De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

234 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 08 Februar. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Konsultiert 31 Mai 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/5717m05j50/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

DE GENTENAAR- DE LANDWACHT 30e iiî"a G»DeGraeve»Ketelvesf, 18 DE KLEïNE PATHIOT DoirJerlag 8 Feiruaw 19ÎÎ. i Prljs 3 eeiîlîsiîie» Ouïtscna Bsrieœns ^sh het Sroot lloofdkwarites® Earsts Daiiacà barloht. BERLIJN, G Febiuari. Wosteljk lu^iiîstoaneel. Ten gevolge van het mistig vriesweder bleef de bednjvijjheid van het geschut en vati den vliegdienst genng. Alleen tusschen de Anker-beek en de Somme was de geschutstrijd een tijd'ang !e> endig. In het Sommegebied, op den oos'eUjken oever van de Maas en aan de grens van Lotharingea voerdea onze verkenners voor-waartsche bewegingen uit, waarbij 30 iingel-schen en Franschen alsook eeaige machienge-•werea in onze h-indcn vielen. Oasteîîjk kpliflsiaoaeeî. Van de i. u t ijy Riga tôt aan het nebied van de Donaumond : g, geen bijzonderegeb«urter.i3sen. SSaoedonAccIî front : Al en t >e levendig geschutvuur in de bocht Tan de Cierna en in ds Stroema liwgte. * * * BERLIJN, 5 Februari. (Ambtelijk). E-n Duitsch wa'ervliegtuig vtierp den 3 Februari 's avond; met goed gevolg bommen op de îtaveninrichtingen te Duinkerit'e. In een loods aldaar onstond een brand, die bij den tei Ujjtocht van ons vlie^tuig nog ver zichtbaar was. ïwseàe Daitach berloht. BERLIJN, G Februari ('s avonds). — Ten Noordwesr-sn van Mulhausen bleven bij eenen mislukten Fiansehen opniarscli, tevangenen in onze handen. In heï Oosten was eene ondefneming aan de Beresina voor ods succesvol. Aan het M- cedonische Iront bij tijden levendig vuur in de Ce.na-bocht. fîfficîesls Oasîenrijkscha bsrichtsn WEENEN, G Februari. Oasieiijk krlfgstaeneel. Ten Nocrd-Oosten vaa Kiiiibabarukienaf lee-Jîngen van het 26e bataljon veldjagers de vijan-deïijke hoofdstel.ing binnen ; zij doodden twintig «viu ^|1UV/U Ub ten. Nabij Comanesci werd een vijandeijke jachtvliegenier bij een luchtgevecht gedwonsea te landen. lîaîiaasssch en Zaiil-Oosîelljk kriigstooneel De toestand is onveranderd. De oorîoj in hot Oastôn, Bulgaarsoh berlcht. SOFIA. G Februari. (Ambtelijk bericnt van 5 Febiuari.) ËSacedonisûli iront In do streek van Bitolia tamelijk Ievendige bedrijvigheid van het geschut, ahock vuur over en weer tusschen vooruitgele?en atdeelingeo. Op de overige frontdeelen, zwak geschut vuur als naar gevvoon e. 'feu Zuiden van Seres, patroeljegevechten. In het W;irdardai en aan de kust nabij Orfano waren de vliegeniers in de weer. Rnœsensch front : Niets vanbeterkenis. Oorlog in BELjIE en FEAMBIJK Franseha bsrlofctsis. PARIJS, j Februari. — Ten Zuiden van de Somma werd een Duitsche overva', b.j het einde van den dag, op de Fransche loopgrachten, in de streek van Barleux ondernomen, afgeslagen. De Duitscaers ledea gevoelige verl ezen en hebben krijïsgevangenen in onze handen ge-laten. 's Nachts slsagden de Franschen bij ver-scheidene overvallen op de Duitsche linies, voarnamelijk in dsn sektor van de Chambret'es ten Noord-Wes'en van Pon;-à-Mousson. Bij verkencingen In den E!zas maakten w j mate-riaai bnit en namen wij gevansenen waaronder één officier. Overal elders kalme nacht. PARIJS, 4 Februari (Avondberfcht).— Alleen opFraiies van ondergeschikt belang. Engelsoh berloht. LON'DEN, 4 Februari. — Een aan val des vijan's in denabijheid van Rancourt hebben wij door otis vuur afgeslagen. Ten Noorden van de Anc^e hebben wij met v» « ^/wu wpc» anu iviiuuiu) ai) * v*''" " ouïe lin'e ten Oosten raa Beaucourt 650 m ter is vooruitgebracht even eea breedte van drie vierden Engelsche mijl. Er zijn ruim honderd gevangenen gemaakt en drie machioekanonnen genomçn. Tegenainvallen van den vijand z!jn afgeslagen. Zijn verliezen zijn zwaar, de onze licht. Bij Souchez hebben wij met succès overvallen ui'gevoerd. RUSSISCH-DUirSCHE OORLOS Russisch geoechtsterrein. ST-PETERSBURG, 5 Februari. — In de streek van Rign, ten Noord-Oosten van het dorp Kalutsein zijn vijandelijke kolones, die een aanval deden. nairhunschansenteruagedreven. In de s'.reek van Linden, ten N.-W. van Friedrichïtadt, is eeu aanval van Duitsche trocpen docr ons vuurgefuuikt. Een Duitsch luchîschip, door ons beschoten, is haas'ig binnen de vijandelijke liniëa ten N.-W. van Postawa gedaald. Rosmcansch g&vcchlsterrein. Vuurwissrling en verkenningen. Russisch-Turksch erevechtstcrrein. De toesta'id is onveranierd. Oosîsnrijlcsch-Haliaaîischa oorlog îtal'aansoh beriolit. ROME. 5 Februari. — In Trentino eeai.?e vuurwisseling. O ze artillerie heeft op het Tonnezzip'atîau eenivijancîelijk3ardeeling ver-strooid.Aau de bo7en-Deganr» heeft een3 vijandelijke af ifeMng na eene hevige beschi ting van onze s^elliDgen tusschen dîn Mon'e Nua^ulst en de Fo c lia Ombladet een overval beproefd, doch is dadelij'c te ugg-^dreven. in he! K^.stland heeft de vijandelijke artillerie gis eren de bsschieimg tegen on'e liaiën op d n Kirst van heuvel 114 tôt de « Wosste vlak e» (Lisert) voirtgezet. Ons geschut heeft krachtig géant woord en ten Noordea van Duine branden gesiich'. OP ZEE. ~ ÏSSUISSBS OOltLOaâerDUISBOOTS^ ROTTERDAM, 6 Februari. — 2j koppen der bemauuing van het Engelsche schip «Jovestone,» 1781 ton, werdea aan land gebiacht. Het Deeusche schip « Larô Kruse, » 1460 .ton, zju gezonken zijn. Het Eugelsche schip «Islîforran» 313 ton, werd op 2 Februari door een Duitsche duikbooi in dengrond geschoten. _ Verder werd uic Londen gemeld, dat de Rus-sischa bark «Garnet Hill» 2272 ton, gezonken is. KËULEN, G Februari. — Aan de « Kôlnische Volkszeitung » wordt uit Rotterdam gemeld : De kapitein van het schip « Samarinda » van den Noorddui'schen Lloyd, deelde draadloos mede, dat hij 179 schipbreukelingen van ver-scheidene schepen in het zicht van Vigo gezoa-ken, aan boord genomen hesf t. ROTTERDAM, 4 Februari. — De«Timss • mel-jt de Engelsche stoomboot « Metheran » als verioren. LONDEN, 6 Februari. — De Engelsche stoomboot « Hursiwooil » (1229 ton) is in dea groidgebiord. Drie manschappen zijn gedool en tweî gew^nd. De overlevenden zijn geland. BERLIJN, G Februari. — Eea onzer teruj-keerende duikbooten heeft verder ia den grond geboord, builea twee reeds door de psrs aaa-gageveae Engelsche stoombooten van te zamea 7500 ton : da Italiaansche stoomboot <$ Ksagno », 2252 ton ; het Portugeesche zeilschip « Minho ». 500 ton ; een en bawapenden vrac'utstoomer vaa 3000 ton iu den Atlan ischen Ocea m. Verder in nachiaanval in de Engelsche waters, twee oabekende vrach'st jom :rs van onçeveer 2000 tôt 4000 ton. Boveadien heeft ze een kanoa buitgemaakt en drie gevaagenen iagabracht. 400 nlanwe iOultgohs duikbootan. STOCKHOLM, 5 Febr.— «Dageas Nyheter » wil uit goede broi vernomen hebben dat Dui'sch-land voor zijoe versperring 400 nieuwe duikbooten gemaakt heefr en dat h^t bovendien bfschi'ît over eens reeks nieuwe Zeppelin luchtschepen. MENGELWERK. — 8 Februari 1917. 119 ¥oor 'f ield 1 De speeltafel bezoïprde hem ook een deel van zijn onderhoud. Eea behaagiijk voor-lccmea en vieiende manieren kwamen hem bij zijne onderi-emii gen zeer te stade. Met de vrouwen had ik îegelrecht niéts te Ciaken ; ik fpeelde maar de 10I vaa kones-pondent eu bespieder ; ik moest in de voor-ïiamekiit gen der hool'dstad en der proviu-ciesteden liauwkeuiig ouderzoek doeii naar het karakter en de iieigingen der aanzien-lijke dames, en naar den financieel'en toestand de/ iamnica die de badplaatsea be-zochten.— Ee.ie rare bezigheid ! Wie had dit, ■waaiacluig ! achter u gezocht, Pietri P — Wat zal ik u zeggen ?... Ik deed niets oneeilijks ! Mijne geheele werkzaamheid bepaalde zich hiei bij, de materialen bijeen te bjengen ; was het mijne schuld dat een andei er s'echt gebruik vaa maakte ?... — Daar zou tocb nog al iets op te zeggen Vallen. A'Jaar ga nu maar voort, ga nu maar Voort. U w.; (<e>chiedeiiis wiut meer en meer San belaugujkiieid... - Ei veistieken aizoo verschetdene jaren. Mijn bag'imstiger ieefde in glaus en weelde En ik ik kon ten minste eerlijk bestaan.. Op zekeren dasr viel hem eene buitenge-wone vette kans te beurt. Een jonge edel man, door eene tering aangetast, had eer gedee'te zijner gtondbezittingen tôt ge!c gemaakt en was voornemens eene reis naai het zuiden te doen. Zijne jonge vrouw e: hun eenigkind be^eleidde i hem. De man stierf onvervvachts. Mijn begun stiger iokte de dvvaze jonge weduwe in zijt net, deed haar met zijnen neef huwen, ei begon met hem eenen hande!, waarin d( jonggehuwden gansch het nagelaten fortuit van den overleden ede'man p'aatsten. Di sc'mrk bedroog hem zoodanig dat de jong< eciitgenoot, vreezende voor een bedrieglij! bankroet gevangen genomen te zullen wor-den, de vlucht nam, en zich onderwegever ongelukte... — De schuik !... E t wat werd er verde' van de zaak ? — De ongelukkïge vrouw h'eef wedawe met haar tweejarig kindje. Zij bezat niets meer. Tôt overmaat van ramp gaf zij korti daarna het leven aan een tweede ktnd. Var dat oogenblik maakte de schurk gebruik om zich vai het oudare dat een meisje was en de rechtmatige erfgename van het doo hem ontvreemde vermogen #voor a'toos te ontmaken. De moeder lag ge^aat lijk ziek ea bewu"5teloo3, toen hij mi] den last gaf het meisje voor altoos uit den weg te ruimen. 1k Lad mij reeds te veel mec hem [ ingelaten om hem dea gevraagden dienst rechtstreeks te weigeie i. Met eenen heiligen i eed moest ik hem bïioven, dat de moeder, herstelde ztj, haar ktnd nooit meer levend zou wederzien... i — Vreeselijk !... mijn voorgevoel heeft t mij niet bedrogen!... Er steest daar een ; moord onder ! i — Ja !... maar een door den schurk ont-: worpen, doch, natuurlijk, door mij niet uit-î ge-oerd. : — Ha ! eea steen vaU van m'jn hart ! — Ih plaats van het kind te dooden, gaf ik het aan eenen diepbedroefden vader, aie zijn eigea kind van denzelfden leeftijd, r door een ongeîukkig toe^al verioren had. Hij droeg hetaa i zij .e vrouw, die waande i dat het haar eigenkind was, en ztj voeddea : het op met a!!e zo g ei liefde. > — En dat kind leeft, Pietri ? i — Het leeft ! — Hoe oud is het nu? , — Precies negeatien jaar. — Heet het meisje niet Anna I Ds 7i?soh9rpis duikbo3t92-3o:log. Amepjka en Duitsshland. Te WasMngton. NEW-YORK G Februari. — D^straten van Washington liadden hun dageîijksch uitzicht. Terwijl voor^it'er Wilson in het Kongres sprak ging het bedrijvig leven voort zjoals naar gewoonte. In New-York werd het Eieuws der afbreuk met levendige ontroering opïenomen en er ** hadden aanstonds vaderlaadsche betoogiagea plaats. De binken en handelshuizen in Wall-street heschen aaastonds de steneviai. Os Verssn'.gcle 3 ta îan aan da neiitraiea. LONDEN, 6 Februari. — Men meldt uit Washington : De Amerikaansche vertegenwoordigers in het buitenland hebben de aanwijzing gewegen, dat Voorzitter Wilson eene nota aau de neutralen zal zenden in welbe hij ze aanzoekt, hem te ondersfeunen bij zijn pro'est tegen het optreden van Duitschland tegen denonzijdigen zeehandel. Deze stap zou eene voorbereidiag zijn voor het pjaa, gemeenschappelijk in te werken op de bespoe iiging van den vrede en de bescherming der rechten van de neutralen. Amsrlkaansobe maatregelea. NEW-YORK, 6 Januari. — Eene Amerikaansche vlooi kvuist vooitduiend in de Kiraibische

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Gent von 1914 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume