De godsdienstige week van Vlaanderen

462 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 04 September. De godsdienstige week van Vlaanderen. Konsultiert 12 August 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/r785h7cs3q/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

WEEK VAN ONDER DE BESCHERMING H. FRANCISCUS SALESIUS, B. V. 0. (100 dagen AOaat voor de /eden des Genootschaps). VLAANDEREN VAN DEN H JOSEPH. ONDERWUS EN STICI1TING. ZEVE1V-EN-VEERTIGSTE JAAR. — N< 18 ITE AD JOSEPH. 4 SEPTEMBER 1914 Dit blad verschijnt aile Vrijdagen 's avonds. — Prijs : voor Gent i fr. Men schrijfl in bij A. & V. VANBER SCHELDEN, Uitgevers, Onderstr., 20 's jaars en met den post fr. 4,50. — Aanoncen aan 35 c. den drukregel. te Gent. — Het abonnement kan sleciits eindigen met 30 April elk jaai'. Geloofd zij Jesus-Christus, in der eeuwigheid! ] DAGWIJZER. î 6 Seplember. Zondag, 14e na Sinksen. — De goddelijke 1 Meester leert ons dat de zaligheid onmogelijk is, wanneer men 1 benevens God eenen anderen meester erkent, en het hert ver-deeld is tusschen God en den duivel of eenig ander schepsel. De verkleefdheid aan de aardsche goederen en rijkdommen wendt inzonderheid vele menschen af van den dienst des Heeren, en van den weg des Hemels. Men meent ailes gewonnen te hebben, wanneer men geld en goed heeft vergaard, daar nochtans ailes verloren gaat, wanneer men eerst het rijk Gods en Zijne gerech-tigheid niet zoekt. Ook wat zal het den mensch baten, gedurende zijne korte levensjaren gansch de wereld gewonnen te hebben, indien hij voor aile eeuwigheid zijne ziei verliest, en voor eeuwig met ziel en lichaam moet lijden in den afgrond der Hel. De rijkdommen maken den mensch niet gelukkig op aarde, maar kruisigen het hert met kommernissen, als met zoovele doornen die het doorsteken. Zij, die de grootste schatten bezitten, weten doorgaans er minst goed gebruik van te maken. De duivel verblindt hen, en sleept hen mede door de drift der gierigheid, eene hoofdzonde, waaruit aile buitensporigheden en schelmstuk-ken voortkomen. Benijden wij nooit den uiterlijken welstand der rijken ; want met de rijkdommen zijn groote plichten verbonde» en eene verantwoordelijkheid, die ons te recht moet verschrikken. Het geld geeft aanlciding tôt bekoringen, te midden van welke de schoonste deugden vergaan, en de edelste gevoelens in het herte verdoofd worden. Hoevelen zijn er die meester zijn van de schatten, die zij bezitten? Voorzeker hun getal is klein, en ontelbare voorbeelden bewijzen ons de onver-gankelijke waarheid van het woord des Heeren, dat het, wel is waar niet onmogelijk, maar toch moeielijk is voor eenen rijke naar den Hemel te gaan. Loven en danken wij den Heer, Die in onzen onderhoud op vaderlijke wijze voorziet, en ons van de gevaren, de verplichtingen en onuitsprekelijke moeilijkheden der rijkdommen, ingezien onze krankheid, vrij bewaart. Want wij mogen ons eigen niet bedriegen met te denken dat wij, in het bezit gekomen van eene aanzienlijke fortuin, er beter gebruik zouden van maken dan vele anderen. Zij zijn voor waar de gelukkigsten op aarde, die de Heer heeft doen geboren worden in eenen geringen stand. Hun dagelijks werk, hoe lastig ook, schenkt hun meer genoegen dan al de aardsche bezittingen van de rijksten onder ons. Doch hiertoe is het noodig een christelijk leven te leiden, en met een goed inzicht te werken. Immers in een huis, waar Gods recht-veerdigheid niet heerscht ; waar men leeft en werkt zonder Geloof en zonder Hoop van naar den Hemel te gaan, dââr kan ook geen waar geluk gevonden worden. Daarom, na geleerd te hebben dat wij den afgod van het geld niet mogen dienen, vecmaant ons de Verlosser tôt betrouwen in de goddelijke Voorzienigheid, Die over aile schepselen waakt, de planten doet groeien, de onredelijke dieren spijst, en voorzeker de menschen. die van goeden wil zijn, niet zal verlaten. De menschen hebben iinmers eene onsterfelijke ziel, geschipen naar Gods beeld en gelijkenis, vrijgekocht door het kostbaar bloed van den Zalig-maker, Gods eenigen Zoon. God is zoo goed, dat Hij niemand verlaat; wanneer Hij soms gedoogt dat er in een huis gebrek ontstaat, daarom toch wendt Hij van Ztjne duurbare kinderen Zijne oogen niet af. Lichamelijk gebrek is dikwijls het beginsel van geestelijken welstand ; daarin ligt eene zalige beproeving besloten, waardoor de mensch zich van de wereld en een zondig leven onthecht, om getrouwelijk en beter dan te voren den Heer te dienen. De Heer laat armoede, gebrek en lijden toe, om ons tôt inkeer te brengen, en ons, om zoo te zeggen, tôt het gebed te dwingen, door hetwelk wij God vereeren, ons betrouwen in Hem bevestigen, onze zielen tôt den Hemel verheffen, en on-e eeuwige Zaligheid verzekeren. Om die redenen wil onze hemelsche Vader, dat wij biddend voor Hem nederknielen, hoewel Hij weel wat wij noodig hebben. God wil niet dat wij leven als waren wij van Hem onafhankelijk ; maar Hij ziet ons geerne tôt Hem naderen, om de hulde onzer gebeden te ontvangen, en zelf tôt onze herten te spreken. 7 Seplember. Maandag, feestdag van den H. Hilduaudus, bisschop, belijder. — Deze heilige vvierd door eene goddelijke veropenbaring tôt Bisschop van Toul verkozen, in het begin der jaren 500. Hij deed eene bedevaarl naar Rome,alwaarde H.Petrus hem in een visioen deed kennen dat hij zijn bisdom moest afstaan om in de eenzaamheid te gaan leven. Zoohaast Hilduardus van zijne reis teruggekeerd was, gehoorzaamde hij met eene groote blijdschap aan dit hemelsch vermaan, en kwam naar Dickel-venne wonen, alwaar hij vele heidenen bekeerde, en voor het geloof groote vervolgingen onderstond ; maar eindelijk bekeerde hij zijne eigene vervolgers. 8 Seplember. Dinsdag, feestdag van O. L. Vrouw Gebooute. — Zie verder. DE GODSDIENSTIGE

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De godsdienstige week van Vlaanderen gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Gent von 1868 bis 1925.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume