De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

631173 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 23 Juni. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Konsultiert 15 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/513tt4jw5d/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

DE GENTEMAAR - DE LANDWACHT 38 jaar. Uitgever G. De Qraeve, Cent, Keteîvest, 1 6. PB IKX^IIDTS PATBIOT Vrijdag 2 3 Juni 1919. Main. «5V SPORT VOETBAL Plein F. C. Eendraoht (Muide). — Zondag 25 Juni, om 3 ure, halve finaal van Tomooi F. C. Eendracht. F. C. Eendracht I tegen Standard F. C. I. Scheidsrechter M. Van Paemel. Oamiddellijk daarna oefenmarsch tusschen F.C. Eendracht II en Avenir Sportif. De finaal van tornooi wordt den 2 Juli gespeeld. Aalter. — Zondag, 25 Juni, te 4 ure, groote voetbalmatch tusschen de beide eerste elftallen çan « Aalter Sportif » en Nevele. Gezien de gterkte der beide ploegen, mag men zich aan eenen fel betwisten match verwachten.Dus sport-liefhebbcrs van Aalter en omliggende, Zondag illen naar Aalter. 7379 *** Het seizoen 1915-1916 is voor de voetballers ten einde, daar voetbal wintersport is en de clubs aan de spelers ook de noodige rust moeten verleenen. Toch gaat men voort met tournooien in te richten en sommige spelers die geene rust Willen, doen toch medeaandie matchen. Zulks Is verkeerd en de Belgische Bond heeft zelfs over enkele dagen een vlugschrift uitgegeven de spelers aanzettende enkel voor hun club te îpelen. Schorsing dreigt de spelers die toch iullen voortgaan de reglementen te ontduiken. Ons dunkens was het doel van den Belgischen roetbalbond niet de clubs te willen schaden die aan 't voetbalspel willen helpen, maar wel die clubs voor oogen te leggen dat zij best zouden doen zich rond de vlag van den B.V.B. te rang-tchikken en voor hetzelfde doel te streven. Wat zal er met sommige goede, soms koppige spelers gebeuren. Wel, die moeten eenvoudig door hun eigen club aangeklaagd worden, indien ïij voortgaan nu mer, dan daar te gaan, om toch voetbal te kunnen spelen, al ware het stikkend heet en al was het verbod van den B. V. B. nog zoo streng. Neen zoo gaat het niet ; sommigen m eenen ook dat van de omstandigheden mag gebruik jfemaakt worden. Dat is volkomen onjuist, en wij meenen dat de oude clubs de hand aan de reglementen moeten houden en de jonge nieuwe maatschappijen eerst moeten nagaan wie voor hen speelt, en of zij de spelers soms geenen slechteren dienst bewijzen met hen te laten Spelen, dan ze effenat te weigeren. Indien elk helpt, kan het gaan, en aan aile inrichters zeggen wij nog eens: Voetbal is wintersport en geen zomervermaak. MENGELWERK.- 23 Juni 1916. 41 Schelmsche Liefde — Mijnheer Bostocb, zegde zij, ik geloof dat vele menschen verplicht zijn zich aan sen beroep te wijden dat niet bepaald naar hunnen smaak is. Misschien is dit ook wel uw lot, zooals het 't lot is van anderen. — Neen, ik ben alleen hier gekomen, omdatgij hier zijt... — Houd op, mynheer Bostock I Ik bid u, houd op... — Neen, ik wil niet ophouden nu ik zoo ver ben gegaan. Ik moet voortgaan — Ik be-minu.Fidelia dacht dat zij met eenen zinnelooze te doen had. lets van die gedachte scheen «ich in haar gelaat te verraden, want hij ïegde opeens : —Ge denkt misschien dat ik zinneloos ben. Wel, op dit punt heb ik wellicht mijn ver-stand verloren. Iedereen is zinneloos, die wanhopig op eene vrouw verliefd is, en ik ben dat op u. Maar overigens ben ik volkomen goed bij het hoofd en ik wil zeggen 'K.te zeggen heb. Binnen kort zal ik rijk Echatnjk zijn — en dan zal ikmacht hebben, ■aacht over ailes wat mij in den weg staat. Athletiek. Raoing Club Gent. — Werden de eersten gerangschikt in den behendigbeidsweistrijd : _ Scholieren : 1. Léon Da Vetter en Urbain Staelens. , Tout petits : 1. Julien Depré ; 2. Charles Van Huffel. De athletische wedstrijdenblijvea vastgesteld op 2 en 30Juli voor de scholier-leden en tout petits ; op 16 Juli en 13 Oogst voor de andere leden. De scholieren en tout-petits welke begeeren mede te kampen den 2 Juli moeten zich doen iaschrijvea vôôr Dinsdag 27 Juni bij de ledea van junior-scholieren bestuur. Wielrljden. Velodroom Svergem. — Zondag-25 Juni, om 3 1/2 u., 100 kilom. met Verstraete-Dhossche-Vande Velde-F. Maertens, L. Buysse_-Van, renterghem, Léon Buysse-Dhondt, Matthijs-De Muynck, De Baets-Josse, Cocquit-Bauwens. Ingang 1 fr., 0.60 fr. en 0.25 fr. ^ 7383 Duitsche berichten van het Groot Hooîdkwariisr. Westslijk krljgstooneeL BERLIJN, 21 Juni, 's middags. — Aan weers-kanten drukke bedrijvigheid met artillerie-geschut, bommenwerpers en luchtvaarders, op verschillende plaatsen van het front tusschen de Fransch-Belgische gréas en de Oise Onze patroeljen hebben handgrepen uitge-voerd en Fransche krijgsgevangenen binnen-gebracbt in het gewest van Berry-au-Bac en in de omstreken van Frapelle (ten Oosten van Sint Dié). Een Engelscheluchtvlieger is, nabij Puisieux (tenNoord-Westea van Bapaume) neêrgehaald door het vnur onzer bijzondere verdediginga-artillerie.Een der inzittende is bezweken. Nabij Kem-nat (ten Noord-Oosten van Pont-à-Mousson) wera een Fransch vliegtuig verplicht neôr te dalen. De inzittenden werden krijgsgevangen ge- m 3&ktt Oostelijk krljgstooneel. Lester van veldmaarschalk-generaal oon Hindenburg. BERLIJN, 21 Juni. — Onze troepen hebben met merkelijk goed gevolg, ten Noord-Westea en ten Zuiden van Dunaburg, in de streek van Dubatovka (ten Noord-Oosten van Smorgon) en langs de twee kaatea van Krewo aangevallen. Fidelia, kunt ge mij beminnen ? Beschouw mij niet langer als een armen schooîmeester Dit is mijne roeping al evenmin als dat mijn naam Bostock is. Onze levens hebben zich ineengeweven ; wij behooren tôt elkander. Kom, kunt ge mij liefhebben ? Hij wierp zijn noorschen blik op den grond, sloeg zijne armen over elkander en bleef in die houding haar antwoord afwach-ten. O, waarom kwam er niemand. Als een der leerlingen, een der bedienden haar slechts hoorde 1 Fidelia zag angstig in de groote kamer rond, maar er was niemand. Zij wist niet wat zij zeggen of doen moest ; maar toch beselte zij, dat zij niet beter kon doen dan zich zoo bedaard mogelijk te houden. — Mijnheer Bostock, zegde zij eindelijk, gij moet u niet verbazen, als ik weiger te ge-looven dat gij ernstig spreekt. — Ik spreek altijd zeer in ernst, ant-woordde hij grimmig. Dat zult gij ervaren zoowel als anderen. Toen werd Fidelia boos. — Gij begint mij te dreigen, nvjnheer Bostock, zegde zij, maar ik laat mij door die dreigementen niet uit het veld slaan ; inte-gendeel, ik ben blij dat gij dit gedaan hebt, omdat dit mij het recht geeft te zeggen dat ik niets met u te maken wil hebben. In de -omstreken van Dubatovka, hebben wij verscheidene Russische stelliagea overrompeld enmeer dan 200. solda ten krngsgevangen ge-nomen, er werden ook mitraljeuzea en mija-werpers gekaapt. De verliezen van den vijand waren bloedig en groot. De spoorwegstatién van Zalesië en van Molodetschao werden aangevallen door vloten van Duitsche luchtvliegers. Legers van Veldrnarschalk-aeneraal prîns Leopold van Beieren. De toestand is niet veranderd. Légers van generaal oon Lissingen. Nabij Gruziatya (ten Westen van Kolki) zijn Russische legermachten, welke den Styr waren overgestoken, achteruitgeslagea door onzen tegen-aanval. Wij hebben er de storinloopen van den vijand doen mislukken. Ten Noord-Westen van Luck heeft de vijand eenen krachtigen tegenstand geboden aan onze voorwaartsmarsch, maar wij volharden in het offensief. Op die plaats en in de omstreken van Gruziatijn hebben de Russen een diyzendtal krijgsgevaa-genen verloren. Ten Zuiden van Turya winnen wij ingsgelijks veld. Leger van generaal graaf von Bothmer. Geene hoegeaaamde verandering. Balkanscli krljgstooneel. BERLIJN, 21 Juni. — Geene hoofzakelijke gebeurtenissen vàllen aan te stippen. Officieele Oosfenrijkschs berichten WEENEN, 21 Juni. — OfHcieel wordt mede-gedeeld : Russisch krifgstooneel. In Bukowina, Oost-Gaiicië en in den omtrek van Radziwellow geene bijzondere gebeurtenissen. la Volhynië hebben de Duitsche troepen, onder bevel van generaal von Linsingèn, en Oostenrijksch-Hongaarsche strijdkrachten, ondanks ailerhevigste vijandelijke tegenaanval-len, nogmaals veld gewonnen. Bij Gruziatyn sloegen onze troepen met taaie standvastigheidookden vierden massa-aanval der Russen ten voile af, waarbij 600 gevangenen van verscheidene vijandelijke afdeelingen ingebracht werden. In het geheel werden gister in Volhynië meer dan 1000 Russen gevangen genomen. ltaliaansch krljgstooneel» De toestand is onveranderd. In den Plôcken-sektor kwam het tôt levendige kanonnenge-vechten.— Dat zal u nietgevraagd worden, grauwde hij haar toe. Gij weet niet wie ik ben en waartoe ik in staat ben. — Dat weet ik ook niet en het kan mij niet schelen. Doch nu zullen wij er een einde aan maken. Ik hou niet vanmelodramatische tooneelen. — Hebt gij dan geen meelijden met den man, die u bemint ? — Ik geloof niet dat ge mij bemint, en zoo ja, dan kan ik toch niet anders dan een zoo dwaze neiging verachten. Kom, mijnheer Bostock,laat al dien onzin varen en handelen wij als menschen, met gezond verstand. — Wilt ge mij dan toestaan u te helpen om den man te vinden die uwen vader ver-moord heeft ? — Stil 1 riep zij uit, meng zijnen naam niet in dit vreeselijk gesprek. — Mag ik u niet helpen ? Ik kan u beter helpen dan iemand anders. Wilt ge mijne hulp aannemen ? — Neen I Deze woorden werden op fiuisterenden toon en met een zucht van verlichting geuit. Een der dienstmeisjes trad de kamer binnen en bracht haar op een bordje een visite-kaartje. Fidelia nam het kaartje in oogen-schouw en veranderde van kleur. Zij had den naam Gérard Aspen gelezen. Op het Dolomietenfront sloegen. onze troepeii bij Rufréddo eeaen a m val af onder zware vej$ liezen. voor den vijand. Tusschen de Brenta en de Etseh hadden ges«' groote gevechten plaats. Afzoaderhjke voorstooten der Italianen lukten. Er werden t'.vee vijandeHjka vliegers neeîtf geschoten. Zuid-OosteHik krljgstooneel. i, Op deNeder Bojusa, ontruimdea de ItaHaneflî door het vuur onzer kanoanen gectwongen, heî bruggenhoofd van Feras. Wij vernielden de Italiaassciie verdigings'l werkea en kaapten talrijk schansrnateriaal." De oorlog in het Oosten. Balgaarsoh berloht. SOFIA, 21 Juai. — De toestand op het froHJ m Macedoaië is oaveranderd, Zwak kanonnenvuur houd: weer^ kanten aan. In het Wardar-dal ten Zuiden. van. Doiran et' Gowgheli was op 18 Juni de kanonnenstrija eeaigerwijze leveadiger. Op denzelfdea dag verstrooidea onze patroe!* jea op dea rechter Wardar-oever ten Zuiden dit Bellassitza-Planina verscheidene ruiterij-afde&« liagen, die verkennmgea dedea sa sloegen z<t op de vlucht. Vijandelijke vliegers wierpea "ondar gevolg bommen op Pardeitzi, Doiran eu bewoondet plaatselijkheden van den Rupel-sektor. Een oazer vliegtuigea vicl hij Porto Lagoa een vijandelijk transport aan, beschoot hem en bewierp hem met bommen, waacbi; de schepext* brug getroffen en ernstig beschadîgd werd. Turlcsoh bericht. . KONSTANTINOPEL. SIJkeX. - Het kwiri tier generaal meldt : A.an het Irakfront, geene belangrijke gebeurtenis. Aaa het Kaukàbischg front geene verandering. In het center, in eenige sektors, artillerie e® voetvolkvuur. Aaa dea Iinkervleugel is eea aa.n^l bij veC» rassing, welken de vijand met eea deel zijnef legerraacht beproelde, mislukt tengevolge vsta ons welgelukt geschutvuur. Eea luchtvlieger, die over Sedd-UI-Baht vloog, is door ons geschut verjaagd gewordeni Eenige vijandelijke schepen welke nabij beS eiland Keusten waren gezien werdea door ons geschut verjaagd. i. Den 18 Juni, te 9 ure 's morgends hebbea vijandelijke luchtvliegers El-Arisch aaagevallea bij middel van bomtaen en mitraljeuzen. Oas geschut heeft twee luohtschepen neêi g^a^^.a^^BawBW^aaE«isaaK3^E^iril|-ril'M — Laat mijnheer binnen, zegde zij œt£, onverholen blijdschap. — Zult ge mij niet verraden ? vroeg Bas? tock haastig ? — Ik klap nooit uit de schooîP aaitwoorddo Fidelia verachtelijk. Op datzelfde oogenblik trad Gérard Aspeti de kamer binnen. Bostock groette he«» barsch en toen verdween hij. Doch Gérard zag hem niet. Hij had alleen oogen voatf Fidelia en voor den blik van oumiskenbara blijdschap, dien hijr, toen hij bianentrad, op haar gelaat ontwaarde. —Ik ben zoo blij dat gij gekomen zij t,spral< zij, hem hare beide handen toestekende. Domine Gérard ! Hoe was het mogelijk dat hij nooit begrepen had, dat fuist harel gedwongenheid tegen hem bewees, dat zijf îets anders voor nem gevoelde dan voaï Robert, met wienzij zoo zusterlilk en ver-trouwelijk omging. De gedachte alleen, dat Gérard zou kunnen bemerken» dat hij haa# niet onverschillig was, deed haar het bloed naar het hoofd stijgen. Imtners zij wist ni et of hij ook iets voor haar gevoelde. Doc k Gérard was eenigzins verlegen in de tegen-, woordigheid van vrouwen, en dit meisje hstd eenen invloed over hem,die hem somtijds hare tegen woordigheid deed beven en blozetwi (IVorîï noor^a'izet) .

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Gent von 1914 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung