De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

2158 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 25 September. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Konsultiert 22 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/2804x57n13/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT INum. 224. 49'jaar. 6.0s6raeve(K«t6lrest.H DE KLEINE PATRIOT Wosasdag 25 Sspteinbsr 1§!S Prlis « c^fiemeil fe, iianwilil mi '■■■{■'«liMPIIUIIIWiW'WBBgaBMMMWBBMMHBtWIlWgHMMBMMBMMHMMBMMM—WWWWWW»—■" ni»««—warw»«»«ia«w>.i m»i mi , ■ mirf gS SBKENDMÂSma Wejens ingevaarslelling van hot spcorbaan-ledrijf is op last van het leger-opporborel 4, aan 2e gemeent» Strijpea een dwaogboete van ÏOOOmark re|çe « vijfduizend mark» tôt straf cpîelefd teworden. (O vertrediag der verordening Ta# 15-10-1915, cijfer 1). i Dit wordt ter openbare kennis gebracht. Der Etappen-inspecteur, yon SCHIKFUS, generaal der Infanterie. Sultsohe Berlohten. 'BERLIJN, 22 September. (Avondbericht. — Vin de fevechtsfronten niets nieuws. BERLIJN, £3 September. — Westelijk-krijgs-tooneel.i "Lejergroep Kroonprin» Rnpprecht : ; Bij ton plaatselijke onderneming ten zuiden : jf«n Nieaw-Kapolle maakten wij gevangenen. ffie geschutbedrijvigkeld werd tusschea Ieperen ta La Basse*, tan beide kanten der Scurpe en in het Kanaalvak ten zuidea vaa Marquion le-Veadig#r.t j Ltgergroep Boahn : In de vakken ten oosten fa ten zuid-oo3ten vau Epehy, alsook tusschea n«ymignon-beek en de Somme namdegeschut-[ îlrijd '» namiddags weder groote hevigheid aan. Voetrolkaanvallen, welke de Engelschmaa op Oaze linies ten zuidea vaa Epechy deed werden Rfgeïlagen. i » yelijk ia de joagste dagea onderscheidda zich : ®ok gisttren d« tweede garde-vostvolk divisie. ! wedurende den dag hield de hevige geschutbe-! anjTigkeid aaa. Tijdeas nachtelijke aaavallea «a oosten Tan Epéky vatte de vijand in enkele «edeeltea onzer loopgrachten voat. Gevechten ; op het ttrrein vôôr de stellingen aan de Oiss. ~ LeKergreep Duitschen Kroonprins : Tusschea «Ailette en de Aisne verflauwde gisteren dî ■ f?vechtsbedrijvigheid. Verkenningsgevechten in iWveger£îoe?,^a^w'tz : Tuischen de Côte Lor-! ei! Moezel was de geschutstrijd 's mor-; «tous Troeg eenigen tijd levendig. De vijand, ,?,,!se met sterkere afdeelingen Haumont, ten «lia»* van Dampiteux ea Rembecourt aanviel «nri116. ,,7erltenningsafdoelingen herhaaldelijk i ïi„® "'llmgen poogde te bereiken, ward afge-I L«?i' • W es ten vandi Moezel schoven wij ; limes wat yoorult. I t 11^ J U^'MIIM fe|^IM m!M° Z^a 4'a' luiteaant Bâumer zijn 30* overwinaing ia do luc'a:. BERLIJN, 23 September (avondbericht).— Van de gevechtsfroatea niets nieaw». WEENEN, 2! September. — Italiaansch kriiïstooneel : Gister overvlelen onze aanvalstroepen op den Dosso Aalto een door Tsjecho-Slolvakîsche regimenten verdîdigdeloopgraafvak. Het groote gedçelte der bezettiag oatsnapte >i*t aan zijn droevig lot. Anders op talrijke puaten van het Italiaansch front verkenaingsgevechtei. Westelijk krijgsteoaeel : Bij de k. en k. troe-pen geen bijiondere gebeurteniuen. la Albaalë, aaa de kust, werden nogmaals Italiaansche aaavallea afgeslagen. WEENEN, 23 September. — Niet» nieuws. Oorlog in het Oaataa. KONSTANTINOPEL, 23 September. — De zware gevechten aaa het Palcstiaafroat duren voort. De Engelschsn voerea hunnea aanval met bijzoaderen druk uit tusschea de kast en de spaorbaan. Tôt verkorting vin ons front voerdea oaze krachteu tea Oostea van de spaorbaan, na dapperen weîritani aan aile vrjande-lijke aanvalien, op bavel ia de «ieuwe «telliagea tea Noorden van de linie teru*getrokken. KONSTANTINOPEL, 23 September. - Op het Palestiaafront werd?.a onze bewegingcn, die wij ook aaa de Joïdaan hebben ingeleid, in voile p'anmatigheid en orde voltrokkea. Onze achlerhoïden bodea ovaral dapperen weerstand. Uit een ia den nacht van 21-22 September aan de Ana'oliscUe kust verschenea vijandelijk luchtrliegeskador, ward bij Kartal ean vlieitosstel door on» machlengeweervuur neerg<îschoten. De insitteaden, een Eagelsche kapitein en esn Eagelsche opperluiteaaat werden gevangen genomea. Een twaeie vijaadelijk vliegtoe3tel met de bemanniag viel bij Ari Burnu in onze handea. Op de orerige frontea goane mîldeas-waardige gebeurteai3Sea. SOFIA, 22 Ssp!.— Op hît Macedonisch front ten noorden van Bitolia ea ia de Cerna-boclit verstrooidsn onze eenheden door vuur talrijke vijandelijke afdeelingen die na aitillerievoorbs-reiding tegen oaze stelliajen posgden vooruit te rukken. la de streek van Moriteve werden hcvige vijandelijke aanvallen afgeslagea. Oaze eenhsden namen Serviërs en Franschea j fevangea. Ten Oosten van de Cerna, houden de hardnikkige gevechten a m. Ons front ward m».»: naar het Noorden verlejd. Ton Zuidea vaaGowgheli poDgdan Eagelsche bataljons onze loopxrachten te naderea, maar werden bloeiii: affeslagen. Bij Doiran herhaalae de vijand, na z'jne n«dorlaag van de laatste digen, hîden zijn® amvallen niet. Tijdeas den "dag werden drie vijandelijke vliegtoîs'ellen neergeschoten. SOFIA, 23 September. — Vaa Skumbi tôt aaa de Cerna was het wederzijdsch artillerievuur op talrijke puaten van tijd tôt tijd zeer hevig. Aan do Oostelijke Cerna wierpen onze eenhelen talrijke vijandelijke afdeelingen door eenen tegenaanval terug. la den bocht tusschea de Cerna ea de Wardar duren de gevechten met groote hardnekki<held voort. Nadat tjjdens de laatste dagen hevige Eagelsche en Grieksche aaava'len tegen onze stelliagen aan Doiran door onze dappsre troepen bloîdig wordea afgeslagen, heeft de govechts-beirijfigVeid aan dit front aan sterkte afge-nomen. In het Strosma-dal op het voorterreia patroe'jenbotsingen. Vsrseherpta Dalkbootsnoorlo^. BERLIJN, 22 Saptember. — (OflBcieel.) — In de Atlantischs zeî boorden oaze duikbooten 35,000 B. R. T. in den grond. De landingen, voor obzs vijanden bestemd. bestonden voor zooveel het kon vastgeiteld worden, uit bijzondcr waar-devolle goederen, onder andere kolen, katoen, petrool, hout, stukgoîderea en levensmiddelen. Het verziaVen vaa verscheidene scheepsladin-gen kolen is bijxonder belangrijk ingezien het tosnemende kolengebrek in aile vijandelijke landen. KOPENHAGEN, 23 September.—De stoom-boot van 2200 ton « Igon t, is op de reis van Gôteburg naar Engeland in den grond geboord. De bemanning is in Engeland aangekoaien. BERNE, 23 Sept. — Amerikaansche bladen schrijven de «chaarschheid aan suiker in de Vereeni^de Staten daaraan tos, dat de Duitsche duikbootei op de Atlantische kust 20003 ton suiker in den grond geboo-d habben. "~g 1A9SN1 fS'W"a. ' """" — Slult aw lioht af! — Licht afslultende storsea, DeBuck-Noë, Steendim, 44, Gjat. 6099 helem niddletoiv. lam3 °ïïtrent eeQ half uur, vloog Henri de amer binnen, en terwyl ik hem verbaasd «nrag, nep hij met bitterheid uit : taMuli'erz,oe* u in eens van uwe be-dcliiu . °?tslaan> ontvanS mij vrien-zniiV!?n my a S.®duld is ten einde, en ik ; bp#»M/a-'Q me* n^et spotten. Ver-KewpiHgliU.'TerV"'^e met aangroeiend sam»ni.' V miJ a»n de vernederendste ! S o?msteQ R1061 onderwerpen, ea tôt I boodVahlCCn kn®c5lt» dien &ij met eene Worden?Tn/eZOn" en •• ,hebt' behandeld ten minsti Sn!nigU mu ha^' v,e.i:berS het iota In nog maar de schijnheiliere, l ï»n dp rÂi j- koi?îen. want ik ben moede doet vervûlfenf80 SPe°U' 60 d'en gi'i mili OhTverlaat mij dadelijk, en i - Zon^nrc l| î100-11 meer teru^ zien. I u dan nf/f »®li>eens vroeSer, en zegde I was 7fU ••a -s lussc^e:1 ons niet ge-l'Nnd îiiet'vnrK 00.r zu'icen sterken I îcen? Is nu? *J °nden dat niets hem kan bre- [ ^en»0iniank< o! vo.°.r,m|j niet teeder ge Works ai veat ik ooit gezcid of gedaan lieb, om uwen haat te verdienen ? Is het niet omdat gij weet en gevoelt, dat niettegen-staande al het geen ik in myne ontembare gramschap zeg of doe, ik u nochtaas wil ge* trouw bl'j ven. Om Gods wil, barmhartigheid ! Ga, het is Edward's stem in den gang, hij komt !... Henri vloog naar de deur en sloot ze. De kruk werd tevens Iangs buitea vast gegre-pen en omgedraaid. Ik werd bleek, doch ik sprong vooruit om open te doen.Voor dat ik de deur bereikte nara Henri mijne handen, en al vezelende ze?de hij : Indie i gij uwen toekomenden vrede waardeert,doe niet open. — Ik sterf liever voorzijne voeten dan hem niet in telaten. Ik rukte mij los van Henri, en trok de deur open, maar die er voor ge-staan had, was heen.Ik hoorde de deur van den gang met geweld toe trekken, gloeiend van schaamte en verontwaardiging, keerde ik in de kamer terug. Ik wierp mij in den stoel voor het vuur.verborg mijn aa igezicht in mijne handen, en weigerde verder naar Henri te luisteren. — Weea bedaard, ik smeek u, zegde Henri. Het zal u niet passen wederom met roode en gezwo'.leoe ôogen te voorschijn te ■ .w.» I l II.II.BW—■» . • komen ; daarenboven moet ik met u spreken ik moet u van Harding vertellen. Ik heb heden veel voor u uitgestaan, Helena. Het is goed voor ons beiden, dat ik mij zelven meer kan bedwiogen dan gij. Die lompa en gemee -e kerel kant mijae ge'iei-men, zoowel als de uwe. 't Gsld dat ik hem aanbsod, wierp hij bijkans naar mijn hoofd. Hij î.oemde mij een deugniet, en ik was verpiicht dit ailes te verdragen, ik moest mij tevreden houden met hem inwendig te ver-wenschen. toea hi) zegde : Maak Alice gelukkig, en ik zal zwijgea en God bedan-ken omdat ik, ofschooa een straatksrel, toch geea dief bei, en hoewel ik m^aig mai tei gro ide heb geworpen, toch no jit een kind gedood heb, en indien gij haar doet tranea storten, en haar hart bedroeft, mijn naam is geen Harding, of zullen noch stokkei, noch messen in de wereld zijn, indien ik u va'i di mijne niet laat proeven. Gij weet nu waarom ik met den geest eens duivels en in de gesteltenis eens vijands naar hu:s ge-komen ben, en waarom ik al dat o \ge.ioe* geïi, dat ik oïderstaan had, op a gewro'.cea heb. Och ! Helena, zulk leven kunnen wij niet langer iijdea, indien ik maar ko_i... -Sa haste Brlllon, Pince-Nez, Verrekijkéî'ï? Thermo neters, Alkooi- en Melltwegers, Teektn^ geri^f. fîeparatiëa.VValpoortbrugstr.,&,Gent. 446S — harsn: Buiteniioîd met parkte Oostakker 40 aren 80 cent. Te bavrigen bij Notaris Van det Djccit, 1a Gent, Engelandgat, nr 19. 0286 i — SSniballeorpapier en Papiirenza'iken in aile s'ach : Adolphe VAN DEN BREEN, Slachthuislaan, 17, te Gent. Bijzoaderheid van zakken voor suikerij, mastellen, boschnit,k!ecr-verf, enz. Voordeelige prijzea. Huis tes'aande sedert 30 jaar. 7033 — Borstslfabrlek. — Allerhande Kuischarti-kelen. Georges Sintobin, Slijpstraat. 43-45. 7001 — Joa. Oollin, Brabantdam, 30, drogerijen, specerijen, toilotbînoodighedsa, enz. enz. 352$ — Aaa- aa Varkoop van Publiek» Fondsen, betaling van coupons, kostel. inlicht. T«lrly«oli •a 7aa Da^atae, X>aas«maat, SI. 4615 0.35 Wormeapoaiera Vanflaale, de beste.540t ELECTRICiTEIT 14GISS, 57â7 — Likoriatea, Llmoaadakoopmans. — Voor fijne Cognac ea essencen, wendt u tôt J. Chaves d'Aguilar, Slijpstraat 143, Gent. 5899 — Embalie9i*papiar. — Bloeraistea, voor uwe iopakkingen kiopt besto Emballeerpapier it) do Mertonstraat, 22, to St-Amandsberg. 6?73 — Haa koopt saffensrEen groot Heeren-Iiais of Handelshals mat inrijpoort, midden de stad G»nt. Men verlançt te huren: Burfferaihaia met Bureelen, in 't midden der stad Gent (mea zou ook koopan indien men verkoopt). Men ia kooper, komptant geld, eener BrouwerlJ, ta Gent, hebbende eene grootta van 800 met. tôt 1000 met. Konditiën to zenden ten kanto'ore E. MINNAERT, open vaa 10 tôt 1 uur, 21, Begijnhoflaan, 21, Gent. 6285 TîJBSîf, Parokamta, Boasjaa en Pa>iaf voor eigarettaa, 16, St-Baafsplaats. 16, Gent. 6057 — Bïsn verlaa^t te koapen : Gouden sterke manshorloge (savonnette), ook maaskettin?, eaz.' Zich tewenden Eendracht tr., 23, van 2 tôt 3 uur. —Hartloult u*a Bsl^loa W. S. B. — t Schip KALK ligt aan Voorhaven in lossing : op Dinsdag 21 Sept., van 8-11 en 2-4 u. en Woensdag, van 8 11 u. —Droog Branchant.—Kanada 10 fr.,in kleina bljkjes, Kik en Spairen ; Oude Violettenlei, nr 31.' — SCaas-stramsal on klénrasl, goedkoopste.1 E. Praet, Groote Markt, 16, Uudenaarde. 6312 \ — BoktorC. De Decker, tandmeester, Gent, zal te Eekloo raadplegen Djnderdag 23 Sept., 3-4 tire. — Bîoamlstsa : Te bekomsn goede pu wel gebotte AZALEA3, bsste liandels-variëteite*1 van 30 tôt 65 diam., bij Au^ust Haerens,' Zomergem. 6344 — Men vraagt : Deftige Meid, bur^erskeukoa kenn., Fransch sprek. Katalognestraat, 23. 6353 — Watsr- blaaa nier- ea vronw3'9lîtaa.' Gene,:i gdoarspjcia'iit, Zon-, Oins en Vnidag, van 9 'o? TJ ure, S ■ vaa-is'raat, 54, Geit. 337T — Oraa^a-Powâar Paie, het fiinste produkt. Purpere diosjes « Pax-chocolit ». Draina doosjes « Pax-vanille ». Blauwe diosjeg « Pax-blitere amandels ». 3032 — Ciâ'arattBnpaplar en Tabaa, Ad. Vaa den Breen, Slacht&u slaan, 17, Geai. 5339 '• — Ta kosp : Kostuum habit, n'euw, vr 300 fr.,* kan op redingote gebracht worden, Niet af tt bieden. Adres ten bure-le van dit blad. 6355 — Aan Ao hearen BooiMstmakora, vooe uwe pracht en gewoie garnituren wend u toi Van der Linden, R>jhovelaan, nr 267, Gent. B:>pondéré prijzen voor voortverkoopers. 635T Uityerkoop vau Zaklampen, le beginnen vaa ir. 2,25 in : O imptoir d'Electricité, Calander*. stra t, 3, Gent. Bijzondere prijzen voor voort», \ferkoo!>e:s. ?S7S — Hovoalar wordtgevraagdin ds blo^mistorlj van het huis A. Gallet. Z-ch ta vienden Statie* sfraa*, 25. 63ÔS

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Gent von 1914 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume