De godsdienstige week van Vlaanderen

518 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 24 April. De godsdienstige week van Vlaanderen. Konsultiert 29 Juni 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/1z41r6np3k/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

DE GODSDIENSTIGE WEEK VAN ONDER DE BESCHERMING H. FRANCISCUS SALESIUS, B. V. 0. fiûO dagen Aflaat voor de (ederi des Gt-nooischaps). jj SES-EX VEEUTIGSIE JA VU. S' S2. VLAAND1REN VAN DEN H JOSEPH. ONDER WIJS EN STICI1TING. 24 APRIL la ITE AD JOSEPH. Dit blad verschijnt aile Yrijdagen 's avonds. — Prijs: voor Gent. i fr. '? jaars en met den post fr. -t.f.O. — Annoncen aan 35 c. den (Jrukiegel. Men schrijft in bij A. & V. VANDER SCHELDEN, Uitgevers, Onderstr., 20 te Gett. — Het abonnement kan slechls eindigen met 30 April elk jaar. Geloofd zij Jesus-Christus, in der eeuwiglieid! DAGWIJZER. 26 April. ZondaGj 2« na Pnschen. Christus is de goede Herder; Hij leidt ons op den weg van den Hemel, door het licht Zijner goddelijke voorbeelden en leeringen ; Hij versterkt en brengt ons tôt den vollen wasdom van het bovennatuurlijk leven, door de gratiën der Sacraraenten ; Hij spijst ons met zijn eigen vleesch en bloed, onder de gedaante van brood en wijn. Wat zullen wij voor 700 vele en groote weldaden den Heer. onzen Herder, wedergeven? Hij vraagt alleenlijk dat wij Hem getrouwelijk volgen en goed gebruik maken van Zijne gunsten. Hij is de goede Herder: zijn wij voor Hem goede sehapen en getrouwe volgelingen ? Daartoe is het noodig dat wij door de heiligmakende gratie deelmaken van Zijne uitverkorene kudde; daarenboven moeten wij de twee deugden oefenen waarvan het schaap een zinnebeeld is : ootinoedig zijn en zachtmoedig van herte Door de ootmoedigheid zullen wij naar Jésus' stem luisteren, en de goddelijke gebode-i onderhouden. Gelukkig zij, die zich door Jésus, de eeuwige Wijsheid, laten leiden, en aile gevoelens van hooveerdij uit hunne herten verbannen ! De vrededes herten vindt men in de volkoinene gehoorzaamheid aan den goddelijken Meester en aan hen, r!ie de Kerk met Zijne macht en gezag besturen. Jésus is de goede Herder bij uitstekendheid, het voor-beeld en de herder der herders. Wel is waar leeft Hij niet meer zienlijk onder ons, maar Hij bestuurt nog wezenlijk de H. Kerk, waarvan Hij, hoewel onzienlijk, het opperste Hoofd blijft. De genegenbeden van Jésus' hert voor zijne kudde zijn overgegaan in de herten van de Apostels eu van hunne wettige opvolgers, den Paus en de Bisschoppen, die tôt ons koinen in den INaam des Heeren, en ons priesters zenden, bezorgd met onze zaligbeid, welke ons in aile omstandigheden des levens leeren en toonen wat wij moeten doen, om voorzichtig te handelen en van den waren weg niet af te dwalen. Het tweede kenmerk van Jésus' sehapen is de zachtmoedig-heid des herten, waardoor zij, onderworpen aan den wil des lleeren, in aile beproevingen des levens tevreden en verduldig zijn. Een voorzichtige herder leidt niet altijd zijne sehapen naar weiden, waar overvloçdig voedsel te vinden is ; de gezondh.eid der kudde vereischt dat zij soms geleid worde, dààr waar het gras min weelderig groeit, waar kruiden wassen, die wel eeuigszins bitter zijn, maar verderfelijke ziekten voorkomen en verdrijveri. Zoo onk leidt ons de goddelijke Herder niet altijd langs wegen en naar plaatsen, waar rust en welstand te vinden is volgens de wereld, maar naar tijdelijk lijden en zalige beproevingen ; waardoor de ziel onthecht wordt van zinnelijke en verderfelijke vermiken, de voorgaande zonden uitboet, en, door het bedwingen der driften, nieuwe fouten voorkomt. Wanneer het den Heer belieft aldus met ons te handelen, dan moeten wij dit goedhertig verdragen, zonder Hem eeiiigen weêrstand te bieden. Moesten wij zelfs voor Godsglorie geslacutofferd worden, dan nog zouden wij niet mogen klagen; maar het ware onze plicht Jésus' voorbeeld na te volgen, Die Zich gewillig en zonder legen te spreken liet leiden tôt de dood. De zachtinoedigheid, waardoor wij, in aile verduldigheid, onze herten zullen bezitten, zal ons ook verdraagzaam maken jegens den evenmensch, en de banden versterken der broeder-lijke liefde, die ons aan elkander moet verbinden. Alz io zal er niet de minste stoornis ontstaau in de kudde des Heeren, die één zal blijven onder den herderstaf van éénen Herder, Jesus-Ciiristus. Het schouwspel dezer liefderijke eenlieid zal een machtig bewijs zijn van de waarheid der christelijke leering. Door ons liefderijk toedoen zullen wij .vele verdwaaldeii tôt het Hert van Jésus trekken, opdat het Rtjk van den Verlosser zich over de gansche wereld uitbreide, en aile menschen tôt de zaligheid komen. — Herinnering van de IIH. Cletu» en Marcelijnus, bisschoppen, inartelaars. 27 April. Maakdag, Mis van 2» Zondag na Paschen, getrden van den dag. 28 April. Dinsdag, feestdag van den II. Paulus a Cruce, belijder. — Zijn hert brandde van liefde tôt den iijdenden Z.alig-maker. Met die gevoelens bezield, smaakte hij een overgroot geluk gedurende het 11. Sacrificie der Mis. Dikuijls werd hij op wonderbare wijze van de aarde verheven; dan blonk zijn aan-gezicht met een hemelsch licht. Mogen wij ook met die gevoelens van vurige liefde het H. Misofïer bijwonen, en dagelijks met de goddelijke otfera ide onze herten van de aarde onthecaten, om ons aan den dienst des Heeren toe te wijden ! — Herinnering van den II. Vital, martelaar. 29 April. YVoënsdag, feestdag van den II. Petuus marlelaar. — De roemrijke martelaar Pieter, werd in 120a, te Verona geboren uit kettersche ouders. Men zond hem naar eene katho-lieke >-cliool en zijn oom, een Manicheeër, vroeg hem wat hij leerde : « de Credo • antwoordde Petrus. « lk geloof in God,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De godsdienstige week van Vlaanderen gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Gent von 1868 bis 1925.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume