De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

336 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 30 September. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Konsultiert 15 Juli 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/h707w68v52/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

•8*-iaar. UitgeverG»De Graeve»«eut,Ketelvesi, 16. IDE^I/BTlSTSPATRIOT Zaterdag 3Q September 1916. Hum, 83 5 Dultschs bericMeta Van bei Groot Hoofdkwarîle*» BERLIJN, 23 September. Wasialijk kr3|g§tooneel. hçgerfront van v Idmaarschiilk kroonprins Rupprecht van B- ieren Na eene geschutvoorbereiding, die ailes wat lïien tôt nog toe op het s'uk vaa artillerievuur eezien had aan hevigheid als het ware overtrof, hernamen de Engelschen en de Franschen hunne krachtige aanvallen tusschen de Anker'oeek en de Bomme. Onze dappere troepen, onder het bevel van de generaals Sixt von Arnim, von Hiigel en Von Schenck en door ds artillerie en den laclit-vaartdienst krachtdadig ondersteund, hebben fien vijand op bijna gansch het gevechtsfront teegrijk afgeslagen. N abij 1 niepval en ten O. van Eaucourt-l'Abbaye is de verbitterde strijd nog niet ge-eindigd. Bijzonder hevi^ ware a de aanvallen op delinievan Morval tôt Boucbavesnes, waar de vijand, onlanks de zwaie bloelige verliezen, die hij bij een eersten, voltsomen mislukien ttormloop had ondergaan, tegen dea avond v/eer ten aanval overging ; daar waar h[j onze linie kon binnendringen, wierpen wij hein onmiddellijk weer er uit. AUeep in klein ; ge-Jeelten onzer steliinç ten N.-W.'van Raacourt ea ten O. van Boucnavesnes kon hij stand toudea. * Onze vliegeniers hebben gisteren 7 vlieg-tuigen neergeschoten, 4 daarvan in het Somme-gebied. Een klein luclre kader van den vijand, dat over Holland ch gebied gekomen en terug-gekeerd js, heeft zonder gevolg Aalst aange-Vallen. Bij een Engelschen luchtaanval op Brussel, werden 15 huizen vernield, 13 Belgea gedood en 28 gekwelst. Oastalîjk krljgstoonoel-BERLIJN, 28 September. Levers van generaal-veldmaarschalk prias Leopold van Beieren : Aan de Aa (ten W. van Riga), alsook tusschen fcet Miadziol- en het Narocz-meer, sloegen wij eonder moeite vrij zwakke aanvallen der Russen tf. Nabij Korytnica, voerden de troepen van generaal von der Marwitz een volkomen ge-slaagden tegenaanval uit ; zij heroverden na een haidnekkigen strijd de gedeelten onzer stellmg, die, zooals ambtelijk op 22 September werd gemeld, waren verloren gegaaa en beaaalden nog verdere voordeelen. Aile pogicgen van den vijand, om oas terug te werpen, bleven vruch-teloos. Naar lui 1 van de berichten onzer troepen, leed 't 4e Siberische legerkorps daar zulke zware verliezen, dat men het korps b jna als vernietigd kan beîchouwen. Wij namen 41 of&cieren ea 2,800 minderen gevangen en maaktea 1 kaaon sa 17 machiengewaren buit. Leçerfront van generaal der kavallerie Aartshirlog Karl. Om onze stellingen te verbeteren hebben wij onze linie ten W. van Folw Krasnolesie (tusschen Zlota-LipienNarajowka)vooruitgebracht en het ve^ erd terreia ondanks Russische tejen-aanvallen behouden; 130 gevangenen en vier machiengeweren blevea in onze hand, In da Karpathen viel de v'.iaad op verscheidene plaatsea aan; hij werd, d :els eerst na gevechten van man tegen man, teruggeslagen. Ten N.-O. van Kirlibaba zijn de tegeaaanvallen nog aaa den gang. Zevenburgaoh front : Bij Hermann;tadt zijn hardnekkige ea voir oas guostige gevechten aan dan gang. Balkanssh krligstsoneel. BERLIJN, 28 Septemb-r. — Van deza fronten geene gebeurtenissea van bij «oadêr belang. Onze vliegeniers wierpea nogmials een groot aantal bommsn op Boekarest, dat nog op verscheidene plaatsen, ten gevolge van onze laatste aanvallen, aan het braniea was. # * * BERLIJN, 28 September. — Een onzer duik-booten heeft in den voormiddag van 23 September ia de Noordzee 11 Engelsche stoomtreilers met in't geheel 1605 tan, tôt zinkea gebracht ; een andsre duikboat b xirde denzelfden d ig aan den ingaig van het Kanaal 4 Belgischa zee-lichters in den grond. Een onzer raarinelucht-schepea heeft in dea morgend van 27 Ssptember met goed gevolg het vliegs'ation Lebara en de afweerbatterijen op het ai,and Oesel aaage 'allen. In weerwil van de uite st hevige beschieting is het luchtschip behouden teru gekee d. OfficlaslQ Oostsnrijkscha barishlan WEENEN, 28 September. ®!>sîsljk krligstosiidsl» Froai texaa B«"aaîil9. Op de birgru^gen der Tulisiai, Wcsteliik Petroseny verbitterde kamp. De toestand bij Na^y Izebea(Hermannstadt)is guastig.Rumeen-sc'ae tegenstootea bleven zoader gevolg. Aan het Zeve iburgsche Oos fioat duren, ia het gebied Szekely-lJdvarhely (Oderhellen) ea Zuide-lijk der Bistricioarahoogte, de voorpostenge-veoh'ea vonrt. Het legerfronl van luitenant-Deldmiifirschalk aarlshertog Karel Zuid-Oostelijk der Drei àad "rec'ce, Noordelijk van Kirlibaba, in het Lu lowagebied en Noorde-lijs van de Tartarenpas, oaderaam de vijand vrachtelooze aanvallen. Zuideljk Lipnica Doîna slooten Duitscho troepen met gevolg vooruit. Bij he* leger van gene-aal-overste von Terczian ki wonaen strijd-krachtèn van generaal von der Marurtz, het nog ii hanien van dea vijand geblevene deel over eene wjek verloren stellingen, in verbitterdea kamo t^rug. De vijand leei bui'enîewo îe zwara verlie^ea en moe;t ons 41 officieren en 28j0 man als gava'igenen laten, beneveni eea geschut en 17 machienge weren. itallaans3h kr'jgstooiiael. Gîë'ae b'jzondere ^ebsurtenissen. Zaid-O^staiijk krljgstasneel. In Albinië niets vaa be'aig. Op Zee. Op 26 September, voorintddaïS,wierpea vijan-dalij .,e vlie^tuigen borea Darz talrijke bommea af, zonder nojmeni\v,iarJige schade aan te ric'alen. Twee oazer viiegtuigen stegea dadelijk ter af .veer op. Eea daarvan, waarnemer zeekadet Dartha, voerier vliegerksvarliertneester Haschke,dvvoag in luch kamp eea vijandelijk watervl egtuig tôt naderda ea waar het van eenen Italiaanschen torpe io/ernietiger geborgen werd, vervo^gde eea tweele, teg^n B.iadisi vliigende toestel, sshoot het 40 mij ea van de kust neer ea liet zich neveas het voor:zwa'p ;nd ; viiegtuig neder. De waarnemer, eea Italiaansch zee oSicier, MENGELWERK.— 30 September 1916. 21 W Voor 'f jeld S — Ikheb eenen mijner ringea gevonden, in de toiletîade, welke ik oaderzocht heb terwijl zij in de zaal les gaf. Ik nam den ring weder zonder haar een vvoord te zeggen, in de hoop dat zij de zaak zou inzien. Den vol-genden dag glinsterde de ring aan mijnen vinger.... ik maakte Anna op den fraaien diamant opmerkzaam.... Zij beschoutvde liem glimlacbend, nieuwsgierig, zonder te blozen, zonder de minste ontroering. Ik Bchiikte voor het jong meisje dat het in de veinskunst reeds zoo ver had geb'acht. Van d'en tijd af sloeg ik haar gade. Toen mijn Brmband van de piano was verdwenen waarop ik hem had neergelegd voor ik ging spelen, zocht ik hem op hare kamer, Maar nu was de dieveggeslimmergeweest.ik vond niets. Aanklagen wilde ik haar niet, uit hoofde van haren braven vader ; ik heb haar eenvoudig laten heengaan. Maar laat ous van deze leelijke geschiedenis nu zwijgen, riep Cornelie met afkeer. De kaarsen zullen ontstoken zijn...Gsef mij uwen arm.Alfons, en leid mij naar het boudoir ; dit salon hier ës mij te groot, te eenzaam. "IL1- Alfons bood de dame be'eefd zijnen arm aan en voerde haar door eenige kamsrs naar het boudoir. Bij het licbt der waskaarsen, dje op d:iearmige kandelabars brandden, bood het vertrek eenen betooverenden aan-blik. De welriekendste gcaren walmden den binnenkomende tegen. De witte, albasten beelden, de gouden enzilveren snuisterijen, de metalen versiersels schitterden op den donkerblauwen achtergroad. Mijnheer Siegwart had het p'an van dit betooverend veiblijf oatworpen, zijn rijk-dom had het uitgevoerd. Destijds gaf hij zich nog moeite om zij ne jonge vrouw door kostbare oplettendheden te verheugen, waat hij had haar een schitterend leven betoofd ; thans was hij een alledaagsch echtgeioot geworden, die zich van de getrouwheid zijner echtgenoote even vast overtaigd hield als van het stevig bestaan vaa zij a bankiers-huis.Hij verspilde, uit liefhebberij en om de eer, duizendei aan kuastvoorwerpen, welke heçî als zoodanig aangeprezen werden, maar «ijne echtgenoote vetonachtzaamie hij. Slechts bij feestelijke gelegenheden ver-too.nde hij zich aan hai e zij de ; hij rekende haar onder de meesterstukken zijaer kunst-verzamelingen,Coruelia voelde zich ia haar huwelyk ge'ukkig, dochbevond zich in den toestand, van ve'e voorname vrouwen. Nadat rijkdom en g'.ans aile bekoorlijkheld voor haar ver-lo en had den, werd zij veeleischead en hateiijk. Hare hatelijk îeid groeide met de jaren meer en meer aan en baheerschte haar volkomen. — Daar staat het speeltuig, zegds zij glim'achend, terwijl zij op eene prachtige piano wees. Mij ne docker zelve heeft het gekozen... beproef het, Alfoas, ea Z3g dan oi zij eene kenster is. De jongeling zette zich op den rijk gebor-duurden taboaret en speelde. Hoewel geen meester z jnde, kon hij echter aan zijne ge-dachtea ea gevoeiens uitdrukking gevea door toaen, en taij deed dit niet s'.echt. Het gemakkelijk bespelen vaa het snaar-tuig e î de fraaie welluidende tonea ervan boeiden heaa ; hij gaf zich over aaa zijne maz'kale dioomerijsa. Toe i hij na een oageablik bet hoofd om-wendds om het spee taig te prijien, was Cornene verdwenen. Aifoas nam een aader muziekb'ad en speelde voort. Zoo verstreken eenige minutea. — Bravo I riep eene stem. Gij hebt œijn geiiefd stuk heerhjk voorgedragea. Ik ge* voel dat ik no^' zeer ten actiter ben. CWordt ooorijfeiet). was dood, de aaavoerder, ia het hoofd zwaatf gewond. Laatstgenoem ie werd uit het zinkend» viiegtuig geaomen en in zijn eigsa toestel ga« licht en naar Darz overgebracht. Vlotteakommaado. Os oorloj in hsl Oastan, Titrkaohs b3rlohten. KONSTANTINOPEL. 28 S;pterobsr. -KAUKA.SUSFRONT : Op dea recht=roeveï sc^ermutseliag, op den liakervleugel werd do vijaad, die onze troepen aanviel, m^t verliezea voor hem teruggesl rgea. Op 31 Oogst wierpen onze vliegtuigea tusschen 6.15 en 6.30 ure voôrmiddag springbommen oï> cen materialenkamp van den spoorweg bij Port Saïd vaa een gewicht van 72 kilos. Er werd waargenomen dat de bommen her-haaldêlijk zeer krachtdaiig hua doel trolen. O îze vhegtuigea zija onbeschad.gd terug-gekeerd.Os 17 September sohoot een onzer vlie^ers boveu de zee voor Ei Arisch een Engelsch watervlio ,tuig neer. Niets van belang op de andere fronten. Oorlog ia B2L.1! ea F2AHEBÎJ2 Franachs barlolitan. PARIJ3, 27 September. — Ten Noorden van de Somaae rich^ea de Franschen deveroveide stellingen in. De Duitschers hebben geena enkeie tegenbewegin.; beproefd binst d:n nacht. ïea Zuilen van d; S imme wis de artillerie-strijd leven iig ia de stree'< van Barelux. Gister. op hete;nde vaa den dag, he^ft een schitteread gevoerde aanva1 aaa de Fr;nschen toe^esUan ten Oostea van Vermmdovilers, eea sterk door do Duitschers verdedigd bosch te veroverea, dat eea kîeia vooraitspringead diôl ia de Fran-scUe linie vormd;. O/eral élders kalme naoht. PARIJS, 27 September. (A.voadberioht.) — Ten Noorden van de Somme heeit de vijand, na een hevige beschieting, kraehti^e aanval ea gedaan op onze nieuwe s'.e'lingea tusschea Bouchavesiies en de Abbê-haeve. la eea schitterendea tegenaanval snelden d« F:ansche soldaten de aanvalsgolven te<emoet en wierpea den vijand in waaorde en met groots verh'-zen terur. Wij hebben 52 gevangenea gemaa:;t en 8 machiengeweren vermeesterd. Ten Oosten en tea Zuid-Oosten van Rancourt hebben wij onze terreinwinst ammerkelii'c uit-gebreid en zija het bosc'a St-Piene-Vaast binnea-ge Irongen. Enirolsoîi barloht: LtJNDEN, 27 September.—Haigmsldt nader; Opoazei rechtervleugel hebbsa deFraaschea en Engelsche troepen, tengevolge va i de ver-meesteriiig vaa Frégicoart ea Morval, Combles beTet. Wij sloegea hevige tegeaaanvallen ia de streelt Vin .Viorvalea Les Bœufs met z « ire verliezea voor den vijaad af. la oas centrum bestormîen wij het versterkto dorp Gueuiecourt, waar wij da Da^schers in waiorde terugdreven. Op oazen linkervleugel vermeesterden wij Tiiiepval ea den hoo :en rug ten O. daarvan met iabegrip van de Zoilarn-redoute. Dte rug was zeer krachtig vers'.erkt met eea uitvoerig stelsel van loopgrachten met zvaredraad/erspernngea en wer J hardaekkig verdedigd. De in de twee laatste da^ea be'aaalde voor* deelen kunnen als van zeer groot be'.ang bo» schoi'.vd worden. BUSSISCS-SïïirSCHS ODELQj liaaalsoh b srloht. ST-PETERSB'JRG, 27 September. WESTFRONI : Hier en daar zijn gèvechtea tusschea verkenningsafdeelingen geleverd. Eea vrij belangrijk gerecht heeft zich afgespeeld aaq. de oevers vaa het moeras ten zuidea van Riga, i Op ds rest vin h;t front niats vati b:la-,g.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Gent von 1914 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume