De godsdienstige week van Vlaanderen

371 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 27 März. De godsdienstige week van Vlaanderen. Konsultiert 04 Oktober 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/dj58c9vd4g/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

DE GODSDIENSTIGE WEEK VAN ONDER DE BESCHERMING H. FRANC1SCUS SALESIUS, B. V. 0. àf (iOo dagen Aflaat voor de ledeu des Genootscbaps). ZES-EN VEERTIGSTE JAAR. — N' 48. ITE AD JOSEPH. VLAANDEREN VAN DEN H. JOSEPH. ONDERWIJS EN STICHTING. 27 MAART 1914 Dit blad verschijnt aile \rijdagen 's avonds. — Prijs: voor Gent A fr. 's .iaars en met den post fr. — Annoncen aan 35 c. den drukiegel. Men schrijft in bij A. & V. VANDER SCHELDEN, Uitgevers, Onderstr., 20 te Gent. — Het abonnement kan slechts eindigen met 30 April elk jaar. Geloofd zij Jesus-Christus, in der eeuwiglieid! DAGWIJZER. 29 Maart. Zondag, van de Vasten, Passiezondag. — Jésus sprak tôt d« Joden: « Wie zal er raij bewijzen schuldig te zijn aan zonde? » om te toonen dat h-unne vijandsehap onredeltjk ™as, en zij tegen Hem niet de minste gegronde beschuldiging konden inbrengen. Jésus, zelfs aU mensch, door de overtuiging van Zijn geweten, gevoelde Zich sterk tejen de lasteringen der Joden, en bleef kalin te midden der woedende aanvallen Zijner vijanden. Het heilig leven van den Zaligmaker was ook het teeken van de waarachtigheid en de heiligheid Zijner leering. Men kon Jésus niet zien zonder in Hem te Gelooven; de minste goede wil was genoeg, om de goddelijke leering te aanveerden van Hem, Dieeen voorbeeld was van aile deugden. Mogen wij ook altijd een rein geweten hebben, onsctiuldig leven volgens de getuigenis onzer conscienti* en voor het alziende Oog des Heeren. Te midden der droetheden van het leven zal de getuigenis van het geweten troost in het hert verwekken, en sterkte inboezemen om de menschen, hunne vilsche beschul-digingen en blinden haat niet te vreezen, vermits wij zullen gevoelen dat God met ons is, wat men ooï van ons moge denken of zeggen. Tôt reinheid van geweten moeten wij komen door het zorgvuldig vluchten der zonden, niet alleen der doodzonden, maar ook der dagelijksche fouten. Want deinwendig volkomene rust kan niet samenftaan met den staat van lauwheid, die voortspruit uit menigvuldige dagelijksche zonden en uit toe-gevendheid ten opzichte van driften, die, wanneer men ze niet aanstonds en krachldadig bedwingt, stoornis brengen in het menschelijk hert, de goddelijke liefde doen verflauwen, en welhaast den mensch brengen tôt de doodzonde, tôt den staat van vijandsehap en openlijkm oproer tegen God. Leeren wij ook uit het voorbeeld van den goddelijkcn Meester, dat de beste verdediging van het Geloof hierin bestaat, dat wij wel en deugdzaam leven. De heiligheid der Kerk is een bewijs harer waarheid; de goede voorbeelden, door eenen braven christen mensch gegeven, malcen de vijanden van dem Godsdienst meer beschaamd, en trekken tôt den Heer meer onvers ;hilligen, dan de geleerdste redevoeringen. Voorzeker zullen er altijd kwaadwilligen gevonden worden, die, gelijk de Joden, vrijwillig de oogen zullen sluiten voor het licht ; maar het goed voorbeeld van een ohristclijk lsven bevat eene kracht, die Jesn» en het Kruis overal doet zegepralen. De iieidenen in de «erste tijden der Kerk waren getroffen door het sehonwspel der goede werken, die de Christenen oefenden ; werken van liefdadigheid, van zelfopoffering, van zachtmoedig-heid ten opzichte hunner vijanden, en Tan heldhaftige verdul-digheid. Nu nogis het eenigste middel om Jésus' Rijk te midden van ons te bevestigen, dat Hij leve in onze herten, in onze zeden, in al onze werken. Willen wij de Samenleving verbeteren, wij moeten beginnen met zelven wel te leven, en onze huisgezinnen te vormen volgens den wensch der Kerk. Dan ook zullen wij de goddeloozen mogen uitdagen, zonder vrees van door lie.i tegen-gesproken of wederlegd te worden; misschien zullen zij ons boosaardig vervolgen, gelijk zij Jésus wilden steenigen; -naar men zal ons niet het minste kwaad kunnen ten laste leggen ; onze tegenstrevers zullen gedwongen zijn hulde te brengen aan de reinheid onzer zeden, en de deugdrijke voorbeelden van ons christelijk leven. Heden wordt de omhaling, op Palmzondag en Paschen voor de Katho-lieke Universiteit ts doen, aangekondigd. 50 Maart. Maandag, Mis en getijden van den dag. — Te dien tijde, zegt het Evangelie (Joan. VII) zonden de Oversten en de Phariseërs dienaren om he n te vatten. Jésus zeide dan tôt hen : Nog een weinig tijds ben ik met u, en ik ga tôt hem die mij gezonden heeft, gij zult mij zoeken en niet vinden, en waar ik ben kunt gij niet komen. De Joden zeiden dan tôt elkander : Waar wil deie heengaan, dat wij hem niet zullen vinden ? Wil hij soi is naar de verstrooing onder de Heidenen gaan, en de heidenen leeren? Wat is dat woord, dat hij sprak; gij zult mij zoeken en niet vinden; en waar ik ben, kunt gij niet komen? Op den laatsen dag nu, den grooten dag van het feest, stond Jésus en riep, zeggende; Indien iemand dorst lieeft, hij kome tôt mij en drinke! Die in inij gelooft, gelijk de Schriftuur zegt: Stroomen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit nu zegde hij van den Geest, welken zij die in hem geloofden, zouden ontvangen. 31 Maart. Dinsdag, Mis en getijden van den dag. — De bloedverwanten van den Zaligmaker zetten hem aan om naar Jerusalem te gaan om daar, op het Joodsche feest der Leofhullen, zijne almacht te openbaren. Doch, Jésus antwoordde hen dat de tijd nog niet gekomen was om zich aan de wereld te openbaren.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De godsdienstige week van Vlaanderen gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Gent von 1868 bis 1925.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume