De godsdienstige week van Vlaanderen

695 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 14 August. De godsdienstige week van Vlaanderen. Konsultiert 04 Oktober 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/0v89g5kj2c/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

DE GODSDIENSTIGE WEEK VAN VLAANDEREN ONDER DE BESGHERM1NG VAN DEN H. JOSEPH. II. FBANCISCUS SALESIUS, B. V. 0. ONDERWIJS EN STICHTING. (400 dageo Aflaat voor de feden des Genootscbaps). ZEVEN-EN-VEERTIGSTE JAAR. — M' 16 ITE AD JOSEPH. 14 AUGUSTUS 1914 Dit blad verschijnt aile Vrijdagen 's avonds. — Prijs: voor Gent 4 fr. 's jaars en met den post fr. 4,C0. — Annoncen aan 33 c. den drukregel. Men schrijft in bij A. & V. VANDER SCHELDEN, Uitgevers, Onderstr., 2( te Gent. — Het abonnement kan slechts eindieen met 30 Anril elk iaar. Geloofd zij Jesus-Christus, in der eeuwigheid! DAGWIJZER. 16 Augutlus. Zondag, 111*" na Sinksen. — De Zaligmaker was vol meedoogen voor aile ongelukkigen, die Hij langs Zijne wegen tegenkwam ; door mirakelen van goedheid en bermher-tigheid bevestigde Hij Zijne goddelijke leering, en trok het *olk tôt Zich, dat Hem overal volgde. Terzelfdertijd raaakte Hij Zijne vijanden, Farizeërs en Schriftgeleerden, beschaamd, die de strengheid der goddelijke geboden overdreven, om uiterlijk zich als rechtveerdigen te doen doorgaan, raaar de Wet der Liefde niet onderhielden en voor de ongelukkigen hunne herten sloten. Het Evangelie verhaalt dat Jésus eenen doofstomme gênas, en daartoe verscbillige zinnebeeldige werkingen wilde verrich-ten, die strekken tôt onze onderwijzing, en waaruit wij leeren hoedanig de gesteltenissen onier herten raoeten zijn, ora door liefdewerken het geestelijk profijt van den evenmensch te bevoordeeligen, en zelven eeuwige verdiensten te verzamelen. De Zaligmaker leidde den doofstomme fer zijde uit het volk, en wilde zoo beteekenen, dat wij in het oefenen der liefdadigheid geerne moeten onbekend blijven : de verdienstelijkste aalmoezen zijn deze, die men in stilte doet, ver uit de oogen der menschen. Ook zullen wij, naar het voorbeeld van den Verlosser, de nood-lijdenden, die wij uit berinhertigheid bijstaan, onttrekken aan het gewoel en verderf der wereld, aan zondige gezelschappen en goddelooïe vergaderingen, waar men den spot drijft met den Godsdienst, en het gezag bestrijdt der wettige overheden, zoo geestelijke als wereldlijke. Groot zullen onze verdiensten zijn, indien wij door ons liefderijk toedoen de helsche pogingen kunnen verijdelen van hen, die de armen en werklieden tôt haat willen brengen der Maatschappij en tôt opstand tegen God ! Jésus, den doofstomme genezende, verhief Zijne oogen ten Hemel, om ons te leeren dat wij in onze liefdewerken raoeten bezield zijn met een godsdienstig inzicht, en niets doen tenzij uit liefde tôt God en in den Naain des Heereu. Ook heeft de goddelijke Meester willen beteekenen, hoe wij bij onze goede werken het gebed moeten voegen, dat ons zal ondersteunen, ons zal krachten en middelen verkrijgen, om in de noodwendigheden ten het lijden der armen en ellendigen te voorzien. Deze laatsten zullen de goede en godvruchtige voorbeelden hunner weldoeners navolgen, op hunne beurt met dankbaarheid hunne oogen en herten ten Hemel verheffen, en, leiddeu zij tôt hiertoe een zondig leven, zich tôt God bekeeren, tôt den Vader der bermhertigheden, van Wien op bekwamen tijd hulp en troost komen. De Heer zuchtte, daar Hij den ellendigen toestand van den doofstomme zag. Wij ook moeten het lijden en de krankheden van den evenmensch in onze herten gevoelen, om met moed, iever en verduldigheid aem bij te staan. De ongelukkige zal dan ook welhaast over zichzelven zuchten ; de zonden, die misschien zijn ongeluk als eene rechtveerdige straf Gods >veroorzaakt hebben, beweenen ; in aile geval de nietigh^id dezer wereld erkennen, en verzuchten met ons naar den zaligen dag des Hemels, waar de Heer aile tranen afwischt van het schreiend oog Zijner kiuderen. Dan ook zullen onze ooren geopend worden, om beter dan ooit naar de lessen der Christelijke leering en de ingevingen der genade te luisteren ; zijne tong zal ontbonden worden, zoo niet om den lof /ijner weldoeners te verkondigen, te minsten om voor hen te bidden, God te loven en te danken, en door de deugdzame belijdenis van een christelijk leven den naam des Heeren te verheerlijken. — Feestdag van den II. Joachim, belijder, Vader der Allerh. Maagd Maria. — Aanroepen wij hem om eenen bijzon-deren zegen te bekomen voor de christene familiën, waarvan Joachim, als vader van een gezegend huisgezin, de onsterfelijke eer en de machtige beschermer is. — llerinnering van den H. Rochus, belijder. 17 Augutlus. Maandag, achtste dag der Octaaf van den H. Laurentius, diaken en martelaar. — Als diaken was hij te gelijk gelast met het helpen toedienen der HH. Sacramentel!, met het bewaren van de schatten der II. Kerk en met het uitdee-len der aalmoezen. De goddelooze stadhouder van Rome, dorstig naar het bloed der Christenen en roofgierig naar hunne rijkdom-men, deed Laurentius voor zijnen rechterstoel slepen en gebood hem de toevertrouwde schatten af te leveren, en zijn geloof af te zweren. De geloofsheld vroeg drie dagen uitstel, na welke hij voor den verbaasden dwingeland vergaderde al de armen, zieken, kreupelen, ellendigen van aile slach, welke bij kon uit degansche stad bijeenbrengen. « Ziedaar, sprak hij, de schatten der H. Kerk; want zij, wier ziel met de liefde Gods versierd is, en door wier s.neekingen wij den Hemel bekomen, die zijn waarlijk onze schatten. » Hierop werd Laurentius levend op een gloeienden roostei gebraden. terwijl hij den Heer Jésus loofde en dankte om de aanstaande zegepraal. 18 Augustus. Dinsdag, feestdag van den H. Arnoldus, bisschop, belijder. — Hij werd geboren te Tieghem, nabij

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De godsdienstige week van Vlaanderen gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Gent von 1868 bis 1925.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume