De godsdienstige week van Vlaanderen

470 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 02 Oktober. De godsdienstige week van Vlaanderen. Konsultiert 02 Juli 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/xs5j96186b/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

WEEK VAN VLAANDEREN ONDER DE BESCHERMING H. FRANCISCUS SALESIUS, B. V. 0. fiOO dagen Aflaat voor de /eden des Genootschaps). VAN DEN H. JOSEPH. ONDERWIJS EN ST1CHT1NG. ZEVEN-EN-VEERTIGSTE JAAR. — N< 25 ITE AD JOSEPH. 2 OCTOBER 1914 j ; 1 1 Dit blad \erschijnt aile Vrijdagen 's avonds. — Prijs : voor Gent i fr. 's jaars en met den post fr. 4,50. — Annoncen aan 35 c. den drukregel. Men schrijft in bij A. & V. VANDER SCHELDEN, Uitgeveus, Onderstr., 20 te Gent. — Het abonnement kan slechts eindigen met 30 April elk jaar. ~~ï i Geloofd zij Jésus-Chris tus, in der eeuwiglieid! DAGWIJZER. 4 Oclober. Zondag, 18e na Sinksen. — Jésus, tôt bewijs Zijuer goddelijke macht om de zonden te vergeven, gênas eenen lamme, dieu eenige goedhertige mannen tôt Hem brachten. De Schriftgeleerden en Farizeërs beschuldigden eerst den Zaligmaker van blasphemie; maar zij werden door den goddelijken Meester beschaamd gemaakt. De gansche inenigte loofde en dankte den Heer, Die niet alleen de raenschen van hunne geestelijke kwalen, de zonden, verloste, maar ook van de lichamelijke kwalen, die dikwijls het gevolg zijn der zonden, en als rechtveerdige strafFen den zondaar door God worden overgezonden. Erkennen wij in onzen Heer, Jesus-Christus, die goddelijke macht tôt vergiffenis der zonden, waaraan de Farizeërs niet wilden gelooven, maar die op eene mirakuleuze wijze door den Zaligmaker bevestigd werd. Bedanken wij den Heer, Die Zijne bermhertigheid ten opzichte van ons en van aile zondaars uitoefent. Het Hert van Jésus is niet veranderd ; gelijk Hij gisteren was, zôô is Hij heden, en blijft Hij tôt het einde der wereld, altijd bereid om aan de grootste zondaars vergiffenis te schenken. De beste manier van Jésus' goedheid te erkennen is ons rechtzinnig tôt Hem bekeeren, en bijzonderlijk met eene goede bereiding naderen tôt het Sacrament van Boetveerdigheid, toi den biechtstoel, waar de Verlosser over de zondaars, door den mond van den priester, de woorden der Absolutie uitspreekt. God alleen kan de zonden vergeven; immers de zonde geschiedt tegen God, en niemand, tenzij door bijzondere macht van God ontvangen, heeft het recht eenig kwaad te vergeven, dat tegen God gedaan is. Ook, wanneer Jésus vergiffenis schonk aan den lamme, bevestigde Hij Zijne godheid, als tweede Persoon der H. Drijvuldigheid, met een uitstekend mirakel. Als wij ons bereiden tôt het H. Sacrament der Biecht, moeten wij dan ook in den priester den vertegenwoordiger zien van den Verlosser. Het is niet door eigene macht, dat de priester ons van de zonden ontslaat; de woorden der absolutie zijn de woorden van Jésus Christus, ons door den priester overgezeid. Naderen wij tôt den biechtstoel met geloof en betrouwen. Hij, die ons dàâr verwacht, is Jésus, Die aile ongelukkigen vertroostte en aan de zondaars ten allen tijde vergiffenis schonk. De duivel misschien ial ons willen wêerhouden, en beletsels doen ontstaan op den zaligen weg tôt de kerk en het Sacrament van Penitentie. Blijven wij welgemoed, de Heer Zelf zal ons helpen. Hij zal tôt ons eene vaderlijke hand reiken, ons geleiden en versterken met inenigvuldige gratiën, waardoor wij zullen gesterkt worden en weerdig gemaakt van den zegen der goddelijke vergiffenis. De Zaligmaker wordt ten hoogste verheerlijkt door het Sacrament der Biecht ; daarom moeten de Priesters het met iever bedienen, bezield met den II. Geest, Die bij de instel-ling van dit Sacrament aan de Apostelen geschonken werd. Daarom ook moeten de geloovigen dikwijs en godvruchtig le biechten gaan, en door hunne goede voorbeelden en liefdevolle gebeden de arme zondaars helpen, om eene goede biecht te spreken. Zoo zullen de liefdadige christenen het voorbeeld navolgen van de dragers, die den lamme tôt Jésus brachten, en het goddelijk Hert bewogen tôt vergiffenis, waarop de volkomene genezing volgde der lichamelijke ziekte. — Solemniteit van den Allerheiligsten Rozenkuans. (Zie verder). — Herinnering van den H. Franciscus van Assisi,belijder. — Hij behertigde aile oefeningen van godsdienstigheid, en ver-zuimde bijzonderlijk de eenvoudigste niet. Hij las het gebed des Heeren heel traagzaam, en genoot een bijzonderen smaak van godsvrucht bij elke vraag. De wensch Glorie zij den Vader... enz., was een zijner liefste verzuchtingen ; hij herhaalde dikwijls dien wensch, en nam aile gelegenheden te baat om er de kracht van te doen kennen aan zijne medebroeders. 5 Oclober. Maandag, feestdag van den II. Thomas van Villanova, belijder, aartsbisschop van Valencië, vermaard door zijne brandende liefde tôt God en zijne onuitputbare goedheid jegens den arme. — Van kindsbeen af was Thomas zoo mild voor de noodlijdenden, dat hij dikwijls zijne eigene kleederen ten beste gaf, om behoeftige kinderen te kleeden. Bisschop geworden, kon hij zijne vrijgevigbeid overvloedig voldoen ; ook deelde hij al de inkomsten zijner kerk — die groot waren — aan de armen uit, geen bed zelf voor hem behoudende; want het bed op hetwelk hij uitgestrekt lag bij zijn afsterven, was hem ten gebruike gelaten door den persoon aan wien hij het als aalmoes eenigen tijd te voren had geschonken. — Herinnering van de IIII. Placidius en Gezeï.len, martelaren. 6 Oclober. Dinsdag, feestdag van den II. Bruno, belijder. — Hij begaf zich, met zes gezellen, bij den H. Hugo, bisschop van Grenoble, om hem de toelating te vragen, in eene eenzame plaats, DE GODSDIENSTIGE

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De godsdienstige week van Vlaanderen gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Gent von 1868 bis 1925.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume