De godsdienstige week van Vlaanderen

544 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 24 April. De godsdienstige week van Vlaanderen. Konsultiert 29 Juni 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/rr1pg1n16g/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

DE GODSDIENSTIGE WEEK VAN VLAANDEREN ONDER DE BESCHERMING VAN DEN H JOSEPH. H. FRANCISCUS SALESIUS, B. V. 0. (100 dagen AQaat voor de feden des Genootschaps). ONDERWIJS EN STICHT1NG. ZES-EN VEEUT1GSTE JA Ut. A'-K2. ITE AD JOSEPH. 24 APUIL 1914 Dit blad verschijnt aile Yrijdagen 's avonds. — Prijs: voor Gent i fr, 's .iaars en met den posl fr. -t.î 0. — Annoncen aan 35 c. den drukregel. Men schrijft in bij A. & V. VANDER SCHELDEN, Uitgevers, Onderstr., 20 te Gent. — Het abonnement kan slechts eindigen met 30 April elk jaar. Geloofd zij Jésus-Christus, in der eeuwigheid! DAGWIJZER. 26 April. Zondag, 2« na Paschen. Christus is de goede Herder; Hij leidt ons op den weg van den Hemel, door het lieht Zijner goddelijke voorbeelden en leeringen ; Hij versterkt en brengt ons tôt den vollen wasdom van het bovennatuurlijk leven, door de gratiën der Sacramenten ; Hij spijst ons met zijn eigen vleesch en bloed, onder de gedaante van brood en wijn. Wat zullen wij voor 700 vele en groote weldaden den Meer, onzen Herder, wedergeven? flij vraagt alleenlijk dat wij Hem getrouwelijk volgen en goed gebruik maken van Zijne gunsten. Hij is de goede Herder: zijn wij voor Hem goede schapen en getrouwe volgelingen ? Daartoe is het noodig dat wij door de heiligmakende gratie deelmaken van Zijne uitverkorene kudde; daarenboven moeten wij de twee deugden oefenen waarvan htt schaap een zinnebeeld is : ootmoedig zijn en zachtmoedig van herte Door de ootmoedigheid zullen wij naar Jésus' stem luisteren, en de goddelijke geboden onderhouden. Gelukkig zij, die zich door Jésus, de eeuwïge Wijsheid, lateu leiden, en aile gevoelens van hooveerdij uil hunne herten verbanneu ! De vrede des herten vindt men in de volkomene gehoorzaamheid aan den goddelijken Meester en aan hen, die de Kerk met Zijne macht en gezag besturen. Jésus is de goede Herder bij uitstekendheid, het voor-beeld en de herder der herders. Wel is waar leeft Hij niet meer zienlijk onder ons, maar Hij bestuurt nog wezenlijk de H. Kerk, waarvan Hij, hoewel onzienlijk, het opperste Hoofd blijft. De genegenheden van Jésus' hert voor zijne kudde zijn overgegaan in de herten van de Apostels en van hunne wettige opvolgers, den Paus en de Bisschoppen, die tôt ons komen in den Naam des Heeren, en ons priesters zenden, bezorgd met onze zaligheid, welke ons in aile omstandigheden des levens leeren en toonen wat wij moeten doen, om voorzichtig te handelen en van den waren weg niet af te dwalen. Het tweede kenmerk van Jésus' schapen is de zachtmoedig-heid des herten, waardoor zij, onderworpen aan den wil des Heeren, in aile beproevingen des levens tevreden en verduldig zijn. Een voorzichtige herder leidt niet altijd zijne schapen naar weiden, waar overvloedig voedsel te vinden is ; de gezondheid der kudde vereischt dat zij soms geleid worde, dààr waar het gras min weelderig groeit, waar kruiden wassen, die wel eenigszins bitter zijn, maar verderfelijke ziekten voorkomen en verdrijven. Zoo ook leidt ons de goddelijke Herder niet altijd langs wegen en naar plaatsen, waar rust en welstand te vinden is volgens de wereld, maar naar tijdelijk lijden en zalige beproevingen; waardoor de ziel onthecht wordt van zinnelijke en verderfelijke vermaken, de voorgaande zonden uitboet, en, door het bedwingen der driften, nieuwe fouten voorkomt. Wanneer het den Heer belieft aldus met ons te handelen, dan moeten wij dit goedhertig verdragen, zonder Hem eenigen weêrstand te bieden. Moeslen wij zelfs voor Godsglorie geslaciitofferd worden, dan nog zouden wij niet mogen klagen; maar het ware onze plieht Jésus' voorbeeld na te volgen, Die Zich gewillig en zonder iegen te spreken liet leiden tôt de dood. De zachtmoedigheid, waardoor wij, in aile verduldigheid, onze herten zullen bezitten, zal ons ook verdraagzaam maken jegens den evenmensch, en de banden versterken der broeder-lijke liefde, die ons aan elkander moet verbinden. Alzoo zal er niet de minste stoorni* ontstaan in de kudde des Heeren, die één ial blijven onder den herderstaf van éénen Herder, Jesus-Christus. Het schouwspel dezer liefderijke eenheid zal een machtig bewijs zijn van de waarheid der christelijke leering. Door ons liel'derijk toedoen zullen wij vele verdwaalden tôt het Hert van Jésus trekken, opdat het Rijk van den Verlosser zich over de gansche wereld uitbieide, en aile menschen tôt de zaligheid komen. — Herinnering van de IIH. Ci.ETUi en Marcellinus, bisschoppen, martelaars. 27 April. Maandag, Mis van 2» Zondag na Paschen, geti;den van den dag. 28 April. Di.\sdag, feestdag van den H. Paulus a Cruce5 belijder. — Zijn hert brandde van liefde tôt den lijdenden Zalig-maker. Met die gevoelens bezield, smaakte hij een overgroot geluk gedurende het H. Sacrificie der Mis. Dikwijls werd hij op wonderbare wijze van de aarde verheven; dan blonk zijn aan-gezicht met een hemelsch licht. Mogen wij ook met die gevoelens van vurige liefde het H. Misotîer bijwonen, en dagelijks met de goddelijke offera ide onze herten van de aarde onthecuten, om ons aan den dienst des Heeren toe te wijden ! — Herinnering van den H. Vital, martelaar. 29 April. Woensdag, feestdag van den II. Petrus, martelaar. — De roemrijke martelaar Pieter, werd in 1205, te Verona geboren uit kettersche ouders. Men zond hem naar eene katho-lieke school en zijn oom, een Manicheeër, vroeg hem wat hij leerde: « de Credo » antwoorddc Petrus. « Ik geloof in God,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De godsdienstige week van Vlaanderen gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Gent von 1868 bis 1925.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume