De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

740 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 19 Oktober. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Konsultiert 04 Juli 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/bc3st7j29c/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

DE GENTENAAR-DE LANDWACHT Num. 245. 4* Jaar.O. De Qraeve, Ketelvest, 1«. DE KLE1NE PATRÏOT Zaterdag 19 Oktober I91S Prlfs € centiemen ~ " **"",^M'M*'M"*'MTI?rr*',TrTnniMrrTr!'"Tnr"T»rrirMrmmMTTrriM»iBiMiMii ■ ■! i i ■!!!—w—mi ii■ m ■ i i l. — «3 BBKEN 0M ASIH O Mtrtffende de overbrengicg der afzonderlijke rtchfbank voor de beslissing ovor aanaprakou op schadevergoediaj. De «toi der afzondcrlijke rechtbank voor de teilissing curer aaaspraken op schade?erg-oe-®«lis **n Va'enciennasEaarGentovergebracht (eworden. Ë. H. O., dea 7 Oktober 1918. Der Etappaninspekteur, vonSchickfus. général der infanterie. Baitache Barlohtan. BERLIJN, 17 Oktob. r. — Westelijk krijgs-tooaeel. — Legargroap kroonprias Rupprecht. 0phetil»7*eld namen wij ons front op de iinie lenoo»ten van Thourout-Coolskamp-Ingelmun-Jter, en in aansluitiug hiermede acater de Leie touj.Na hevigsfe vuurap het ontruimde terrain Dme de vijand in de richting onzer nieuwe ltelliagen op. Aan beide kaaten van Koolskamp viel hij ze ■etsterke krachten, bij Torhout en Ingelmun-'ttriaklf^ere aanvallen aan. Ook op het Laie-«Oît bij Kortrijk en Meenen dead hij hevige •urillen, De vijand werd overal teruggeslagen. Up oss nieuwe front tusschen Rijsel en Douai » vijand «isteren tôt op de linle Capinghem-Ailenes-les-Marais-Carvin-Oignie» gevolgd. in het Selle-vak drong de vijand bij Ifausay « osze linies bincen. Wielrijders-bataljon» i*'crPro den vijand in tegenaanval terug en her-S"rdea deoude stelling. De beschieting der (tad Wnain door het Etgelsch geschut duurt voort ]«L ver<iere slachtoflars onder de Fransche f'oaers en vluchtelingen geëischt. Çi S5'{rf(io;p Duitschen kroonprias : Op het «iront tuischtnpoozeods geschutstrijd. Her-nil'n .aanv»llen der Franschen tea noorden a j "y. werden afgeslaten. Fr-n° i •'i'sn9 en aan de Aire mislukten hevige k..? e aanvallen v66r onze nieuwe Unies ten &^Graadpré. Lesergroep "on GaUwitz: Temoosten der Ain werdea Amerikaaasche aanvallen, waarvaa d« hoofdstoot tegen Champigneule en Landre! gericht was, afgeslagea. Beide plaat3en werder behoudea. De hoogte ten zuid-oostan van Lan dres bleef na wisselvalligen strijd in vijaadelijkf haaden. Ook 09 den Ooster oever der Maas misluktei nerhaalde aanvallen des vijands. Bij het afweres tea Westea van Flabas van den met pantser autos oprukkendan vijand onderscheidde zict bijzonder de eersfe laadweersdivisie. Zuid-Oostelijk krijgstooneel : Voor ons nieuvi front tusschen Jagouiaa en Nisj heeft de vijanc de W. Morava, Krussevac en Aleksiaac bereikt Kleiaere aanvallen, welke hij van uit deze linu ondernatn werden afgeslagfin. BERLIJN, 17 Okt., avondbîricht.—Tusscher Le Cateau «a de Oise heeft de vijand opnieuvi op een bread front van meer dan 35 km. aange val!-: n. De met groote middelen ingexette door braakspoging werd verijdeld. Zijne aanvallen zijn gedeeltelijk voor oni< linies mislukt ; deels vingea wij ze voor onzt artilleriestelliag op. In Vlaanderen, aan de Airs en de Maas slechts plaaf*elijke gavechten. WEENEN, 17 Oktober. — In da Zevat Gemoentea w.'rden verkenningsvoorstooten rat de Italiaaen af^eslagen-In Albiuië speelden zicb tan noorden Tirana achterhoeden gavechten af De Serviërs rukten tôt bij de Westelijk* Morawa vooruit. Hunne aanvallen ten Oostei Keizer Rudolf-Usaviac werden afgaslagen. Oorlos ln Balais en ln Frankrljk. PARIJS, 16 Oktober. — Gedurende den nach maikten wij kleine vorderingen tea noordea van Sissonne. Ten aoordea van Asfeld hebben wij •en hevigea tegeaaanral ges'euad dosr talrij it < vuurmonden ia de slreek van St-Germaiamoa tegengehouden. Ten zuid-westea van Rethel hebben wij het dorp Ary geaoaaea. PARIJS, 18 Okt., avondbericht. — Gedurends 1 den dag maakten wij enkele pUatsallik? vorde-1 ringen, namelijk tsn noord-westea vaa Sissonae 1 wa^r wij Notrî-Darae de Liesse veroverd hebben en tea westen van Grandpré waar wjjoaze terreinwinstea uitgebreid en het dorp Talma 1 veroverd hebben. t 8TBÔF&BviÛÛËN. 1 Te Aalst is dea 1U O ctober 1S18 godvruch i? overleden de Z. E. H. kaTîunnik Thibaut, ba-1 stuurder der Damen van Maria. Geboren te Dendermonde den 4 Novembîr 1839, was de > Z. E. H. kaauaaik Thibaut achtereenvolgeis [ leeraar te Geeraardsbergen, ragent van het Weszenhuis, bestuurder der Damen van Maria, . der Broeders van Maris, en pastoor vaa hat Begijnhof ta Aalst. ! Da Z. E. H. Kaaunnik Thibaut was een brava an goelhartige pries'er, vrieadelijk in zijnen omgang, iaverig iu de bedieningen die hem warea toevertrouwd. Dat zjae zial iu vrede ruste. —Te Ophasseltsticrf godvruchtig denlSOkto-1 bsr 1918 dea eerw. heer Lebacq, ru-stend pas-, toor van Elene. Geboren ta Ophasselt, den 1 9 Maart 1813, werkte de eerw. heer Lebacq opvolgenlijk als leeraar te Zottegem, als koad-jutor en later al3 pastoor te Elene. Da E. H. Lebacq zal in hetaaadenken van dezen die kender voortleven door zijn voor-bee'.dig priesterlijk arbeidan. Hij ruste bij den 1 Hear. — Een onzer geachtste konfraters, M. Victor Jourdain, stichter van « Le Patriote, » Brus?el, komt aldaar godvruchtig te overlijdea. Hij was 74jaaroud, - ». ■ - — iwjwwigaaCT- ■» 1 1 1— s tad s ni b 8 w s. — Uitvarkoo? van Zaklampen, te begtnnen van 1,40 fr. ; Acetylènebekkeu, aan 0,25 fr., ia «Comptoird'Eiectricité»,Caland9rstraat,3, Geat. Bijzondere prijzen voor voortverkooprrs. 3878 — Sumenaiâlsel AmslAonk « De Lelie ». ia 't groot, L. Rotsaert, Poarmagazijnstraat. 7. 6486 hélena middletoiv. dat hij veel wist van al wat Wnr u ' door zijnen vader, deels L h^ar «lve ; want eens dat hij haar een L'r1 vaa mîjne handelwijze te huis fore j' was 200 verbitterd, dat zij in Uni-'W5e Seheel de geschiedenis van |'Cn,S?? verhaalde. Het schijnt dat M. p.,11 he®, onlanes op de straat ontmoet Wn^ JraaKdJbeeft ci hij den zoon niet was M)v«nel ".ard'ng en de neef van Mevr. Bnfn, 7eniSe jaren geleden kende hij Em en na een tweemaal met foor f?sproVen, ^ hebben, stelde hij hem |ne j Jnen jaehtwaehter te worden. Har-Sreiun zonder bestaan was, eh het schrijn-Ntst.i ,vejalen had, aanvaardde het Wevr TrK)n^er aarzelen. Hij kwam dit aan ferliet 7?-cy Vert«Hen, juist eer zij Bromley terek.'n w.aarschuwde hem van niet te llvie,„Jerhet?,een hij wist; want, half J*' ik Alio°0r ^a'^' Keîoof ik, uit hoop "•komm..!! m®er,Kenegen werd, scheen zij kit (j. 'A hare belofte latterlijk en filfleli'lrt le vo'brengen. Zij sch'int e verrtaaîi dat ' *"* ^ nadesl ! kan aandoen, zondar tevens Alice te hin-deren, en dit heeft zij getracht aan Harding te doen begrijpen. In datzelfde bezoek bekende hij aan zijne tante.dat Escourt hem dikwijls nopens Alice ondervraafïd had ; en in eene vaa die gelegenhedsn had hij eenige onduidelijke zinspelingen op onze vrieud-schap gemaakt, zoodanig dat hij (Harding) zich roemde, u, wanneer hij wilde, uit uws echtgenoots huis te doen jagen. Dit verklaart dus genoegzaam Escourt's gedrag van gister avond, maar hij zal van Harding geen woord meer vernemen, of ik bedrieg mij zeer. — Ik beken, dat ik dat vertrouwen niet begrijp en slecht kan aannemen. — De zaak is deze : Harding heeft ont-dekt, of meent ontdekt te hebben, dat Escourt wonderlijk verliefd is geworden op Alice ; hij is juist de man, die door zulke vreedzame schoouheid zou bekoord worden. Nu dan, ik ben bijna zeker dat zijn doel is mij van kant te stellen, met allerlei middelen te gebruiken om tusschen Edward en u, en mijzelven oneenighïid te zaaien, en dit uit te werk<îr» door de kennis, d>e Fîardinf* ; bez t '>au 'c ^eea hij onze Icu.perijsa noemc. — Goêde God 1 riep ik met saiartelijke aa.idoening uit, indien Edward moei>t hooren, walke woorden gij gebruikt en welke dingen gij mij zegt, en welke door zulk eenen man aan mij uitgesproken worden ! Nooit is eene vrouw zoo diep onteerd, zoo wreedelijk beledigd geworden 1 Ik scboof mijnen sluier van voor mijn aangezicht, en mijn haar van voor mijne wangcn, die van schaamte en verontwaar-diging gloeiden. •—Het is vruchteloos te overdenken wat Edward zou gevoelen of zeggen, indien hij al deze omstaadigheden moest kennen ; doch hij zal daarmede gansch onbekend blijven, indien gij maar redelijk wilt zijn. — Redelijk, redelijk !... kent gij deze woorden : « Ga tôt de woedende zee en zeg haar : » Sta stil ! Vraagde onstu.mige winden aan » uwen wil te gehoorzamen 1 Bepredik den » storm, redeneer met de wanhoop ; maar » zeg niet aan 't kind der ellende... » Ik kon den zin niet voleinden ; een mach-tige snikschokte geheel mijn lichaam; ik liet m'j in het rijtui» achte over vallen, tu i. storuo eenea v'oed vaa tra.iea. l!7ArAn I IIQÎAP3 L'Electricité U. C. 3 IJZeren LUSiera ilcaegouwstraat. 8. 3 —OaovertratbaraBarniplUenVaaWyn»*» da3l3, S - Vlichielstr.. 17,1.2S tr. dadaas. 7009 Batiariën ? Braban™, 1{ — "Wisaalasant Da Pasp», bericht dat zifn* buree'. overgebrachtzijn Heaegouw3tr.,5. Zelfd# Huis Geeraardsb rgen, 16. Brugstraat. 8388 — Peroooasle te k iop : Salonameublemant (Louis Seize), eea eikenhout Slaapkamer-ameu-bte nent, buffet, eaz.St-Eiisabethgraeht, 84. 663J —Varlan^t te huren : Burgershuis mat 4 slaap-kam^-r"!. Schrijv R. N., bur. Gentanaar. 6638 — SSen vraag^t goede dienstmeid voor alla werk. ^ic'a w?ud. TWeebruggenstr., 27. 6649 — Oavraas^il propere meid voor aile werk,! kunnende goa l koken, Burgstraat, 29. 6647 1 — Klaine poanay met klaine tonneau geia-manlij .r te verkoopen, ICoepoortkaai, 18. 6650 — Oai333 des Propriétaires, agent te Gent ; j Muirice \Vaterloos, 16, Limburgstraat. Het' behaer van de t Kas der Eigenaavs » verzoâkt d^dngers van obligatiën, om van haden af, ■ schriftelijkhunnennaamenadras tadjen kennei alsook de nummers dor stukken walke zij bo-7. tten en de reeks waa^aan zij toebehooren, zulk» in het vooruitzicht dar medadeelingen welka hua gedaan worden en der schikkiagen ult ta votran na den oorlo?, 6644 "TbBSST, Parohaaiin, Dooajsa aa Papier voorsigarettea, 16, St-Baafsplaats, 16, Gant. 3841 — Brandhout. beuk~ efk, sparrea erToinada zijn ta verkrijgen aan goedkoope prijzan. vrij thuis, Eedve biadkaai, 32. 6552 '• — Uit tar hand ta koopaa : aile soorte» Serreglas. Bevragen"hij M. Damman,iebroeder3,' Gen'bruggestr., 147, S(-A.mandsberg. 6653 % —Brandhout te koopaa.Door zijne droogta 100 p. c. goedkooper dan al andere. VoordaeliJ voor de bakkers, Ham, 95, Geat. 6654 — Wiakal Ste-Aynoatastraat. — Wasch-poadar 115 gr., per persooa aan fr. 0,10 ; erwtea, boj ien, semeule, lek'<erk35k, pudding pouder,, Miizena. patatenbloem, stijfsel en borstels, kiodersletsen, 9e wijk, 19-21 Oktober; 10e wij k, 22-23 ; 11e wijk, 24 ; Ledeberg, 25-26 Okt. Bruina' gezlnskaart van den Ham medebrengen. — Aan de sapaasloannaardan. — Da koin-missie der gepensioenneerde staatsbediendea en werkliedea, zefelead « Stad Gent >, Statia*' straat, 24, heeft het groot genoegen dan belang* hebbendea ter kannis te brengen dat hare aan-hou.tende werking toch eindelijk met goedea uitslag bakroond werd. 40 ten honderd toeslag zal aan de pensioeaea baneden da 2000 fr. ver- j leend worden ; 800 fr. aan de pensioenea gaanda van 2000 tôt 7500 fr. — Ziekenbeurs Volksliefde. — Zondag da gewone al/emeeaa vergaderin;en, te 3 ure voori da vrouwelljke ledan, in het lokaal van dea Vrouwenbond. K liperstraat; te 4 ura roor de i rnamdijke ledenin het lokaal Oudburg. De heer advokaat Leoa Fobe, raadgever bij de kapUaal-kommissie van Volksliefde, zal handelen O'/er het ontwerp vaa Weezen- en Weduwentoads in den omzaadbriaf "vermeld. Aile vrouw en aile man op post ! — Staialljke bovoorra&lngaiienat voor Groot-€tent. — Nieuioi kaarten en aardi'ppcl• rsaIsorrikinrteii voor eigen planter», onUer-o:rpàcliters,-greslh'H?!i. ens, — Da gezinnea»

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Gent von 1914 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume