De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

378 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 01 Oktober. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Konsultiert 02 Juli 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/n58cf9nk9h/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT 2S- iaap. Uitgever G» Os Graeve. Geat, Ketelvest» I ®. -pt-gj-pg*T."WTT<r 1F3pataiQT Zondag * en Maaulag » OkîoDor 191S.1 Nam. 9 33 H V« VI Mwaiiaii^a la den nacht van 30 SEPTEMBER OP t OCTOBER moeten de uurwerken om l «ur ap 12 uur terug gezet worden. Het uur 12 tôt 1 sal dus in dezen nacht tweemaal verschijnea. Het eerste uur 12 tôt 1, hetwelk nog tôt den Î0 September behoort, zal als 12A, 12A 1 min. inz. tôt 21A 59 min. en het uur 12 tôt 1, met ketwelk d- 1 October begint, als 12B, 12B 1 min. iaz. tôt 12B 59 min. aangeduid worden. Voor 't overite zie veror.dening 155 van *6 April l'Jlo (Etappen-Verordeningsblad N°32, blz. 235). Minisierie ven orrîog. BlïRLIN, den 19 September 1913. In Vertretung, y. WAN DEL. Du'tscha berichtefi het Groot Hoofdkwartte Wîstjljk kr'f jstaoneel. >legerfroiit ont o Idmaurschalk kroonprins Rupprecht van Beieren BERLIJN, 29 September. — Nadat wij do "■rijandeiijVe aanvallen cp 27 September bioedig isadc'en afge;-'agen, wa^ de slag aan de Somme gisteri n merkeiijk v rflauwd. Tussohen do An'rerbpek en Courcel.tte vielen de Engsl-Schen krachfdadiT aan. Op den Wes'elijken vleugel van dien sektor #!oeçen wij den aanval in een gevecht van lijf »m lijf at ; slechts enkele klfine stuliken loop-fracht gingen \erloren; ten N.-W. en ten N. Van Coircelette zakte hij reeds in ons vuur in tlkaar. Een vnj zwakke aanval nabij Eaucourt- Abbay° m'slu-te evene^ns. ©.isîel.jk kp'îflstoaneel. Léger om den sfneraal-ueldmaarschalk Pnns Lei puld van Beieren. BERLIJN, 29 Sep*ember. — Ten N.-O. van Gcdoezischki ondernamen de Russen een ïwaki e voorwsar.sche beweging, die op niets Slitliep. Op enkele plaatsen van dit fiont was îiet geschui be irijviger; overigens geen gebeur-îenissen. Hf t aantal gevangenen, op 27 September nabij Korytnica gemaakf, is gestegen tôt 41 officieren m meer dan 3.C03 man; de buit, lot 2 kanonnen en 33 mitraljeuzen. la de ivarpathen duren de gevecatea vooii. Geene bijzondere gebeurtenisseu. 2svonbargsoh frosit : De tegenstand vaa den vijand m den sektor van Hetmannitaùt is \er!aind.De Roemeansche s'rijd^rachtenzijnin do richtingvanhet gebergte ach.ermtgeworpen. B.ilkasseh kr!igslo3ïiee!. BERLIJN, 23 September. — De toestand 1s onvc.and.rJ. Officiesie OaslQnrijksoha barïohtsn WEENEN, 29 September. Oosteljk kriggstooneel. Front lagan Butaeala. De Rutnenen zijn bij Nagy Szeben (Hermann-stadt) gesla^en. De hoogt n ten Zuiden en ten Zuid-Oosten der sta l znn na heftig strijden in het bezit der Veïbondene troepen gf k<>men. De slag is nog niet afseloopen. In de Knfpa-then wordt verder gevochten. De toestand is onveranderd. Bij het leger van den gcneraa'.-ovfrste von Tersztyanszki werden eergisteren te zamea 41 officieren, mcer dan 3C0 man, alsook 33 ma-chien.;ewtren en twee kanonnen ingebracht. liill ï.^îi33ii k«* IgsboasaL Op c'e Karsthoogvlakte sterk Italiaansch franoncen- en mijnwerpersvuur tegen onze stel-licgen en f'e daarachter liggende ruimten. Op lut Fleims-Daifront viel de vijand ; ister namid j'ag onder de beschermicg van dich ea nevei den Cardinal en den Buza Alha-top aa^ hij werd afgewezen. De Cimone-spits staat voortdurend onder licht en zwaar kanonnen-vuur. Niettegenstaande dat had het reddingswerk goeden uitslaj. Het g*=lukte onze dappere troepen mi's groota moeilijkheden toch, zeven Italianen, dte vol-komen ui'geput waren, uit te graven en ia ver-aekerde bewaiing te bergen. 0a §or!o] h het Oastan, Bmlgraaraoh barloht. SOFIA, 28 September. — Bericht van den 27 September van den Generalea Staf. Met vertra^inj aangekomen.) Baa^im^a»asaaBB65Essa«aB8BgGra5Pmmaes«* «.an ae oiaia iNerecKa jriamua ubuucu wij uou vijandelijken linke;vleuçel achteruitgeworpen en de linie van den Lisetz berg (1150 meters) en den Tschitscher berg (1550 meters) bezet. Op het front van Lerin (Florina) levendig geschutvuur op den bergrui» Ste kov Grob. Op de hoogte van den Kaïmaktschalan wierpen wij den vijand achterult en msakten twee kanonnen en ve.e machieugeweren e-i mijn .verpers buit. In het Moglenitza-dal levendige geschu! bedrijvighaid. Op de overige frontdeelen niets van belang. Saamoanssh frosit. Langs den Dor.au, wisselende grensposten op enkele plaatsen schoten. Zwak geschutvuur f.ver en weer tusschen de dorpen Magoera ea Korabia. In Je Dobroedeicha, zwak geschulvuur. Swarta aaa: Twee vi>atidelijke .torpedobooten beschoten 45 minu'en lang de stad Mangalia, vernielden er vetscheidene huizen en doodden een Tartaren-kind.SOFIA, 29 September. — De Geaerale Staf isaa^t op 28 Sepceinber bekend : Haoeloalsoii front De toestand is onveianderd. Op enkele plaatsen zwak geschutvuur over en weer. Soemaanaoh front. Langs de.i Donau rust. Bij Orsowa schoten wij een vijandelîjk vliegtuig neer; het s ton te op den linkf>roever van den Doaau naar bene-<ien. In de Dobroedscha zwak geschutvuur over on weer. Aan de kust der Zwarte Zee heeft een Russische kruiser, gedurende 1 uur en 20 min., Manga'ii beschoteft ; geen verliezen aan men-schen!evens, onbeduidende schade. Onze vlieg-tuigen voerden een gesiaagden aanval uit op tw-e vijandslijke torpedojagrers nabij Toezla Tazladschakeuj (ongeveer 10 kilometers be^ui-den Toezla). ûorlog ia ISIiSIB ea FBA1TKRIJH araaaoUa boriohtan. PARIJS, 28 September. —Op h, t Fran^che front r.an de Somme zetten de Franscha batte-rijen hun vuur werkzaam voort op de Du tscho stellingen. Geen enkele man'erieactie in den loop van nacht. Op den rechteroever van de Maas heeft een kracritige Duitsche aanval, in den vo irnacht op het front Thiaumont-Fleury gericht, een PARIJS, 28 September, (avondbeiicht). Behabe het kanongeschut dat nog geweldig voortdTOrt aan het Somrncfront, valt er geeaa hoegetraamde gebeurtenis vaa belang aan kat' Sommefront aan te slippen. Engalach bsrioht: LONDEN. 28 September. — Ten Noord» Westen van Fiers, namen onze troepen vijandslijke loopgrachten op 2000 yards, hetgeen hroa in rechte lijn brengt met de Oostelijke hoogta van Eaucourt-l'ABfbaye. Ten Noord-Oosten van Thiepval, geweldiga ge'* echttn welke aan onze troepen de gelegea-heid verschaften storm te loopen ; zij beï'etten op dit oogenbiik de verschansing Stufle Schanza geheeten, een versteikicgswerk celegen op do vaornaamste heuvelkruin op 2000 yards ten Noord-Westen van het dorp. Te Combles hebben wij meer dan 1,800 gs-wer-en, vier vlammen-werpers en verscheideoo duizenden artillerieladitigen en houwitsers buit-gemaakt en onze bondgenosten maakten eï insgelijks eena groote hoeveelheid ammunitiëa. buit. O0&tenrijk$ch-ltaliaan3Gh3 oarl-jj Itallaansoho barlohtan. ROME, 23 September. — Hardnekkija ba-drijviïheid van het vijandelîjk geschut t g^a Limone aan het Gorda-ineer ea de ruimta tusschen Av'sio, Vanoi-Cimon. Opde Sehkgen hoogvlakte, decdons voetvo'k glster eene inbraak in een vijar.dclijk werk ia den omtrek van Cazera en Zebio, wierp dsa verdedi^er met handgranaten overhoop, e» keerde in zijne loopgrachten terug. la Oppe- Cordevol e herhaalde de tegea-strever zijnen aanval tegen de steiTing door ons veroverd nabij den kam van den Si' fberg ; hij werd teruggeworpen en leed zware verli^zan. Op het overige front kanonnenbedrijvighi-ii i eenige bommen vielen op Gôrz. ©3 Zee. AMSTERDAM, 29 Sepiember.—De Brilseha s'oomer « Newly » werd in den groud geboord ' (2168 ton). De Engelsche stoimer Thurso (1241 ton) werd in zinkenden toestan t gezien. 1 De EngeLc'ne stoomer Thelma, en het Zweel-sche vaartuig Benguela 668 ton, zijn gezonken. MENGELWERK.—1-2 Okxober 1916. 22 Voo? 'f jeld ! Corne'ie en hare dochter Alice traden het boudoir binnen. In p'aats van het zwarte kleed dtcegCornelie nueenenruimen nacht-Siantel van inditch neteldoek, de sneeuw-wittestol van het iicùte kleed wedijverde in flans en teederheid mat de moilige schou-flerp, en de voile ronde ai n?en, die door eeae woik van dcoïichijnenden kant heen sche-pen, en met den slanken hais en het wezen-lijk edel gevoimd aangezicht. Het blonde haar, op het hoofd licht ineen fevloc'nien, was bedekt met een mutsje dat «en meesterstuk der modemaakster kon ge-ooemd worden. Het licht blauw lint hing «r van op den vo!len boezem i eder. Twee donkeri oode mosrozen lagen als geknakt in àen wit'en kart. Alice, Con elie's oudbte docbter, geleek Volkomen aan haie moeder ; doch eilaas ! «en erge val had het meisje de lenden ge-broken waardoor ztj vreeselijk mank ging. Boven de schoone vrouwea hingen donke-refluwee'en draperijen vaa het boudoir dat lekamer in haar geheel beschouwd, aaa een tooveriooneel uit de duizenden en eener nacht geleek. — Vergevinsr, Alfons, fîuisterde vleient de . choone Alice, toen zij zich met de ver bazing van den jongeling een oogeabii! veiheugd had. — Waarom vergeving ? — Mtjne dcchter houdt mij gewoonlijî gezelschap 's avonds, antwoordde Corneli* glim'achend. — Ik ben ge'ukkig en verheugd een uurtj< bij mejuSer Alice door te brengen, volgde de jongeling beleefd. — Verscho^ning, nog eens, miinheei Alfons, dat ik mij in dit toilet aan u vertooc stamelde bet meisje. — O 1 dit toilet is verrukkend, mej. Alica — Behaagt het u, mijnheer ? — U vv smaak is bekend ; gij en uwe bs vallige marna geven den toon in de ver fijndste darneskringen. — Ik dank u, vriend, gij kent het an iemand te vleien, sprak het meisje blozend — Houd slechts mijne woorden voor di uitdrukking mijner bewondering, mejuffar Alice biacht haar kanten zakdoek aai bare lippen en zuchtte : — Wantrouwde ik uwe oprechtheid dai moestikuwe vleiende woordea afwijzea n Zij klinken immers als eene be;potting vaa mijn eigenaardigen toestand. L —Ik begiijp u niet, A'ice... Ondertusschen had de jongeling zich c tegenover de dames op eenen stoel geplaatst. Cornelie had een boek genomen en scheen y »-erig te lezen. c — Alfons, vroeg Alice smartelijk, kunt of s wilt ge mij niet begrijpen ? Ach, gij wilt niet 1 Gij zijt de eenige man, die in de ge-! îegenheid is mi}n leven van nabij te ba-schouwen. Vmdt gij het benijdenswaardig ? Ik ben riik ; men noemt mij_ fraai, maar van «fie vermffçen dar jea|[d b ijf ik uitgesloten. i De jgp.ge iieden beziei mij, medelijdead, ja, eenîgen zelfs spottead. — O, m^juffer, gij oveidrijft. Gij kunt immers al doen wat u lust. — Helaas ! Ben ik niet steads alleen, aan mij zelve overgelaten? DaarSij de betama* lijkheid, Alfons, legt mij zware boeien op, t eu mijn vader is zeer strengjegens mij. — Inderdaad; maar mijnheer Siegwart ; vervolgt u toch niet met wantrouwige blik- fesn, hij inaakt u hat leven niet verdrietig i door geheime maatregelen.die uwe waardig-heid a!s vrouw kunnea kwetsen. Onbezorgd i komt en gaat hij.... . I — J uist dàt kreckt mij ! riep Alice. Hij kon zich toch wat moeite geven om zijna oudste dochter het leven aangenaam te maken. Hij vertoont zich niet gaarne met mij, even alsof hij bang was dat ik hem tôt schande zou strekken. Waarom doet htj mi| zoo nauwkeurig gadeslaan ? Watvieestiaij van mij ? — Gtj hcdht te veel belang aan de lui m en van uwen vader... Gij mist zijne teedei o op'ettendheden... De juffer bezag zwijgend hare kleina vlee^ige vin^ers. Haar ftaai gesnedan lippe a trildea zacht. Plotseling zag zij op : — Ik ben zeer ongelukkig 1 sprak zij erg zuchtend. — Mijnheer Siegwart, uw vader, zal mel zijne gewoi e teederheid tôt u teru^keeren,' misschien is hij enkel verstrooid door het, overvloedig warken. — En even wel zou hij mijne smart kunnea lenigen...Alfons, mag ik u als mtjnen warea. vriend beschouwen ? _ | — Gewis, gewis! riep ieverig dajongs-j ling. Ik verlang naar eene gelegenheid on»J u te bewijzen hoe verkleefd en dienstvaardig ik ben. — Dus heb ik mij niet in u badrogen..." t: Zij reikte hem hare hand. Alfons boo® teeder aantiedaan... Alica ontroerde.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Gent von 1914 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume