de Jongeren - Het zal vele bijdragen bevatten ove 1 Onzen Strijd, Onze Letterkunde, Onzi ! Muziek- en Schilderkunst, enz., bijzon der voor de jongeren geschikt. Inlichtingsbureelen voor de Uni versîteit te Gent Voor aile inlichtingen betreffend( de Universiteit te Gent wende mer zich tôt de volgende bureelen : Brussel : Wetstraat 151. Open aile werkdagen van 11 tôt 1 en van 5 to 7 ; behalve den Maandag namiddag Leuven : Predikheerenstraat 10 Open aile werkdagen van 10 tôt 1 er van 3 tôt 5. Hasselt : Vlaamsch Huis. Groot< Markt. Open aile Dinsdagen en Vrij dagen van 10 tôt 1. Eerlang zullen ook te Antwerpen te Turnhout, te Diest en St Truiden inlichtingsbureelen geopend worden Onze voedselbedeelïng Op de zwarte borden van het Komi teit staat vermeld : De broodrantsoeneering is verzeken tôt den 20" Oogst. De onderhandelin gen nemen eene gunstige wending. De bevolking kan dus met gerustheie de komende dagen tegemoet zien want weldra zal een merkelijke verbete ring in de rantsoeneering aangebrach worden, door de overvloedige aankom sten die het Nationaal Komiteit za verwachten. Naar wij vernemen zou het Nationaa Komiteit in princiep besloten hebber het broodrantsoen te beginnen me 15 September a.s. te verhoogen, wel te verslaan als de voorraden, welke te zijner beschikking liggen te Rotterdam regelmatig in onze haven zullen toe-gevoerd worden. Ziedaar een nieuws dat met veel ge-noegen door onze bevolking zal verno-men worden. Voorsmaak voor de passieven, Uit Havere wordt aan « Het Belgisch Dagblad » gemeld, dat de Belgische parlementsleden, die te Ste-Adresse bijeen geweest zijn, in besloten ver-'gadering over het mémorandum van Van Cauwelaert aan de Engelsche regeering hun afkeuring hebben uit-gesproken.De positie van den heer Van Cauwelaert op Fransch grondgebied is volgens hetzelfde blad, zeer delikaal geworden. Ook verlangt hij vurig naai Nederland terug te keeren. d □ □ IETS □□ 'ri voor iedere week Barbarenwerk. e n m In 't begin van den oorlog waren 't meest de Duitschers, wien wij den scheldnaam « barbaren » naar den kop 'r wierpen. Nu zijn 't vooral de Eng^l-l" schen, welke bij ons zich den naam ^ waardig maken door hunne bommen-aanslagen met vliegmachienen op ^ onze weerlooze steden. In de Viaan-e dersche steden : Kortrijk, Oostende, c Brugge, enz. waren zulke bezoeken 1 sinds lang geen aardigheid meer. Ver-leden maand nu werd zelfs het Bra-bantsche stadje Hal door de barbaren bezocht. Elk voelt zijn eigen leed : . terwijl in de oostelijke streken des lands, welke nog met geene vlieg-r bommen kennis maakten, de wrok ; wegens het vroeger door de Duitschers gebrachte onheil voortduurt, wordt het volk ginder in de Vlaan-derens met den dag woedender tegen de Engelsch en met hunne moordda-dige vliegersaanvallen. Voor menigen ! wrokkigen Leuvenaar zou 't goed 1 zijn, ginder eens een kijkje te nemen! Nu, ik ben van gedacht, dat de J oorlog dit ailes natuurlijker wijze mee-brengt, en 't gaat niet op, de eene partij voor barbaren, de andere voor J onnoozele lammeren te verslijten. De oorlog is over de wereld gekomen evenals 'n felle kwade pest, waar al de volkeren van lijden, zonder dat het een volk er wellicht meer schuld aan heeft dan 't andere. En zoo is 't ook ' met deszelfs droevige gevolgen. Daar-' over wrokken tegen de eene partij of tegen de andere heeft geen zin. We moeten maar denken : dit zijn oor-- logszeden, dat hoort er allemaal bij i Daarbij, waarom gaan wij, burgers, i zoo vreeselijk te keer, wanneer wij, als burgers, ook eens wat van den oorlog te lijden hebben ? Is 't erger, 1 dat er ééns honderd burgers dan dat > er elken dag honderd soldaten hunne kaas bij inschieten ? En bij die bur-t gers — vrouwen en kinderen laten we er natuurlijk buiten — zijn er dan 1 toch veel minderwaardigen ; zij inte-gendeel, de soldaten, zijn de bloem ' van 't land ! Moedige patriotards ver-1 staan zoo iets niet ; die zeggen : de soldaten zijn er immers voor ! Zij, die : eenen zoon ginder ver in die hel van • ijzer en vuur hebben staan, beseffen het al wat beter : de arme jongens daarginder hebben het ook niet ge-vraagd, en voor hun plezier laten ze zich niet kapot schieten. Zie, 'k heb ik eenen zoon aan den Yzer staan, en vaak denk ik : « Waarom moet mijn schoone, bloeiende jongen ginds zijn hoopvol leven te grabbel gooien? ter- , wijl ik, oude kremper, hier veilig zit, : en niet eens de toelating krijg, om zijn jong lijf met mijn versleten vel te dekken»? Ja, men zal 't mij kwalijk nemen, maar ik kan er niet aan doen, het moet er af : ik kan 't niet verdra-gen, dat de lui zoo schreeuwen (hier te Leuven bijzonder), omdat er hier en daar 'n rotzak van 'n burger 'n blau-we boon gekregen heeft, en dan we- • gens die stornme hiiizen, die afge-braud zijn, terwijl de groote hoop

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Leuven von 1916 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume