De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

719 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 20 Dezember. De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot. Konsultiert 30 Mai 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/3b5w66d96d/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

DL GENTENAAR-DE LAHDWACHT Nr 231. 40* Jaar. G. De Graeyg, Keteîvest, «S. DE KLË1MS PATfflOT Vrijdag 29 Dec. «9B8 Per Wr 5 etm. -• Per v/eek 2® eta» Toegelaiea door de Censuur. Graan en Brood. Er wordt over hît algemeen geklaa?d over do voeding, voornamelijk ond-*r vier verschillige cpzichtea, namelijk : 1° dat de hoeveelheid ♦oedingswaren te kleinis ; 2° dat de prijzen te koog zijn ; 8° dat het brood — we zullea niet zergea slecht — maar weinig smakelijk is. 4° in den buiten, riat men warendie men ni-:t bes ;eeft, gedwongen is te koopec, Het ractsoen brood is vermeerderd.dat is goed, maar hetmengsel, waarvan het brood gabakken wordt, is de eene week beter en de andere week clechter ; het is voorzeker niet verbetcrd sedcrt wij van da Dui schers verlost zun. Het i3 algemeei erkend dit het ran'soen binst den tijd der bezetting onvolioende was; de menschen, wilden za het !e.*cn behouden, moesten wel de ongehoords woekerprijzen be-la'en, die we geken ï hebben. Veîe rantsoenen zija nietvermaerderd; integen-dee1, namelijk dia van vet eu spsk ; — sommige waren ztjn in prijs gestegea, zcoils boonen es rijsf. Kan het vosdingskomiteit de hoeveelheid niet Termretderen ; dehoedanigheid niet veibeterea, de prijzen niet vermindercn, welau dat het dan waarom. Men moet niet ail s ten îaste Ieggca vaa het febrek aan vervoermiddels, er zija immers «nendbehoeften ten overvluede in onze oamid-deliijke o-.ngeving. De heer Goeveraeur heeft baslag doen leîgen op het g ain, rogge en tarwe, op Jat het enkel «■oor de menschelyke voeding zou verbruikt worden. Een zcer goede maatregel in zich zelven ; die moet belctten dat het gtaan in haaden kome van. opkocpers die htt aan woekerprijzen zouisa verkoopen. De hoo^s'e prijs is vastgesteld voor dea rogge aan 33 fr. en voor de tarwe aan 40 fr. Het graan van den Isa s'en oogst is dus ter beschikking van het Voedmgskomueit, doch tôt hi?rtoe heeft dit Iaatste, se leit do verloising.nog ftea kil > graan aan de laadbouwsrs gevraagd. Er zijn gemeenten die sedert donzelfden tijd geen meel ontvangen hebben, omdat men erniet in gelukte het noodige meel to Gent te doen afbalaa. Mca h_d daar ec'ater kuanen middel in achatïeo. In elke gemeente had men het noodige graan vcor de bsvolkiag kuancn doen opnschen en ter plaats L!oen malen. De bevolking z^u brood gehad hebben aan zee* fenadeiijken p:ijs, dat saakelijker, ge-*°nd«r en voedzimer zou geweest zija dan dat Sfcbasken met h^t komiteit-meal. Indien mea5 centiemen per kilo rekent voor "'t'naîen — voir dea oorfo? bedroeg het mial-cèn centiem per kilo — dan zou de prijs van htt roggeme 1 ceweeît zijn 43 cen'iemen en van aet tatwem: e! 45 cint emva den kilo. Van et nea kilo meel bakt men 1,3 kilo brood. Dat maakt dat het b'ood, als mon het zelf b-ikt, «ou lrosten per kilo : 0,33 fr. ea het tarwebroo i (uitden zak;o,315 fr. Dat breo 1 zou oaclçr allf> opiichten veel be'er *i]B daa he' broid van Koaaiteitaaeo!, dat wa cn*£Teer 0.70 fr. psr kilo betalen. Wij wetea dat onqeveer 10 centiemnn per kilo Blo»tea gerekend wjr.Ien voor het bakken, wat <Pr,,iS we<'orzU '3 op 0.43 fr. en 0.10 fr. brengt. Verder moet d ! p ijs nog ee lisjer ma o ver-aoogd wordfn om di kas te spijzen van de<enon fl>«. tenge oljo vaa wsrkcloosheid, moatea oauerîteuad v^ruon. Maar dat ailes blijft nog verre van de 70 centiemen pGr kilo voor komitsitbrood. Men zil we'l'cht zeggen: het komitoitbrood £» gebakken van bloem. Zeer wel ! maar dank u voor zulke bloem ! Voor elker-n, s'aat tarwebrood uit den ts.k, tegenover komiteitbrood gelijic koekebrood tegenovor rog ;eb:ood. Aangezien er sreea graan opceëischt werd voor de vooding der bevolking, hebben de inwoners, daar waar geen meel toekwam, bij de landbou-wers graan moeîen gaan koopen en sij heb*>en niet 38 en 40 centiemen mosten betalen per kilo, maar 0,75-0,80 fr. vcor den rogge ea 1,00 fr. en meer roor de tarare. Er is dus iets dat hapert ln den Voedings-dienst. I)e-e is inge;icht om do opkooperij en de woekerprijzan tegen te gaan. Doch als het iiraaa vasfgele?d wordt, en dat het volstrekt io dssa handel aiet komt, dan zijn de menschen wsl verpl'.cht overdrevene prijzea te betalen, niet aan opkoopers, m*?r aan de landbouwer»', d e overvra?en, zoo^ezegd omdat zij zich blootstèllen aan boeten. De bevolking vraagt voedzamsr en gezonder brood aan inindersn prijs. Aan en rond den Uzer. 7<ie VERVOLG. Ik heb nu reeds tweemail vs* die s'c.h'e baaa geschre-'en, maar nu moeten Tvii door ieN dat niet te beïc'irij ven Is. Eenmodderireî van VVest-Rosebeke naar Poelkapeîle minïtens dertig ceatimeters diep. Poslkapsll» duidt men als volgt door eea p!ankja aan : Ici Poelcspille. In 1917 vr^rd de^e gemeents doordeEngeî-schen gebombarde^rd. 't Was in Augustus en het moest waarlij'c treffen dat het vreerom zulk oneindU vuil weder was. (Onze kommandant voegde erbij dat de Engel-schen, telkaas zij eanen aaaval deden, met stroomen hemsls"h water ovorroten werien. Het sloeg hen jelden mede.) Zij moesten immer «îechtsop hunne spieren- ea weentaniskrachien rek^nen. Huane aanvallea lukten hier op deia pl'iits niet. Voor de «êrste mail zien wij h>r eenen tank, la den flank door reun voîtroffer gekialct. In den tank lagon varkoolde menschenbeenderen. 't Was eea tank-mâle, voir zien van kanons ; de tanks-fem^llî -pa-en met mitraljeuz»n voorzien. Gewoonl ik als di inzittendon pewaar werden dat zij er axa w\rei, deden zij het gavaarte sprinte'). In de richting van St-Julien ligïen eea ÎOtal zulko m^chiensn. Men noeait dio plaats het « Kerkhof der tanks ». Vaa hier rijlen wij naar Lar.g 'mlrV, waar wij een twssaen tank vinden ; z:in naam was « Eldorado' (Aaierikaan'cbe rerbeeldingstad.) Ijang-eaiark werd ook door de Belgea in 1918 iagesomen. De gemeente to'da 7400 iawoners. Dï kerk is ?en b«rg, aarde en st eagr ils, die fel bdoopîn is gaveeçt. Vaa h?t kasteel van Lanïemark. zoo liikwij's in d"î olScieelé mede-deoling^n rernoemd, blijft nog: een vijver over. Er zijn daar geen steensn meer 'e z;en. Het is oumogelijk te zeg<en waar dat kasteel heeft geraan. Het is mij ook onmogelijk te beschrijren hoe hier de grondîes'c'tenis eruit ziet. Een pat met w<ter gevuld, een grasp rk, weer een put of tr^chter, eea prasperVje, een hol, een lan?a gracht, een vva :el, een p'ankje over cen gracht, de grond hobbel jî en oreral stukken vliegtuig, karr^n, enz., dat a"es nièt te bereiken. (Wanneer ik spraek van een put, is dat iets minimum zoo wijd dat men er sebier niet kaa .fivergpringea en nsg wijder. De aadere jmttoa. irel daar spreek ik niet van, dat is de maeite niet waard. Zoo zal men er een beter gedacht ▼an hebben ; dat ailes i3 teweeggebracht door de zware obuisea.) Waatlijk, men zou uren ea «ren staan kijken naar zulke streek en zoover het oog draagt, ontwaart men do kruisjes raa graven oazer hslden, in dese woestenij roor eeuwig ter ruste geleîd. /fis er in zulk land een aatïTal werd gedian moesten de soldâtes er lo* door; hoe dat ein ligde is licht te boçrij psn en dat de oazen toch geluktan is een ware « tour de forcî ». Wij vroegen ons af toen wij de Duitschers te Gent met heeïe tretnen ma»eri*al en hout zagen wecrijdea : Waarvoor zij dat ailes gins eu 2e-bruiken?Welnu, een heele trein materiaa!, in gebruik gestel i op eoae plek zoo groot als de Vrijda^-rnarkt te Gent, warc voorzeker nog onvoidoende om dat bshoorlijk in orde te bfengen en dienstig te maken voor vsrkeer. N u nemea wij don weg naar De Panne teruî. De opschriften duiden ons aan dat wij in het Enge'sch front terugkeeren, Dat ligt hier vol materiaal, te Ianç om te meldan ; daar treft mon aan ailes wat men bsdeaken kan. Over Boeringa-brug is eene hout en kazarne voor de Ënçetsche soldaten eebouwd ; 't is eene verzimeling van overgroote barakkea. Vaa het dorp van Boesiaga in 't bosch nog wat niakts boomstammen. Daar de weer hier ook wat rerbetert, gaat het ook sneller. Wij groîten bewogen in 't voorfcij-gaan do ticsT:uvolde dapperen, die op ket En^e'sch kerkhof den esuwii?en sl»apgeuisten. la Zuidschote stappen wij toch e-ïns af, met haast. Wij ontvangen uitleg over uitvallen, die de Fraaschen.van uit Lizarna, op de Duitschers delen. Hierherinnert zich onze bevelhebbar dat het juist op 23 Aoril 1915 op deze plaats was dat de e ers te maal gas door dea vijand werd ge-braikt tegsn de Franschea, bij eeaen uitval door dezi laatstas. Het wasimmer3de6e Belgi3chele£rerafdeeling die met de Franschen werkte. Trapss-e'.vijza namsn wij hier groad tôt aaa het kanaal vaa Yper'.ae. Tôt aan 1915 warea de Duitschers er niet in gelukt er ons weg te krij?en, Dairop volglen steeds gevechten te Stcea-siraat ea Pslkena ; men vocht voor twee m«ters frond, somî eene heele week. De weerstaad van e Duitschers Wis overgroot enze zindeahanne mannen mat heele benden op ons volk af, Generaal De Ceuninck der 6° divisie deei wonderea mat da grenadier». karabinier3 en linietr >epea. Veldmairschalk JoSro xalf kwam eeas naar Steeastraat om er onze troepea geluk te wenichen. In Augustus 1917 stakea de Franschen het kanaal over, ma?.r dat kostte hun veel vol'e. Na dezan kortea ui leg vertrekken wij over Woes'en en O Jst-Vleterea. To Woesten wappert de driekleur oo het gomeent-huis. Da kerii i> stukgescho'en alsook veel huizen ; anderen zijn min beschadigi ea wordenraeds getijkvloer» b»woond. Oos -Vleieren heeft eenige obussen gehad ; dezï geraeeate is gelukkig gospaard. En zoo eindigt onze r^is voor den Woe^sdig, Het w s 5 ura toen wij aankwamea, ruim 150 ktlomcters afgelegl hebbeaie op uiterst sl îchto banen. Wij haddsa er Dinsdag omtrent 200 of,'e-leyd ; het aretil kiiometers was verm;nd?rd, mair het bezo :k bemoeilijkt, dus was da reis lastlger. daa: vaa ons beaosk. De ktmntndait wist voorzeker dat wij hîdsa veel werk zouden geleverd hebben enliet ons vrij tôt s morgends 9 ure.De kopij dieik hai sam^n-jjcbracht, had tôt ia dea aacht lauae sincaa gespaansn en ik was tevred-jn eene uur langer te mogen slapen. De misthôorn die van het vuurschip bliet,' duid Io ons aan dat wij moge'iijks in dea mor», gend wat mi;t zouden hebben. ! 't Was echtcr niet alleen mist maar eaa echt hondenweer ; het goot water 1 Om 9 ure vertroklcea wij orer Veurnt en fca» zijden Viockem naar Dlkssaalda ook een der brandpuuten van dea yerwoedaa krijg. In Vincksm zijn, lang3 de baan grootesteenaa barakkea opgericht waar tal van onze la ttsta vrijwilligers op dezen ooganblik zijn gehuisrest. Er is hier ook een hosp'taal waar gikwe;sta soldaten, afde'ling van De Paane, van hst Belgisch Rood Kruis. (Wij zullen in eea sfzoa-derlijk artikal esns over de Rood Kruia ianch-ting van De Panne-Viackeaa aaa oaze geaohte lezers spreken.); . De gemeente Alveringem heeft niet seledon. maar eea* aan Lampercisse ontwarsn wij de eerste ■"erwoesiin^ea aan de huizen. D3 wsg is eîntoniger dan jfistsren, _ Oostkerke is een hoop steeogruis ; op de ijzorenwegbaaa Diksmuide-Niauwpoort stand d® gemoenteCaeskerke, maaris veranderd ia eanige Belgischs schuilplaatsea, ingericht ia onder-deeien der stukg 'Schotene huizen. Daar van een onzer autos een pneu sp ingt, verzocht de kommaedant oas dsa weg v^rdez' te voet af to leggea. (Wordt ooortgezset.) Ui! da besehleting van Zomergam. (Vervolg en slot). Van dan 20 Oktober reeds, met het invallaa van den avond, verlieten het meerendeet der inwoners, waarondsr eea groot getal zieken, dit akelig oord vaa dood en vernieling. Voûrt,;ozweept door dea schrik, de oogen wijd opengesperd, de haren tea b ^rgî.gebog'îa ondar den last van zakkea en pa'ckeu vluchtten zij hijgeud in de richtiag van Ursel, Knasselare sa Brugge, onder eîn aanhoudenden ragea vaa uiteenspattende stukkaa ijzer en kog«ls die haa doordonderende kanonnen en krakeade machiaa-gî verea a s hagelsteenen volgden. Hier en daar trof men wel ia waar nog eenfgs bewoaers aan, die vorxleefd aan huis, have ea go :d stand hielden in hua kelders. Vreeselijke toes'and door geen pea te beschr.jven l.i. Onop-h)u lelijk bedroigd door d'n grijnzeaden dood, hetzenuwsc'no ckendgehuit.gebrom en gefluit vaa obussen, bommen ea geweerkogels, de ojrver-doovende ontplofifingen, die zondei' verpoozaa elkander opvo'glen ; hat naar gehuil van ergoa» een verlaten hond en bovenal bij tusschen-poozen diekerkhofach'igestilte, die verlatenheid, dat bewustzija dat men dtar omtrent moeder-ziel alleen zit in dere plaats vaa eliende ea dood,'î ii helscb...'t is rresselijk en i'i siddet ea beef nog als iker aan deak. Het is hier de plaats rnsea ik, een bijzondere melding te maken van het heldhaftig eedr^g van den Esrw. Oalerpastoor Vermoesen.Ge luiende bjnagan c'a den losp der besciiieting is hij ia doolsgs/aar do verschî'en dorpeling"n gaaa oozoe cen ia hunne sch'Jiiplaitsen, o.-n da be* drukea op t". beurea, aan te moedirenente trooîteu. om de biecht te hooren vaa dezan dis het verlansidea ea hun de H. Communie te dragea. Tijdens hij dezo gevaarvoile zeadimf volbncht werd er in het klooster een B iisrische so diat binnen gebracht den "oorarm v- rbnjzold door eea geweerschot. De ongelukki^e wa« diep r rz.vaîft doîf bloedverlies ea leed ijselijke pijnen. De militaire geneeshaer was nog met bij de hand ea de piaatselijke doc eur koa zija huis niet veriatau oia a on lular te gzux blaiaa. * — 3

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Gent von 1914 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume