De godsdienstige week van Vlaanderen

372 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 15 Mai. De godsdienstige week van Vlaanderen. Konsultiert 19 Januar 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/tb0xp6vz6j/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Dit blad verschijnt aile Vrijdagen 's avonds. — Prijs: voor Gent 4 fr. 's jaars en mef de» post fr 4,r,0. — Aunoncen aan 33 c. den drukregel. Men schrijfl in bij A. & V. VANDER SCHELDEN, Uitgevers, Onderstr., 20 te OeDt. — Het abonnement kan slechts eindigen met 30 April elk jaar. Geloofd zij Jesus-Christus, in der eeuwiglieid! DAGWIJZER. 17 Mei. Zondag, S11" na Paschen. — Jésus na het laatste avondmaal wekte Zijne Apostelen op lot het gebed, dat, oni verhoord te worden, in Zijnen Naam moet gesohieden. Velen zijn er die bidden en niets verkrijgen, omdat zij deze hoofdzakelijke voorwaarde van een goed gebed verwaarloozen. Zoo berispte de goddelijke Meester Zijne Apostelen, omdat zij tôt op dit oogen-blik niets in Zijnen Naam gevraagd hadden Immers hun Geloof was zeer onvolmaakt gebleven ; de H. Geest moest nederdalen ora hun het volkomen begrip der Evangelische waarheden in te storten, en in hunne herten volmaakte gebeden, gedaan in Jésus' Naam, te verwekken. Wij bidden in Jésus' Naam, wanneer wij met Jésus vereenigd zijn door den band der heiligmakende gratie, en Christus in ons leeft; dan erkent de Vader in onze gebeden de smeekingen van Zijnen Zoon, in wien Hij al Zijn bebagen gesteld heeft. Wel is waar zijn ook de gebeden "zalig, die de zondaar stort met den goeden wil van zich te bekeeren; maar de zekerste reden van vertrouwen, om van God verhoord te worden, is Gods vriend-schap, die men bezit door de heiligmakende gratip. Bidden wij dan met een zuiver hert, en, vôôr het gebed, verwekken wij met Gods gratie gevoelens van berouw, om vergifFenis van den Heer te bekomen. Om volmaaktelijk m Jesus'Naam te bidden, is het nochtans niet genoeg zuiver van hert te zijn, en zich in Gods vriendschap te bevinden; wij inoeten bidden, gelijk Jésus gebeden heeft, en in die heilige oefening van godsvrucht ons naar Zijn voorbeeld schikken. Jésus bad in de eemaamheid, ver van het gewoel der menschen, om ons te leeren aile verstrooidheden vermijden, en alleenlijk in onze gebeden met God bezig te zijn. De Heer Jésus had de oogen verheven tôt den Hemel, om te beteekenen dat wij onze herten tôt den Hemel moeten verheffen, en ons stellen in Gods tegenwoordigheid, zonder ons te bekoinmeren met aardsche zaken en tijdelijke belangen Onze oogen en ooren moeten gesloten zijn voor de wereld; wij moeten door het Geloof God aanschouwen bij ons tegenwoordig, en alleenlijk gehoor geven aan de stem Zijner goddelijke Majesteit, om niet eene Zijner zalige ingevingen te verwaarloozen. Jésus bad nedergeknield, ootmoedig en vernederd voor het aanschijn des Vaders; ook moeten wij, opdat onze gebeden verhoord worden, nederknielen in den Naam van Jésus ; ons vernederen en onweerdig erkennen, opdat de Heer ons verhelie tôt den zegen Zijner Bermhertigheid. Het gevoelen onzer onweer-digheid zal ons tôt de overtuiging brengen, dat wij niet verdienen verhoord te worden ; aldus, wanneer God ons eerste gebed niet verhoort, zullen wij onze smeekingen herhalen, volherden in het roepen en kloppen, als arme en ellendige bedelaars voor de poorten van het Paleis van den hemelschen Koning. Dan ook zullen wij tevreden, verduldig en onderworpen blijven aan den wil des Heeren, zelfs wanneer wij niet bekomen wat wij van God verzoeken. Onze eenigste hoop is in Jésus, in Zijn lijden en Zijne dood; ook in de beloften van den Zaligmaker. Zijne verdiensten kun-nen alleen ons betrouwen inboezemen. Verbannen wij nit onze gebeden aile gevoelens van hoogmoed en eigenliefde, om gansch en geheel tôt de gevoelens te komen van Jesus'Hert, en ons op Zijne verdiensten te mogen beroepen. Dan zal het gebed ons hert vertroosten en verblijden; zonder te verleenen hetgeen ons niet of min zalig zou wezen, zal God ons genaden schenken van sterkte, van verduldiglieid en zalige hoop, die ons zullen ver-gezellan op den lastigen weg des levens, en ons den voorsmaak geven der eeuwige zaligheid. — Ilerinnering van den H. Pascualis, belijder. — Eens toen Paschalis zijne kudde weidde aan de helling eens heuvels, hoorde hij beneden in het dal van de dorpskerk, de consecratie-klok luiden. De heilige viel op zijne knieën toen eensklaps vôôr hem een engel Gods verscheen, die de heiiige Hostie in zijne handen droeg en ze hem ter aanbidding bood. Leert hieruit hoe aangenaam dezen aan Jésus Christus zijn, die Hem eeren in het groot geheim zijner liefde, en hoe vooral deze belofte voor lien geldt: « Ik zal u niet als weezen laten, ik zal tôt u komen. » (1) 18 Mei. Maandag, feestdag van den H. Venantius, marte-laar. — Venantius telde slechts vijftien jaren, toen hij te Camerino voor den rechter gebracht werd, omdat hij geweigerd had den goden offers op te dragen. Een lang lijden moest hem tôt zijne kroon bereiden. Eerst werd zijn teeder lichaam met geeselslagen verscheurd en met koorden gebonden, die tôt het gebeente door-drongen. Maar een engel inaakte zijne kluisters wonderdadig los. Dan hing inen den jongeling het hoofd naar beneden over een smeulend vuur en blakerde hem met fakkels. Opnieuw kwain de (t) « Leuensschetsen der Heiligen voor elken dag van het jaar, # (XV1-580 bladz. in-8°. Prijs: i franken), franco per post fr. 2,40, bij V. en V. vander Schelden, Onderstraat, 28, Gent. DE GODSDIENSTIGE

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De godsdienstige week van Vlaanderen gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Gent von 1868 bis 1925.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume