De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke Nederlandsche volk

720 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 09 Mai. De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke Nederlandsche volk. Konsultiert 05 Oktober 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/cz3222s31b/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

c> ME1 1014 — 48e JAÂRGANG ~ No. 31 MEIMAAND. Als de bloemen overal ontspruiten, als de jonge natuur in altijd-jonge, immers telkens-nieuwe schoonheid hare heerlijkheid toont, —■ als het blijde Paaschfeest ons gebracht heeît de herdenking van het groote verlossingswerk in één machtig Alleluja van blijden jubelzang, — dan wiidt de — dan wijdt de Kerk de schoonste maand van 't gan-sche jaar aan Maria, de Moeder des Heeren.... Meimaand Mariamaand ! In rijken tooi van licht en bloemen staat het beeld der glorierijke Moeder-maagd in onze ker-ken en in Roomsche huizen op de eere-plaats, en welk ka-tholiek huisgezin is er, waar niet in de Meimaand een bi-zonder gebedje om voorspraak tôt de Moeder Gods, de ouders, kinderen en huisgenooten ver-eenigt ! Het heerlijk Magnificat is de jubelzang van deze Mariamaand, en die prachtige lof-zang ligt niet al-leen op de lippen, ze komt ook tôt uit-drukking in zoovele kunstwerken, aan de Onbevlekte Moe-dermaagd gewijd, als een eerbiedige, liefdevolle hulde aan haar, die door het Moederschap van God-zelf de edelste maar ook de machtigste der menschenkinderen is geworden! Wij hebben op deze pagina een der edelste en heer-lijkste kunstwerken gereproduceerd, die menschelijk genie heeft voortgebracht ter eere van Maria, de Moeder Gods. Rafaël Santi, de Godbegenadigde meester der Renaissance, is de liCllddCtlllC, uc groote Maria-schilder, die in zijn heerlijke schilderijen de gezegende Moeder des Heeren op ontelbare wijze vol piëteit en schoonheid heeft uitgebeeld. Maar van al die Madonna-schilderijen is de hierbij gereprodu-ceerde, de z.g. Sixtijnsche Madonna, die het kostbaarste juweel is van de koninklijke schilderijengalerij te Dresden, 7*r<der eenigen twijfel de heerlijkste! Een bovenaardsche schoonheid straalt er uit a'e aanminnige gelaatstrekken van de heilige Maagd, die vol innige teederheid, maar tevens vol heerlijkheid en met de majesteit die de Moeder van God-zelf toekomt, het Goddelijk Kind draagt — neen: toont aan de wereld ! En dat Goddelijk Kind-zelf is zoo ideaal weer-gegeven met ook technisch-volkomen meesterschap, dat deze Maria-schilderij zonder eenigen twijfel de schoonste kan heeten, die ooit is geschilderd ! Het mag hier de plaats heeten, over Rafaël's Madonna-schilderijen iets te zeggen. De meeste groote Musea be-zitten van die won-derschoone meester-werken : in Floren-ce's kunstverzame-lingen hangen er verscheidene, aile vol liefelijke gratie en roerende schoonheid, waarvan de z.g. Madonna del Granduca in het Palazzo Pitti on-getwijfeld de heerlijkste is in de reine zuiverheid van voorstelling der Moeder-maagd. De Nationale Galerij te Londen beroemt zich op het bezit der Madonna uit Sant' Antonio te Padua, en van de Madonna Ansidei, Het Berlijnsche Muséum heeft o. m. de wonderteere, grati-euze Madonna uit het paleis Colon-na, het Louvre gaat groot op een der prachtigste Maria-schilderingen van den grooten meester, de onvoltooid-gebleven schilderij, die onder den naam La belle jardinière bekend staat. Rome en het Vaticaan, waar Rafaël zijn heerlijkste kunstwerken schiep, als de beroemde Stan-zen en fresco's, be-zitten een over-groot aantal Madonna-schilderijen,waarvan de z.g. Madonna di Folig-no wel de schoonste is. Rafaël schil-der kerk Ara Coeli op ste is. Kaiaei scnn- derde deze als altaarstuk voor het hoofdaltaar der kerk Ara Coeli op het Kapitool. Intusschen is van al deze Madonna-voorstellingen, zoo-als gezegd, de Madonna van Dresden de volmaaktste. In deze Mariamaand zal een afbeelding van dit wonderheerlijk Madonnabeeld, waaruit een haast bovenaardsche schoonheid straalt, den lezers der „Katholiëke Illustratie" zonder eenigen twijfel welkom zijn. DE ,,-MADONNA DI SAN SISTO", naar de beroemde schilderij van Rafaël in de Koninklijke Galerij te Dresden.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke Nederlandsche volk gehört zu der Kategorie Culturele bladen, veröffentlicht in Haarlem von 1866 bis 1967.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume