De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

368 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 08 Juni. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Konsultiert 22 September 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/js9h41nz2z/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

DEGENTENAAR-DELANDWACHT > |aa* Hi»m m €.De ©raev®. letelrest.Eê wn m xin wiu ii ii m DB RLZIH5 PATBIOT —~J. ^jJ'UDi'gi m«i .wmMunwMing Yrijdag s Jitni Ifl?, Pfîjg S cenilesisn Officiëcle Duitseha Bôrlchîen. Yerordetïmg Wxôffead® de uitvoerlng va» hst beval van 21 Slel 1©17, waarblj e«n kiijg»-telftEtlngr werd opgeïegd. De provincieraden der 9 provincies van België '^abHen in hun buitengewonen zittijd belegd op § Juni 191Î, de besluiten, die het opbrengen ver: cfJceren van de middeian ter betaiing der bij ïevel van 21 Mai 1917 aan da Belgische bevol-»tg opgelegde krijgsbalasting, niet genoman. ï)ezfl hun handeling is in strijd met de openbaro jielasgen. Om die reden în wordea de besluiten, zoover lie genoman xijn, overeankomstig artikel 89 der Provinciale wet van 80 April 1836 opgeheven.en îiji! de gouverneur» der provincie Antwerden, Brabant. Henegouw, Limbarg, Luik, Luxem-bur,. en Naraeu samen met de voorzitter3 vaa £et burgarlijk bcstuur (Prasidentcn der Ziriî-werwaltung) aldaar, voor da provincies Oost- sa Westvlaauderen de voorzitters van het burger-Ék bestuur aldaar alleen, met bindende Kracht, ftlk wat zijn provincie betreft, gemachtigd tôt Jet nemen van onderstainde maatregelen ; 1. solidair met de ande. a provincies : a) voor den duur van zes maanden de noodige jÈfcatregelan te treffen met het ooç op de betalicg W&a de krijgsbelasting, die de Belgische bevol-«Ing bij bevel van 21 Mei 1917 op<olegd werd en pesnoodî daartoe eene lecning aan te gaan ; b)de noodige maatregelen te treffen met het oog t(o betaiing der intresten en op de daîging dezer ninp, alsook met het oog op de betalin ; der resten van de derde krijgsbela«tingGleening ea noods daartoe eene leening aan te gaan ; z. de noodige oorkonden te onderteekenen. J8:ussel, den 8 Juni 1917. Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr voa Falkenhaasen, Generaloberst. ,^e.-ordening betreffende verdere verleening van uitzondorlijke duurtetoeslagon aaa staatsbe- tionden en looatrekkende aangestelden vaa en Staat. ! Artikel 1.— De buîtengewone dunrtetoesla^ea icrzien bij Verordening van 1 Februari 1917, Strcffende de verleening van uitzondarlijka lurtetoeslagen aan staatsbadienden en loon-ekkenda aangestelden van den Staat (Wet- ea crordenlngsblad, 3393), eulïen over het tijdperk in 1 Janaari tôt 30 Juni 1917, verder wordea srieead, en wel op den grondalag van hierna-5l?ende bedragen, die de onder artikel 6 van jomelde Verordsntng opgegeven bedragen ïr-angea : in ; laat» van 10 fraak 12 frank » 15 18 » » 18 » 22 » » 8 4 • * Art. 2. De uitgavec oor de bedienden ea Iiontrekkende aangestelden, welke bij een vaa e onder artikel 1, litt. a. b en c. der Verorde-îng vaa 1 Februari 1917 vermelde beheeren of ienstea werkzaam zijn, worden bestreden uit Sn krodiet, geopend onder a. 37 van de bijlage ft de begrooting van het Miaisterie ran Finaa-ien voor het dienstjaar 1917. r De uitgaven voor de bedieeden en loontrek» $?nde aangestelden die aan het Ministerie van -Ke-wazen, Posterijea en Telegrafen of in dea /rostdientt werkzaam zija (artikel 1, litt. d dsr jcrordenlag vaa 1 Februari 1917) wordea opge* «omen oader de uitgaven van het Duitsch 'Usheer vaa Potterijen ea Telâgrafen. «rassel, den 30 Mei 1917. Der Generalgouverneur in Belgien^ Freiher von Falkenhausen, Generalob'rst DUITSBHS BSHISIITS! un het Groot Hoofdkwartlss Esrst© Dallïoh bsrlotit. BERLIJN, 6 Juni. Wesielilk kp^itaoaasl, Ltgergrttp eau otldmiiartehtlk hrêonpriRa Ruppraoht oan Beieren. De artillerieslag in den sektor vaa Wytcc'aaste heeft met kortw onderbrekin.çen *teei» voort aangehoudea. Sterke verkeaningtftanvallen vaa den vijand werdea afgeslagea. 's Avonds ea 's aachta U do strijd ook aaa de kust en lan^s het front van Artesie, levendig gewoest. Bij het aanbrekea der duisternis vielen de Engelschea met sterke, disht opasagepakte krachten op dea Noord-oever der Scarpe aaa. Tusschen Gravelle ea Tampoax werd de vijand met zware verliezen, ioor Beiersche reginaenten terug-geworpen. Meer ten Zuiden drongen zy ne storm-troepen zlechts bij Roux in onze stellingen, daar wordt nog om «laine loopgrachtstukken ge-vochten.Légers oan den Dultseh«n kroonpvina : Bij Chemm-dos-Daraes en in Weît-Cham-' pague was de Reschut bedrij vishci'l heftig nu ea j daa. Gisterèn cacht deden Je Frans^hca eea derde «aaval Noord-Wejtelijk vaa Brave. Ook deze aan val braclit hun niât de minste winit op, doch kostte hua daarentegen botrekkelijka offers. Te vergeefs grepea de Fraaschea oak des morgends bij Winterberg aan. Zij leden . verliezen. | Lextrfr.otn tren.-oeldm.Aartthtrtoç Albrecht oxn Wurtember f : Niets bijzonders. Een onzer luchteskaders van vliegtuigea wierp bij Sheernes (Thaemimondiag) ovar de 5000 kgr. bommen op militaire insteltlngen. Goede uitv/er-king werd vvaargenomen.Ia talrijke luchtgavech-ten langs het front verloor de vijand 11 vlieg-tuigen. Luiïeaant Al:nenrôder haalde zijn *5« en . 26» en luitenant Voss zijn 33e vliagtuig near. | Op het Oostelijk kpîjgstaaneal 5n op het Saoedonisoh £rout : is buiten steliingswijze oplevende geschutbedrij-vigheid en voorpostengevecht de toestaad onvar- an lerd.Op den Oôstelijkea oaver vaa (ta StroMae wiaxpan do Eagetschea brandbotamea op de ïijpenle graan^erien. Twsoto Sulisok bdrifelit. BERLIJN, 6 Juui, 's avoads (Officiiiel(. — De spaaaisg vaa dau toestaad in dea Wijtschaete-sektor houdt aan. Bij dtn Chemja des Dames, voor oa* voetvolk-çevecht-sa met goedea uitriag. Verder nietï âisuws. ûfflsldâis Ossianrijksalia WEENEN, 6 Jun". Oost^tp kpllgsloonesl. Eij da Octoz-baaa werd eoa zwakke vijaade-liike aanyal do or spervuur gestikt. Verders gîatatselij kirwijie oplevende voetveilkbsdrijvi^ ItUkatisjh kriiâsSdSit^âl. De vijand natte zich gister «f tusschca hat Wippach-dal ea de ces ia vergeefsche aaavallea om de neerlaag van daa vori^en dag op de Kaiït-hoogrlakia geledaa, te vergoedsn. Zijna ssormloopcn werdaa gefnuikt. Onss îroepea breidden door het iauemen storraenderhaa l van eeue hoogte bij Jamiana bunae goede uitslagea uit ea behitlden ia hard-aekkigen strijd al het veïoverde terrein. Het getal gavaagenaa ia de dria verloopens SÉagdagen ingebracht steeg tôt 250 ûfficieren, oader walke viar siaf officier ea ea 10,Ûi)0 maa. Verscheideae Itaiiaanscbe regimeatea met bijna al huaae raanschappea zijn oage-kwatst ia onze handen gevallen ; b jvoorbeeld kat re^iraeat 88 met 2685 maa, het r ^gim^nt 69 m«51J3Î maa ea het regimeat 71 me' 1831 maa. De brigadea V«oiia, Syrakusa, Pugha Mi Ancoaain weîker rijon deze korpsea st eden zijn vernieivL In den tunnel vaa Gîov anni werd eea groot veWhospitaal bui^gemaakt. Het slagveld is met Italiaansche lijken bedekt. In den hellea aachtmanesehijn vaa gis'or tôt he^sa zochteT Italia^nsche vliegers ver achter or.s froat stedea ea piaatselijkheden op. Zij kwaman ia binaea-Oostearijk tôt aaa Laibach ea ia Tirol tôt in dea omirek vaa Bozen. Rfl***» 11 Jlifw—ilH'M ■ l'HB BWBPBPEBI la liet Kusteaiaad an ia Kraia werdea eenige iawoners gedood. Stofielijke schade is ni.t la melden. krJjgsiosnssL Oaveranderd. M; ia SUQ1 II ta FMKBUE ïfcsœseht> bsrlobtoa. PARIJS, 5 Juni, — Tamelijk havige beschie* ting van tijd tôt tMd in de streek tea Noordea v&a Braye en ia Lotbaringen. la den loop vaa dea nacht heeft eea hevige aanval der Fransche troepea hea de loopjrachtgedeelten doen her-ovoren, waaria de Duitschers gisterea voet haddea gekregen tea Noord-Westea vaa da hoeva Froidmont. Tusschenpoozende artillcrie-Strijd in Champagne,heviger rond dea Cornil'et-berg «n op de Casque. Verschillende Duitscha overvallea op da Fransche posten tusschea Tahure ea Auberive zijn mislukt. Kaluie tacht overal elders. PARIJS, 5 Juni. *=- (Avoadbericht). — Aan hut grootstâ deel vaa het froat tusschsnpoozend êeschutvuur. Ket was tamelijk sterk aan het lelgische front en in hst vak Hurtebise — hoog-vlakte vaa Vauclerc. Ssiârslsoh berlehl : LONDEN, 5 Juai. — Vijandelijke o .o' vals-afdselingea zija in den afgeloopeu nacht tea Zuid-Oosten van Lens en ten Zuidea van Arm atières verdr vcn.Ce vijand liet een aantal dof.dea vôôr onze Unies liggen. In den nacht Tïeiden bezuiden ea beoosten leperen geslaagdo overvallea uitgevoerd, waarbij we aitni.ra fwaageaea aamea. Oostanr!]ftsoh-lta!iaansch 3 oori@| Xtaliaaaseîi berloht. ROME, 5 Juni. — Op de frontea van Tren» ïino en Kariathië is het kanon kort en weinig krachtig aan het woord geweest en was da werkzaamheid vaa patroeljen beparkt. Nieuwe pogingen, om in onze stelliti. eri raa Vodice sn ten Oosten Gôrz op da Noordelijkt» hellingen vas den San Marco binnen te dringen, werden verijdeîd. Wij samen 38 gevangeaen» o. w. eea officier. Op den Karst heeft de vijand na zijn geschuS vuur tôt d« grootste hoogte te hebben opgs» MBNGBLWERK. - 8 Juni 1917. 47 i Se zoos nés iomeniarg i Jos maakte van zijn verlof gebruik om zoo spoedig mogelijk den weg op te loopen, voor zyne kleine vriendm, Emma Philips, de school had verlaten. Hij zat daar vreder op dezelfda plaats te wachten. Deze plek werd duurbaar aan den armen jongen.welke daar iemand had aangetroâen, die hem medelijden betoonde, toen hij het meest troost noodig had. Hij gevoelde zich nu ge-lukkig, want hij was niet langer bezorgd op wat manier den kost te verdienen ; zijn eerste verlan gen was dit blijde nieuws aan zijn vriendinnetje mede te deelen. Het duurde niet lang of zij verscheen met haar strooien hoedje met blauwe linten. Jos sprong op en vertelde haar dat hij eene heel goede plaats gevonden had, legde haar ait wat het was en wat hij den ganschen dag gedaan had. — En ik denk dat ik om dezen tijd dikwijls rau Iranien uîtgaan, voegde Jos er bi}, en dan kan ik u thuis brengen e niets kwaads gesc'niedt. — Maar aatwoordda het zegt dat zij u wel eens gs want zij wi! mij geen kenn met iemand, dien ik maar bi: heb. Vindt ge niet dat moed — Zekerîijk, zg haeft groi Jos, ik had daar niet aan get — Wilt ge haar dan komer — Nu niet, want ik zie er uit. Zondag zat ik komen, t Zij namen afscheid en Joa stad terug. Onder het wan< hij dat hij voor het geld, hi sondagsche kleeren kon koe dis, welke hij aanhad, en grove stof waren. Bij nader hij vrouw Chopper te raadj niet juist wist waar ze te kn bedrogen te zullen wordea. — Wel, Peter, sprak zijnc teres, is de wandeiing a aang — Ja, madam, ik danku. — Peter, ging vrou w Ch( ziet er een hanaige, goede j hoop dat wij lang bij oikana Hoe lang «Ht cfi] op zee gei a zorgsn dat a —■ Ik meende op zee te gaan ; ik ben nog îsooit op zee geweest, en verlang ook niet cî* meisje, moeder hèea te gaan ; ik blijf liever bij u. larne zou zien, — En dat zultgij ook, dat is vastbesloten. is laten makea Wat voor kleeren hebt gii Peter ? i toeval ontmoet — Ik heb er geen dan die ik aan heb, ea er gflilijk heeft ? eenige hemden in een bandeltje en het zij-'! >t gelijk, sprak gondagsche hemden ; maar toen ik van huia laent. ging heeft men mij wat geld gegeven. eu ik i bezoeken ? wilde er Zocdagsche kleeren voor koopea niet erg proper om naar de kerk te gaan. t!s ik vrij ben. — Dat is goed en dat moogt ge doen ; keerde naar de maar hoeveel geld hebt ge ? lelen overl<wd« —Ruim genoeg om kleeren te koopeu^ stwelk hij had, antwoordde Jos en haalde twee guinjes eit ipen, beter daa zeveatien schellingen roorden dag. welke van zeer — O, ik denk, zij gaven u dit ailes on% denken besloot kleeren te koopen, toen gij van huis gingt j >Iegea, daar hij arirn menschen, ik wil zeggeu, zij zulîen er jgen, en vreesda hard voor gewerkt hebben. Wel, ik geloof dat ge niets met dat gel d kunt aai;va. gen j i nieuwe mees» ge doet dus het best cr zondagsche kleeren snaam geweest ? voor te koopen en ik zal zorgen dat g* naderhand niets te ko rt komt. Dunkt u n;c* >pper voort ; gU dat ik gelijk heb ? ongen uit, an 16 — Ja, ik wil dit doen. Vaodaag is hst i er zullen bltjvea. Diosdag : ik kan ze du3 voor toekomko dfla} veest ? Zondsar hfbbèT.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Gent von 1914 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume