De godsdienstige week van Vlaanderen

358 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 07 August. De godsdienstige week van Vlaanderen. Konsultiert 12 August 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/4m9183796g/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

DE GODSDIENSTIGE WEEK VAN VLAANDEREN ONDER DE BESGHERM1NG H. FRANCISCUS SALESIUS, B. V. 0. (100 dagen Aflaat voor de ieden des Gcnoolsciiaps), VAN DEN H. JOSEPH. ONDERWIJS EN STICHT1NG. ZEVEN-EN-VEERTIGSTE JAAR. — N> 18 ITE AD JOSEPH. 7 AUGUSTUS 1914 Dit blad verschijnt allô Vrijdagen 's avonds. — Prijs : voor Gent i fr. 's jaars en met den post fr. 4,îi0. — Annoncen aan 35 c. den drukregel. Men schrijft in bij A. & V. VANDER SCHELDEN, Uitgevers, Onderstr., 20 te Gent. — Ilet abonnement kan slecbls eindigen met 30 April elk jaar. ANTONIUS SILLEMANS, Door de bermhertigheid (îods en de genade vau den H. ApostelijkeB Stoel, BISSCHOP VA N GENT, huisprelaat van Z. H. den PaUS en Assistent aan den Pauselijken Troon . vereerd met het HeILIG Pallium. Aan de geesteiijkheid en geloovigen van Ons Bisdom, zaligheid en zegen in Onzen Heer Jesus-Christus Zeer Beiuinde Broeders, Bij den meer en meer bedroevenden toestand waarin on: Vaderland zich bevindt. bevelen Wij dat al de priesters it plaats van het gebed pro pace dat Wij voorgeschreven hadden in ai de.raissen, voor zooveel de kerkgebruiken het toelaten zuilen lezen het gebed tempore belli, zonder noehtans d collecte pro quamcumque necessitate achter te laten. Wij vei'zoeken de geloovig>'n zich te vereenigen met d gebeden der geestelijkheid : Te dien einde zal de priester. 0] zon- en feestdagen nadeopenbare missen, en binst de week n de bijzonderste rais in de volkstaal, de Litanie van Onz Lievfi Vrouw bidden ; in al de Loven zal de rozenkran gebeden worden voor het Vaderland en voor degenen di strijden of lijden voor zijne verdediging. De pvocessie van 15 Augustus zal eene boet en smeekpio cessie zijn. Het H. Sakrament zal er in gedragen worden. Z: zal geschieden zondervlaggen, standaards of banieren, zonde muziek en zonder versierde groepen van maagdekens c jongelingen. Men zal er de Litanie van aile Reiligen zinger Hpn ~Pn.vn.fi. Dnm-ina an <jn<4ar>a hi-valvarinroii Voor de stad Gent zal die processie vervangen worden door eene bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Lourdes te Oostacker, waarvoor Wij later de noodige voorschriften zuilen geven. Trachten wij. om Gods genade te verwcrven, ons nadev bij Hem te brengen, de zonde te vermijden, ons geloof en onze liefdadigheid te verlevendigen, dat de geloovigen, dat de christene huisgezinnen meer dan ooit denken hoe.hun God gedurig in onze kei'ken verblijft; dat zij Hem daar gaan vin-den, Hem aanroepen en zich aan Hem vereenigen door het gebed en het ontvangen der Sacramenten, en Hem smeeken op ons Vaderland en op ons eenen blik van ontferming en medelijden te werpen. Wij zelten onze Diocesanen dringend aan om, in deze moeielijke omstandigheden, blijken te geven van hunne liefde tôt den naaste en hunne gehechtheid aan het Vaderland, met de soldaten die bij hen zouden gehuisvest worden, gulhertig te ontvangen, en milddadigin te schrijven op de lijsten welke hun zuilen aangeboden worden ten voordeeie der gekwetsten en der huisgezinnen door den oorlog beproefd. En zal deze herderlijke brief van op den predikstoel gelezen worden in aile kerken. openbare kapellen, bidplaat-sen der collèges eu pensionaten van Ons bisdom, den Zondag 9 Augustus. Gegeven le Gent onder Onze handteekening, Onzen zegel en de tegenteekening van Onzen Secretaris, den 6 Augustus "1914. t ANTONIUS, Blsschop van Gent. Op bevel van Zijne Hoogweerdigheid den Bisschop, A. De Meester, Kan. Secret. Plnat-i >ï< des zcgels. Geloof d zij Jesus-Christus, in der eeuwiglieid! DAGWIJZER. 9 Augustus. Zondag, 10do na Sinksen. — Jésus stelde de gelijkenis voor van den hooveerdigen Farûeër en den ootmoedi-gen Pubtikaan, om te leeren dat wij moeten bidden en van God genade verzoeken, met het levendig gevoelen van onze scliuld,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De godsdienstige week van Vlaanderen gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Gent von 1868 bis 1925.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume