De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke Nederlandsche volk

397 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 18 August. De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke Nederlandsche volk. Konsultiert 22 Januar 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/gh9b56f15w/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

1 • UlTGAVE. N-V-DRUKK.LRU - • - X>E.3PARR.<SLSTAD • • • nA53AULAAN f£). H AARLELM • | ZESTIG JAREN PRIESTER. Het is al een aantal jaren geleden dat wij pastoor Van Grossel, die thans zijn zestigjarig Priesterfeest mag vieren, in zijn mooie dorp Hillegom bezochten. Het waren slechts weinige oogenblikken, maar in dien korten tijd had de pastoor torh gelegenheid om ons te toonen en te beschrijven wat hem het meest na aan het hart làg en ligt — zijn school, de J 1 1_ door hem gestich-te en tôt bloei ge-brachte Katholieke School van Hillegom, en het was met duidelijk zicht-bare priesterlijke vreugde dat hij ons kon zeggen: „te Hillegom gaan ongeveer aile katholieke kinde-ren op de katholieke school." Of dit op het oogenblik nog vol-uit zoo is weten we niet. De geest der godsdienstige onverschilligheid, die uit de nabije groote steden zoo menig ècht-katho-liek dorp tracht binnen te dringen, baart menigen dorpsherder groote zorgen, maar dat pastoor Van Gros-sel's werken voor het katholieke on-derwijs een zegen voor Roomsch Hillegom is ge-blèven, dat staat' vast. En wanneer het overslaan van we-reldschen zin en godsdiensuge onverschilligheid van de steden naar het platteland — nu zooveel ge-makkelijker ge-worden door de steeds snellere en betere middelen van communica-tie — nochtans zooveel mogelijk wordt tegengehou-den, dan is dit zeer stellig aan den invloed van voor-zichtige herders als de nu jubileerende pastoor toe te schrijven. Meer dan veer- îTxtci uaii tig jaren is tle ZcCrEerw. Heer Van Grossel th&ns pastoor van Hillegom. <4ii Lcft er gfslachten zie>. opgroeien — zien gaai: Aan PASTOOR C. J. VAN GROSSEL, sedert ruim 41 jaren pastoor te Hillegom, die dezer dagen te midden zijner beminde parochianen zijn zestig- tigjarig priesterfeest mag vieren! die allen den zegen van dagelijksche priesterzorgen en van een ècht-katholieke schoolopvoeding te hebben geschonken is een eere en een verdienste, die zeker de Hillegommers niet gemakkelijk zullen ver-geten, en die nog minder zullen vergeten worden door Hem die beter dan wij kortzichtige menschen de verdiensten en de zware zorgen van een zestigjarig priesterleven weet te waardeeren en te beloonen. Als zooveel andere pastoors op het platteland zal pastoor van Grossel kunnen irot 11 irron An _ getuigen — on-danks vele teleur- stellingen en moeielijkheden die ook den zielzor-ger der plattelands-bevolking niet ge-spaard blijven — dat het bestuur van een dorps-pastorie een zeer dankbare taak is, omdat men er althans beter dan in de steden de geloovigen en voor al de jeugd kan beveiligen tegen de noodlottige aan-raking met een ongeloovige en be-dorven wereld, waarin voor de kinderen der katholieke Kerk zoo vele gevaren schuilen, gevaren waartegen de Kerk door katholieke scholen en patronaten en Roomsche vereeni-gingen de haar toevertrouwden zooveel mogelijk tracht te be-schutten.Uit een ècht-katholieke Amster-damsche familie geboren, heeft de thans jubileerende priester zijn stu-diën gemaakt op het Seminarie Hageveld, werd den iôden Augus-tus 1857 priester gewijd, en zag zich toen een werk-kring aangewezen te Amsterdam, waar hij al zeer spoedig de vol-ijverige directeur was van een zeer talrijke Congre-gatie der H. Familie. Als pastoor te Krommenie bouwde hij daar 1 _ bouwde hij daar een katholieke school, om vervolgens tôt nu toe zijn herderlijke zorgen 2?n de parochie van Hillegom te wijden. Den feestvierenden priester onze eerbiedige geluirwenschen. 18 AUGUSTUS 51STE JAARGANG No. 46 I I

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke Nederlandsche volk gehört zu der Kategorie Culturele bladen, veröffentlicht in Haarlem von 1866 bis 1967.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume