De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

305 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 02 Dezember. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Konsultiert 02 Dezember 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/k35m903v3w/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

DE GENTENARR - DE LANDWACHT Raot.2£6 39° î'aar. G.DaQraere»Kotolvest,a> DB KLEIBE PATBI9T Zondag 9 en Maandag 3 December 1317. Pr^s 8 geatiemea ] "i fi'» irfi ii« ■ m » ri il r i I inb ni m iiiiii* il il il ~rri1<^WirBiyTHCTrir"fVPTlfTrirTrn,<rin»W*iTtl^f1fflWWFTIIT,a I i a mr—«iniTnw——MMlMiTiMBriara"Tmin«—iurii mniÉ n —il i~TTni—nrw>r 1 ■ il m n m m"lllHMtmrri in h—r ti—r'ni Tfl 11 II i r iiiii'i'T T.iiiiii' iTirT'ii~TT'rTirnîîn 2 ¥ïïincaa BiaiSHfii TU hef GroaS UoeMkwarîlsf Westsllk hr^siaoneeli t BERLIJN, 30 November. i#gerfr»nt ean oîldmavnehalh kroofipvitia Rupprecht van Belaren , In Vlaanderen ontsponnen zich in den pamiddag van aan het bosch van Houthulst tôt aan Zandvoorde levendige voetvolkge-Vechten, die namelijk aan weerszijden van Poelkapelle en ten Noorden van Gheluveît met groote hevigheid gevoerd werden. Eigene stormafdeehngen stieten vooruit bij de kust en in afzonderiijke sektors van het sîagveld in de vijandelijke liniën en brachten talrijke Fianschen ea Engelschen lu. Bij Ai inentières, Lens en ten Zuid-Oosten van Arras verhoogde vuurbedrijvig-heid. Op het slagveid van Cambrai vie'.en de Engelschen in den vroegen morgen, na heftige beschieting, weer onze steiiingen aan ten Westen van Bourlon. Zij werden met zware veiliezen teruggeslagen. In de beschieting tusschen Ir.chy en .Fontaine kwam het weer tôt beduidende sterkte. In den omtrek van St-Qu^ntin vra3 de kanonnenbedrijvigheid levendiger dan de votige dagen. tegergreep van den Dullschen Kroonprln». Een eigene onderneming van onze storm-troepen ten Noorden van Braye s'aagde ten voile en bracht gevangenen op. Op de beide Maasoevers herleefde tijdelijk het vuur. Legtrf r. oan een.-vtldmaar. herioç Albiecht, Op vele plaatsen, namelijk in Sundgau, levendige bedrijvigheid der Franschen. Sedert den 24 November kebben onze tegenstrevers in luchtgevechten en door Seeischieten 30 vliegtuigen en twee vast-ggende lucbtballen verloren. JLuitenant Buekîer behaalde zij ne 30; Juitenant Bongortz zijne 25; fuitenant Bflhme zijne 24, en luitenant Klein zijne 21 ïuch tzege. In het Oosteu, in Macedoniê en in Italie, geene grootere gevechtshandelingen. la @3rl9i m m m$wb tNî&soh berloht. KONSTANTINOPEL, 30 November.— Ambte'ijk bericht vaa 29 November. Binai-front : De vijandelijke verzekeringsposten ten Zuiden van Dar Abn Ledscha werden uit de linie Fedscha Beni en Kari el Tire Naalin teruggedreven. Twee vijande'ijke «anvallen tegen onze steiiingen bij Rebi Samaul werden afgeslagan. Op den Zuide-lijken vleugel voortdurend rust. Baîgaersoli ÏjarlohC. SOFIA, 30 Nov. — CAmbteljjk bericht Tan 29 November). ÉSaoefiouissolï front _ L . Bij de hellingen der Noîjre Planina sloegea T|vij door ons vuur twee vijandelijke verken-oei sgroepen af. Teu Westen van Bitolia en aan beide xijdea van de Waidar levendig artillerie-*uur.Ten Noorden Bitoiia vcerde de vijand «en vruchtelooze gasàanval uit. Na een luchtgevecht schoot de Duitsche fiçe-feldwebel Lage een vijandelijk vlieg-luig neer, dat achter onze steiiingen ten Zuiden Stejakowo nederstortte. ©obrnîsoïsa-frent. Ten Westen Mahmudia en bi* Isaccea feweervuur. ^ O Jp 2TE3S..' Sa Terseherpts duikbooUa-oorlog BERLIJN, 30 Nov. — Ambtelijk. — Ten Westen en ten Zuid-Westen de straat van Gibraltar hebben onze duikbooten wederom 6 stoombooten en 2 zeilschepen te zamen 26,000 bruto-registerton in den grond ge-boord. Daaronder was een Engelsch een-lieidschip, de bewapende Italiaansche «toomboot «Lorenzo» 2496 br. r. t. ; de bewapende Spaansche stoomboot « Ikoma Maru», 2987 br. r. t., en de Amerikaansche 'âriemastschooner « Jannie Prescott », 404 t. Ouder de gezonken ladingen bevonden zich 8000 t. kolen voor Italië ea 1800 t. ijzererts. HAAG, 30 November. ~ De Engelsche admiraliteit deeit mede : In de verioopea Week werden 14 schepen met over de 1600 ton eD 7 schepen onder de 1600 ton in den grond geboord. 18 schepen werden Buksesvol aangevallen. BERN, 30 November. — Uit Rouaan wordt gemeldt dat de vrachtboot « Maine » Op 20 November, 10 kilometers afstand van de haven, gezonken is. Het schip vergirrg met man en muis, slechts een matroos werd «ered. « Homme Libre n meldt uit Londen : De Fransche stoomboot « Pl. M. 3 » zonk ten-gevolge eener botsing met een andere stoomboot, toebehoorende aan de-« Société Coriog h Bâlgia ea ia Frankrijk, IVansobe beriohten. PARIJS, 29 November. —• Ten noorden van de Aisne en in de streek van Sapigneul trtilleriebedrijvigheid. In Champagne ten noorden van Cornillet, f>oogde de vijand gisteren avond.met behulp -van groote efiektieven, een haudgreep, dat was voorafgegaan van een snel en hevig bombardement. Wij hebben hem afgesla-gen en den vijand verliezen toegebracht. In de Argonnen heeft een invai in de vijande'ijke Unies ten westen van de Aire ons toegeiaten een tiental gevangenen ta jnaken. Twee vijandelijke handgrepen, de «ene op den linkeroever van de Maas in de jgtreek van Bethincourt, de andere op den MENOBLWSRK.—2-3 Decembee 1017, 70 GESCHONDEN EER. ijaar, was aatmet Kjn stem, aie, yverig «prekend, tôt haar ooren drong? Zacht iaderde zij de poort in het bek. Zonder eenigen twijfel, het was Allain'a stem. Het rtot, dat reeds lang door den roest verteerd wa8, week onder haar handen, zij stond in tetpark. Was het slecht, als zij dichterbij fing, weinig schreden maar, de dikke «truiken verborgen haar toch ? Ternauwer-oood dacht zij er over na. De stem trok haar machtig aan. — Ik kan zonder haar niet leven, zei de çrins luid en besh'st, Daartusschen door sprak een vreemde Îiannenstem : Het is uw vaders wensch, at gij een huwelijk overeenkomstig uwen Stand sluit. Gij weet, dat er reeds schreden ta die richtmg gedaan zijn, hertog Lançea-Cteia...~ Laat dat, oom ! Ik heb gekozen en zal Biij nooit daarvanjaten afbrengen. ,TT at zu"en wij ook niet beproeven : wij «riHen u slechts duidelijk maken, dat gil jwphchtingen jegens uwe familie hebt. V66r ailes hebt ge op de geldkwestie te Wtten ! Prinses Clémentine is de Aimicro Jr' «Mimpvmig rcchter Maasoever ten noord-we3ten van Vaux-les-Damloup zijn volfedig gelukt. In de Opper-Elzas aannoudende artillerie bedrijvigheid.PARIJS, 29 November. — Wederzljdsche artilleriebedrijvigheid op geheel het front, voornamenlijk tusschen de Somme en da Oise, in Champagne in de streek van Messi-ges, in de Argonnen op den linker oever van de Aire, in de streek Bois-ds-Chaume-Bezonvaux alsook in dea Opper-Elzas. Bagelsoh berloht. LONDEN, 29 November. — De vijandelijke aitillerie was gisteren in de nabijheid van het Bourlcnwoud bedrijvig. Er hadden echter geene infanteriegevechten plaats. Op het noordeiijk frout houdt de vijandelijke artilleiie-bedrijvigheid aan tea oosten ea ten noord-oosten van Ieperen. Aan het slagfront van Cambrai is niets gewichtigs te melden. Heden moigend poogde de vijand in de vroegte twee voorstoote.i tegen onze loop-grachten in de nabijheid vaa Avion ten zuiden van Lens. Zij werden afgewezen. De artillerie-bediijvigheid houdt aan op het Ieperenfront ; zij was hevig tea oosteu van Iepeien. Patroelje botsingen liet ons toe eenige kiijgsgevangenen te maken. Oasîenrij'rsoh-lialiaanscha Oorlog Zîallaansoh bericht. ROME, 29 November. — Op de hoog» vlak'e van Asiago, in het Primolana-bekken ten Noorden van Col Beretta en aan de middealoop van da Piave, voerden onze batcerijen met ondersteuning van luchteska-ders een koncentrischvuur uit op vijandelijke troepeaverzamelingen en bewegingen. Vrer vijaudelijke vliegtuigen werden neer-geschoten en door onze vliegers ged wongen te landen. iwpuiJMgaîr-»-. . — De NooMscne Eonferpeia» KRISTIANIA, 30 November. — De konferencie der Noordsche -.vorsten te Kristiania werd Donderdag ramiddag geopend door eene aauspraak vaa koning Haakon, van Noorwegen, waarop koning Gustaaf van Zweden, in zijnen eigen naam en in naam van den koning van Denemarken het woord nam. Later verlietea de vorstea de konferencie terwijl de ministers de be-sprekingen voortzetteden. Donderdag avond had in hot koninklijk slot te Kristiania een banket piaats ter eere der vorsten van Zweden en Denemarken, waaraan ook de Zweedsche en Deenscha ministers-voorzittersen ministers van buiten-landsche zaken dselnamen. Koning Haakon sprak een toast uit aan den koning van Zweden en zegde daarin : De 'ijden in Europa zijn donker en werpen hunne schaduwen ook op onze landen. Edoch,wij hadden het geluk ons buiten den oorlog te kunnen houden. Voor onze beide landen was de donkere tijd niet zonder invloed op onze wederzijdsche verhouding. Reeds den 8 Oogst 1914 kondea onze regeeringen vçrklaren dat wij ons in geen geval tegen efkander zoudea laten in het vuur jagen. » Heiinnerende aan de voorgaande vorste-lijke ontmoetingen, die tôt samenkomsten voerden van ministers, handelsvertegea-woordigers en nijveraar3 van beide iaDden, besloot de Koning met de hoop uit te diuk-ken dat deze ontmoeting de goede betrek-kingen tusschen de twee landen nog meer zoude bevestigen. Koning Gustaaf antwoordde in hartelijke bewoordingen. ,. Na de redevoering van Koning Gustaaf, sprak koning Haakon eenen taak uit van koning Christiaan. De vorst zegde dat bij de aanwezigheid van den koning van Denemarken aanzag als een bewijs dat Denemarken bereid is deel te nemen aan het werkvoordegemeen» zame belangen van Skandinavië. « In naam van aile Noren » ging de koning voort, « dank ik u daarvoor, dat het Deensche volk bereid is zich aan or.tberin-gen onderwerpen, om de andere Skandi-naafsche volkeren hulp te biecïfl, Ik ver-hoop dat geen van ons werkelijke antberin-gen voor den ander zal moeten lijden. Edoch in dat geval zal onze deelneming wederzijds zijn. n De Koning van Denemarken dankte voor de woorden tôt hem gericht, alsook wegens de hartelijke ontvangst van wege de bevol-king; de woorden van Koning Haakon zulien in Denemarken blijven weerklank vinden, bij allen die den goeden wil hadden het hunne bij te dragen tôt versterking der solidariteit en samenwerking der Skandi-naafsche volkeren », — ■ Da Enfenlekonferencio ta Parijs. PARIJS, 30 Nov. — Cadorna is hier heden morgend aangekomen. Op de Orsay-kaai is heden de konferencie der Bondge-nootea geopend. In eene korte aarispraak begioette Clemenceau de afgevaardïgden en steunde op de belangrijkheid der te nemen besluiten. Dan begonnen de afge-vaardigden de verdeeling van het werk onder de kommissiën. Deze konferencie is de vierde die in Parijs gehoudea wordt. Zij bevat nu afgevaardigden van aile Bondge-DOOten-landen.LONDEN, 30 Nov.— Generaal-luitenant sir Henry Wilson werd benoemd tôt militaire afgevaardigde in den opperkrijgsraad der Bondgenooîen. XTsT IDXTXTSaKCrJjA_:CsriD_ TSa rsâsvoaring vaa Graaî Hortling. BERLIJN, 30 November. — De « Volks-eeitijng » zegt overde redevoering vaa graaf Hertling : « Zoo aïs die 70jarige graaf gister erfgename vaa uitgestrekte bezittingen... — Wat dat betreft, oom, is mija Ehrea-traut eveneens eenige erfgename, ea het vermogen der Weddings wordt op miljoe-nen geschat. Ehrentraùt hoorde niet verder. Hare handen grepen naar de doornstruiken, om niet om te vallen ; — het geld ! Voelde zij niet twee koude handen om haren hais, die haar de keel toedrukten ? Een zacht gesteua kw®n over hare lippea ; als duizelend tastte zij naar den uitgang. Omdat zij den mammoa bezat, koa zij tôt vorstin verheven worden, maar anders... Plotseling stond v6ôr haar de hooge indrukwekkendegestalte van vorst Carolath-Wolfegg, die bij eene kromming van dea weg haar te gemoet kwam. Bevreemd moa-sterde hij de ongewone meisjesfiguur. —• Vergifïenis ? st-ammelde zij verschrok-ken. Ik ben zonder verlof dezea tuin bin-nengedrongen.Hij maakleeen hofïelijke bui{jingen keek haar onderzoekend aan; eene pijnlijke onze-kerheid vertoonde zich op zijn gelaat. Reeds wendde zij zich naar de poort, toen zij zich nog eens omkeerde. — Gij zijt zeker vorst Carolath ? vroeg zij, hem vol in 't gezicht blikkende. — Die ben ik. We!n U — iîr hpn FhmnfTant in den Rijksdag sprak, blijkt dat hij van zijne staatkundige bekwaamheden niets verloren heeft. » De « Vossische Zeitung » schrijft : « Wanneer de nieuwe rijkskanselier zich als oude parlementair aan de vergadering voorstelde, dan had hij spoedig tusschen hem en de afgevaardigden eene brug van verstandhouding geslagen, die zelf de kon-servatieven, met of tegen dank moesteu in aanmerking nemen ». De «Kreuzzeitung» zegt : «De redevoering van den rykskanseHer bawijst de algemeene eigenschappen, waarover men zich reeds vroeger veiheugen kon : zwier van voor-dracht, klaar van ineenzetting en opstel. » De « Germania » meent : « De rijkskanselier heeft de lijn gevonden, op welke regeering en Rijksdag — of tea minste de drukkende meerderheid van dezen laatste — kunnea samengaan ea samenwerken. Uit de met groote gepastheid geformu-leerde verklaringen gevoelt men, dat de nieuwe godsvrede slechts kan tôt stand gebracht worden door dat elke partij voor toegevingen te vinden was. Wij leven ia de hoop dat die offars het bereikte niet in gevaarbrengen,maar integen-deel zulien medehelpen, aangezien zij niet werden gebracht uit noodzakelijkheid,maar uit vrijen wil en besluit, ea in voile waar-deering der uoodwendigheden van dea tijd. » — Hel Berliner Tageblatt herinnert eraan, dat ook de voorgangers van graaf Hertling denzelfden ®roep, strekkende tôt het van kant laten 'Vffir meeningsgeschillen, tever-geefsaan de partijea hebben gericht, edoch het is zeer îhQgeiijk dat de rijkskanselier datgene zal Sereikeu, wat de anderen met aile bezweriâgsformulea niet koaden door-voeren.In de « Post » luidt het i In piaats van eene politieke redevoering uit te sptéîeen, kon de rijkskanselier ia den rijksdag eene politieke ha.-deling p'egen. Het aanbod der machthebbers van Sint-Petersbaig, binnen eeaea korten termija oudeihandehngea nopens eeaen wapeastil-stand te beglànen, en zoo dea weg te banen tôt den vrede, gaf de gelegeaheid de open-lijke politieke betrekkingea vaa het Duitsche rijk weder aan te knoopea. Het kernpuat der redevoering bevestigt eene volslagea mogelijkheid vaa oader-handelingen tusschen de baide rijken, wier ekonomische levensvoorwaardea zonder meer leider te moetea tôt eone gemeenzame samenwerking ». — Ook de Vorwarts hoopt, dat onder de leiding van den nieuwen kanselier de verstandhouding nepens de groote zienswijze.i zich zal uitbreidea ; men moet er echter ook op gevat zijn, dat het streven om aanEuropa voor eenen afsienbarea tijd dea vrede en de mogelijkheid van het ekomische herstel te waarborgen op hinderpalen stooten, en zich bereid houden die hinderpalen te bestrijden. ~ ■ ■■■ IXsT S.XJS3L, A.ISTID Sa nota van^ïi-oiils1. BERNE, 30 November. — (Zwilsersche dspechemaa(schappij) Do Bonasraad deelt mode : De Maxirailistlscha komialssaiis voor buiienlandsche zakea te St-Petersburg Trotzki, overhandisde aaa do Tertegenwoordi^ers der zes onzijdko Europeosche Staten to St-Poters-burg: eene no;a, waaria hij kennis geeft van de vocrstellcn die gedaan zijn aaa de gezanten der Entente, batrekkelijk den vrede ea eenen warenstilstand. In die nota vrasgt Trotzki da officieele over-haadiKiri? der /oorstellen aaa 4e regesiingen dèr Miuaen-MoKendheden. De Zwitserscbe Gezant in St-Petersburg gaf na eene beraadsîaging met de andere onzydi^a Gezantea aldaar, aaa Trotzki, oatvangstbewijs van da no'a. De (Zwitsersclie) Bondsfaadnam heden kennis van dezo mededeelingen en besloot bij zijn gezantschap nognadere iniichtinçenin te winnen en mededeeling ta vra«eu van do voorstelien die aan d« gezanten der Bondgenoatea te St-Petersburg gjdaan zijn geworden. Dicntengevolge bchleld zich do Bondsraad zijne beslis3ins voor orer de gevolgsn welke hij van den voetstap van Trotzki denkt ta geven. ZwitsoiLnd vertegenwoordigd geene vreemde belangen in Rusland en ls door Rusland niât gevraagd om vertegeriwoQrdigingzijner belangen Fa de oorlogvoerende iaaden. Ea gezanêoa der Kataaie. AMSTERDAM, 30 November. — De « Mor-ning Post » meldt uit St-Petersburg : De regeering heeft aan de Entente-gezanten de toelating geweigerd caar lie*, hoofdkwartier te reizen. De spoorbaan vaa St-Petersburg naar het hoofdkwartier i3 door het Maximilisiische pioanier-bat.iljon bezet geworden. De regsering heeft verder hft geheel brieven-postverkeev der gezautea sedert Maandag onder militaire bswaking gesîeld, waartegen d® gezantea tevergsafs verzeî hebben aangeteokead. BTÀeaKra gsssantsa. KOPENHAGEN,- 30 Nov. — «Social-Dsnîo-kraten» maldt langs Stockholm uiï St-Pe ers-burg : De Russische reseerin^ besloot nieuwe gezanten te benoamea toLoaden, Parijs en Rome. Voor de^a pestea zija partijgangcrs der Bo'schewiki-partij in uitzicht geno.nen. Al de diplomaten der Entente hebben verzet aangetcekend tegen de openbaarmaking' der geheime dokumeaten en besloten naar Stockholm to vertrekken en huunevertegenwoordigingover te dragen aan bijzordare gavolmachtigden. Nawaja Schisn deeit mede clat do overste der Oostzea vlooî, admiraal Wedeserzki, ufgezet is ea vervangen door Kodkea. D© gahsîaia verflra^an. BERN, 30 No eaiber. — De Fransche pers drukt de RusslsGhe openbaringen over do go-heime verdrsgen niet over ; enkel een St-Peters-burgsch telegiam volgens hetwelk Trotski tôt de openbaarmakipjr besloot om zijne beloften te houdea ia den Werkljeden en S ddatenraad gedaan ; ten andere, men moet nu dit een voor-g'el tôt wapenstilstaad gedaan is, openhaitiç zijn, want aile verdrasren en overeenkomsten hebben, voor da Werkheden en boeren, die na de macht bezitten, hunue waarde verloren. ■KMHÉIERRHnHBBBHnHlHBMHMnanBHHai Zonder den vorst tijd te laten, zijne verba-zing uit te drukken, ging zij haastig voort : Het zal u bekend zijn, dat ik de verloofde van den erfprins ben ?_ — Mijn zooa heeft riy daarmee in kennis gesteid. — Ik weet, dat onze verloving niet uwe voile goedkeuring vindt — en verneem rooeven uit Allain's mond, dat hij slechts een rijke vrouw huvvea mag. Ik haat het geld en zal mij om het geld nooit ten altaar laten leiden. Ik bid u, zeg hem dat en,.. — Lief kind, gij schijnt Allain's karakter te onderschatten ; hij zal zich met deze ver-klaring, door mijne bemiddeling overge-bracht, nooit latea tevreden stellen, zoo ge-makkelijk geeft hij trouwens zijn rechten en aansprakea niet op. Ik zal mij tôt geen prijs erinmengen. Zija geluk gaat mij boven ailes ; daarom willen wij voorhands niet in rekening brengen, dat gij veroorloof mij het te zeggen, uwe ijdelheid op 'toogenblik ge-kwetst voelt. Eea welwillende ernst sprak uit de woorden van dea vorst. — Uwe Doorluchtigheid dwaalt, wanneer gij mij ijdelheid toeschrijft. O, als gij eens wist, hoezeer ik het geld sinds mijn prilste jeugd veracht ! — Weea niet boo3, lief kittd, maak het liever met Allaîn utt 1 vermaanda de grrijze tTArcf AME81K4 IN DEM OOHLOS. Bon aionwQ boo£cohap vas Wilaos. De « Progrès » van Lyon meldt uit Washington : Président Wilsoa heeft eene nieuwe boodschap afgewerkt die hij dea 4 December e. k. aan het kongres zal voorleggen. Het maaifest zal in beteekenis niet onderaoen voor datgene dat de oorlogsverklarlng aan Duitsoh-lana vroeg. Eene proklamatîs over den învoer. Wilsoa heeft eene prokîarnatia uitgeïaardigd, waaria hij voor de rneeste der hoofdzakelijke invoerartikelën, bijsondere toelatingen van lavoer verzoekt, zoodat de invoer in dezelfda voorwaarden zal gesteid worden a!s de uitvoer sedert het begin van den oorlog. De toelatiugen tôt invoer zulien uitgaan van hat krijgshandeis-minîsterie.m. Eene yersts ndige Engelsche stem, AMSTERDAM, 30 November. — In een sehrijven van twee kolomtnan aan den « Daily Telfgraph » beveelt lord Landsdowna der Parij 2 r konferencie eene saœenvaiting aaa van de oorlogsdoeleindea der Bondgenooten. R«uver haait d;>.aruit de volgenda pîaat3en aan : Wij zulien dezen oorlog niât verliezen. Maar eana verlcnging vaa den sirijd zou eene ramp v-oor de gehtele baschaafde wereld zija, Da vredespanij in Duitschland zou waar-schijnlijk gev^eliiig versterkt worden indiea wij to verstaân gaven : 1° Dat wij DuïtîchlanJ aÎ3 grootoiacht niet zoeicen te vtruieligen ; 2° Dat wij niet 't verlangen koesteren Duitschland eenen anderen re<eeri-Ei;svorm op te dria-gen, aïs het zelf te hebben wenscht : 3° Dat wij — afgezien van de billijke oorlogs-m-atregelea ia dezen zia —■ Duitschland niet willea banaen uit de gemeeaschap der hanueis-wereld;4, Dat wij bereid zijn, na den oorlog, getnSsi-«cbappelijk met andere Mogeadheden, dé iûtor-na ionale vrage ;, die met da nijheid eer zeeën samenhan.-îen te besprtken. en 5» dat wij beraid zija eenen volkeren bond bij te treden, dis door vreedzatne middelea over betvvistingen ta baslissen heeft. LAN DBOU WERSBOMO Yergaderkug van 3o November. M. Maechaut deelt rn^de : Viaesohineal. — Bescîsikbâar 3000 kilo?, uitbed eià j.is volg.t : Nmo-e 300 kilos ; gewest Roase 2003 ; Schelderode .400 ; Eekloo 300. Men moet zakken medebrengea, en de zakksa dio men galiad heeft terugbrengen. Kaîniet. — Wie er be^eert diena lijsten in, zoonaas: moeelijk. Wiassl* voor ©arsî zija beschikbaar voor de valj<endc çenieenten : Adc^era, Bassevelde, Eekloo, Kaprijke, Lembeks, Oosî-VVrnkel, Stjaain Eremo, St-Laurei^s, Ursel, Waarschoot St-Margriete, Wateriaad-Oudeman, Waterviist, in de Korte Meire 22. Kï. Gosdertier. — Eea heer Bnrgemeester heeft gevraagd waar en waanesr broodjîraaa moet afgeieverd worden in verwissoling van zaa:graan. Dat moet mea aaa de Kommâcdaa-turen vragen. s tads'nïeb ws. Plaaîself! k-e Bevooppadhïgslsosît-lîîissie. — Er wordt ter lceanis van het pubhek gebracht dat in den loop der week van 3 tôt en met 9 December, de volgende waren te koop zulien zijn : GROENTEN. —■ Wortels, 34 centiemen de kilo ; Tuten, 18 c. de kilo ; Rapen, 20 c. de kilo; Andyvie, 10 c. 't stuk; Poiei, 12 tôt 15 c.'t stuk ; Savooien, 35 tôt 50 c.'t stuk ; alfook Spiuiten, Roode Koolen, Witte Koolen, Selder en Suikerij. VISCH.—Aberdaan, 9 fr. en 3 fr. de kilo; Riviervisch, 3 fr. de kilo; Gepelde Gar-naien, 6.50 fr. de kilo; Pekeîharing, 1.05 fr. het stuk ; Nieuwe Gerookîe Haring, 1 fr. bet stuk ; Nieuwe Versche Garnalen, 2.20 fr. de kilo ; Versche Mossels, 40 c. de kilo ; Opgelegde Mossels, 3 fr, de kilo. HUISHOUDELIJKE WaREN.— Lek- ! kerkoek, 8 fr. de ki.o ; Lekkerkoek, « aller-beste kwaliteit, 12 fr. de kiio ; Zout, 32 c. 1 de kilo; Fijne Toiletzeepen : 3.50 — 1.95 1.10 — 1.00 en 0.85 fr. 't stuk ; Zeeppoeder, 30 c, 't pak ; Zandpapieren, 35 cent, 't vel ; Dsvijleri, 3.75 fr. 't stuk; Schoencrême, 50 c. de doos ; Herstellingskaartjes voor kousen, 28 en 24 c. 't kaartje ; Naaigaren (zwart), 34 ea 35 c. 't kaaitje. Te rekeaen van G December, zal de Pro-vincialeBevoorradingskommissie esn nieuw Verkoophuis van Groeaten-, Fruit- en Visch-dienst openen : Hoek der Coupure en de Papegaaistraat, in vervanging van het Huis ELI AT, Pekelharing. — AUuinetton allé marken, echte zsepen, bougie.;. Huis C. Van Kerckhave, Graslei, 5, nevens de ICoornmarkt, Geat. 2939 — ©olcl^îaatsing'sa, spaarboskjes, 4-25 °/o, I. Raepsaet, wisse.ageat, Zottegem. 2919 — Het oerkeev voor voetgangers en rijtui-gen op de Vleeschhuisbrug zal van Maandag af onderbroken zijn voor miastens 8 dagen. — X"i.nanoiôel3 inlîohiingen. —Uitbataiini vau aile i:oepons (Russen, Rumscen, Engelsche, Servische, Ameri: aansche, Franscha en andere) aan de voordesiigsta voorwaardfn. — Verzorgde beursorders, ten spo.'.di^ste uitgaroerd. — Kommissia 1 1/2 0/00. Zich woaden tôt G.Wtter-wulghe, aangenonaen wissaiagent, 89, Coupure iinksj, nabj de a Refuge de Marie », Gent. 2 ;23 — Verhangen. —Etniel Ciaus, 30 jaar oud, afkomstig van de Piute, dienstknecht, wo-nenpe Benardstraat, 10, werd Vrijdag voor-middag opzijae kamer verhangengevonden. — 3£Oï«"03!T oa CCÎKS5, ©îifantstraat, 52, ©ont. _ 2975 — tTrsemdo taîea en handelskennissen, Isidoor Eeckaut, liceaceaat in handelsw., De Pinte. 2914 —ITerioroa: Jong Hondje (?riffon), rost met wit plckje aan hais, Sarah, uic^tl halsbandje met bello-kecs. Bclooair.g bij Mortier, Lammerstr., 1. 2979 —BLO£ri4I3T£N voor Bxistmatteu Brugschest«cnweg>209. 2977 — Te lîuren bij St-Baafs, ia stille straai, groot Bargershuis, 10'Jûfr. 's jaars. Schrijv. S.A. P. 2724 — Eraï-diioat ia klompjes bij Ose. Keppeas, ijarmor» ejersar, 20, Ledeoerg. 2961 —To keop: brave trouwe Poney voor aile work, Aug. De Cooman, Fraterstraat, Meireibeke. 2984 — AUG. CORN bLIS, MeirçJteks, vw«gt gezonde 3-jfjsw. Azaloa ora in te saij'iea Verv. Pttr.Cioys. Âlba Hexe ctrnikjes. 2965 — Aarâ&i>iseIbôiroorraâins. — Da bevol-king vanG uot-Geac wordt er uitdrulckelijk op gewezon, dat de 15 kgr. aardappelen, die per hoofd in dria wekan tjjds : 't zij van den 3® tôt «a me: den 23- December e. k. worden afgeîeverd, 4 1/2 kgr. ve: teROT-.woordigen van het Rcwoon ramsoen ■(an 3 wekea plus 10 1/2 kgr. voorraad. Do 4 1/2 kgr. aardappelen, per persoon.mogen dus in het verloop der 3 eersie weken van December verbruikt worden, ierwijl de voorraad vaa 10 1/2 kgr. per hoofd, die het rantsoen uitmakea voor 7 weken, zorgvuldig dient ba-waard to blijven. De Êardappelbevooriadiags-dieost neemt geene vsrantwoordelijkhsid voor het tevroeg verbruikea vaa bovengemeldea voorraad en ail ia geen geval tusschenkomeâ of het rantso?n vermeei'deren. Do bevolkln? wordt dringend verzocht in dea kortst mogelijken tijd have aardappelen bij de wiakeliers af te halen, zulks ia het belang der haadelaars en tevens om denregelmatisen gang der rantsoenneering te bevoordeeligen. — Voor 't ittukjc lund Genl-D&mpoorl. — Do beplanters der groadea Land van Waaslaan wenden zich, tôt het verniauwen hunner aan-vraag, Deadermondschoa *teen weg, 120, Sint-Amandsba:g : Dinsdag 4 Dec. 1917, nrs 1/A tôt en met <10/A ; Woensdag 5 Dec., n" 41/A tôt en met 80/A ; Donderdag 6 Dec., nIS 81/ tôt en met 111/A, en nr« 1/B tôt on mat 14/B. g§De overige nummers van blok A wenden zieh tôt komiteit St-Amandsberg. Nieuwe aanvras;ea wordea iogeschrevea zelfde adres ea uur op ©SSitOïug g e. Pip.slstlyhe Bcvoorrùdirtrs' commisaie. — Nieuwe Bo'erkaarf amtsoeneerlng. - Te re°kMe^;n~MwndS 17 December, wordt de Boter-rant.n.^1-- ■ eeaea nieuwen voetingericht. ° eriBgop Er zal lOOgrammoa per hoofd SBBAJB s ifs Mt & 3 m nl'> a Nr 1 tôt 375; 9 1/2 tôt 10 1/2 376 tôt rai-* î?ot0fc 11 750 tot 1/2 tôt 2 l!2* 112o Wt 1500;, 21/2 tot 3 1/2,1501 tot einde. boterkawiea" nutljmerâ 2,in diegeae vaa da vanlGhhftTN^ien ge^inskaart der wlakela kaartlo^ri.r'aa ?°®neit en de oude boler-ri L e la£chrijvmgea. ee7chte^a.»ni dor jlieuwe kaarten zal lator gescniedea ten hmza der in woaers. koop nan fruilconfituur op vertoon het îokait^der1 vaa!let. Nationaa! Komiteit, ia uLS, fe centrale Kouken, Kerkstraat. van ? ®b"r en 4 December, kooDhuis no M w' vo7 dù kaarten van ver-6 Dec^b.r JL', ^°fcsdâg S en Donderdag n 25 Priions! ^kaarten van verkoophuis pêrjoon. ' Iantso™ ^ kilo per anteeln'2rif^°npcr30?en V«r«C2glas mas. Daj on "h i )P'r in ? 6611 3 °£ en worden het bet'aM 1»! !r"îga? ? hetzelfdalokaal terug- mino' boolta 1,8 kQ31ea 20 ctm. toi 1/Z k 110, dOctm. 1 kilo; 35 etin. 1 1/4 kilo Vriidag w °?^,0P dazelfde uren den voor df kaaften v»,? taPV:f,abiioSf. Gestichtslraat voor ae Kaarten vaa winlcel u115 : den Zat rJasr XQOpr per ka^-trft 'lI-0îjr?af? voor nr 26-Gewicht eez a van 1 2 priJS 1 fr; 1 8!uk* Verdeeling : twee •5-6 f •D°a^n kaï*i° ; 3'4 Personen, £ fedne ;7? Psrs'i vier ; 9-10 pers.) kl • peis:« fes î 13 en meer, zeven. rMrten h°t ? 0Ii2er ««"^ntea ve'r-v?!j" f i ï ,llC !n da wiaiels.Ia c-aval vaa ®mfb^seJ^I'COOP/>aH8 Jlda-en Pîa;i!3 hebben. ®ent&raasa. — Botsrverkoop. — Maandaa vo-or da n" 2u35 tet 3024. u 8» St-Ariaaàaserg'. — Diasdag, van 11/2 tôt 4 ure, boter voor n. 1999 (ot an met 2979. %f U"B°"U ' Pr'JS fr' PIeil3. l'&'ii'denoerzekering van het a <^os„ieIzeele- Schattirjg derpaarden, Maandag, j Dec., om 9 ure,op de Statielaan. KaasSB3!BE3aS3^Sgag23 T ■'g.- 1M- - G "id;' KoTr. Jacques d= Ooiey en hunns fciatttron ; M. du Msw Pi-rra dcSjm'.-tin hume fcniicrin, h:bb~a ds eep itfh i,.t I_'i . . tau:. veriK» medc te iïïter "moSf M bctreur<J<' cchtîenoote, «,tcr, schow- 2Ssvr. asrtradis-Hayia-Joaopfea-Sliïsîsaa "VSiR.SIPlB'YlEïNr Lid oan den Rand der Conçregatia van de Heilige Maagd. Qeborcn ta Gsnt, den 19 Oktolier 1876, on aldanr in «odvrucht>goatslapen,don sg Novembw 19:7, -vîrsUrkt «toSakrsmemen v*n ouzo Masdsr de H.jlijeKsrk dca "mn ia Woch bîocaiea, nocli krouen Esn gcâvrnolitig gaba« voor 2iare zlol aïs a bsllett. Qînt, des Î9 November jgiî. Keizer Kareiaîraat, 63. 1 ; , 29;» Biy eu Mevr. do Bay. geboren ds Ghalîîpclf il"V- G?b-'- 1» GbalHnek ^Elssghem { ; Jeaa, Alfred, Paul ea jo«-rph do '3!-j*lincIt , V < Wie. Claire caEhsab^'.h de flhSSrfSSSSfiP Wute , Maocice do Qhelllodt d'Elsegh^m; Juf-.-roOWef 1?^.! Cniisuaao, Jeanne, Adnenos on Raina deGh=llm-k d'Elscirhem* Baron JeA de Bcthtine; Barane» Mario de B thuaa - R?'^ Dauau-ièro de Kerchove d'Exaerde. Djuairi^i rfî. v, 2 d'Esaerdc; hebben de cer UEd aaa tal^n î!-1? 1, rC 0*P verliea wellte Hj komon to andergaan door SS? ifete'ven' ™ huano toarbemiado zaater, schoorzuatcr, inoa: eu aic'at rntm ElisgiîBïîhSaiis-m^B-S^ajns-SIsire .. «S® GaSLLîNCK d'ELSSGiiEM, tt.oosterhnça bij de Damcn oan het H. Mart, Gebcrcn to Gent, dsn 3 Foomari 187; on dan 0 Njvember 1017 il. ^'ï: » ir J£, "v,I;,chtisîn^ ;1 H=arnut:lapin, versteràt door de Rachten onzerMocderda ilnijg,-lie-k * Een oolamn-eis dionst waartoe Ujd. uiteeniodiïd wordt r»l Weaa ôa?s xial indao&tlg Jb n-sra gshsQiiïïi. iE$i&.~.£&Si£S8Êsm t teea8iae^^iiicaKg.3Bffl| M. De Bruycker. 8okretari9 der etad Gcat an Mevr. Do Bruycker, geboren Louise GantroUe M. Georgea Struyo en Mevr. atruye, geboren Lacy De Bruycker ei hun kind; Mej. Henriettei Da Bruycker ; Mcj. Gaby De Bruycker ; M. eu Movr. Cioderus-Ganîrelb, hunne kinderea en kieinkind ; M. doktoa en Mevr. p. Mîhtor, hunne kinderea en kJeiakinderen ; M. ez U van ^vejmaete en huune kinderen î M. en Mevr Frit. ^•^^•Oruyckereateinno klnderen ; M. Dj Kever ; Mevr Tn Fûihps-van îStappen, haro leindorcn es kkialnaieron ; Mej. Aline van SUppea, hebben de eer U te melden het onhsrste'baar verdes tat zij hebben ondergaan in dca persaon van hnc.nea teergel.tidea soen, broeder, Bchosabrecdw, neef, klein-necf ea kozita, SSîjnhser Aadré-I.ooa-ClaBlïalr-J'osepIs DE BRUYCKER Vrjjwilliger in het Belgisch leger gosneuveldop hetEereveld, den 14 April 19:7, in den ouderdom van zg jaar en vijf maanden. De pîechtigo dienst, waarop Gij «itgenoodigd wordt, za gceeiebrserd worden in de Hoofdksrk van St-Baafn, Wceasdag 5 December, «m 101/2 ure. Daîaenroiswn, in co zelfde kerk, zeîfdea dag, van 10 tot 12 urt lï. 1. p. ^ Gcct, 29 November 1917. 2.^6 Mevr. Wcd. Victor Byîebier-De Costef ; M. Edgard Byt^bicr en stjnekinderen Carmen en Fernanâ ; IvL an Mevr, -Thsoftel «mi Laget-Bytebier e« hunne kinderea Armand en Robert; de famili# Byiebiar ; de familie De Lorge raeldea UEd-met diepe droefheid hst afstorrea hunner tcergeiicfdo «chôoazueîer. moei, troot» mosi en nicht, igjaîîBP Hainldg'Si.iSili-Sijaaiia WïMM Qebsrca te Gent, den ig januari 1837, en ahbar ovcrlcdsn den 2g November 19x7. voorziea van de HH. Sakramcatca dcif stervendea. De lijkplechtigheden, gevolgd vaa de bagravlng In den familie-keldcr *p het kerkhof van St-Amandsberg, zal piaats hebben ia hoafdkerk van St-Baafs, op Maandag 3 Decornber, om 10 1/3 ure. Do damenmissen zullta gelezea wordea van 10 uren tot 'e middags. ' Vcrgad-ring ten aterfhuize Splqgelsîraat, 4, ora 10 ure. Vriendon en kennisssa wordoa vriondslijk verzocht dit bericht aïs uitnoodiging te wilien aanzicu. 29?o M, Hoctor Cuelenaero, provinc'eraaiehd ; Mevr. Iicctor Cuelenaere, geboren Pclv.ie3e;hucnokinicrea llippolyte, Laulsa, en Elise ; Eerw. heer P. Dhuy^ctter, pastoor ta Corttsscm ^Limbur*) ; dé familie Potvliege , da familie Dnuyvettcr h3bbûn ac cer UÈd. aaa te kondigea het pijàlijx vcrlies dr.t zij ondcrgWiri in den perfioon van hutiaen t erbe^oiaden vader, fcchoonvadeiéï grootvider en schoonbroeder M. Cha5*le£-Loiîi3 FOTVLISGE_ *84, van Sîsvr. ï>oa na- Sïarl®, Oarcliaa ;T?sb ouJ-schepen, ger: •' .y,-,.: .y.xreente Adeg*m, Seborea ta Ad-gem dm ? . t* o r :&g, en godvruchug ia den [eer oatslapen te Aar-: .1 »l:aud) den 43. NovembSr^^1917, versterkt door à-, R:cl. z .r Moeder éeïi«iige Kerk. De voorloopig» b«2rarr h«ft 'wï?îtis g*had te Aardeuburg. Eco Bolemaeele diesat* v,-j-.rto» XJEd. uiigcjaoodigd v/crtir, zal plaat» hebben in de parochia'e kirk van Woor.sdag 5 Decenîbei om 11 ure. «786 Wesa zijaa zlel iadaohtis In nws geiodan S^iSgSSS2-i5^2S'îS2 i" ld*IIIUm . .i. De Maatsrbappïj > De Vereenigdo Vleeschhouwers van Gtat » heeft de droevige p'.icht aan haro ledea faet smartoîijk verliea mode te d=elen vaa hun medtlid M. Gustaaf .DE POEî2€K„ Da bôgrafanis zal piaatc gHjpea Zondsg 2 Dscembrr, voof-middag om zo uur. Vergaleriag om g 3/4 urs ton stBrfhuize, Qrosndreef, 147. Dat ail4 leden bun.ien plicht begrijpen eu eea laatste huldt breagen aan ons iaverig medfelid, Het Bestu ar. «978 M- Jan Schulkens ; M- Alph. De Vreene. Mavr. Alph. Di Vreeee, g&bo^en Maria Provyn ; IA, Adhomar De Vraes» ; M, ea Mevr. Robert Rowan en hun kind ; M Adrîaan De Vreea: ; dé familie Schukeas; do familie Maciiicîa, moldcn U met diepe droefheid het smarteljjk ea onheratalbaar verlio» dat *ij koméa te ondergaan doer hot afstervea van hunne tecrgelisfdo echtgc-ncoto, moei en groet-moei, Mevr. M&rie-Agnesse-Hubertine MACHIBLS, Lid der Confrérie van dan H. Francfccus en Derde Orderlingea, Gtbcren te Wueatwezel, den vj Novamber 1843 en godvruchtlf overledea t© St-Amandsbarg, den >7 November 1917» vctiterkl door do Rechten onz*r Moeoer cm H. Kerk. Do begraving heeft jria&ts gehad in do grootsto eenvoudighaia, Wetî haar indechti# in uwe godvmchtigft oefentnxen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Gent von 1914 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume