De godsdienstige week van Vlaanderen

298 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 14 August. De godsdienstige week van Vlaanderen. Konsultiert 12 August 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/1n7xk8570h/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Bit blad verschijnt aile Vrijdagen 's avonds. — Prijs: voor Gent 4 fr. s jaars en met den post fr. 4,50. — Annoncen aan 33 c. den drnkregel. Men schrijft in bij A. & V. VANDER SCHELDEN, Uitgevers, Onderstr., 20 te Gent. — Het abonnement kan sleclits eindigen met 30 April elk jaar. Geloofd zij Jesus-Christus, in der eeuwigheid! DAGWIJZER. 16 Auguitus. Zondag, llde na Sinksen. — De Zaligmaker was vol meedoogen voor aile ongelukkigen, die Hij langs Zijne wegen tegenkwam; door mirakelen van goedheid en bermher-tigheid bevestigde Hij Zijne goddelijke leering, en trok liet volk tôt Zich, dat Hem overal volgde. Terzelfdertijd maakte Hij Zijne vijanden, Farizeërs en Sehriftgeleerden, beschaamd, die de strengheid der goddelijke geboden overdreven, oin uiterlijk zich als rechtveerdigen te doen doorgaan, maar de Wet der Liefde niet onderhielden en voor de ongelukkigen hunne herten sloten. Het Evangelie verhaalt dat Jésus eenen doofstomme gênas, en daartoe verscMllige zinnebeeldige werkingen wilde verrich-ten, die strekken tôt onze onderwijzing, en waaruit wij leeren hoedanig de gesteltenissen onzer herten moeten zijn, om door liefdewerken het geestelijk profijt van den evenmensch te bevoordeeligen, en zelven eeuwige verdiensten te verzamelen. De Zaligmaker leidde den doofstomme ter zijde uit het volk, en wilde zoo beteekenen, dat wij in het oefenen der liefdadigheid geerne moeten onbekend blijven : de verdienstelijkste aalmoezen zijn deze, die men in stilte doet, ver uit de oogen der menschen. Ook zullen wij, naar het voorbeeld van den Verlosser, de nood-lijdenden, die wij uit bermhertigheid bijstaan, onttrekken aan het gewoel en verderf der wereld, aan zondige gezelschappen en goddeloo7e vergaderingen, waar men den spot drijft met den Godsdienst, en het gezag bestrijdt der wettige overheden, zoo geestelijke als wereldlijke. Groot zullen onze verdiensten zijn, indien wij door ons liefderijk toedoen de helsche pogingen kunnen verijdelen van hen, die de armen en werklieden tôt haat willen brengen der Maatschappij en tôt opstand tegen God ! Jésus, den doofstomme genezende, verbief Zijne oogen ten Hemel, om ons te leeren dat wij in onze liefdewerken moeten bezield zijn met een godsdienstig inzicht, en niets doen tenzij uit liefde tôt God en in den Naam des Heeren. Ook heeft de goddelijke Meester willen beteekenen, hoe wij bij onze goede werken het gebed moeten voegen, dat ons zal ondersteunen, ons zal krachten en middelen verkrijgen, om in de noodwendigheden en het lijden der armen en ellendigen te voorziejb. Deze Iaatsten zullen de goede en godvruchtige voorbeelden hunner weldoeners navolgen, op hunne beurt met dankbaarheid hunne oogen en herten ten Hemel verheffeu, en, leidden zij tôt hiertoe een zondig leven, zich tôt God bekeeren, tôt den Yader der bermhertigheden, van Wien op bekwamen tijd hulp en troost komen. De Heer zuchtte, daar Hij den ellendigen toestand van den doofstomme zag. Wij ook moeten het liiden en de krankkeden van den evenmensch in onze herten gevoelen, om met moed, iever en verduldigheid nem bij te staan. De ongelukkige zal dan ook welhaast over zichzelven zuchten ; de zonden, die misschien zijn ongeluk als eene rechtveerdige straf Gods veroorzaakt hebben, beweenen ; in aile geval de nietigheid dezer wereld erkennen, en verzuchten met ons naar den zaligen dag des Hemels, waar de Heer aile tranen afwisclit van het schreiend sog Zijner kinderen. Dan ook zullen onze ooren geopend worden, om beter dan ooit naar de lessen der Christelijke leering en de ingevingen der genade te luisteren ; zijne tong zal ontbonden worden, zoo niet om den lof /ijner weldoeners te verkondigen, te minsten om voor hen te bidden, God te loven en te danken, en door de deugdzame belijdenis van een christelijk leven den naam des Heeren te verheerlijken. — Feestdag van den II. Joaciiim, belijder, Vader der Allerh. Maagd Maria. — Aanroepen wij hem om eenen bijzon-deren zegen te bekomen voor de christene familiën, waarvan Joachim, als vader van een gezegend huisgezin, de onsterfelijke eer en de machtige beschermer is. — Herinnering van den H. Rochus, belijder. 17 Augutlus. Maandag, achtste dag der Octaaf van den H. Laurentius, diaken en martelaar. — Als diaken was hij te gelijk gelast met het helpen toedienen der HH. Sacramenten, met het bewaren van de schatten der II. Kerk en met het uitdee-len der aalrnoezen. De goddelooze stadhouder van Rome, dorstig naar het bloed der Christenen en roofgierig naar hunne rijkdom-men, deed Laurentius voor zijnen rechterstoel slepen en gebood hem de toevertrouwde schatten af te leveren, en zijn geloof af te zweren. De geloofsheld vroeg drie dagen uitstel, na welke hij voor den verbaasden dwingeland vergaderde al de armen, zieken, kreupelen, ellendigen van aile slaeh, welke hij kon uit de gansche stad bijeenbrengen. « Ziedaar, sprak hij, de schatten der H. Kerk; want zij, wier ziel met de liefde Gods versierd is, en door wier saieekingen wij den Hemel bekomen, die zijn waarlijk onze schatten. » Hierop werd Laurentius levend op een gloeienden roostei gebraden, terwijl hij den Heer Jésus Joofde en dankte om de aanstaande zegepraal 18 Augustus. Dinsdag, feestdag van den II. Arnoidus, bisschop, belijder. — Hij werd geboren te Tieghem, nabij DE GODSDIENSTIGE

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De godsdienstige week van Vlaanderen gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Gent von 1868 bis 1925.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume