De godsdienstige week van Vlaanderen

268 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 07 August. De godsdienstige week van Vlaanderen. Konsultiert 12 August 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/jq0sq8r874/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

DE GODSDIENSTIGE ONDER DE BESCHERMING H. FRANCISCUS SALESIUS, B. V. 0. (100 dagen Aflaat voor de feden des Genootschaps). VAN DEN H. JOSEPH. ONDERWIJS EN STICHTING. ZEVE1V-E1V-VEERTIGSTE JAAR. — IV' 13 .- ITE AD JOSEPH. 7 AUGUSTUS 1914 TW1TT lH> Hllil'ir i IWfM'l'IliHllf'l I MHilll Ht" "l < » \ Dit blad verschijnt aile Vrijdagen 's avonds. — Prijs: voor Gent i fr. 's jaars en met den post fr. 4,î>0. — Annoncen aan 35 c. den drukregel. 1 ANTONIUS STÏLLEMANS, Door de bermhertigheid Gods en de genade van dan H. Aposteliiken Stoel, BISSCHOP VAN GENT, Huisprelaat van Z. H. den Paus en Assistent aan den Pauselijken Troon, vereerd met het Heiug Pallium. Aan de geest.elijkheid en geloovigen van Ons Bisdom, zaiigheid en zegen ir Onzen Heer Jesus-Ghristus Zeer Beminde Broeders, Bij den meer en meer bedroevenden toestand waarin ons Vaderland zich bevindt, beveleri Wij dat al de priesters. in pjaats van het gebed pro pace dat Wij voorgeschreven hadderi, in al de missen, vooi' zooveel de kerkgebruiken het toelaten, zullen lezen het gebed tempore belli, zonder nochtans de collecte pro quamcumque necessitate achter te laten. Wij verzoeken de geloovigen zich te vereenigen met de gebeden der geestelijkheid : Te dien einde zal de priester, op zon- en feestdagen nadeopenbare missen, en binst de week na de bijzonderste mis. in de volkslaal, de Litanie van Onze Lieve Vrouw bidden; in al de Loven zal de rozenkrans gebeden worden voor het Vaderland en voor degenen die strijden of lijden voorzijne verdediging. De processie van 15Augustus zal eene boet- en smeekpro-cessie zijn. Het H. Sakrament zal er in gedragen worden. Zij zal geschieden zonder vlaggen, standaards of banieren. zonder muziek en zonder versierde groepen van maagdekens of jongelingen. Men zal er de Litanie van aile Heiligen zingen, den Parce Domine en andere boetzangen. | Men schrijfl in bij A. & V. VANDER SCHELDEN, Uitgevers, Onderstr., 20 1 te Gent. — Het abonnement kan siechts eindigen met 30 April elk jaar. Voor de stad Gent zal die processie vervangen worden door eene bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Lourdes te Oostacker, waarvoor Wij later de noodige voorschriften zullen geven. Trachten wij, om Gods genade te verwerven, ons nader bij Hem te brengen, de zonde te vermijden, ons geloof en onze liefdadigheid te verlevendigen, dat de geloovigen. dat de christene huisgezinnen meer dan ooit denken hoe hun God gedurig in onze kerken verblijft; dat zij Hem daar gaan vin-den, Hem aanroepen en zich aan Hem vereenigen door het gebed en het ontvangen der Sscramenten, en Hem smeeken op ons Vaderland en op ons eenen blik van ontferming en medelijden te werpen. Wij zetten onze Diocesanen dringend aan om, in deze moeielijke omstandigheden, blijken te geven van hunne liefde tôt dpn naaste en hunne gehechtheid aan het Vaderland, met desoldaten die bij hen zouden gehuisvest worden, gulhertig te ontvangen, en milddadigin te schrijven op de lijsten welke hun zullen aangeboden worden ten voordeele der gekwetsten et. der huisgezinnen door den oorlog beproefd. En zal deze herderlijke brief van op den predikstoel gelezen worden in aile kerken, openbaie kapellen, bidplaat-sen der collèges en pensionaten van Ons bisdom, den Zondag 9 Augustus. Gegeven te Gent onder Onze handteekening, Onzen zegel en de tegenteekening van Onzen Secretaris, den 6 Augustus 1914. t ANTONIUS, Bisschop van Gent. Op bevel van Zijne Hoogweerdigheid den Bisschop, A. De Meester, Kan. Secret. Plaats >î< des zegels. — Geloofd zij Jesus-Christus, in der eeuwiglieid! DAGWJJZER. 9 Âuguslus. ZONDAG, 10do na Sinlisen. — Jésus stelde de gelijkenis voor van den hooveerdigen Farizeër en den ootmoedi-gen Publikaan, om te leeren dat wij moeten bidden en van God genade verzoeken, met het levendig gevoelen van onze schuld,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De godsdienstige week van Vlaanderen gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Gent von 1868 bis 1925.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume