De godsdienstige week van Vlaanderen

334 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 01 Mai. De godsdienstige week van Vlaanderen. Konsultiert 29 Juni 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/v97zk56g7h/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

DE GODSDIENSTIGE WEEK VAN ON DER DE BESCHERMING H. FRAXCISCUS SALESIUS, D. V. 0. flOO dagen Aflaat voor de teden des Geno®t»ehap«). ZEVEX-E\ VEERTIGSTE J.VVR. — IV- i ITE AD JOSEPH. VAN DEN II JOSEPH. om)i:h\vijs en stichting. h-opn ' a,,:l ",M ' i 1.lad versrhijpt allf \r:r)apen avonds. — Prijs: voor Cent 4 fr. 's iaarf en met den posl l'r. 4,.r,0. — Aimnncen aan 35 c. den drukiegel. Met) schrijfl iD bij A. & V. YANDI.Ii SCIIKLDI-N, Uitgkvers. Ondeistr., 20 ' te Gent. — Met abonnement kan slechls eindigej met 30 April elk jaar. . Geloofd zij Jesus-Christus, in der eeuwiglieid! DACiWiJIiER. 3 Mei. Zo.ndag, 3d8 na Paschen. — Jésus sprak tôt Zijue discipelen: o C.y hebt nu droefueid; maar ik. zii u wedtrom zien, eu uvv hert zal zicn verblijden ; en nieinand zal u uwe blijdschap outnemen. » Leeren »ij uit die vei mailing van den goddelijken Meester de ware vreugde zoeken, die het aandeel i-van lien die zich in den llcer verblijden, en het loon van allen, dit toi Gods eer kWellingen en beproevingen ver iuldig en mel een zuiver geweten verdragen. De booien verblijden zich o"k op de vvegen der goddrloosheid en der ondeugd ; maar hunne vreugde verandert welhaast in eeuwig spijt en onuitsprekehjke toruienten; op deze wereld zelvegenieten z.tj geene ware vreugde, hunne blijdschap is slechts eene bedwelming der zinnen; hunne herten oudertusschen zijn vol stoornis en wroeging des gewetens. De christenen inoeten zich door het onderhouden van Gods geboden en door zalige versteivingen van die kwade vreugde vrijwaren; integendeel uiogen ztj de ware heilige vreugde des Heeren zoeken en •maken. Deze is eene vrucht van den II. Geesl, en eene gratie des Heeren waardoor de mensch met goeden raoed het lijden de-, levens verdraagt en den strijd tegen de ondeugd voortzet, om tôt het einde toe in den dienst des fkeren te volherden en de kroon des Hemels te verkrijgcn. Die heilige vreugde sluit de beproevingen niet uit, en verblijft in de herten der reehtveerdigen, zelfs le uiidden der bloedige vervolgingen, die zi] moeten onderstaan. Immers de Apostelen, veroordeeld en gegeeseld voor de tribunalen der Joden, veihlijdden zich en dankten den lleer te zamen met de eerste chrislenen, omdat ?ij weerdig bevonden waruii voor den Naam van Jésus te mogeu lijden. Gelijk de verderfelijke vreugdeu der weield slechts uit wendig zijn en tôt in het hert niet dringen, zoo blijven ook de stoornissen en kwellingen der wereld buiten het mensclielijk hert, en ontnemen niet gansch en geheel de innige tevredenheid, die sameiigaat met de zuiverheid des gewetens eu de heilig-makende giatie. De heilige vreugde heeft hare bron in de goddelijke tegei'-woordigheid: ik zal u wederom vieil, sprak de Veil0ss.,r, en uvv lieil /..il iich verblijden. i> Door de heiliguiakende gr.nie is de lleer iu onze herten tegen woui'dig ; hoe ki.-iciiliger ilie baml van vrieudscuap is, waardoor v» ij met God verbimdeu zijn, line overvloediger ons wezenhjk geluk en onze vreugde is, Uoewel I wij op aarde tôt de volmaakte vreugile niet kamieii knuiéu «1er geluk/.aligen, die den lleer aanschijn aan aanscinjn aatischou^en, noch tôt de blijdschap van Maria en van île Apnstelen, loen zij den verrezenen Zaligmaker wederzagen. Kostbaar imchtans is •le vreugde, die hel gevoelen der goddelijke tegeuvumnligheid in onze herten sticht. Imniers zij is eene bereiding lot île h*"in>'l-sche vreugd ; zij is er het ouderpaud van en de voorsniaak. Niemand kan ons die blijdschap oiituemen ; zij is onsteifr*lijk. als de heilige liefde, waarvau zij de bloem eu de vrucht is. D.; dood /.elve zal tegen die heilige vreugde niets vermogen ; maar dé/.elve tôt hare voluiaaktheid brengen iu de zalige etuwigheiil. De /ondaars Vermakeri zich terw-ijl de reclitveerdigen, ireed/aun en verduldig van herte, tranen storteu van boel veerdigheid en van zalige droefheid ; doch dit duurt maar zoolang als ht*t menschelijk leven, dat broos is, met diiùende gevaren bedreigd wordt en welhaast een einde neeint. Integendeel ziillen de reclitveerdigen verzadigd worden aan eene nnuilsprekelijke en eeuwige bron van wellusten, terwijl de zondaars /ullen tranen storteu van ijselijke wanhoop, en lijden zonder eeiiigen troost in de Hel, waarvau het \uiir nooit tal uitgebluscht worden. Daar /al een oogenhlik van zondige vermaken "'estraft worden /oo lang aïs God, eeuwij; en oueindi,; reclitveenlig. /al hi-sta.iii. — Plechtigheid van den II. Jozef bih ii)ix;on vabî i>E Am.EUheiI-IGSTE MaaGD m.VltlA, belijder, patroon van de Il Kerk en van Bel^ië — 1$ scuerm ons, o Vned«t<Srvader van •lesus, eu veriaat ons niet in deze gevaarlijke tij eo ! /.i.* gunsMg neder op zoovele C'iristeneu die tut U .unue toevIuC .t iieuieu ; vertroost oiizen II. Vader den l'aus vau (tome, hevrijd liet Vader-laud, en verijdel de pognigen ou/er vijanden ! Sonenk licht eu sterkte aan allen, die het Vaderlund besturen, opdat Uidgië geloovig en kalholiek blijve ! — Heden heet in de parochiekprkcn de Algemeene Vergadering phats der leden \aa het geuoutschap der H. Kamilie vuur het veruieuweij ue. akle vau toewijding. Voile allaat te verdienen door de leden va» het Genootsrhnp die, gebieeht en gecomuiiiiiiceerd hebheude, de parocbiekeis of eene opeiibare bidplaals bezoeken, en daar eenigen tijl bidden uilgi'ns de i'iileiiiie \an Z 11. den l'aus. 4 Mei. MaaNIHG. feestdag van de II. Uni is\ im)i,\g. — De II. Ileleua genoot eene oiiuilspiekrhjke Vieu^Oe, loi n ztj lu t il. hiuis wedervoild. L j vereenli; ilie II. lielikwie als eencit • m vvaardt erb.ireii scliat: hel Kuiis ueril een lkn \an eei eu tegepraal. Vere«-reu w ij nnk al m lgt-en ons Ifsus K uis lieriniieri : de Htlikvvieëu van het kiuis des lleeicn, hel Kiuiabecld, het

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De godsdienstige week van Vlaanderen gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Gent von 1868 bis 1925.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume