De godsdienstige week van Vlaanderen

412 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 09 Januar. De godsdienstige week van Vlaanderen. Konsultiert 27 Oktober 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/2b8v98087m/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

DE GODSDIENSTIGE ONDER DE BESCHERM1N( H. FRANCISCUS SA L ESI US, B. V. 0. (101) dagen Aflaat voqr de ledei des GciToots/ haps ZES-EN-VEEKTIGSTE JAAR. - IV' 57. ITE AD JOSEPH. VAN DEN H JOSEPH. ONDEKWIJS EN STIGIITING. f f JANUARI iai4 Dit blad versclîijnt aile \ rijdagfu avouds. — Prijs: voor Geut 4 fr. 's jaars eu nift (jen post fr. 4,.r 0. — „Aim«i)cen aan 3"i c. deu dniki egeL ' Men schri.jft in Wj A. & V. VANDER SjpHBfcDl N, IIitgevkrs, Onderstr., 20 s leGeat. — lie! ab-uneaMat kan -ipcIUs eindigf i jiieWO Vpi il elkjaar. Geloofd zij Jesus-Christus, in der eeuwigheid! DAGWIJZER. Il Januari. Zondag, -1"° na Driekoningen. — Toen Jésus twaalf Jaren oud geworden was, vergezelde Hij Zijne ouders naar Jerusalem om er het Paaschfeest te vieren, Bemerken wij dat in iederen ouderdom, dien Hij doorleefde, Jésus ons voorbeelden gegeven heeft van groote deugden. Uit het Evangelie van dezen Zondag leeren de kinderen, hoe zij zich moeten gedragen ten opziehte van God en van hunne ouders ; ook leeren de ouders, waartoe de zorg voor hunne ouders hen verplicht Jésus bleef te Jerusalem zonder dat Zijne ouders het wisten: dit geschiedde niet bij geval of uit ongehoor/aamheid, maar door een bijzonder besluit der Vooriienigheid. De Zaligmaker wilde zoo de Joden bereiden, om in Hem de goddelijke wijsbeid te erkennen; daarenboven zouden Jozefen Maria, beproefd door de afweiigheid van hun Kind, het voorbeeld eu de troost worden der zieleu, die op den weg der godsvrucht met geestelijke dorheid soins beproefd worden. Ook leert ons Jésus dat, wanneer de hemelsche Vader het vereischt, wij altijd moeten bereid zijn om ouders en bloedverwanten te verlaten. Jozef en Maria wisten zeer wel dat Jésus God was, en bijgevolg door on wetendheid geen verkeerden weg kon inslaan of in iets missen. Zij lieten daarom niet voor Hém bekonmierd te zijn ; want de Verlosser gedroeg /ich als een kind, en had zich uit berintiertigheid aan ai de noodwendigheden en zwakheden der Kindsheid ondervvorpen. Zijne goddelijke inacht ontsloeg Zijne ouders niet van zorgvuldige waakzaamheid. Groot was de schat, die Maria eu Jozef toevertrouwd was; zij zochfen Hem dan met angst en haast. Wel is waar, hadden zij Jésus zonder hunne schuld verloren, vermits zij gegronde redent n hadden om te denkeu dat Hij, volgens de bestaande gewoonte, Zicb hevond inet de kinderen van Zijne jaren,"onder het geleide van hen, die bij de terugkomst van het Paaschfeest onder de menigte de goede orde moesten handhaven. Zij zochten. I!em nochtans met kom-înernis en gedurende drij dagen, om ons te leeren met wal neerstigheid en voistandigheid wij den Heer moeten zoeken. wanneer wij Hem door onze vrijwiilige zonden verloren hebben, Jésus werd door Zijne ouders wedergevonden in een dei voorportalen van den Tempel, waar de leeraars der YVet huiint vergadering hielden. Vele Joden kwainen gewoonlijk naar huniK beraadslagingen en redevoeringen luisteren ; onder de toehoor ders bevond Zich ook het goddelijk kind. Jésus ondervroeg de leeraars, jiiet als gezig hebbende over hen, maar als een een-voudig kind, leeerzaam en oplettend. Zoo wijs nochtans waren de vragen, die Hij stelde ; zoo verstandig ook de autwoorden, die Hij zelf gaf, dat allen, leeraars en toehoorders, Hem bewonder-den, lioewel zij niet wisten dat Hij de Messias was, de eeuwige Wijsheid. Die waarheid is ons veropenbaard ; hoe kostbaar moeten ons dan Jésus' lessen zijn, hoe geerne moeten wij Zijne zalige ingevingen ontvangen ! Danken wij den goddrlijken Meester, die ous gedurig onderwijst door den Paus van Rome en de Bisschoppen ; bewonderen wij de leering van het Evangelie, en verheerlijken wij die verhevene lessen door onze goede werken en christelijke deugden. Heden geschiedt do offlhaling ten voordeele der Afrikaansche Missién. 12 Januari. Maandag, Zevende dag der Octaaf van Drie-koningen.15 Januari. Dinsdag, Achtste dag van de Octaaf. — De p^echtigheid van Drijkoningen wordt ook het feest der Ver-schijninq genoemd. De H. Kerk herinnert eerst en voora! Jésus' openbaring als God mensch ^worden aan de Wijzen ; heden stelt het evangelie ons het Doopsel voor van den Zaligmaker door den II. Joannes-B iptista. De godheid van Jésus werd er veropenbaard door de stem des Vaders en de nederdaling van den H. Geest. Zondag toekomende zal ons de openbaring voorgehouden worden van Jésus als goddelijkeu Leeraar eu Meester der menschen in het mirakel van C.'imia. 14 Januari. Woensdag, feestdag van den II. IIir<A.tuus, belijder, bisschop, kerkleeraar. — llij veruiaande de christenen tegen de liston van de Ariaansche ketterii, en moedigde kracht- ' dadig de priesters aan om de dwaalleering te bevechten. « Ver-wachten wij Jesus-Christus, schrijft hij, verrnits de Antéchrist ' overal heerscht ; maar verwachten %vij ook de vervulling der ' beloften ; vermanen wij de verd waalden ; langer mogen wij niet 5 zwijgen; eveu verderfelijk is het altijd te zwijgen als nooit. » 5 — llerinnering v?n den II. Feux, martelaar. 15 Januari. Do.noeiidag, feestdag van den II. Paulus, ' belijder, eersten eremijt. — De wildernis was voor hein een i hemel, en de lleer deed groote wondereu ten gunste van zij rien getrouweu dienaar. Gedurende zestig jaren werd Paulus er door r den lleer op eeue wonderbare wtjze gespijsd ; dagelijks bracht e hem eeue raaf een lialf brood. Eens dat hij het bezoek ontving e van den Abt Antonius, werd hun eene dubbele vooraad, een geheel brood aangebracht.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De godsdienstige week van Vlaanderen gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Gent von 1868 bis 1925.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume