De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

278 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 13 Juni. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Konsultiert 10 Juli 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/d79571987g/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

DEGENTENAAR-DELANDWACHT f% [i,:j ï&m Eâsa mw m mm ëéfmm*\â m m wj® mm kjnso ira wr *j £j e* V -g. |aà|, Uitgever G, De Gracve, Gent, Ketelvest, *©. IDE KLBIITg PÀTHlOf, •-, Dhwdag «a Jnni 19Hf. Nam, i ïf Dtiftscha berïchten fasî Ssei Groot SIooSdkwaffÈÊor* Westelîik krljgstaoneel. BERLI'N, 10 Juni ('s middags). — Aani den Westèlijken oever der Maas, hebben wij doel-Irefiaad de oeschieting voortgezet der batterijen en verschansîrrgen van den vijand. Ten Oosten Ûer Maas vcîhardenonze troepen in hiin oiïensief. Ten gevolge van eenen bitsigen strijd, werd de viiand verjaagd uit verscheidene stellingen welke hij bezelte op de kruin der hoogten ten Zuid-Westen van het fort van Douaumont, in het Kapittelbcsch en' op de helling van Fumin. _ Ten W. van het foit van Vaux hebben Beier-sche jagers en voetvolk-detachementen, herkom-siit, un Oostelijk Pruisen, stormenderhand eene veldstelïing bemachtigd welke machtig versterkt was en welke in onze handengevallen ismet hare laatste -/erdedigers ; de versterking telde nog 500 manscbappen en 22 mitraljeuzen. Het i ijlér der krijgsgevangen gemaakte, vijan' éelijke solda'en, sedert den 8 Juni, beloopt 2S of&cierea en meer dan 1.500 manschappen. Op Hartmansweîlerkopf heefi eene Duitsche patrbeïje, m de vijandelijke loopgracliten, verscheidene rransche soldaten aangetroffen, welke zij gevankelijk heeft medegenomen. ©ostelïjiï en Balkanisch krijgstooneel. BERLÎ1K, 10 Juli ('s middags). — Er vall niets aan te stippen op het front dat bezet is door de Dun3che troepen. OP ZEE. BERLJJN. — Binst de maand Me; werden er door Duitsche en Oostenrijksche onderzeeërs en door mijnen, 56 zeeschepea van de vier youdj„e vPTS'andhouding in den grond geboord. Dr je. schepen liaddea eeae tonnemaat vai 168.560 tan De chef van den admiraalstaf der Marine Cfficieele Oostenrijksche berichten WEENEN, 10 Juni. — Officieel wordt mede gedeeîcT Stussisch krljgsîeeneel. In tegenstrijd met den dag van eergister deder zich gister wederom aan gansch het Noord Oostelijk :ront verbitterde gevechten voor. Tussohen Okna en Dobronowy werden Of eeno plaats acbt en op eene andere vijf sterke aanvallen afgeslagen, waarbij ons Silesiescl jagersbata'i on nr 16 bijzonder optrad. Aan d« benedea-Strypa, drongea sterke Russische legerkrachten na verbitterde gevechten onze troepen an den oostelijken en den westelijkei oever lerug. Ten Noord-Westen van Tarnopol slosgen wi talrijke Russische opmarschen af. In de streel van Luc-k wordt ten Westen van de Styr verdei gevocfcter.. Bij Kolki en ten Noord-Westen vai Czartorysk worden Russische overschrijdings pogingen verijdeld. iiaîiaansah krijgstooneel. Opmarschen der Italianen tegen verscheiden» punten van ons front tusschen den Etsch en d< Brenta werden teruggeslagea. Bij de tôt hiertof getéide gevangeoen in den aanvalssektor moetei er nog 1660; waaronder 25 ofûcieren, gevoegc worden. Voor het bruggen'noofd van Tolmein vermel den onze troepen na krachtige artilleriewerkin? de hindernissen en dekkingen van een deel vai het vijandelijk front en keerden terug met 80 ge vangenen -.vaaronder vijf ofiicieren, verder me een mitraijeuze en anderen krijgsvoorraad. Zusii Oosteliik krijgstooneel. Aan de beneden Baljuja werden Italiaanschs patro8ljen door ons vuur uit elkaar geslagea De oorlog in hat Oosten, taL . rksshe bp-m: Aan den linkervleugel heeft eene onzer afdeelingen geweldig vijandelijke troepen ba-schoten, die bezig waren zich te verschansen. Geene hôegenaamde geb.eurtenis van. belang Op de andere fronten. Ooslenrijksch'Hongaarsch' Italiaansche oorlog. Uii îtaliaansche bran : ROME, 10 Juni. — In het Etschdal artilierie- Strijd. Ons geschut veroorzaakte branden in de be-waarplaatsen van schietvoorraad in Anghebent (Ballanfa). Aan het front tusschen Posina en Astach deden vijandelijke massas samengetrokken tusschen San Sebaldo Belo d'Astrie, aauvallen tegen den. Monte Giove en den Monte Branzome. Zij werden door doellreffend artillerievuur seffeps verstrooid. Op de hoogvlakte der zeven gemeenten duurt de strijd met de uiterste hevigheid voort om onze stellingen ten Oosten van Camporriulo. Het gevecht duurde den 7 Jutti tôt 11 ure des avonds. Gister verieuwde de tegenstander, die aanzien-lijke nieuwe versterkingen had gekregen, na heftig vuur zijner batterijen, zijne aanvallen ten oosten van Schleger en Campomulo. Rond den avond trokken de onzen eeuige honderden meters achteruit naar nieuwestellin-gen ten Oosten hunner voorgaande. In het Sugana-dal geschutstrijd. Gelukkige aanvallen van ons worden gemeld uit de streek van Fodestagno (Beres en Boite-dal) en in het Zwart Rienze-dal. [ In Karnie en aan den Isonzo bedrijvigheid der artillerie en bommengevechten. Ooriog In Belgie en in Frankrijk — — Uit Fransche bron î PARIJS, 10 Juni. — Aan den liakeroever der Maas, hebbea wij in den loop vaa den nacht, t twee kleine vijandelijke aanvallen afgeslagen, gericht tegen onze stellingen ten Zuid-Westen der hoogte 304. i Op den rechteroever der Maas is de vijand voortgegaan met geweldige aanvallen te bewerk-i stelligen tegen een front van omtrent twee ■ kilometers iea Oosten en ten Westea der hoeve i van Thiaumont. . Tusschen de hoeve en het Cailettebosch is de i vijand i.i eea onzer loopgrachten gedrongen. Aide pogingen aangewend en gericht tegen het i Westen werden tegengehouden. : In het gewest van Saint Mihiel, werd een viiandelijk detachement, dat poogde onze liaiën i aan te vallea ten Oostea vaa Bislié, ult elkaar geslagen door ons geweervuur. PARIJS, 10 Juni, avondbericht. — Aaa dea liakeroever der Maas, heeft de vijand herhaalde malen binst den dag onze stellingen aangevallea aan de hoogte 304. Twee aanvallen gericht tegen den westelijken [ kant dier helling en twee andere ten Zuid-Westen, gepaard met stralen vlammend vocht zijn mis-lukt door ons versperringsvuur ea het geschut onzer mitraljeuzea. ^ Aaa dea rechter oever is het bombardemeat : zeer geweldig geweest in geheel de streek ten Zuiden der hoeve van Thiaumont, de Kapittel-t en de Fumiabosschea ea den sektor ten Zuiden van Damloup, Over dag had geea eakele voetvolkaanval plaats. : In de Vogeezen werd een sterke vijandelijke verkenning uit elkaar geslagen door ons geweervuur aan Hartmannsweilerkofl. BELGISCH BERICHT. - Aan hetxfront jji^^fehgt Belgische leger heeft er zich buiten de ■j^jtiltoie-ge^diten niets voorgedaaa. I Chapelle ea maakten eene taiiraljeuze buif. Verder geen infaateriegevechi. Onze zware artillerie vernielJe de spoorweg-statie vaa Salome en besclioot eanigff versterkie plaatsea achter het vijandelijk fïont. Op verscheidene plaatsen aarinjerkelijke artillerie ea mijnenbedrijvigheid. Siiseisoû Isiits&ûe oiisi Uit Russische bPon t ST-PETERSBURG,10 Juni.-Westelijk froat: De'slag in Gal;cië en Voïhynië duurt voort. De Duitschers pogen de ontwikkeling van ons offensiéf aan het Pryperfront te stuiten. De aaakomst van Duitsche krachten uit de streek tenNoorden vanPoljefje werd vastgesteld. Trots hevigen vijaadeliiken jvederstand aan verscheideae plaatsen, werd onze aanval op het gansche front van do Pryper tôt aan de Rumee-nische grenzen voortgezet. Aan verscheidene sektors had onze ruiterij de gelegenheid den vijand aan te vallen. Bij Dobratijn aan de Ikwa (20 kilometers stroomafwaarts Milnow) veroverdea wij eea 10 ceatimeterkanon ea ammunitiewagens. Benevens anderea buit kaaptea wij nog reservoirs voor stikgassen. Zij namen ongeveer Duitschers ea Oosten-rijkers gevangen, kaaptea mitraljeuzea eabrach-tea buit biaaen. Bij deze gevechten werd generaal Mikerlia, de aanvoerder onzer aaavalstroepen, zwaar gewond. Dea 7 Juai des avonds beschoot de vijandelijke artillc ie uiterst geweldig onze stellingea meer naar 't Noordea en in den nacht van 8 Juni deed de vijand met sterkere krachten eenen aanval. Al zijne pogingen om onze stellingen te berei-ken werden afgeslagen. Bij de statie van Meloderzuv wierp een vijandelijk vliegtuig vier bommen uit. Vijt Duitsche vlieg. rigea overvlogen Looztschin (26.5 kilometers ten aoorden van Piask) en wierpea 50 bommen af. Een toestel werd door onze artillerie neerge-schoten en viel in de Duitsche liinea. HLL6RL6I* In lerland. De « Daily Chronicle, » die steeds leveadig het « home rule » van Ierland bijtrad, maaat de nationalisten van Ierland aan de gelegenheid niet te laten voorbijgaaa om hua weasch tôt vervulliag te brengen. De opvolger vaa lord Kitohener, De « Times » verzekert dat de kandidatuur van lord Milner voor het ministerie van oorlog, meer en meer veld wint. Gemeenzame Oostenrljk-Hongaarsohe vlaggoa. Uit Budapest wordt gemeld dat thans een legerbevel vaa Oktober 1915, over de kwestie der gemeenzame vlaggen en zinnebeelden gaat doorgevoerd worden. Daardoor moetea de soldaten thans aile Oostenrijksche en Hongaarsche vlaggea ea ziaaebeelden als aatioaaïe zinae-beeldea beschouwen. De « Hampaire ». Reuter meldt uit Londen ia datum 10 Juai : Lord Kitchener en zijn staf begaven zich per •poor tôt het uiterste puat vaa Noord-Schotlaad, ea gingen aldaar aaa boord vaa het oorlogschip. De kruiser vaarde af Maaadag ayond rond 7 ure. Een hevige wind blies naar de kust toe. De ramp deed zich voor rond 8 ure, tusschea Marwickhead en Broughead ten Noorden der kust van Skail, .Westelijk het grootste der Orkadea-eilandea Om 8 ure 35 zag een patroeljeboot dat een oorlogschip in de buurt in braad stond ; mea had nochtaas geene ontploffing gehoord ; twintlj minuten aadien was de kruiser gezoakea. De bevolking zag van het land uit, dat vier booten van dea kruiser te water werdea gelaten, ^doc ^^^^xotsklippea der kust verbrijzeld hulp te bieden; B&au oo! De kapiteiasloep spoelde Isdig aan de knst aax Een vlot, of eigenlijkeea opgeblazene ring, ia den vorm van ecareddingsgordel werdeveneen» op de kust geworpen, Daaraaa hadden twaaiï mannen zich vastgeklampt, en alhoewel zij zeet uitgeput waren, konden eenigen toch noer met verdoofde stem mededeelen dat lord Kitchener aan boord van het vaartuig was geweest. Vervolgens vielen de.geredden in slaap. 70iot 80 lijken werden tusschen de klippen gevondëa. Eenige der schipbreukelingen warea in dea vreeselijkea strijd met de woeste zee aile klee-deren van het lijf getrokken. Andere haddea bij de vertwijfelde pogingea om boven op de rotsea ea klippen te klauteren al de nagels van handea en voett n afgescheurd. Italiaansohe stoomar gezonken. ROME, 10 Juni. — Twee vijandelijke duik-booten vielen Donderdag avond in de Zuidelijka j Adriatische Zee eenen Italiaanschea transpôrî aan, bestaande uit drie stoomers met troepea ea krijgsmateriaal. De transport v/as begeleid dooi een eskadat vaa torpedojagtrs. De onderzeeërs werdea onverwijld aangevalleD, doch het gelukte hua niettemin torpédos af te schieten, van welke tt een den stoomer « Principe Umberto » trof. Trots aile reddingsmiddelen waarover mea beschikte ea de spoedige hulp van de andero vaartuigen, ging hij binnea weinige minutes ouder. De verliezen zijn nog niet juist gekead. Naar gemeld wordt waren de helft der op.va* renden van den gezonken stoomer militairen. In da Voreenigde Staten, De presidentavarklazing;. Bij de eerste stemming in het republikeinscit konvent, bekwam Hughes 253 stemmen ; Weekj 105 stemmen ; Root 103 ; Cummins 82 ; Bur-ton 77 ; Fainbanks 74, en Roosevelt 65 stemmen» Bij de tweede stemming bekwam Hughes 328 stemmen ; Root 98 ; Fainbanks 81 ; Cummins 85; Roosevelt 81 ; Weeks 79 ; Burton 76 en Herman 65 stemmen. Om als kandidaat voos het presidentschap te worden uitgeroepen, ba» hoeft mea 493 stemmea. IN DEN BALKAN. waarsohuwlng aan Grlekenland. /. Na bezetting van het fort Rupel deelden d« (rezanten der Ententemogendheden aan d« Grieksche regeering mede dat de gevolgen ernstig zoudea zijn, indien aan de Duitsch» en Bulgaarsche troepen toegelatea werd verdeC Griekenland binnea te dringen. Aan 20 Grieksche vaartuigen werden ia Engel* sche havens kolea geweigerd. Zij moesten do dokken ontruimen om voor andere schepea plaats te maken. , In Griekenland. i De « Nouvelliste » van Lyon meldt dat da havenkommandant van Salonika werd vervaa-1 gen door eenen Franschen marine-officicr.1 Tezelfdertijd werd besloten tôt in besiag* neming van aile Grieksche vaartuigea die zicft' ia Fransche havens bevinden. j Uit Athene wordt aan de « Times » gemeld dat de Bondgenooten trots aile toelatingen der-' Grieksche regeering, hunne maatregelen ter zee' blijven doorvaren. Het eiland Thosos, wet® door de Franschen bezet. Oosterzeale. — Droevig ongelak. — Donderdag morgend werd vrouw Bontinck, poelde» nierster, Veldstraat, ia haren beirput verdron*V ken gevondea. Dokter Seus kon slechts den dood vaststellen. Berchem-blj-Ondanaarde.—Aanhoudinf* Vier vrouwen en drie manaen zijn aangehou-den beticht van diefstallen gepleegd te hebbea , te Berchem, Ruien, Quaremoat, eaz. Eea dâèj, van het gestoleae werd ia eea huis te Berchsja' ontdekt. -j "T"7"erloren : Een zflVer Geldbeugel, iahoS V dende ongeveer 37,50 fr. ia markea «S koper geld, gaande vaa de Violetteastraat cau£ Terug brengen Muinkkaai. n< «.tj

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Gent von 1914 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume