De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

431 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 17 November. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Konsultiert 30 Mai 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/7m03x86t8r/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

DE GENTENAAR - DE LANDWACHT Nam. 261. *9* jaar. G. Ds Gracie, Eetelrest, DE KLEINS PATMOT Zondag 1T en Maandag 18 November 1998 Prlfs 5 csnitemen t*- JH— nj HumumBPgmg Toegelateu do»r da Censuur. m m in i mstïr*rnmmnÉfà% <r w,i n*Bg LAN DBOUWERSBON D Vergaderli\f pan i5 Noeembar. M. Mceahaut, voorzitter : God zij geloofd, de oorlog is voor on* gedaan. Na 4 lsn*e jaren smart en lijden aijn wij van de birb»r?n bovrijd. Dank, Ea God, a an onzsn Konisg Albert die Jli het be-iia tôt htt eiude blijkea heeft gegeven tan onuitputtelijkezelfopofioriog en toewijding. Dank aan ons dappcr legor, dat het ecrst ia 4 n strijd is geweest ; dank aan onze kloeke soldat#», a'itijd onrermoeid en frisch als het hcil van Vaderland een oproep deed tôt hunnen «totd. (Bravos en handgeklap). Nu, dat wij de voischuldigda hulde uitjjeipro-«•a heb'oan, valt er tezorgen voor de toekomst. Het Landbouwkomiteit blijft werken ; tijdens fea oorlox hebben wij don goeden uitslag van tijnewer a{ kunuan vaststellen. l)e îandbouw moet vcrzoïgd worden onder Wichiileade opzichtan. Ie Vee. — De stallen zijn hun vee ontroofd ; te Lemberge zijn nog enkel viar gebrekki^e paardeti. Meest overal is op alke hofsede maar «enekoe raeer. Het vee levert melk en boter voor zioken en kinderen ; kaas en vleesoh roor Volwaisenen van stad en buiten. Als men kan, koope men melkbees'en waar Bien kan, bijv, in Hoiland en in Normandie. Htt sebeurt dat het vee van eene gemaeate Baar eene andere overgebracht is. In dat gérai « de bezittende gemeente verantwoordelijk roor oe verzorging en de terugbrengiag. JJat elkeen medewerke om allés terug in ordo tebrengen. Bij het aankoopen van vee «orge f/11 ïe^na beesten to koopen die door longtering M pot ziekte zijn aan« edaan. ; °° Paardaa. — België was beroemd om zijne PMrden. De roornaamste hengstoa zijn b6hou-I «ftt m Hoiland. | , P**rd*n zijn noodig roor het bewerken ran ! !!, 'iQd; het bijhaien vaa kolen, voed- en ®ytstofien, enz. «•tkomittft zal onderzoekan of de stadsbser bij middel raa auto-wagens naar de ge-! ™*iiten kan veroverd worden. In de stad heeft Ça don beer te veol ; In dea buiten verlangt mener naar, i !1icht °°k Baen ccn deel d*r paarden, in **trkom° <^î°en KerOofd, ni kunnen doen ru» ®°S0tvruehtea. — De laatste oogst is goed ! lîr i het land niet sterkgemast werd. «.i-.,weinl* Kezaaid ; sedert begin Oktobcr is i I.n t ïewerkt worden. 0 tS ^°Pen en werken opdat onze velden ïoodaf0 ®wer'1*» gemest en bozaaid worden, i htbbjQ 6 toeltomend jaar een gooden oogst , ^m»riL voe.dingskomiteit blijft in workiag ; 40*1* î? er en mear voedstoffen zandsn. i Wft TaH vott«.—De »»men-aankoop i Uariit/ j v.°ordeelen afgeworpen. Mea zal te« in« J ^ aangekoohte scheikundige vette Ook i?.® i Pte ^inne pelerer.l worden. Men zal tosaen 01261 TeQT0#der bianen te doen 'Xka?rt^4*'?*r®0®din®#n- — In de helft v*n "—- ®rei ?ilD yerçielingea aangericht ; vooul •pWtiTtTii » iriiiimiTiiMi jmnwii'i i—in — nu.fi mm " i ' mlnii het arrondissement Gent-Eekloo heeft geleden. Df schade zal geschat worden door eene kom-missia uit vakmannen besttande. Eene vrajjenlijst zal op^esteld worden. Wie denkt te 'y lagon te hebben zal in beroep kucngn gaah. Daarorsr laier meer, 6° Eerfeouwsn va.a îioîstaSan. — Het komi-teU «al ond«rzoek«n of het mogeiijk is steen ea kalk in groote hoercelhsden aan to koopen. 7e Voor oabsmlddaldan. — la het Land-bouwkre.iiet kaa men vojrschottea bekomen tôt een beloop van 3000 franks. Misschtea zal men lat«r m-.er kunnea krijgea. 8e Alla Vrijdaj»en zal de Landbouwersb >nd blijvsn vergaderen : eerst bestuur- daa alge-meene verg;sderin En nu rerheugea wij ons : Na lijden komt verb' ijden ; gaan wij hand in hand saaien oin den landbouw tôt zijnen oudon" bloei te brençen. De landbouw is de aHernoodlsste nijrerhoid vai hst land, de oorlog heeft ons dat s«leerd. Lève de Koning ! Leva de Koninklijke familie. Leva het leger. Lo\ e de heropbouriag van h«t l.ind ! (Lansïdurige toejuiching). M. P. Scheiie (Heusden), verhaalt hoa da Kcroofde koe en naar St-Arnands bij Puurs ge-droven werd en. Hij is mea gewesst. Vaa da 67 opgeëischte kosien van Heusden zijn er maar 28 >e Si-Arnaud aangekomen. De andere zijn tus-schen Deadermonde en St-Amand gestolen — 't was al donker toen ze diar vvaren. E^n boer van Laarne is zijne koe gaan opzoeken en heeft za weer naar hais gebraclit. Mis-chién kunnen anderen ook nog hunn» disieu tcrugvinden ; maar velenzijn dood. M. De Keyzer sluit zich aan bij M. Maenhaut om hulde te brengon aan Z. M. den Koning en aan ons leger. De kwestio der koeien is do belangrijksta van al ; de koeien geren niet alleon melk maar ook vleesch voor da geheele bevolking. 't Is moeilii< ailes in cens to doen. Laat ons koopen in Normandië en in Hoiland, «ooveel mogeiijk. Maar et-rst zouden wij uit Duitsch-land evenveel kosian ea paarîen moeten terug-ha'ea, als erons hier ontroofd zija. (Handieklap on bravos). Duitschiand kan zooveel koeien en paarden l<?veren, want Duitschland had voor den oorloy 10 maal zooveel koeien ea 13 maal zooveel paar-den als België. Verder blijft )e onderzoaken in hoever auto-wagens kunnen gebezigd wordan voor 't rorvoar van kolea, meststoiïen, bser van de stad naar buiten, enz. Dat is roor eene naaste maal. Ooli m set elkeen opmakon welke boeten hij betaild haeft en wat hem te weinig is betaald voir op_<;eëischte waren.Omstandise inlichting^n ïullen danrover wnrdfin.fTTn«'dlf«nrinûr,i. Van alles wat lia Vsrboadaa torpUjaurs voar Konstantlaopsî. O fic eel. —1 De Fxansche torpiljeurs « Man-gins • hebbsnde aan boord den bri^ade generaal Dienonst, ea de torpiljeur < Sbarl: » met eenen Britschen gensraal, zija den 10 Novemberde Darduce lea binnen gevaren om voor Konstaa-tiaopei te gaaa voor anker liggen alwaar zij door do esUadcrs der Bondgeaoatoa zuHbh vervoesd worden. ifliiw " nni ai i ii nu i i i n m» miamw ir nimT'nri wrrn t — VavIiaîrlUklas vaa Biza.3-Z>oth»rlassa. Na ia do Fransche Kamsrda voorwaardïn raa df a wapeastihtaad te hebben voorgelo3«a,biaoht Clemenceau hulda aan Elzas-Lo:haringen. Dit lokte eene gesstdrifti^a betoogin^ uit oader da Kanurleien. In den Ssnaat las M. Pichon do voarwaarden van daa w-spînsti'stand. Er werd bes'oten dat hst bor«tbee!d vaa Clemenceau in don Seaaat «ou goplaatst wordaa. Ea Italie. __B:j geUgenksid vaa daa vsrjaardag van dan Xvonin* raa Italie was gansek Rome bevlagd. Gaasch Italiëdoor wcrjeu betoogia^ea op touw gezet. Den 11 Novambar wsrd een hevige aar Isohok ffevoeld in da Kemecntea dei provinciën van Florence en Forix. Er waren oakele slacktoffers. ©asiisavald. Men meldt den dood van graaf Francias da Meeus, kapitein-bernlhebber, bij het l8 regi-msnt gidssn, glorie:ijk gavallon op het veld vaa eer ia fîedesem (Oûstvlaînderen) den 19 Oktob., in den ouderdom van 51 jaren. Hij was zoon van wijlen graaf Eugeen de Meeus en ran gravin de Meeus, geborcn du Coaedis de Ker-goalen, en zwa^er vaa M* Crupt, bsstendiga afg-jvaardigde van Lim'surg. an van mevrouvr geborsa dei Marnioe. Saa Btaadbsald ta Zaabra^^a-Volksvertegon'woordi^e' S'an laertheeft voor-gesteld aan dea Raad vxn de Eagelsch-B3lgischa Vereeniging, esn standbaeld op te riehten op do môle te Zeebrugse, ter eeuwige gedachtenis'vaa de helden van dan « Vindictive • die ontscheep-ten in den nacht van 23 April 1918. Het ontwerp van het monument zal ten prijs-kampe voorgalegd worden aaa de Belgische kuestensars. Pôle a rras^t D&nizlg als zeeh&v-sa. Polaa heeft eene r.ieuwo regeering gekregen. De eerste daad van den ministerraad is geweest een betoog tôt de Duitsche regeering te riehten om haar te vragsn dat do havan van Daatzig bij Polen zou ingelijfd worden. Men mag aiet vor-geten dat Polen nog onder Duitsche voogdij-staat. Ds daad krijgt daardoor eene groote bîteekeni3. Dankb st'.ûijlng' aan hat Amsrlkaanaoh Sood-Krula. M. Henry P. Davlsoa, yoorzittor van hat Amerikaansch Rood-Kruis, werd door dea Koning vareeremerkt met het orde van Loapold, de grootsto onderscheidinz die kaa gegovea worden, om hem in naam vaa «ehoel hat Bel-giîch volk, dank te botuigea, voor al het goede dat zija werk heeft gedaan voor onzo soldatoa ca burgorlijka bevolking. Tyaake de g<»ken îo Gantscho bokser, die in Australie verbleef, is in dienst getredea van hat Engelsch leger, vvaar hij fliaksn dieast. Hij heeft reeda aan eecen «choonen avondstond madefewerkt te Parijs. CÇakwotsi. Ds E. H. Cia-ys Bouùaert die als almoeianiar bij bot 12® regimbât dienst desd en eensga-kwetst werd, zoo. s wij no? vroe^er meldden, is ■u weer bij het bsgin van 't offensisf woer licht gekwetst on naar esa kxijgshoipitaal moi ten . overggbracht yrordea. . Bomlea Do Koysor do gehuwde looper, der Brapschepoort, hejft reeds versf-hillende eere-teekens bo^omen voor heldendaden ; oai»«lukkig voor daa joagan ls hij voôr het offensief aan ean zijner voatea gekwetst zoodat hat lichaamsdeel moest afgazet worden. Wondertoo^al dat d® gekeaie wedlooper nu een voet kwijt geraakt is. Wllly Ooppeas, de Belgische vlieger, die net rekord bahaalda voor het'neersch oten van « varkens » (rastlig-gendo ballons der Duitschers), is in den laatstea tyd door ni3t mia dan zeren Icogels van mitral-jeuzea in ean been go^roîfan, zoodat hat besa tôt aaa een knia mooit afg '-zet worden. Te Vârsames. Binnen kOTt zullan da kabin«tshoofdaa dar ▼erschillende Entontelaudan (o Versailles ver-g4der8n voor het baspreksn der kwestles die met | dî sluiting van den vrede batrek habben. Os mobiliaatle la Aiaerika g'aaohorBi. De mobilisatie in Amsrika is «escaorst. Gien enkel deel van de vloot wordt roor hst osgav blik gedemobilisserd. Te Farljs. De < Association Bel^a te Parijs, licht yoor den 17 November eono grootsche patriotischa betoog ng in, in het Trocadero. B;j de redenaars die het woorl zullen voarea noemt men M. Ho iri Robert, dea stafhnuder der Parijsche adrokaten-ordo. Verscheidsnc aiini»-iers en al de Belgische overheden te Parijt.'t zullen bo het feest aaawazig zijn."r'u Ha bozorsdhsid der Vsrsaal^âe-Stataa voor Belgrla. ; M. Hoover, voorzitter van de « Commissioa for Relief in Btlgium» heaft schikkingen ga» uomea om levenstîiiddelen en kleedingstukkaa te verschafien aan 250,000 vluchtclin^en uit da streken ran België en het Noorden van Frsnk-riik die naar Hoiland zijn nevlucht, toen da Duitschers hoogergenoemde strekon ontruimdea» Reeds zijn 180,000 ton levensmiddelen naac Rotterdam rerzoïdea ea alls3 zal in het werîc • wordsn gasteld om de verzending nog te ver-hoi«an wannear da binaonlaadicha vervoer» dienst zal hersteld zijn. Bo Aaterlkaaasohe hnlp voor BalglS. Het Konvent der Amerikaansche nijveraara ea de « Export Association », die satnen ceaa vereeniging uitmaken van ruirn 1000 firmas mot een kapitaal in muut van 50 miljard dollars, heaft het volgende besluit genomea : « Uit erkentelijkheid voor da heldhaftijhsi4 ; en da opofferingen vaa Fraakrijk on Belgi*, i voor de verdediging dor beschaving tegaa da«' vijand die huaae veldea en nijverheden ran, woestte, werd er baslotea dat de uityoereada nijveraari van Amerika die samea met hunaa-laadgeaootsn vast beslotea warea da kapitulaïS der Duitscha wapens te eischen, zich zoudS^ verbiaden tôt het uiterste allan mogelijkaa b:jstand ea hulp ta leenen aan Fraakrijk eaj Belgle, tôt hunvalledig herstal na dezagapraaÇ Qsaeraal Perahlng aaa volâmaaracbAlk Fooh. G:noraal Pershiag heeft in naam van dea presideat d-sr Vereeniede-Staten aan da vakM maarschalkea Foch, Joffre en Haif, evc»w aaa ceneraal Petain onderscUeidin^en overhaiÇ \ _digd hua yorleegd door presideaLWilsoa.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Gent von 1914 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume