De godsdienstige week van Vlaanderen

291 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 03 April. De godsdienstige week van Vlaanderen. Konsultiert 29 Juni 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/8s4jm26n3m/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

DE GODSDIENSTIGE WEEK VAN VLAANDEREN ONDER DE BESCHERMING VAN DEN H. JOSEPH. H. FRANCISCUS SALESIUS, D. V. 0. (400 dagen Aflaat voor de fedeii des Gmootschap») ONDERWIJS EN STICHTING. ZES-EN-VEERTIGSTE JAAR. — N' 49. ITE AD JOSEPH. ô APRIL 1914 Dit blad verscbijnt aile Vrijdagen 's avonds. — Prijs : voor Gent 4 fr. 's jaars en met deD post fr. 4,GO. — Aimoncen aan 35 c. den drukregel. Men schrijft in bij A. & V. VANDER SCHELDEN, Uitgevers, Onderstr., 20 te Gent. — Het abonnement kan slechts eindigen met 30 April elk jaar. Geloofd zij Jesus-Christus, in der eeuwigheid! DAGWIJZER. S) April. Zondag, PalmEnzondag. — Jésus kwam naar Jerusalem, hoewel Hij zeer wel wist dat zijne vijandeii Zijne dood gezworen hadden, en de tijd van lijden, door den goddelij-ken Vader bepaald, gekomen was. Reeds was de komst van den Zaligmaker onder het volk gekend, en eene groote inenigte. toegestroomd uit aile gewesten oni het Paaschfeest te vieren, trok Hem te gemoet. Vruchteloos wendden de vijanden van den god-delijken Meester aile pogin,°en aan, om het volk te weerhouden ; het mirakel der verrijzenis van Lazarus had de geestdrift ten top doen sti.igen, en zij wilden den zoon van David met een konink-lijk onthaal vereeren. Dp dit oogenblik toonde de menigte zich heldhaftig getrouw aan Jésus, en vol moed ofn Hem te verheerlijken. Wel is waai hadden zij van Jésus en Zijne arme discipelen niet veel tijdelijke gunsten, geld noch goed te verwachten ; daarenboven moesten zij de tegenkantingen vreezen der Farizeërs en Sehriftgeleerden ; maar de geest des Heeren bezielde die menigte met heiligen iever, aile hinderpalen werden uit den weg geruimd, eu de Verlosser werd door het volk erkend en verheerlijkt, geltjk de profeten het voorzegd hadden. Zoo weet de Heer op tijd Zijrie Kerk te verheerlijken, en haar machtig le maken tegenover hare vijanden. Gods genade versterkt ons ook in den strijri des levens, en door die goddelijke kracht hebben wij niets te vreezen, noeh van inwendige bekoringen, noch van het uitwendig geweld, dat ons aangedaan wordt. Maar het is noodzakelijk dat wij wantrouwig zijn van ons zelven en ons* ganseh en geheel op God betrouwen : wij moeten onophoudelijk bidden, om de bovennatuurlijke hulp des Heeren te bekomen ; gedurig wandelenin Gods tegen woordigheid, om door dat zalig gevoeleu bevreesd te zijn van de zonde en sterk tegen aile vijandelijke aanrandingen; immers; indien God met ons is, zal niemand iets tegen ons vermogen. Het volk dat den Zaligmaker onthaalde, was vol genegen-heid voor Hem; de menigte deed in heilkreten den lof van Jésus weêrgalmen; zij sneden takken van de boomen, oin ermede den Zaligmaker te gemoet te gaan. Zoo werd de ware godsvrucht beteekend, die eerst en vooral heerscht in het hert, dan hare uitdrukking vindt in gebeden, in woorden van geloof en stichting: en eindelijk niet ledig blijft, maar ook de goede werken oefent, om den Heer op aile manieren te verheerlijken. Willen wij waarlijk godvruchtig zijn, wij moeten den Heer beminnen in den grond onzer herten, en Zijne liefde hooger waardeeren dan al hetgeen de wereld geven kan. Wij mogen ook niet zwijgen, wanneer de eer van God vereischt dat wij spreken en Zijnen heiligen Naam voor de menschen belijden. Geerne moeten wij onze gebeden doen, want het gebed is het kenmerk en de natuurlijke uitdrukking eener ware godvruehtigheid ; maar het beste bewijs eener ware Liefde tôt God is het oefenen der goede werken. Gelgk de kinderen der Hebreeuwen den Zaligmaker met palmtakken te gemoet gingen, zoo moeten wij Jésus onze goede werken aanbieden. Bereiden wij Hem een gulhartig onthaal in onze herten met dezen Paasehtijd ; vernieuwen wij onze gevoelens van godsvrucht om met meer iever dan ooit te bidden; en opdat niets aan het feest ontbreke, voegen wij bij onze goede genegenheden en hertelijke gebeden het vast voor-nemen van de werken van bermhertigheid te oefenen, en al onze plichten van godsdienstigheid en heilige liefde ten volmaaktste te k wij ten. — Herinnering van de II. Juliana, maagd. — In den ouderdom van vijf jaren verloor zij hare ouders, en werd daarom toevertrouwd aan de zorgen der kloosterzusters van Cornelisberg bij Luik. Door de hoogst christelijke opvoeding welke zij daar genoot, door de stichtende voorbeelden van aile deugden welke zij daar ontving, v\ erd Juliana in verderen leeftijd eene uitver-korene bruid van Jésus, een werktuig in \ Heeren handen om zyne vereering in het Allerheiligste Sacrament uit te breiden. — Heden en op den eersten Paaschdag wordt in aile kerken en openbare bidplaatsen des Bisdoms, onder aile missen en goddelijke diensten, eene omhaling gedaan voor de katliolieke Hoogeschool van Leuven. 6 April. Maandag, Mis en getijden van den dag. — Op dezen dag kwam Jésus weder uit Bethanië naar Jerusalem; Hij deed den vijgeboom verdrogen, die wel bladeren maar geene vruchten droeg; dan trad Hij den tempel binnen, waarvan men onder voorwendsel van godsdienst, eene markt gemaakt had. Jésus verjaagde de kooplieden uit de heilige plaats : de majesteit der Godheid blonk in Zijne oogen, en weerglansde op Zijn aangezicht, zoodanig dat niemand dierf weêrstand bieden. — Herinnering van den H. Vincentius Fekreiuus, belijder. — Zijne predikatiën bereidde hij gewoonlijk aan den voet van Jésus' Kruis. Eens had hij die bereiding verwaarloosd : het ] sermoen was droog en bekwam geenen goeden uitval. 's Anderen-| daags herstelde Vincentius zijnen misslag; vooraleer den predik-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De godsdienstige week van Vlaanderen gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Gent von 1868 bis 1925.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume