De godsdienstige week van Vlaanderen

206 0
16 Oktober 1914
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 16 Oktober. De godsdienstige week van Vlaanderen. Konsultiert 18 Januar 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/pc2t43nf3c/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

DE GODSDIENSTIGE WEEK VAN VLAANBEREN ONDER DE BESCHERMING H. FRANCISCUS SALESIUS, B.V. 0. (400 dagen Aflaat voor de /eden des Genootschaps). ITE AD JOSEPH. ZEVEN-EN-VEERTIGSTE JAAR. — M« 28 VAN DEN H. JOSEPH. ONDERWIJS EN STICHTING. 16 OCTOBER 1014 Dit blad verschijnt aile Vrijdagen 's avonds. — Prijs : voor Gent 4 fr. 's jaars en met den post fr. 4,50. — Annonçai aan 35 c. den drukregel. lien schrijft in bij A. & V. VANDER SCHELDEN, Uitgevers, Onderstr., 20 te Gent. — Het abonnement kan slechts eindigen met 30 April elk jaar. Geloofd zij Jésus-Christus, in der eeuwigheid! DAGWIJZER. 18 October. Zondag. 20«le na Sinksen. — Een hoveling kwam tôt Jésus om de genezing te verkrijgen van zijnen zoon, die stervende was; de goddelijke Meester berispte eerst den vader en de andere aanwezigen, ter oorzake van hun onvolmaakt geloof. Immers zij geloofden nog niet in Jésus' Godheid, hoewel de Verlosser reeds vele mirakelen gedaan had, die hun door taîrijke getuigen bevestigd werden ; ook aanzag de hoveling den Zaligmaker als eenen wonderbaren mensch, machtig in genezin-gen, maar erkende nog in Hem den Almogenden God niet, Die ailes met een woord vermag. Leeren wij hieruit volmaaktelijk gelooven, hetgeea ons God geopenbaard heeft, en de H. Iverk voorhoudt. Hoewel wij geene ooggetuigen geweest zijn van Jésus' mirakelen, zijn wij nochtans door zulke getuigenissen bevestigd, dat wij geenszins mogen twijfelen, maar vastelijk moeten gelooven in Zijne goddelijke zending, en deonfeilbaarheid der Kerk. Zij die alleenlijk gelooven wat zij zien, hebben vooreerst geen waar geloof, en komen tôt de kennis niet der volkomene waarheid. Want vele zaken blijven verdoken voor onze oogefl, daar wij nochtans zeker zijn van hun bestaan; ook wauneer Gods openbaring ons overgezegd wordt door de H. Kerk, die naar de leering van Cbristus niet kan dolen, zijn wij zekerder van de waarheden, die ons op zulke manier voorgehouden worden, dan moesten wij ze met onze eigene natuurlijke oogen aanschouwen. Het was om den hoveling tôt een volmaakt geloof te brengen, dat Jésus niet aanstonds het gevraagde mirakel vergunde; zalige beproeving voorwaar, waardoor de goddelijke Meester den vader van ongeloovigheid verloste, vooraleer Hij den zoon van eene doodelijke ziekte gênas. Wanneer sonis de Heer Zijne gunsten uitstelt, of geen gehoor schijnt te geven aan onze gebeden, daarom toch mogen wij het betrouwen in de goddelijke goedheid niet verliezen. Duurt het lichamelijk lijden wat langer, onze ziel wordt des te spoediger en volmaakter van geestelijke gebreken verlost, die ons in groot gevaar zouden brengen van voor eeuwig verloren te gaan. Aanveerden wij met onderdanigheid de beris-pingen en kastijdingen des Heeren, Die op bekwamen tijd ons zal verhooren en volmaakten troost schenken. De HH. Vaders leeren nog, dat Jésus niet aanstonds den hoveling wilde verhooren, omdat deze zich aanboad als gezag hebbende, ter oorzake van de rijkdommen, die hij bezat, en de weerdigheden, met welke hij bekleed was. Willen wij van God verhoord worden, dan mogen wij op ons eigen niet steunen noch ons in iets verhooveerdigen. Ons eenig betrouwen moet de berm-hertigheid des Heeren zijn, voor wiens aanschijn wij ellendige schepsels en onweerdige zondaars zijn. Jésus heeft ter gelegen-heid van dit mirakel nogmaals willen bewijzen, dat Hij geen onderscheid van personen maakt, maar alleenlijk de inwendige gesteltenissen in acht neemt, met welke de mensch tôt Hem nadert. Naderen wij tôt God in onze gebeden met een rechtzinnig en eenvoudig geloof, met diepe ootmoedigheid en een vast betrouwen; onthechten wij ons van aile eigenliefde en verkleefd-heid aan wereldsche goederen of ijdele pracht, dan zal de Heer ons ter hulpe komen, en onze vragen inwilligen, voor zooveel zij niet tegenstrijdig zijn met de eeuwige belangen onzer zielen. — Feestdag van den H. Lucas, Evangelist. — Zijn Evan-gelie heeft voornamelijk voor doel, Jésus te doen kennen als hongpriester van het Nieuw Verbond. Hij verhaalt breedvoerig de mirakelen, door dewelke de Zaligmaker zijne bermhertigheid en goedheid bevestigde. Mochten wij ook Jésus overal doen beminnen, door onze zaehtmoedigheid en liefdewerken. Vereeren wij het Goddelijk priesterschap van den Verlosser, met dikwijls en godvruclitig de H. Mis bij te wonen. 19 Oclober. Maandag, feestdag van den II. Petrus van Axcantara, belijder. — Na eene zeer godvruchtige opvoeding, trad hij reeds op zestienjarigen ouderdom in de orde der Min-derbroeders, en bereikte welhaast zulken hoogen trap van volmaaktheid dat hij, door Gods ingeving, de oorspronkelijke regeltucht van den H. Franciscus deed herbloeien, en de H. Moeder Theresia krachtdadig bijstond in het hprvormen van Carmelusorde. 20 October. Dinsdag, feestdag van den II. Joannes Cantius, belijder. — Toen hij het aiubt van pastoor uiloefende, was hij een voorbeeld van aile herderlijke deugden, vol bezorgdheid voor zijne schapen. Gedurende den dag ging hij hen in aile noodvveiidigheden bezoeken en bijstaan ; 's nachts stortte hij voor hen vurige gebeden, en deed groote boetplegingen, om vergiftenis te verkrijgen voor de zondaars, en van zijne parochie aile kwaad te verwijderen. 21 October. Woensdag, feestdag van de II. Ursula en iiare Geziïlunnen, maagden en martelaressen. — Hunne grafstede werd door eene wonderbare duif, nederdalendo uit den Hemel, aan den H. Bisschop Cunibertus aangeduid. Ook de H. Annon,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De godsdienstige week van Vlaanderen gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Gent von 1868 bis 1925.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume