De godsdienstige week van Vlaanderen

351 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 11 September. De godsdienstige week van Vlaanderen. Konsultiert 12 August 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/gt5fb50x9f/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

DE GODSDIENSTIGE WEEK VAN VLAANDEREN ONDER DE BESCHERMING II. FRANCISCUS SALESIUS, D. V. 0. (400 dagen Aflaat voor de /eden des Genoetscfaaps). VAN DEN H. JOSEPH. ONDERWIJS EN STICIITING. ZEVEN-ENVEERTIGSTE JAAR. — IV' 20 1TE AD JOSEPH. 11 SEPTEMBER 1914 Dit blad verschijnt aile Vrijdagen 's avonds. — Prijs : voor Gent 4 fr. 's jaars en met den post fr. 4,50. — Annoncen aan 35 c. den drukregel. Menschrijft in bij A. & V. VANNER SCHELDEN, Uitgevers, Onderstr., 20 te Gent. — Het abonnement kan slechts eindigen met 30 April elk jaar. Geloofd zij Jesus-Christus, in der eeuwigheid! DAGWIJZER. 15 Seplember. Zondag, llîde na Sinksen. —Jésus, gekomen aan de poort der stad Naïm, schonk het leven weder aan eenen jongeling, wiens lijkstoet Hij ontmoette. De goddelijke Zalig-maker, bij het schouwspel van den rouw der bedrukte moeder, was door medelijden bewogen, en verwekte den doode tôt het leven. Overwegen wij dat het vcmnis der dood ook tegen ons is uitgesproken, en het uur nabij is, op hetwelk wij naar het kerkhof zullen gedragen worden, te midden van het geween onzer nabestaanden, die zich dan in de onmogelijkheid zullen bevinden van ons ter hulp te kornen, om ons voer hunne gene-genheid te doen herleven. Bij het zien van den dooden jongeling van Naïm, was Jésus' Hert ontroerd; immers de Zaligmaker erkende in de dood van dien jeugdigen menseh het werk der zonde, waardoor de dood in de wereld gekomen is, en nog als een zware beproeving op het menschdoni weegt. Vergeten wij niet dat wij stervelingen zijn, en bereiden wij ons tôt de dood met vrees en kommernis. Het hangt van onze levenswijze af dat de dood voor ons eene straf zij, als beginsel der eeuwige tormenten, ofwel eene belooning, als inleiding tôt het onsterfelijk leven der zaligheid, en voorbereiding tôt de glorierijke verrijzenis. De dood is eene vreeselijke straf voor hen, die sterven in staat van doodzonde. Ailes wordt hun met het lichamelijk leven ontnomen; de genegenheid hunner ouders en vrienden; het geld en goed, waarin zij hunne hoop stelden; de wellusten, waarvoor zij leefden, en die op dit sehrikverwekkend oogenblik voor eeuwige tormenten plaats maken. Jésus was ontroerd, toen Hij den dooden jongeling aanschouwde, dien Hij nochtans, volgens een raadbesluit Zijner Wijsheid, tôt het leven ging wederroepen; welke zijn de gevoelens van het goddelijk Hert, daar de Heer onze dood te gemoet ziet? Onder\ragen wij den goddelijken Meester nopens het lot dat ons met de dood te wachten staat, indien wij de wegen der ondeugd blijven bewandelen, en onze bekeering van dag tôt dag uitstellen. Zelfs voor deugdzame menschen, die leven in Gods vriend-schap, zonder doodelijke zonden op het geweten, kan de dood eene harde beproeving zijn, ter oorzake van talrijke dagelijksche zonden, met lichtzinnigheid bedreven, alsook van den staat van lauwheid, die den inensch in Gods Liefde doet verflauwen, en een angstig doodvonnis, in het pijnlijk vooruitzicht van schrik-verwekkende tijdelijke straflfen hem voorbereidt Vluchten wij de minste zonden, om zonder vrees, wanneer God ons door de dood zal roepen, tôt Hem te mogen gaan. Daartoe is het noodig dat wij ons van ailes onthechten, wat de wereld aanbiedt, en geheel en gansch ons vasthechten aan den Heer, die alleen blijft daar ailes vergaat. Zelfs mogen wij niet al te verkleefd zijn aan genegenheden, die goed en Ioffelijk zijn ; wij moeten zôô gesteld zijn, dat wij ons bereid houden om ailes te verzaken, zelfs de liefde onzer ouders, indien het Gods wil is dat wij van hen scheiden. Dan zullen wij vrij en zonder beletsels tôt God gaan, en de Heer zal ons en dezen, aan wier liefde wij voor Hem zullen verzaakt hebben, troosten, gelijk Hij de moeder vertroostte, die te Naïm den lijkstoet van haar eenig kind volgde. Dan ook zal de dood het beginsel zijn van het eeuwig loon, en de voltrekking van den zegen des Heeren over ons tijdelijk leven. Gelukkig zij die sterven met een zuiver geweten, vrij van doodzonden, en ook van dagelijksche fouten of last van penitentie ! Hunne dood is kostbaar voor de oogen des Heeren, Die hun dan te gemoet komt, om hen te verlev'endigen in den Hemel, in afwachting dat Hij hen doe verrijzen, glorierijk en onsterfelijk, op den laatsten dag des oordeels. 14 Seplember. Maandag, feestdag van de II. Kruis verheffing. — Dagelijks kunnen wij dit feest vieren, met de relikwie van het H. Kruis, het kruisbeeld, en het teeken van het kruis te vereeren. Verheffen en verheerlijken wij het Kruis van den Zaligmaker door een godvruchtig leven, opdat de wereld ten allen tijde in ons de weerdige discipelen erkenne van den gekruisten Jésus. Dan ook zal het Kruis voor ons eene bron zijn van sterkte tegen de bekoringen. van troost in verdriet en lijden, van onslerfelijke hoop in het uur der dood. la Seplember. Dinsdag, aohtste dag der Octaaf van 0. L. Vr. Geboorte. — Herinnering van den II. Nicomedes, martelaar. 16 Seplember. Woknsdag, Quatertemper (Vastendag), feestdag van de HH. Cornélius en Cvtrianis. martelaars. — Cyprianus was een Afrikaan van adellijken stand. Hij vervulde het ambt van leeraar in de rhetoriea, maar was heiden en had een slecht gedrag. Op middeljarigen leeftijd, werd hij tôt het christendom bekeerd ; als geloofsleerling omhelsde hij reeds een leven van onthouding en verkocht al zijne bezittingen ten voordeele der armen. Korts na zijn doopsel, werd hij priester gewijd en, ondanks zijnen wederstand, bisschop van Carthago benoemd.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De godsdienstige week van Vlaanderen gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Gent von 1868 bis 1925.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume