De godsdienstige week van Vlaanderen

584 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 30 Januar. De godsdienstige week van Vlaanderen. Konsultiert 18 Januar 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/ff3kw5bs2w/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

DE GODSDIENSTIGE WEEK VAN ONDER DE BESCHERMiNG //. FKANCISCVS SA LES!US, H. V. 0. 100 dagen Aflaai voor de fede» d«s (n'uootst haps' VLAANDEREN VAN DEN H JOSEPH. ONDERWI.IS EN STiCIITING. ZES-K\ VEKHTIOSTE .I V \lt Ai' 40. 1TE AD JOSEPH. 50 JAJYUARI 191 î Dit blad verschijnt aile Vrijdagcn '? avonds. — Prijs: voor Gent i fr. 's jaars en met den post fr. -i..r,0. — Annoncen aan 35 c. den drukiegel. Men schrijft in bij A. & V. VANDER SCHELDl'N, Uitgevers, Onderstr., 20 te Cent. — Ilet abonnement kan slechts eindiger met 30 April elk jaar. Geloofd zij Jesus-Christus, in der eeuwigheid! DAGW1JZER. 1 Fcbruari. Zondag, 4°na Drijkoningen. — Het Evangelie van dezen Zondag meldt dat een groote storm op zee woedde, toen Jésus een scheepje betreden had om het raeer over te steken. Met scheepje werd door de golven ingenomen en Jésus sliep. De bevreesde leerlingen kwamen Hem wekken, zeggende: Heere ! behoed ons, wij vergaan ! En Jésus zeide tôt hen : waarom zijt gij bang, gij, kleingeloovigen ? De Zaligmaker stond op, gaf bevel aan de winden en aan het meer, en er kwam een groote kalnite. Het scheepje dat met een zoo zwaren stoim te worstelen had, is de afbeelding van onze ziel. De wereld wordt vergeleken bij eene onstuiinige zee, waarin men duizende klippen ontmoet, waarin men gestadig door tegenwinden geslingerd wordt, waarin men iederen oogenblik in gevaar is te vergaan; en de dagelijksche ondervinding leert ons maar al te zeer, hoe juist deze vergelijking is. De mensch is vol ellenden: lichamelijke ziekten, zielsbekom-mernissen, boosheid der menschen, afwisselende gebeurtenissen, huiselijk verdriet laten hem nooit eene ongestoorde rust genieten, en doen hem gestadig van de weltevredenheid tôt de droefheid, van de vreugd tôt de smert overgaan. VVelke middelen hij ook moge aanwentlen om aile lijden te ontgaan, altoos zal de mensch iets te lijden hebben. Hoe zal de mensch aan die slagen kunnen wederstaan ? Het hulpmiddel bestaat hierin, dat wij orne toevlucht tôt Gotl nemen, gelijk de Apostelen, toen zij door den storm bedreigd werden, tôt Jésus gingen. Met een levend geloof en een volkomen betrouwen, zullen wij zijne hulp afsmeeken, met eene nederige overgeving aan Gods mil, zullen wij den tijd afwachten, waarop het Hem zal behagon ons te redden : wij zullen nooit vergeten dat God ons die beproeviogen o\erzendt tôt onze zaligheid, tôt bewijs Zijner liefde. en dat het lijden de •weg tôt den hemel is. In lichamelijke en geestelijke kwellingen dat Jésus altijd onze toevlucht weze, en nooit zal het orkaan van de aanvallen des duivels en der wereld ons onderdrukken •of vernietigen. — Herinnering van den II. Ignatius, bisschop, martelaar. — Keizer Trajanus wilde hem de afgoden doen aanbidden en beloofde hem zijne vriendschap. Ignatius weèrstond aan die verleidende beloften: « Ik ben priester, sprak hij, van Jésus Christus, Dien ik dagelijks opdraag ; nu begeer ik mij zelven te slachtofferen voor de glorie van Hem, Die uit liefde tôt mi] gestorven is. » 2 Februari. Mundag, feestdag van O. L. Vrouw Lichtmis. (Zie verder). 3 Februari. Dinsdag, feestdag van de HH. Berlinois en Gezellinnen, maagden. — Berlindis, te Meerbeke geboren, werd de luister dezer parochie door haar heilig leven en door de mirakelen, welke zij aldaar met hare voorspraak van God bekwam. Gelijk het goud in den smeltkroes, werd de vrome maagd gezuiverd door groote beproevingen. Door haren vader onterfd, door de verwoesting van haar klooster tôt het eenzaam leven gedwongen, ofterde zij zich geheel en al op voor God en voor de arme ledematen van Jésus. Met hare nichten, Nona en Celsa, wedijverde zij in godsvrucht en liefdadigheid, totdat de dood hare lichamen in één graf, en hare reine zielen in den llemel vereenigde. — Herinnering van den 11. Bi.asius, bisschop en inartelaar, — Om het geloof gevangen, bekwain hij in den kerker zelf, door zijne voorspraak bij God, de genezing van verscheidene kranken en g'ekwetsten en, onder anderen, van een kind in wiens keel een doorn was blijven steken, en welken de geneesheeren wanhoopten te kunnen uithalen. Om die wonderen wordt de (I. Blasius aanroepen tegen de keelpijnen en velerlei andere zirkten. Ook werden onder zijne aanroeping vele hospitalen gesticht, bij voorbeeld, in ons Bisdom te Deinze, te Dender-monde. enz. 4 Februari. Woensdag, feestdag van den II. Andréas Corsini, bisschop, belijder. — In zijne eerste jeugd was hij overgegeven aan de ijdelheden en vermaken der wereld. Eens sprak tôt hem zijne godvruchtige moeder : « Mijn zoon, uw vader en ik, zelfs vôôr uwe geboorte, deden de belofte u aan God toe te wijden, onder de bescherming van Maria; denkt gij, mijn zoon, dat uw gedrag overeenkomt met die bestemming? » Andréas was gevoelig aan de vermaning en de tranen zijner moeder; hij ging bidden in de kerk der Carmelieten, voor het beeld der H. Maagd, en maakte het voornemen de wereld te verlaten om voor God en den Hemel te leven. 5 Februari Donderdag, feestdag der II. Agatha, maagd en martelares. — Zij sprak tôt hare vervolgers: « [k schep behagen in het midden dezer pijnigingen, die toch maar eenen oogenblik duren. De tarwe kan niet op den graanzolder gebracht worden zonder eerst gedorschen te zijn ; zoo kan mijne ziel met de palm der martelie in den Hemel niet treden, vooraleer mijn lichaam overgeleverd wordt aan de woede der beulen. » 6 Februari. Vuijdag, feestdag van den II. Amandus, belijder,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De godsdienstige week van Vlaanderen gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Gent von 1868 bis 1925.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume