De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

715 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 06 Mai. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Konsultiert 15 Juni 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/5q4rj4b836/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

37' JÀAR Mderiag 6 Mei 1T15 ïï' 107 l'M il ■■ i il i i ii n iupwfJ DE GENTENAAR - DE LANDWACHT DE ELE1NE PATRIOT oureeien le uem nr 16 Ketelvest Bekendmakingen. 1. Tôt het regeîen der schipvaart zijn inge- Vicht : wle Havenkommandanturen Geeraardsbere" Gent Roeselare Temsche ide Havenambten Bossuyt Dendermonde Selzaete de Bewakingsplaatsen Astene Audenaerae Oyghem Meenen. 2. leder scbipper, die met zijn schip eene dezer plaatîen bereikt, moet ha't maken en zich terstond met al zijne scheepspapieren (vaarbewijs, pasport, konnossement, vracht' brief enz.) bij de overheid aanmelden. 3. Voor het lossen en het afvoeren, alsool tôt het laden, voor de afvaart na lossen of laden, voor het verplaatsen, moet men voorafgaande, schriftelijke toe-lating der oveiheid hebben. De bepalingen op de afgeleverde toe-latingsbewijzen zijn stipt na te volgen. 4. Van 10 uur 's avonds tôt 5 uur 's mor-gends ishet varenniet toegelaten.Gedurende dezen tijd, moeten, op de schippen in hei kanaal tusschen Oyghem en Roeselare en in de Leie, westelijk Kortrijk, liggende, al de personen op de Passen vermeld, zich aar boord bevinden. 5. Het bevorderen van passagieren, he medenemen van levende duiven, brieven dagbladen,wapens,ammunitiën.ontploffings stoffen en waren niet op de vaarttoelatingS' bewijzen vermeld, zijn verboden. 6. Sleepers mogen hoogstens 4 schipper 6leepen. 7. Het verkeer met stoom- en motorbooter is verboden : op het kanaal Oyghem-Roeselare, ophet kanaal Bossuyt Kortrijk, op het afleidingskanaal der Lei, op de « Leie » opwaarts Astene. 8. a) Op de « Leie » tusschen Deijnze er Meenen stroomafwaaits en in hei kanaal Bossuyt-Kortrijk woiden geladen schippen b) op het kanaal Oyghem-Roeselare worden aile schippen door de zorgen der aanhoorige Havenkommandanturen, door paarden getrokken,waar voor rechten overeenkomend met de Tarie' ven geheven worden. 9. Schippen, die het kanaal Oyghem-Roeselare binnenvaren, moeten met dezelfde bemanning terugkeeren. 10. Overtredingen aan bovenstaande be-palingen worden met geldboete of met ge-vangenschap gestraft, tenzij er verder eene strengere straf toegepast wordt. Daarenboven kunnen ook het schip en de waren verbeurdverklaard worden, de ge-Storte gelden (Kaution) vaarttoelatingen er Bcheepsmeetbrieven afgenomen worden. get. Graaf von WESTARP, Generalleutnant und Etappen Inspekteur. Aan het publiek wordt herinnerd dat aile Duitsche pasmunt moet gegeven en betaald worden tegen den koers van 1.25 fr. de Mark. Gent, 3 Mei 1915. De Etappen-Kommandant. Etapp. Insp. 4, Gent, 3 Mei 1915. Aan de gemeente Erembodegem, of welker gebied de door het Duitsche leger bestuur benutte telefoongeleidingen dooi afsnijden en afwinden der draden tamelijl vernield zijn geworden, is door het leger opperkommando eene boete van 500C Mart opgelegd geworden. Dit brengt ter openbare kennis. De chef van 't Burgerlijk Beheer von Keudell, Regeeringsraad. Gemeenteraad van Gent. ZHting van 3 Mei jqi5. I. Bij beraadslaging van 23 April 1915, vertoont de Kommissie der Burgerlijke Godshuizen : dat zij te Nazareth eene oppervlakte van 5 hect. 6 aren sparrenbosschen bezit, die moeilijk te bewaken zijn, en in Septembei en Oktober 1914 werden verwoest ; dat er in die stieek gebrek aan beploeg-bare landen bestaat en dat de boschlandec overigens min opbrengen dan de beboawde gronden; dat zij, in die voorwaarden, machtiging aanvraagt om hooger bedoelde sparrenbosschen aan het boschregiem teonttrekken en die te veranderen in bouwland, te weten : n. 174, 175 en 176 der sectie G van het kadaster, te Nazareth, inhoudende 57 a. 60 c. „ 1 hect. 1. 30 c. ; 3 hect. 47 a. 10 c., te zamen 5 hect. 6 a. De Gemeenteraad, op voorstel van het Schepenenkollege,beslist een gunstig advies op die vraag uitte biengen. II. Bij testament van 21 Januari 1911, heeft Mevr. Flora De Meyer, wed. van den heer Willem Rogghé, oud-gemeenteraadslid van Gent, aan de stad Gent, zekere legatea gedaan, in de volgende bewoording : « Om te voldoeri aan een wensch uitge-drukt door wijlen mijn duurbaren echtge-noot, geef en legateei ik aan de stad Gent : : » a) eene som van 4,000 fr., met last deze som te besteden tôt het aankoopen in de eerste Schilderijtentoonstelling te Gent, na mijn overlijden, van eene schilderij van een Vlaamschen meester,om in het Stadsmuseum geplaatst te worden met het onderschrift « legaat van M. en Mevr. Willem Rogghé. » De keus dezer schilderij moet gedaan worden door M. Max Rooses, van Antwerpen, eu M. Lodewijk Tytgat, kunstschilder, te Gent, of bij gebreke, door de Commissie van bet Muséum ; , » b) eene som van 3,000 fr. met last om van | den interest dezer som, aliejaren onder de beste leerlingen der hoogste klassen van de kostelooze stadsscholen van Gent, uit te ■ schrijven een prijskamp van Nederlandsche taal, die den naam zal dragen van « Prijs-\ kamp door Wiliem Rogghé gesticht ». Het is mijn wensch dat de beoordeeling van dezen prijskamp zal opgedragen worden aari 1 het algemeen bestuur van het « Willems-fonds », zoolang die maatschappij bestaat ; » c) het portret van mijn duurbaren echt-genoot, geschiiderd door M. L. Tytgat, om geplaatst te worden in het Muséum ; » d) eeu som van fr. 2,000, met last tes eeuwigeti dage onze grafstede te onder-houden in ordentelijken staat. » i Die legatenzijn gedaan doorMevr.Rogghé, vrij van eenige lasten, en zijn dus voordeelig voor de stad. De gemeenteraad beslist eenparig die legaten met dankbaarheid te aanvaarden en de daartae noodige machtiging aan te vragen. III. De Raad : a) Keurt goed het ontwerp van eene akte tôt regelingvan eene kwestie van gemeenzaamheid van muren en dienst-baaiheden wegens den eigendom van den , H. Anglade, Fortstraat, en den stadseigea-dom, zijnde de Kruidtuin in het Park. b) Brengt een advies uit over verscheidene reclamatiën in zake van belastingen. ! c) Beslist dat zekere minimumloonen te bepalen in de lastenkohieren der werken . uit te voeren voor rekening der Stad, en betreffende de Boeknijverheid, zullen vei-, hoogd worden als volgt : Bcekbinders minimumloon gebracht van 0.42 op 0.44 fr. ; Letterzetters minimumloon gebracht van 0.44 op 0.46 fr. ; Drukkers op een enkele handpers, minimumloon gebracht van 0.44 op 0.46 fr. ; Drukkers op dubbele pers minimumloon gebracht van 0.49 op 0.56 fr. ; . Drukkers op twee enkelepersenminimum-loon gebracht van 0.54 op 0.56 fr. ; Steendrukkers op eene handpers (ge-kleurde tekst) minimumloon gebracht van 0.47 op 0.54 fr. ; Margeerders steen drukkers (per dag) minimumloon gebracht van fr. 5-50 op 5-60. d) Brengt een gunstig advies uit op de , vraag van mevr. Anseele-Leclercq om uit hoofde van ziekte in beschikbaarheid te worden gesteld. e) Krachtens machtiging verleend door de Bestendige Deputatie beslist aan de gemeente Erembodegem een voorschot te doen van 6250 frank. — Op vertoog gedaan door het Kollege , verleent de Raad, met eenparigheid van stemmen, zijne goedkeuring aan de voorge-stelde maatregelen om orde te stellen in de werken uitgevoerd aan de Darsen. De tekst dier maatregelen zal aangeplakt worden. Behalve de afzonderlijke straffen voorzien tegen die welke het werk storen, niet regelmatig voortwerken of het werk voor den gestelden tijd verlaten, wordt er beslist dat geheel het werk zal stilgelegd i worden van 8 tôt 17 Mei aanstaande. Het werk zal dan hernomen worden met die werklieden,welke zich schriftelijkzullen ! verbinden het règlement stipt na te leven. Eene bijzondere kommissie zal desgeval-lende gelast zijn met denieuweaanvaarding der werklieden en het onderzoek van al wat de herneming van het werk betreft. Zijn aatigeduid als leden dier kommissie : de heeren Anseeie, De Weert, Lampens, schepenen ; Coppieters, Crevais, Van der Motte, De Pauw, Lefevre, Schauwvliege, raadsleden. Een lid doet opmerken dat het verschil dat men kan bemerken tusschen de reeksen der Stadsbiljetten van 5, 20 en 100 fr. de nieuwsgierigheid van zekere personen wekt. Hij vraagt of het Kollege niet denkt dat men die lieden zou moeten gerust stellen. Het kollege antwoordt daarop dat zulks zeer gemakkelijk is. Er bestaan zeven «reeksen » of serië:i van die biljetten, genummeid van 1 tôt 7. Al de biljetten der Ie reeks (série) dragen het handteeken van den stadssekretaris. Voor de handteekeningen der heeren Burge-meester en Schepen van financiën, werd er gebruik gemaakt van een « grifle ». De waarde van het biljet, met de volg-v letter en den volgnummer, staan op de zijde van het biljet in tegeaovergestelde richting. Al de biljetten der eerste reeks zijn de zelfde. Wanneer men de bilietten der 2« tôt en met de 7 reeks heeft vervaardigd, is er eene kleine wijziging aaa de typographische sc'nikking toegebracht. Die biljetten hebben niet eene signatuur met de hand xeschreoen : de drie handteekeningen zijn geplaatst bij middel van eene « griffe » en zijn dus volkomen dezelfde op al de biljetten. De waarde,volgletter en volgnummer zijn, voor die zes reekse.i, in dezelfde richting geplaatst, terwijl die der eerste serie in tegeiiovergestelde richting staan. Stedelijk Werk der Vosding te Gent, De algemeene herziening zal plaats hebben : Voor de Ie policiewijk : Limburgsttaat. Woensdag 5 Mei : 9 1/2 u.(Belf.)v. 1 t. 200 11 u. overige nummers. Voor de 2e policiewijk: 1° Kleine Ëam. Woensdag 5 Mei : 9 u. (Belf.) v. 1 tôt 200 4 u. 201 tôt 300 5 u. overige nummers. 2° Prinsenhofzakstege • Donderdag 6 Mei: 3 u.(Belf.)v. 1 tôt 200 10 u. 201 tôt 300 11 u. overige nummers Voor de 3e policiewijk . 1° Huidevetterskaai. Donderdag 6 Mei : 3 u. (Belf.) v. 1 tôt 200 4 u. 201 tôt 40C 5 u. overige nummers 2° Molenaarstraat. Vrijdag 7 Mei : 10 ure (Belf.) v. 1 tôt 20C 11 ure overige nummers 3° Augustijnenkaai. Vrijdag 7 Mei: 3 ure (Belf.) v. 1 tôt 20C 4 ure 201 tôt 35C 5 ure 351 tôt SOC 6 ure overige nummers 4o Spaarstraat. Zaterdag 8 Mei : 3 ure (Belf.) v. 1 tôt 200 4 ure 201 tôt 40C 5 ure 401 tôt 60C 6 ure overige nummers Voor de 4e policiewijk : 1° Tweebruggenstr. Zaterdag 8 Mei : 9 u. (Belf.) v. 1 tôt 20C 10 u. overige nummers De personen die zich niet met de noodige stukken aanbieden, zullen geenen onder-stand meer kunnen bekomen. Voodingsdsenst -- Maïs Hieronder deelen we mede hoeveel maïs voorloopig is toegestaan aan de gemeenten. Die hoeveelheid kan nog min of meer gewijzigd worden. Arrondissement Gent —Afsnée, 800. Asper, 2100. — Astene, 1800. — Bachte-Maria-Leerne, 1600. — Balegem, 3100. Baaigem, 1000. — Bellem 1800. — St-Denijs-Westrem, 2200. — Destelbergen, 4500. — Eeke, 2300. — Gentbrugge, 4500. — Gont-rode, 800. — Gotthem, 2000. — Gijzen-zeele, 1000. — Knesselare, 3500. — Laathem St-Martens, 1800.— Landegem, 1800.— Loo-kristi, 2100. — Lootenhulle, 3000. — Mache-len, 3200. — Merelbeke, 4500. — Melle, 5000. — Meigem, 800. — Moerbeke-Waas, 5000. — Nazareth, 4500. — Nevele, 3600. — Olsene, 2800. — Oostakker, 3500. — Oost-winkel, 15C0. — Petegem, 3000.— De Pinte, 1800. — Poesele, 800. — Poeke, 1000. ~ Schelderode, 1200. — Scheldewindeke, 2500. — Zeevergem, 2500. — Zemmerzake, 1800. — Zeveneeken, 1200. — Zwijnaarde, 1200. — Ursel, 2500. — Viuderhoute, 1500.— Vosselare, 1000. — Wachtebeke, 5000. — Waaischoot, 3500. — Wondelgem, 3800. —» Zu'te, 3400. Arrondissement Eekloo.—Adegem,' 4000. — Bassevelde, 350u. — Bouchoute, 1200. — St-Laureins, 1600. — Lembeke, 3200, Maldegem, 1500. — Oost-Eekioo, 2000. Zelzate, 2000. Arrondissement Aalst. — Aalst» 4000. — Oudenhove (St-Gooriks), 1500. — Oudenhove Ste-Marie, 1800. — Erpe, 3000. Goeferdingen, 1800. — Grimminge, 1000. Grootenberge, 1300. — Gijzegem, 2000. Herzele, 3000. — Hofstade, 3200. —Idegem, 1300. — Lede, 4500. — Letterhoutem, 1500. Meire, 3400. — Moerbeke-bij-Geeraards-bergen, 1800. — Nederboelare, 900. — Nieuwerkerken, 3500. — Onkerzeele, 1500. Ophasselt, 1600. — Sarlardinge, 1600. Schendelbeke, 1300. — Smeerhebbe, 800. — Smetlede, 1100. — Steenhuize, 1500, ■—> Velsique, 3000. — Viane, 1800. — Vlekkem, 800. — Vlierzele, 2600. ATiwoniîsseips'iit Oudenaarde. -Amengys, 1200 B — ^Oudenaarde, 2100. Auwegem, 1700. Beeriegem, 800. — Ber-chem, 2000. — Boekel (St-Blasius) 1000. Boekel St-Denys, 2000. — Deftinge, 2000. Edelare, 600. — Elsegem, 1500.— Elst, 1300. Etichove, 2400. — Eine, 3300. — Hemel-veerdegem, 1000. — Heurne, 800. — Hoore-beke-St-Koraelis, 1000. — Hoorebeke-Sinte-Marie, 1800. — Hundelgem, 900. — Huisse, 3200. — Laathem-Ste-Marie, 1100. — Leu» pegem, 1400. — Lierde Sinte-Marie, 2300. Lierde St-Marten, 1800.—Maarke-Kerkhem, 1500. —Mater, 2500.—Melden, 1700.—Meile-gem, 600.—Michelbeke, 1300.—Mooreg. 800. Muliem, 700. — Munkz walm, 1500. — Neder-brakel, 3200. — Nedei-Eename, 1000. — Nederzwalm-Hermelgem, 1500. — Nokere» 1600. — Nukerke, 2100. — Parike, 1000. Paulathem, 600. — Petegem (Oad.), 2000. Ronse, 5000. — Ruien, 2500. — Schoorisse, 2700. — Segelsem, 2200. — Sulsique, 1200. Syngem, 1500. — Wannegem-Lede, 1800. Welden, 1300. — Wortegem, 3000. -— Arrondissement Sint-Nikolaas. — Elverzeele, 1300. — Exaarde, 5000. — Sint« Gilles-Waas, 4000. — Kemseke, 200Q. — Kiel* drecht, 3200.— Lokeren, 6QQ0. — Méerdonkj? 2800.— St-Pauwels, 2500.—Verrebroek,2200. Arrondissement Dendermonde. —• Berlare, 3800. — Buggenhout, 4500. — Kal* ken, 5000. — Denderbelle, 2000. — Grember-gen, 2500. — Lebbeke, 2000. — Mespelare, 600. — Opdorp, 1600. — Schoonaarde, 2300. Uitbergen, 1700. — Waasmunsfer, 3500. Wetteren, 5000. — Wieze, 2000. — Zele, 5000. De gemeenten in bovenstaande lijst niet vermeld, hebben hunneu maïs reeds afge-haald of hebben nog geene lijst ingediend. _ De afhalers van den maïs moeten voorzien zijn, buiten den bon en het geld, vaa een bewijs, afgeleverd door den Burge-meester, dat zij met de afhaling gelast zijn. Ëniichtingen Bernadette De Smet van Olsene, vraagt inlichtingen over haren m?n Cyriel Goemaere, soldaat bij het 3e regiment jagers te voet, 5/1, versterkte plaats van Antwerpen. Laatste nieuws ontvangen uit Kales den 1 15 Januari. — Vrou w van Hoecke van Vorsselaere vraagt inlichtingen over haren man Alfons, vroeger bij het 3e regiment lanciers, thans bij het vervoerkorps 6« kompagnie. Laatste nieuws ontvangen begin Februari, alsook van haar lc nd Rèné verbiijvende in het krankzinnigengesticht St-Michiel te Spa. Laatste nieuws ontvangen in Juli 1914. — Van den Berghe, 7« linieregiment, gewond, verblijvende in Frankrijk te Hon-geur. — Het is ons onmogelijk nadere inlichtingen te verstiekken. — De ouders van Bertha Haerens, van Wakken, vragen naar hunne dochter, die woonde in Oktober bij mevr.wed. De Verre-vaere te Oostende, gevlucht naar Fiankrijk. — Henri Verschueren vaa Wacken, vraagt naar zijnen zoon Jules, ordonnaus bij de 15e brigade, 61 batterij, 2e artillerieregiment, 3e legerafdeeling nr 30211. Laatste tijdingen ontvangen uit Puers 9 Oktober 1914. — Men verlangt inlichtingen over René Dermul, van Merelbeke, kapitein op slijk-zuigmachien, laatst verbleven hebbende in Oostende. — De echtgenooten Adolf Bultinck en Marie Brioen, vragen inlichtingen over hunne ouders August Brioen en Delphina Vander Meersch, en de kiuderen Louis Bultinck en Louise Lauwers. Verblijfplaats te Langemarck. — Men kan nieuws bekomen van Goed-gebuer Hector en Kamiel Teirlinck van Beernem bij M. baron van Zuylsn van Nyevelt, Godshuizenlaan, 7, Gent. — Vrou w Helena Van de Casteele, van Velsique, vraagt inlichtingen over haren man Nicodeme Verstricht, 5e regim. jagers»

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Gent von 1914 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume