De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

294 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 11 Januar. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Konsultiert 19 September 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/z31ng4jj8w/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

DE GEMTEMAAR-DE LANDWACHT Kusîî. 8. 40eSaar. G.DaGffaeve^KeielvesMS BE KLEINS PATMIÛT Vrjgdag 31 Januari 193S Prîfa S cénîleiîîeïî vs« -av — «— — — Oitiîsehs bsrichiaa vas hzi sroîîî Hoofdfewa?ïls?. Eersia B utta s II bario^t. BERLIJN. y Januari. Wesislslk Hrljgstoaaseî. tt9SerSr0i'P ^ '*'' Beldmtiarsçfr&lk krsonprms Rupprecht van Beieren. Oorl-r sterk ruurgeschul ruktea Encelscbe tfcrkermeuafdecîitger. op te^en den /y lidranâ van het Houthulste.bosch. EenUe koir.pagn.lss Vielen ' a : : g s de Laan Bot'slBKhe-Sîaden a .n. Op gaen ei kelpuat kon de vijsnd onzeliniebereiken. De vijan i hacl door ons vuur zware veiliezen. Wtderzijds ?an Lena levend ge arfilleriebedrij-Vlgbetô. Tea Oosten van Ballecouf _ haddea taîrijke Handgranatengevech'.en on» kUiae loop-jrachtenstukkeu plaats. ea van g-enermil-ueiàmsarechalk ht ris £ Albreeht ven Wtirlemburg. Ton Wcsten van Fleury vielsn de Franschen '<i nair.i idags aan na heviga vuurvootbereidiog Op eene- breedte van vicr kilomeiers tôt sterken Rânvsl.Op eenige puniea dror.g do •v'ijand in onza posïcal.nïe. Pogingen.Cm daar bulten terr« in to Winneo,irîi3luk£an.On2s tegena&nval'ea wierpen den vijsnd in den loop van dea nackt overal tcrug in y.ijse uitgacçsttJÎlin.sroB. @ )sisi;|k krljgsiaa&esï Vie4 s ifcuws. i ks«tSonIi»h front. ÏOés' t\ oaverànderd. ïcaliaasssch krîjgsfoonaeî. To stand caveranderd. Ds rersehsrpio dùikbooien-oorlog BERLIJN, S Januari. — Vijf s ootnbootan en êen zeiisctsip zijn onlàngs door ouzo duikbooten la den gro-à geboord in ctec Atlantischen Oceaaa Ê2 in het Kanaal. i Te; uilzoadttrinff van eece cntds waren al de 1 stoomboot. n bewapend en fîfiidea onder geleide. Kea onzer duikbooten gelukta erin door zijne aaahou initie, oawrikbare s'outmoedigheid en i feij os bckcr.dige zwenkingen, die zwaar geladca MENGELWERK. - îl Januari 1918. 16 ! j nefena Middleîosr T\~ 1-.,, •7, j 3 „ o i, ii .ûuuuuùiVyi t uia, Waaiop ik zat; en een mijner banden vast-Rrijprnde, vroeg zij : c En waar waart gij, toen l:et arme schepsel vie! ? Ik sprong op aisof ik door een cchot ge-troûen was ; ik v'iocg buitnn bet vertrek, door de voorzaal, iangs de kronkelende gsiïgen, en begaf rnij bove». mijne kamer, 1k s'eqt de deur, en knielend Seutide ik (egen rr.îjne bedstede ; ik iùeïd inija boofd jnet bt'de bandez» vast, ais om zijne k op-pingeri *e bedaren. Gedt'.rcnae de twee of d; ie volgende uren, deed ieder stoot tegen œijce dear mij op-epringen, a'sof er een kanonrehot aan mijne ooren ioibatste.êlke maa! dat ik ze ontsîoot, vejwachiSe ikmij over Julia's dood bescîiu!-digd te ,> CTde: , ie vememen tis.t ik haur vei îîvc oi d had. H--; v, v»an;i?ec ik den stap van jiîijnen com î-uî' de nadere::, ope:id« ik liet ven;terf et! v:& e \yeeg er uiî >e rp.- ingen ; v/or.der ie:s ! rte rt cer, die r.'j.j belette zjlks te dosn, «?as de v/eçs.dp.S il: Mevr. ;\î:ddstor) neg Uaitcr vcid.iet zau veioorzaiikt hsbben. stoomers tôt sinkan te brengea die allen dae ( uitmaakten van eeaenkelkonvooi. a Oadtr deze laatsten fcavonden zieb ds Enjcel* s sche bewapenda stoorabootea : « Bernard >, 1 mstende 3.6S2 tormen, geladcn met lioiea be- I sternd voor Gibia'tar en « Bristoîcity »smetende a 2511 ton, peîadan ir.et verscbillenco koopwarea, I hoofdzakelijk met chineescke voortbrengselea i bestemd voor Nsw-York, hebbende vo'g&na het zeggen der bemannins, eeao waardsvaa omirent c 40 mlljoen mark. i Da b^ot voas gs'aden met eene volledigs ladir-2 va a omirent 2000 ton. £ Oûsîcnrijksch-ltaiiaanscha Oorlog 5 ïtaliaangoî» fesrloht. KOMfî, 8 Januari. — Vuuraanralîen langs , beida zijdea tusschsn Braso rn Eimegoen leven- i ' dit; vijandeiijka b«drijrigheid van igcmlddeldo % vijandcîijk ka'.iber in den omîrek van Zugna, c Op de Asiago-vlakte levendig vuur onzer ^ batteriien op vijandelijke transporten en troepen { dia zioh op da rugwaartsche verbindiagen op j raarsch bevondea ea bedûjvigheii van verken- c nersaftieelingen. i l'en Koo:den van Ccs'a'unja werden Ooîtîn-rijksçhe teoeptn cp de vlucht geslagen en van een onzer putrosljea vervolgd, die ceaigo ga- , vangenp.a maakter. f ! Hevier yuuriioaceatratla onzer artillerie op de ^ vijarsdolijke stellisgeu tussebea b.ct Frer.zela- en Brenta dal. " In wedervergeklin.sr op de heTije beschietin.ï \ onzer 3 inie, werden de s tel linge n en de rug- ' wasr'fiche linie v-n deu vijanci herbaardelijk met j aoeden uifslag door Fransche ea Engdscuo ^ bJ tirijen aan., evaikn. Op ce .i;:e plaataea door^aaddsn Engeîseha ; patroeijen da Piave en brachten verivarring ia » de vijandelijTfe iinies. In de v^akte matige art il- r leriebsdrurighield. ^ — WKSJ — ... S D© ondsrhandeh'ngen c ta Bs'asî-Liîswsk. r BRES T-LITOWSK, 8 Januari. — Ile dan a namiddïg werd ecae bespreking gehoucen tus- ï i!£ aetiit ciat ue overdrevene vrees, aie ik gevoeldevau beschuldigd te worden of xnij zeiven te verraden, înij vaa eeae herseu-koorts beyiijd heefi. De hevighc d van den angst overtrof mijne buitensporige vva.i'noop, en ik gebruikta ge-v/e!d om bedaard ie schijnen. Ik nam vcedsei, omdat ik o n w i i lëk'S'Jri g gevoeldejdat ik sterkte en moed noodighad. Nooit schoot hetmij ie binnen mijne dàad kenbaar te maken. Ik nieende dat indien mij ieinànd beichuîdigde, ik onmiddeHjk zou gestorven zijn cf dat ik mij een ongeluk zou aangedaan hc-bben. Ik iveet niet hetwe'.ke : uiettemin, evenals ik in de eersie sic* den r.a Julia's dood niet kon spreken, zoo bad ik nu ook va^t besloten niet te wiîien spreken. Eik voorbijgaand uur versterkie dit voor-neœen ; vrant ieder uur dat in de stilzwij-gendheid veivloog, ieder woord dat tôt mij of in raijr.e tegen woord igheid uitgesprokcn werd, maakîe mijr.e eïgere besçhuldiging hoe langer bce rneer onmogelijk. Wanneer het duister werd, was mij ds eeiizaamlîèid mij er kamer ouverdraaglijk ; ik dooriiep bet huis om gezeîscliap te vinden ; doeb als ik het geracht va » eene stem ol van voet-stappeu hoorde, vluclftte ik in verôchiiiige inrichtingen. li.ndelyk kon ik oubemerkt ia de zaaî eh en den voorzitter der hier samengekomeaa afvaardigingan, aan welka deelnansen : Staais-sekretaris r. Kuhlmann ; Eiinister van buHen-landsche zaken Czsrnin ; Gerechtsminister Popow ; Volkskomraissaris voor buitenlandsche aangelegenheden ïrotzki ; Grootrizier Tolaat-Pacha ea de Ockreear.cho Staatssekretaris voor handel en nijverhsid WsewolodBoalubow37Ucb. Na basnreking van programmavragan werd eene. vergadetirg vastgesteid op mergen voor-lîîidda^, om 11 uro. Later liaddea bespr«lcin.?en p'asistusschen de afgevaardigdon der \'ierveîboads-mo£oadliedea en de Oakicensche afsevaardtgden. Vareoliil vaa laoaiiîîig oador ûo BoafiSraacoSe'n. BERLIJN, 9 Januari. — Zooals aan «Berîiner Tageblatt » bericht wordt, sprekon de uifgaven van «Daily News » ea «Daily Telegiaph • door de Engelscho censuur onaangeroerd, van versehil van meening onder de Bontfgenoot.în, befrekkelijk de vredeskoaferencie van Brsst-Litowsk, dia een pemeenschappolijk optre^ea op da Russischa vredesvoorsicllea onmogsbjk hebben gemaakt. Pliaatasîjsn. BERLIJN, 9 Januari. — Da « Norddeutsche Aîlgenieine Zeltùn? » scbrijft : De « Djen » kondigt do vo'gende phan'.astisc.he Duitsch.T vrBdesvoorwaarden af : Uitlevering ran het gwaar geschut aan Duitichland, en van de ZwarteZeevloot aanTurkije; recbt voor Duitsc'n-lsnd van tolvrije invosr gadurends vijitiei jaren ; aile wiron uit Engeland en Frankrijk naar Rnsland in te voeren moe'en door Duitsehîan i passeeren ; demobilisaiis dor Rnssische troepen die met de bondgenooten samsn werken ; geene inmeaging van RusUnd ia de aangelegenheden tussc'aen de centraal-mogendheden" en de Entente, alaook niet in de regeling der Bulgaar-sche en Strv'iïcbe kwesties. Duiischland zoa, ia gérai van cood, ia Rusîand lichte artillerie opnemea. Dergelijke phantasische roorstellingsn, werden resdi meerma3l3 van baToegdee zijde als boos-sardise uitviudsels gebrandm rk'. Ook het a:euwe beric'rt van de Djen raoot natuuriijk k tredea ; ik sat daar of wandeldeopen neer, j totdat, ten laatste, de deur openging, en mijn oom binnentrad. îlij[ kwam recbt op mij, legde zijne har.d e op mijnen schouder, en spiak met eene be-dwongene aandoening in de stern : — Gij zijt nu ons eeaig kind, Heîena. g Ik meen dat mij ne houding in dat oogen-i. blik een zeer verward voorkomea had, want d hij bezag mij met verwondering aan, ea n vervolgde op eenen nog zachleren toon : a — Ga tôt uwe tante, dierbare Ilelena, zij u zal zieb nog kinderloos achten, als gij ons : nog bewaard zijt. p. Ik gevoelde mij inwendig geschokt ; een k koud zweet overdekte mijn voorhoofd ; doch !. ik stond op, en begaf mij onbeschroomd r- naar tante's kamsr. i; _ Zij was door droefheid overvallen ; hare ij handen beefden en haar hoofd gloeide. Ik 3 zette mij naast haar en met koud water ver-g koelde ik hare sîapen. Nu en dan legde'zij r baar lijdend hoefd op mijnen schouder, en d weende luidruchtig. Dit scheen haar te ver-p lichten. s Zij vroeg mij waar mijn com was ; ea t- daar ik het op den trap door de dsenstbodea e vernomen had, kon ik haar zeggen dat hij caar dea stroom teruggekeerd was, om op ,1 cicuw sa.ar ket lijkje vaa Uet kind te zoekea. . ertoe dienen cm stoornij to brengea ia «13 vredesbesprekingen. Saa tâîsgrata u't St- S" a i s r sb urg. BERLIJN, 3 lauuari. — Een draadloos telegrata uit St-Pettrsburg, ia dalum 6 Januari luidt : Lloyd George heeft gesprokea in den zin aisof Rusland earst zijne grenzen met DuitschVnd ea Oo?.tenrijt-Hongar;ë moet bepalen, voorale^r er van onierhande.ingen over eenen alge'.aeeaea vrede sprsak kan zijn. De publicisten der Entertfî-landon xvij^en ie op met min of meer groote oprecbt.heU, dat h_st vbor de Boidgnnooten voordtelijier zou zij a vredcsonderbsndelingen ta voeren zond^r Rusîand, daar Rnsland thanî enkel cog aan ds al^e-meene onderneraing deel neenit met eigea kapitsal. ladien ia die verklaringen een omniekeer kaa bespeurd v/ordea, dan is zulks eakel ia cîsa zia van mesrdcre oprechtbeid. Ds Boadgenoo'ea brschoawen het als voordeeliger,voor het oog^n-bltk aan Duitschland alleea de afrekenia^ mat Rnsland over ts lateu, Duitschland zou zich, met geringen onders'and op da kostfn van Rnsland schadeloos tte'lea. Hoe grooter die schadeloosstelliDg ln het Ooïioa ultvait, hoe gemakketijker het zou zijn voor da Enten;eregeeiiagen, in het Westen met da DuitSchers overe«n te komen. Na'uurlijk kua-nea de Bondgenooten d'Zt;lfdd uitslsgea o'< lings den weg van csnea aljemeeaea vreda vinden. In dat peval ware het eehter îdaar vcorfllîes» dat de Bond,s'enooten Polen, L-itauen, Rnsland en Rumenië met voile bftwustzijn verraden ea die landea benutii^d Lebbea aH inuat voor ùà regeliag hunner rekeaîner met Duitschland. Er is echter ran da Bondgenooîcn een veel gemakkelijkers weg,om Rùsland tôt eeien afsou-derlijkea vrede aan te zetien. Zij zoudaa &a Dultschers toelittn de L'Uen, Lithuaniërs ea Polcn gewe'.d aan te doen, o-n nadica die ver-krachting niet alleen te benuttigen, maar ook De maan schoot lichte stralen, : verseIiil-lige liedea doorzoebten het sneivloeLend waler ; ik wees naar dieu kant, en zij scheen mij terstond te begrijpen ; want een diepa zucht was haar eeaig woord. Eens zeide zij mij : « Bid voor mij, Helena » ! en dan voor de eerste maal kwam hetleedwezeazich nevensde vreesinmijaea geest p'aatseu. Ik gevoelde dat ik niet kon bidden. Er was geen wezenlijk gedacbt van plichtigheid in mijn geweten ; doch ia mij^e coren ruischten onophoade'iijk de woordeti : a Zij heeft baar vermoord 1 Zij beeft h^ar vermoord. » 1 Dikwijls was ik bevreesd van ia eenea schrik zelf luidop te loepea : « Ik beb baar vermoord 1 Het gedacbt van een gebcd deed mij beven, Eens zeide ik onvrijwillig : « O God, vergeef mij ! » en deze woordea deden mij sidderen. Zij klonlcea in mij als eene belij-denis van moord. Ik dierf God niet laesr aanroepen zooals te voren. Somtijds dacht ik aan mijzelven dat ik eene plicbtige ongelukkige was, onwaardig van te leven, onwaardig van een gebsd ta lezen, of de oogen tôt den zuiverea sîillen aemel te wenden. la andere tijden verbeeldde ik m'i dat God wat streng te mijnen opz'chte gehandeld had : ik had medeUjdea met mijze'.ve en inijn hait werd wederspaanig ia zija ver-, diict,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Gent von 1914 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume