De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

787 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 25 Oktober. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Konsultiert 27 September 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/rr1pg1n22h/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

DE GENTENAAR-DE LANDWACHT f3am.254 39e jaar. e.Ds Sraeve.Ketelvest,ï8 DE KLEIME PATRÎ9T Djaispdag 9 5 Oktober 1317. PrJfs 8 eentiemen 1 i SFFICIEELE DUITSCHE BERICKTEN BEKSNDHâïaKG VerltohtiagrBtoestellen. l.In aanvuliing van ae Verordcnicg nr 196 van 23-7-1916 moeten alla verlichtichtingstoostelleE (luchters, wandarmen, rnz.) van spaarmetaal (brons.kop r,messing,6nz.) uittrlijkop deonder-staandc tijdstippen afgeleverd worden in de Vischmarkt, Gect, Ste-Pharal!dep ein, bij hel Gravenkasteel. 2. Van de aflevering zijn uitgezonderd : ») ver-lichtiDgstoesteilen, die nict kunnen afgenoman worden zonder de plaats wa&r zij bivestigdzijn, wezenlijk te besshadigen ; b) varlicbtingstoestellen, die grootendeels, namelijk vcor meer dan 3/4 uit glas, kristal, œajolica, porselein of ander niet in beslag geno-men materiaal bestaan. De\erllchtingstoes'el-len, waarop geen beslag gelegd wordt, moeten uiterlijk 31 Oktober 1917 aançegeven_worden bij den gevolmachtigde van het Minis erie van Oor'og Nr3, Iianunnikslraat, 3. Ook kunnen gaskranen, gasbiandeis en licûtschermhouders, voor 200ver zij noodig zijn voor de toestellen, die in de plaats komen, achtergehouden worden. 3. De eigfnaars der verlichtingstoestellen zijn verplicht deze zelf te iatea afnemen en aanstonds in het afleveringslokaal in te laveren. Niet in beslag genomen \ooiwerpen (glas, ijzcr, eoz.) moeten vooraf verwij Jerd worden en komen niet il» aanmerking voor het gewicht. Deafleveraats krijgen daar van de stad e?n bewijs van ontvangst ; 2 kopijen moeten afge-geven worden aan den gevolmachtigde van hst Ministerie van Oorlog Nr 3. 4. De eigenaurs der veilichtin.estoestellen ffeven onmidiellijk bij liunno gasleggers op, welke verlichtingstoestellen uoodzakelijk dan moeten vervangen worden. Voor wat onder « noodzakelijk te vervangen « verstaan moet worden, zie paragraaf 6.All^en het eenvoudWs'e materiaal (ijzer) mag daarvoorgebe zig I worden. 5. De gasleggers moeten, in iienzij net benoo-digde niet uit huneigen voorraad levereri-kunnen (spsarmetalen mogen niet aangpwecd wor:!en), dengas-ofden electriciteitsJienst op^even wat hun ontbreekt. Deze tracht met hulp van de Et ppen-Kommandantur ten spoedijs'e te leveronwat lot vervanging rr.oefcdienep. 6.0m zooveel mogeiijk het verbruik- van gaa en electriciteit te beperkec, wat reeds ihans tôt de ruimsle besparicg van kolen m:>et verwezen-lijkt worden, wor.it bepaald : Voor de ver'ichtiogs'oesteilen, die raoelen ir.geleverd worden, mag enkel het aileronont-beerlijkst vervangitig» materiaal (voor zoovorre er sprake is van gas- of electrische verlichting) geLverd worden, ennamelijk wordt toe^elatea: a bij eene familie tôt 3 personen : eene gaspit in de keuken, eene gaspit in nog een and?re • plaats. Bij eone familie tôt 5 personen : eene gaspit in de keuken en nog twes andere gaspitten. Bij eene familie tôt 8 personen : eene gaspit in de keuken en nog drie andere ga^p tten. Bij eene familie van meer dan 8 personen ; eene gaspit in de keuken en nog vier andere gaïpiiten. Voor een officier op kwaitior : nog twee gaspitten. b. In de wlnkelhuizen : In den winkel zelf enkel zooveel gaspitten als volstiekt noodig zijn om den verkoop mogelijk te maken geduieade de uren van dendag, waarop maet verlicht worden. In wiokels, die tôt nu toe door een groot aantal gaspitten verlicht werden, mag enkel ten hoogste de helft vervangen worden. Verlichting van uitstallingen door gas of elektriciteit en het vervangen daarvan is geheel verbo en. In hôtels, restaurants, koffiehuizen, herber-,<en, cinémas, uitspwninîslokalen, scholen, enz. £«ldt hetzelfda als voor de winkelhuizcn. 7. In plaatsen, dis voorzien zijn van verlich-tingstoestellen, die niet behoeven afgelo/erd te worden, moeten de gaspitten of verlichticgs-toestelicn, die volgeus paragraaf 6 overbjdig geworden zijn, afgeslotea wordan. 8. Uitzonderin.ïen op de bepaliagea van para-graaf G en 7 kunnen slech's in zeer d ingende gevallen door de Etappen-Kommaudan'ur toe-gestaau worden. 9. Met de verranging en de aflevering moat dadelijk aan^evangen worden, opdat het werk in de verschillende wijken tegen de aangeiuido tijdstippsn volstrekt geëind;g i zij. Na de hier-onder aaugegever. tijdstipptn heeft een zeer grondige huiszoeking plaats en worden de personen, die de bskeadmaking niet volgen, onver-biddeiijk bestraft. 10. Tijdstippen, waarop de aflevftring en de vervacgir.g moeten geëiadigd zijn : Wijk 8 en 10, tôt 3 Nov. 1917 ; wij.c 6 en 3, tôt 10 Nov. ; wijk 7 en 11, tôt 17 Nov. ; wijk 5 en 2, tôt 30 Nov. ; wijk 9 en 1, tôt 15 Decenaber 1917 ; wijk 4. tôt 21 Dec. Kiina tvo orwarp sa. Al de kunstvoorwe p;n (beeldan,vazen,s(aande luchters,enz.) uii spaarmetaal moeten uiterlijk de tijristipp- n,die voor elko-wijk afzonderlijk door de S:a i aange even zijn, in een door de Stad nos te bepalea io ,aal ter bezich'igiag^geplaatst worden. De eigenaars maken hunae voorwe' pen door een aangeplakt of aanhingend briefje, of op eenifje ande:e wijzç kenbaar en namelijk moeten de naain, de straat en do woonplaats daarop te lezen zija. De schatting vaa de kunstwaarde geschie :t door eea kunstisenner en in bijzijn ran ae vertegenwoordiger# d>sr bsdoelde wijken. De verschillende wijken meldon reclittijd'g de tijd* tippen t >t be^ichtig'ng aan den gevolmachtigde van het Oorlogsministerie nr 3,Kauunnikstraat,3. De btzichti-^iniî voor al de wijken mo.et tea laitst^ den 10 November 1917 geëindigl zijn. De Stad moet de tijdstippen en do lokalen voor de aflevering voor ds afzondsrlijke wijkea be-kend maken. Ivlosien afgeleverd worden zoowel de voor-vverp-n,^ die in bezit van particu'ieren zijn, alsook de voor den verkoop besteaide voor-werpen.G-ent, den 22 Oktober 1917. Der Etappenkomniîndant, von WICK, Oberstleutnant. SUITICHI BEEIGHTEN vssî Sî©î Graat Haefdkwaîtisr Eorste Sïuitsch barioht. WesîeSâik KrljgsfooneeL BERLIJN, 23 Oktober. Legergvoâp vin oeldniaarschalk kroonpvins Ruppreoht van Beieren. De gevechten welke zich gisteren morgend in Vlaanderec, tusschen Draaibank en Poel-kapelie, hebben ontwikkeld, hebben tôt rond den avond voortgsduurd. De beoogde aanvals-puuten der Franschen en Engelscien, warea, volgens de ontdekte bevelen, 2 tôt 2 1/2 kilo-meters gclegen achter onze vroe^ere linie. De vijand die in het begin van het gevecht slechts in ons verdedigingsgebied niet diep genosg gedron?en was, aan den zuilelijken b'ischrand van het Houthulstwoud, is achteruit-geslagen geworden door tegenaanvailen. De renfoittroepen aangavoerd door den vijand zi;n er niet in gelukt de geringe groadwinst te vermeorderen van hoogstens drie honderd meters diepte op 1200 msters breedte. Nabij Poelkapelle, werden in veranderlijke gevech'en, onze vrosgere trechter-liniën be-houden of opaieuw veroverd in de krachtdadisre aanvallen oatketend in den vroegen morgead ea . Toortgezet 's avonds. Aan de andere punten <?an den nanvalsstryd, is de vijandelijke stormloop voikomen misluict. Aanvallen in dik-diepe rangon, vçierden iusge-lijks bewerkstelligd aan weerskanten van het fro it te Gheluwveld. Hier heeft oas ve dedijend optreden den schok, de kracht vaa de.i En^elschea aan>al verbrijze'.d, die nergeas konden vooruitkomen en onze hinderpilen niet kondsn vernietigen. De Fianschen hebben, evenals deEngelschen groote, bioejige verliezen gêleden door ons geconcentreerd vuur tsgdn het gevechtsterrein b-ericht en hebben krijgsge/angenen in onze handen gela'en. D<î gevechtsdag van g'steren heeft oas een voliediy; suisses aaugebracht. Legsrgcoep ean den Duitschtn Kraonprint. Het artilleriegevecht ten Zuid-Oosten van Soyons isopnieuw te middag met al zijn ge-welioiitkatend geword sn, nadat in den mistigen morgead,benovens een tamelijk gerin? artillerie-optroden, alleen de Franschen zich bepaald hadlen bij eenige verk-enuiagstoch en. Het verbruik van amaauni iëa van allerhmde kaliber, bereiite kolossaie verhoudmgen, in het gevech'.sgewest stelegen tusschen het Ailette-front ea Braye. B j het invallen van den nacht verrnmderde hit vijandelijk vuur, o:n rond middernacht in kracht en bestendigheid te her-nemen, bij zoover dat kort daania het in een rollend vuur oataarde. Bij hst kriekea van den dag i3 het voetvol.tge/echt bîgonusn doorsterke aanvallen, uitgevoerd door di Franschen. Aa-u den Oostelijken oaver der Maas hebben eene kompagnie van Oasielijk Frisen en frak-tiën van een stormloop-bataljon, stormsnder-haad injenomsn.na eene krachididige artillerie-voor'oereidin j, de hootte 326, tee Zuid-Westen van Beaumont, inr^enomen. Wij nebban mseï dan 100 krijgsgevangeaen genomea. Oasislîîk krljgatoQnsei De algemeene buit onzer werkiag tegen de eilan-loa van den Ri?agolf, bedraagt : 20,130 krijgsge-'angenen, meer dan 100 kanonnen, waa.onder 41 zware kanoanen van oorlog sch.ep.en, eenige revolver.'.anonnen, 150 mitral-jeuzen en mijnanwerpers, in-:er dan 1200 vaar tuigen, b:j de 20,0 paarden, 30 automobielen, 10 luchtschepen, 3 staatsschatki.tea, 365,00C roebels bsheizende, groote voorraden ammuai-tiën, îevensmiddelen en oorkusmaterieel. Tusschen do Baltischs zee en de Zwarte zee heeft ev nergens eone oorlogsrerrichting van eenig belang plaats gehad. Macadoaisoh front : Tengerolge van dea aanhoudenden regen, is, in de.i morgend de bedrij vigheid vaa het gevechi verminderd. 's Avonds is het gevecht evenwel in hevigheil toegeaomsa nabij Monasiir, in ds bocht van Cêrna en van aan den W'estelijker oever van den Vardar tôt aan hot Dairan-meer( Twreôde ïînitsoîi barioht. BERLIJN, 23 Oktober (avoadbericht). —Aan het Houthulsier-woad werd do vijand schiei gehed vaa hst gisteren veroverde terrein terug-gevvorpen. Ten Noord-Oosten van Soissons werd nog ean de Noordhellingen van de Chemin çies Dames wederzijds de baan naar Laan hard-nekkig gevochten. De Franschen drongen toi bij Chavijnon vooruit. Ten Zuid«,n van Filaic mislukten sterke aanvallen. In het Oosten niets van beteekenis. Officisaie Oostanrjjksaha barishtsa WEENEN, 23 Oktober. Aan de hellingea van de Monte San Gabriele mislukten twee zwakke vijandelijke aanvallen in handgranatengevecht. Vaa de overige krijgs-tosnselen zijn geene groote gebeurtenisseu te melaaa. ;.m .lut i 08 oorlof in hsf Oastsn.. Turkaob bsrioht. KONSTANTINOPEL, 23 Oktober (Ambtev lijk bsricht van 22 Oktober). — Van de fronten zijn geene bijzondere gebôurtenissen temeldea. Balg'anraoh barioht. » SOFIA, 23 Oktober (Ambtelijk bericht vaa 22 Oktober). Maoeâoaisoh f r oat Aan de bovenloop van de Skutnbi hebbiQ onze afdeeliagen te zaman met Duitsche troepen, ' de vijand van eene plaats, waar hij de voor-gaande dagen had voet gezet, verjaagd en vier inachiengeweren genomen. Twea tegenaani-allea door den vijand ondernomen om deze stellingeà terug te winnen, werden bloedir af,<es'ageni Aan de Westoever van het OchriJa-meer flaS-kerde de artilleriebedrijvi»heid weder op. Bij Bratindel en Traovo werd door ons vaur den aanval van een vijandelij c bitaljon, dat in den morgend door eea lange bsschietmg werd ondernomen, afgeslagen. In dan namiddag werd dea aanval herhaald, doch mislukte spoed g, Ten Noorden Biltolja en in dea omtrek vaa Moglena werden sterke vijandslijke opklarings- , ondernemingan, dio onze stellingea poo^dea ta naderen, door ons vuur verjaagd. Ten Westen van do Wardar hevig storings-vuur.Tusschen het Wardar-en Doiranmearzette do vijandelijke artillerie met eene grooie aanwan-ding van geschut de beschleting voort oazer stellingen. Hat vuur veranderdî meaigvuldig in ! trommelvuur ; infanteriebeirij vigheid volgdï niet. 0obrad9oliafrant. Geringe vuuibsdrij vigheid. ni, m I II lu III I Luchtaanval op Engeland. BERLIJM, 22 Oktober (Officiesl). — In den nacht van 19 op 20 Oktober, viel een marina-! Iuchtschepene3kaler Ensrelani mat bijzonder goelen uitslag aan. Rond de 23,000 kilos bommen werden geworpen op de volgeada p'aatssn : Loadan, Manchester, Birminïham, Nottinsrham, Derby, Lowestoft, Hall, Grimsby, Norwich en Mappleton. Overal werden ontplofiiagen en brandan vastgesteld. Luchtschip'.tommaadant kapitelnluitenant Freiherr Treusch v. Buttlar Brandenfells deed met zijne bîproefde beman-ning zijn 14an aanval tegen Eagelaad en zijn 4en tegea Londen. Bij den terugkeer van de schitterend uitga-voerde oadernemlng geraakten 4 luchtsc'aepen,î onder aanvo:ring «an hunne beproefde kom-mandanten, kapit;inluitenants Stabbert, Koele.l Gayet" en Hans Swander, door buitengewoon -i sterkea mÎ3t en dichten nevel, die de orientee-, ring onmogelijk maakten boven het Franscha' front en werdea zij daar, volgens Fransche be«' richten, neargeschoten of tôt landen gedwongen.^' Tôt nu toe is nie:s bijzonders gekend over het\ lot dezer luchtschepen. LONDEN, 22 Oktober (OSiciëel). — Vijandelijke luchtschepen vielea heden avond de oosto-l lijke en noordoostelijke graafschappea aan. De? vijand drong tôt op zekeren afstand in het' binnenland dezer graafschappsn, maar deed1 daar geane zeer bestemde aanvallen. Zesof zeven luchtschepen naman aan dsn aanval desl. Op-rerschillende plaatsen werdea bommen gewor- Ssn, daarvan eenigan in het distrikt van Londen. Uardoor werdea 27 personen gedood en 53 ge-wond. Er werd ook eenige stoffelijke ichaJal aangericht. Hava? meldt uit Parijs : De tôt nu toe lnge- ; komen barichten laten veronderstellen dat olf luchfschepen die vaa Engeland kwamen overj^ , Fransch gebied gevlogen zijn. Do oadernemingt

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Gent von 1914 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume