De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

1033 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 23 März. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Konsultiert 22 März 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/0000003503/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT Nam, li Donderdag 23 Maart 1918. 3DE I3!lLEIISrB Bureelen te Gent, Ketelvest, 18. — 3Se faai IN CHINA. ■ De korre pondeat van den Times, te Peking ffleldt fiât de op o>-rlingf-n volledit; in het bezit ïijn van de provinciën Yunnan en Kwe'tschow. Zn begonnen ia het Noorden met de beze ting van de gewichtige stad Suifie en bedieigen .Kualeu in Kwa^gsie en Tschun|tUns> in Szetscbuan. Hunne wezen'ijke inzichten zijn niet gekend. Blij-teliik willen zij hst ; rsenaal v?n Srhan'u, de hoofdstad van Szetschuan bemachtigen. Bij de oproerige troepsn bevinden zich 30.009 mannm van hi t regelmatii; le.er. Men gelooft dat' zij in het bezit zijn van 13 moderne berg-kanonnrn en nif n weet dat zij over ammunitie-vooir ad Heschi^ken. De aanvo**rder der rebell n is Tsaiao, e< n officier die z>ine mi'itaire oplei iing in Jap n ontriun. en vroeger militaire gouverneur was der pr vincie Juunan. Deze Chineesche province ma^kt aanstaUen om b n-nen een tijdver'o p van zes maanden 100.000 mannen te * elde te s'e len. Een exp?ditiekorps bevindt zich reeds te Sz>*tschuan. Andcre afdee-liiîgcn zijn in de arh'erhned ' gekoncen'reerd. Ijocderdas1 werd het bericnt der onaihaakehjk-heid van Kwangsi naar Perng getelegrafeerd. Zulks beteekent eeae groote uitbreiding dor revolutie. I -.aaWSSSiaSM»' — StedaT ij ke aardappeldienst Wij h''bb"n het ger>oegen aan onze mede-burgf-rs te kunnen meiderj dat wij, voor het oogpnblitc, voldoende inhindsclie atrdappelen In kelder hebben om Vrijdag 24e djzer het rationnement te lierbeginnen. Wij kunnen op lit < o enblik niet verzekeren sf aan elk onzer inwoners de gewone hoeveel-faeid zal kunnen verkochf wordfn. Op voorwaardè dat de a-rdapp'len di? ons belo 'fd zijn in tijds toekoinen zullen wij van Vrijdag ...f, op den voet van het gewoon rant-jtoen van 3 kilos per hoofd en per 14 da=;en «nzen verkoop kunnen voor'zetten. De aardappeikcramissie. Belgi!i£3i Lourdes. Zaterdag, 25 Maart, O. L. V. Boodschap, 8S« verjaardag der versehijnin<? in dewe ke Maria haren naao» aan Bernadette vercpea-baarde.M^sen te 7 en te S tire. Te 9 lire de Hoogmis, te 11 urelaats'e mis. T<i 4.30 ure, Lof, proce-sie naar de Rots, verhaal der verschijn;ng en jRozenkrans. De o>:-feningen zullen op tijd eindigen oin aan de b deva nders toe te laten met den stoomtram die om 5.33 ure uit Lou-das vertrekt, naar Gent lerug te reizen. Men behoefi geen paste port. GERECHTSZAKEN. Boetstraff lijke Rechtiî \nk van Gent. Hij ia liât alet. - Polidoor Stevens, rijttiig-malttr, «ouenaa Meules eedscheu 5teenweg.l26, verzot lct ons te raeldeu, dat hij het niet is, die door de rechtbauk van G nt, voor misbruik van rertrouwen, werd gestraft. 13 î 3 fat ai. — Leopild De Pau, 16jaar, van Gout, aan,ehouden, die mej. Lansenbe g, den 20 Februari laa st, met geweld eene sacoche, inhoudende eene som v.m 25 fr. ontstooi, krygt 5 miand en wordt tôt zijne meerderj iritjheid ter beschikking ^an het Suatsbestuur *;esteld. BSHOEPSHOF VAN GENT. VoorwaarcieHja. — Petrus Colm'in en Pieter Vcr.vulgrn, oeiden van St-Ninlais, door de rechtbank van Dend rmonde verwezen voor slaije i aan de echtgenoote Van den Boi^che, de 1° tôt 1 nuand en de 2e tôt 40 da^ea hadden bero^p in^eslagen. Het Hof heeft het voinis bekrachtigd doch de voorwaardelijtche.d aaa be;den verleend. — Ausust l)e Bruycker, van Gent, v )Or aan-slag op de eerbaarheid verwezen tôt 2 raamd, wordt door het Hof ook de vojrwaardelijkheid verleend. VOHT3AL. la de A. Si. A. <3-. — Zondag 25 Maart om 11 urei 's moigens, Sparta (m.einen) tegsa A. R. A. G. (kleinen). 's Nami ida.js voortzettins; vaîi het tournooi : om 3 u en, Racing Me.le-Racing G nt, Van Paemel ; om 4 1/ > ure, A. R. A. Gaatoise-Vetera ns, Van Houtte. Bearla. — Het eerste elftal van Deurle « On* Vermaak » heeft tegen « De V^rboaJenen » van Mana-Leïiae gespaeld en was ovarvvmnaar met 1 tegen 0. Stadsnieuws — Lijn van Gent-Auist-Assclie (Urussel). Uurtabel te be :inne . van il Maart : Vertrek uit Genc-Zu'd : 7.30, 3.30. Vertrek uit Gent-Zuid naar Sint-Lîevens-Hiuictn : 7.30, 11.3c, 3.3J, 5.30, 7.30. Vertrek uit St-Lievens-Hautem naar Aalst en Assche : 8.45, 1.00, 4.50 en G.50. Vertre!; uit St-Li--eas-Hautem naar Geat : 6.50. 8.50, 1.00, 4.50 6.30. Lijn Wet ere-n-Zonegem. Vertrek ait VVetter»n naar Oordegem: 6.5, 9.5. Uit Oordegem naar Zotcegem: (.15, 12.40. Vao Zottegem n tar Sm';-L;.evens-Hdutem : 8.15, 12.30, 6.15. Van Oordogi m na ir Wetteren : 5.30, S.20. L'jn Gent Herze:e-Geeiaardsb3rgen. VanGe jt-ZuidnaarGa'éraardsoergen: U.30.5.30. Van GeeraardsDergen naar Gent : 7.30, 3.20. Van Her^ele naar Gent: 6.30, 8.2J, 4.<!0, — Stedeltjk Wfrk der Voedirig.— De 57® lijst der giftea vo >r hjt steJelijli werk der voadiag bedr iagt fr. 3140-14. — De ni<;uwp çezinskxarten zullen heden Donderdag voor de ô8 en 11° wijken, uiiijede.-id worden ; çleze voor de gem; nie 3t-Amands-berg, mor<en Viijdag en voor de S3 en 11® wxjicen Zaterda^ 25 Maart. De klachten voor hoo?er verme'de policie-wijken en ijemsente, zutlea er Lakeaha le tan-va -rd worde ialie da^eu tôt W >ensda : 20 M iirt inbe-îrepen, van 9 to 11 ure 's morg inds ea vaa 2t^t4ure 's namiddags, uitganomea Dtas-iag; nami id ts, 28 M u t. (Med l -e'd). — In use eig'sn ba'anj ! ! — Likuurlunde-laurs, Herb 'rgiers, Verbi'aikers, let op de u geleverde waren I ! — Sommiue tik ;urfabrikan ten om den schijn te g ven dat zij huna^ prijzeu niet verhojgen, rerin nde en de hoïdani^heid hunner ware Mat a nzuika hui^en te kjopfn, denkt men voo doelig ge liend te zijn ; feitelijk betaalt men te duar, want al wat msn ge<îtt. voor warea van geringe hoe lanigheid, h >e goosd-koop deze ook m igea schija;n, is no^ te veel, en . aar 5ij verliest men er zijne kalanten door. Wiit gij dt; rei zekering hebben, zo j voordeelig mogelijit geiieid te zijn, eu altiji waren vau onveraad-irde go d ; hp^danigheid te bïkomen, eisc ît de Ge cen le Speci iliteiten e.i Li-teuren der Stokery Tti. BEKAËRT, te St-Amandsberg. 6330 — 3©rloljt. — De Burgemeaîter brengt ter alge ue^ns kennis dat het kalkwitten en af-scurabben der huizen, zoo binnen ais buitea, d :r trapz lea, gangen en ge nakhuizan van bs luiken en blindestî^en, voorsenre^cn d»or d« verordenin^t van 21 November 1912, voar 31 Mei moe en uiti:evo^rd zijn. De eige laars die dit werk bianen het va^tge-st 1 le tijd/erloop u:et zoud^a '.'erricht hebbea, zullen vervol^d worden iagevol,re vooraie.da verorden:n^. De Buruene ;ster neemt deze gele?enheid Wi r, om aaa he; publie'-: keabiar «e make-i dat, in zitting van 5 A ril 1897, de Geineenteraad den wensc'n h :eft uitgedrukt, dat al de eigefia^rs de eveis hunner huiien en gebiuw^n e'ibijzoï-d^rlijk de aciitergeve s op water o >p n uttge-vende, iu b hooilijken siaat vaa reinneid zotidaa onde' h )uden. — Prooinciaal Hutp- en Voedingskomiteit : Groep Gent. — D; groote uitieeling van kolen, aan de behoelti -en der stad, be ;oaneo op 17 Februan, is Zateriag 18 Mairt, •eën li<d. Ongereer 70.>,000 kilos kolea werden aan 14,000 behoehigen ui g :de<:l l. Ouitschs berichfen van hat Grooi Hoafdkwariier. S3913! jk kv | jsi j maeL BERLIJN, 21. Maart i'a midda^s). — Ten Westen der viaas, tea gerotfe eener orns'ige voorbenading, ht;bben regimenten B^i^rscne MSNGELWERK. - 23 Maart 1916. 6 Het nichtje van den Smid — Hoe eer, boa liever ! luidde het Ieven-dige antwoord. — Welaan, zoo volff mij ; het vvapea* Siagazijn 1 gt eenen trap hooger. Ik deuk dat gij tevreden zult zijn. If ij zette den zwaren smidshamer, dien hij gedurertde Met otide'houd in de hand ge-'souden hsd, tegen den zwarieri, met roet bedekîen muur, en opende eene deur in dea schteigrorid der weikp'aats. Eene enge, steénen wenieltrap voerde van hier naar de bovenveidieping. Larg/aam en zwijgend stapten de beiae manneu de uitgesletea heden op. Aiessandro kon ternauwernood eenea kreet van verrùkking ondetdiakkeo, toen hij bij het binnei tiedea in de xuime wapen-kamerdeiî vurigsten wentch zijns harten op het ouverwachts vervuid za^;. Zijn biilc viel op de sianke gestalte der b onde Maria. Zij knielde in de nabijheid van het venster vooi een laag tafeîtje, waatop een ba f dozijn giii sieieiide dolken lagen. Het blauwgroene ïicht, dat door de spletea der jaloezieen naar binnenviel, verleende aan hare trekkea iets marmerachtigs, dat everxwel aan hare be-koonijkaeid geene afbieuk deed. Toen z j haren oom in gezelsciiap van eeuen vreemde jongen ede man zag, rees zij haastig o.er-eind en wilde met eeaea vluchtigea groet voorbijgaan. — VVat zoekt gij hier ? vroeg Gaetano ver-wonderd.— Ik wilde .. Het was ora den dolk... stamelde Maria. De wape ,sm d îachte. — Zoo zijn de vro'iv/en, zeide hij, half tôt den joagen edelman gekeerd. Zelfs het mooîdtuig moet scmtterea e t glaiizea als eeu baldiadeem. Dacht ik niet dadeltjk, dit het gewotie staal u te eeuvoudig zou zijn ? Nage moogt er morgen eenen uitkiezen naar uwen zin, als het maar geene Damas-cener kiing met diamanten is. Maria verwtjdei de zich zonder ietsteant-woorden. Met leedweiiea m jrkte A essaadto op, dat dit eenvoudige buigerkind hem niet eens met eenen biik van nieuwsgiet)gheid verwaatdigde. — Een lief meisjo ! zegde hij/oan de deut zich achter Managesioten had. Use dochter meestet ? — Mijn zusters kind, -eene wees, aat-i, woordde Gaetauo. — En tvat isdac met d.ea doik ? vorschts A e:-sandro i?eider. — Ach.dat is een droombeeld van haar.Zij is van meening, dat me.i beter doet op zij ie eigene krachten te vettroa ,ven, daa op de beschermmg van de wet. O ita îgs, toen zij op liet siiile aamidda^aur naar hare nicht te Fieso e wa tde de, we d zij door eeaea o .be^choften kerel zoodiaig lastig geval.en, dat zij s'eh ternauwernood verweren kon. Gelulckig kvvamsn er twee officierea van dea piins voorbij, de liaar oatzetten. Sadert iieeft zij gezworen, nooit meer oagewapead het liais te verlaten. — Zoo zoo, viel Alessandro hem ia de rede, de voo zichtigheid ts de moeder van de wijsheid. Ivlaar laat mij thaas uwe schattea zien meester. Ik zoa gaarae een zwaard koopen, geheei zooals gtj mijueri geëerdan tegenstander, dea heer Vicenzo de Lod , verkocht hebt. — Geheel zooals dat er geene_ kling meer voor'na ^den was, a itwoo dde Gaetaao. — N a, laat mij maar eeis zien, wat gij hebt. Ik twijfel er met aaa, of wij zuileu iets vinde;) dat mij fijkt. De wapeasmid glim'achte. Zwijgend trad hij voor ee îe groote Kast en schoof den greudel terug. . (Wordt ooortgesst). so'daten ea batalion? van de Wurtembarg^cbi 1 mJ .vehr, sto meaderhand ingeaomen het ea?» s mble der sterk verschansti s.elti g;nwe!!t« de Frausohen bnzetten ten No >dOjsten va.s Avicourt aaa den zoom van het boscii en in hst bosch ze!f. D-. vijand heeft groote bloeliga verliazen ge* leden ; daarenboven hee t h;j oas in htnd^a gelaten :32o,lici ren,\v iaronderstwee e i nea s-be/e habbers ea me-r dan 2.300 ni-'t gak.vet^to maanea, alsoak'veil oorlogsmataneel, wai:vaa op a dea n'»g het inventaris met ïsopgemiikt. Z i;ie p gin^ei om. door te;ea aanv-il en het t'erlorene te w auen, brachten hem ge.îa hoj/nnaamd v or le-1 b i; site<-?ndôeî dia uais-îu'vte tegen aanvallea varnî|erderdea merkelijfe '.ijn?. v-e.l oz ja. Ten Oosten d-ir Mias, heeft het krij^skundig plan geeae wij siging onder< ian. Oosteïijk krifastooneel. BERLIJN, 2i Maart, 's mi digs. — Oe Rus-"ea hebbsn be' oft nsiefv .11 ui gebreid tôt aaa d a ui'ersten Noard;rvleu el. Tea Z tid -a van Riga hebbea zij eeae bloeiiga aeê la ig opgeloop -n. Versch iaene de;achsm";nten met versterkte effekt even, wel e dî vij ia lop ver-îtn iin< z >n4 naar het froat van de Un ia en tea VVes^ea vaa Jak<;b>Udr, ondergiagea tietzelfde lot. Bij/.oider kraclitige aanvallen maar niet ts mi l oavruc'itbaar, w;rJen da,r en nacht aaige-vr.ni tegea het Daitsche froat tea No.>rd* Westen vai Postawy ea tusschea de snoarea Naroczea VVi iztnen. De ver iez^n van den vijand zijn in verhotiding met de troepeamis.as welke hij tegen onze s:elling .:n zond. Dideiijk, hebben wij, tea Zuiden van het m 'erNarocz, een vooruitspringead, maar sraal gedee te vaa ons froat oatrui a 1, omiat hat te ver in de vij md lij ;e st dliag dr /ng ea laar 1 jor te zeer bloot gestei 1 was aan het irns njilead ka o ivuar der Rus>en ; om iie re lea brac'aten wij onze front- iaie eeni,'e hoaderdan taeters aciteruii ea vattedea post op de hojgteu vaa Bnsaiki. Bilkanssli ooplsgstsajissï. BERLIJN, 21 vlaart. ('s m tda^s). — Op de Grietcsche groas, is de toesuud niet ver-andard ; erhadd.n s echts esn ge oaba luiienle scher-rautse i igea p.aats tuascaei patrojljsn. BERLIJN, 21 Maart. — Den 20 M iart, des morgendshadeen zeesl>k plans, aan de kust van Vlaaadsrea ; dri-, Du tscha torpiljeurs ea eeae divisie vaa vij: Engslschs torpaioja^erî nam -n deel aan het gjveciit. De aitalag van dea ze:s ar was oas guastig. De vijand staa ;te het g-v cat na veischeiiena schoten, w lka raak waren te hebbea op?e-loop;n; 'laaraa'jtooalen de vijandelij.ie schepea in allerijl weg. De schade welke wij ledea, is voikomen oaba-daidend.De chef van dan aiiniraalstaf der marine. «g£$ît*—-•——■— ■ Ofiicisela Qjâtd.irij <sa!n bsriohten WfîENEN, 21 Maart. - Officieel wordt me ieged eld : Russiseh krlIgsÉooîî^eï. De gevech'sbedrijv.ghei i is matho lisch ver-hoogd, naraalijk iu net. lager Pliazer-Baltia. 5i.iïlaa.îi32lî kr]pÎ399S9l. De to -ta id is in het algemaea onveranderd. Vijaudelijke aaivallea '.e^ea de srellingea, dooe oas ge^vona n op deaRimbonea -Viizli Bra, werden iifgewezan. Op dea Romjon bracht eene nisuwe oader-nsmiag 81 gevang>ne itaiianen il. Zliîi-9 JStil ik kî* j J3Îi'î3:333l• Oaze \liegers versche.iea 's nicats bovea Blora (Volo'ia) en be vie.pei de haven en d» tro p:nka.iapea met goed gevo g mai bo nmea. Za ^eerdan ondu.ks hevige b3>C'i;eùng oajje-' deerd te ug. De toes and in Monténégro en Alban.ë te Otiveranderd raatig. Ds striji oui ds DardansSîan IN MSSaPOTMIa EN IN ÙM Kà(îiàS0S.': IJîi Tu^ksal»? bpjas K JNSTAN ffNOPEL, 21 Maart. — Haï algemaea kwartier meldt : Op hot Irak£r»jtf bùjft detoasund oaveraaderd.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Gent von 1914 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume