De Kempische arbeider: orgaan van den Werkmansbond van Lommel en omstreken

2292 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 11 Juli. De Kempische arbeider: orgaan van den Werkmansbond van Lommel en omstreken. Konsultiert 22 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/f47gq6rx00/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

e3 iaar. — N. 28. Zaterdag 1 1 Juli 1914. Beheer en Opstel : TTT.nnSTP.R fiTTî A A HP « T .0"M"M"TnT. Inschrijvingsprijs voor België : 3 fr. G-ewono aankondigingen : 15 cent, den regel DE KEMPISCHE ARBEIDER Geloofd zij Jezus-Chrishis. Katholiek Volks- en Vlaamschgezind Weekblad ORGAAN DER LIMBURGSCHE WERKMANSBONDEN De Zondagsrust en de Wetenschap. Niet alleen in België, maar in d< meesie landen wordt sedert som migen tijd de bijzondere aandach gevesligd op het onderhouden de: Zondagsrust Zijne Uoogvv. de bis schop van Hildetiheim, in Duitsch land, schreef daarover verleden jaa een vastenbrief ; daai'in koraen zul ke schoone gedaclilen voor dat wi niet kunnèn nalaten er een gedeelb uit over l.e netnen. « Geen enkel gebod van God ver pliclit ons tôt grooteren dank. Eei ieder die zijne eigene ervaring raad pleegt, die een inzicht lieeft in be lever) van buisgezin en volk, moe in het gebod der Zondagsrust God wijsheid aanbiddend bevvonderen. : Ook in de gescbritten der genees heèren en der sociale wetenschai klinkt het als een dankhymme o] de wijsheid Gods, als zij sprekei van den Zondag. Vaak hebben er varene geneesheeren de beteekeni van den Zondag lot onderwerp ge kozen voor hunne zeer groudigi studiën. « De inachtneming van den Zondai zegt een man van groot, gezag ii deze, is een plicht der natuur Sehennis van den Zondag is een vroegtijdige ondermijning van lie leven, is een soort zelfmoord, da zeg ik als arts. » Een ander toongevend oordee luidtaldus : « De Zondagsrust is bc eerstp ' der zorg voor de ge zondheid. Die het overtreedt graaf voor den tijd zijn graf niet slecht voor het verwoeste lichaam, maa ook voorden welstand van zijn huis gezin. Want slechts de Zondagsrus biedt aan den raensch de verzeke ring van zijne voortdurendearbeids kracht en zijne tevredene geraoed stemming. Zij is gelijkertijd dei grondslag van een goed beheer ei de waarborg voor rust en orde il het maalschappelijk leven. » Voor eenige dagen hoorde ik eei medereiziger op het spoor zijne af keuring uitspreken over den stren gen Engelschen Zondag. Ik dacli daarbij : de Engelschen vveten we beter wat zij aan de Zondagsrust b danken hebben. Een der meestge ziene Engelsche staatslieden heef over de sabbathstilte, die in ziji vaderland heerscht, de volgendi lichtvolle woorden geschreven «Terwijl de bedrijvige nijverheii stil ligt en de ploeg rust, de hoog opstijgende schoorsteenen zonde rookzijn, geschiedt daar een ande re arbeid, die van niet minder nu is voor den rijkdom van ons volk De mensch zelve wordt opgeknapt hij wordt opnieuw uitgerust, opda hij den volgenden dag met ver scherpte aandacht en verhoogtb lichaamskracht tôt den arbeid te rugkeere. » Dal is de lofzangder menschelijki ervaring op de wijsheid Gods in he Zondagsgebod. Aile pogingen on dat gebod te willen verbeteren ziji mislukt. De mannen der Omwente ling in Frankrijk, die op de plaat: van den Zoon Gods, de godin dei Redeop het altaar plaatsten, poog den in plaats van den 7d°" dag, dei tienden dag als rustdag in te voeren Doch reeds nazeer korten tijd kwart de neergebogen volkskracht daar tegen in verzet. en werd de zevendt dag weder hersteld. De Zondag redt aldus onze ar beidskracht, maar heeft nog eei hooger doel. Hij moetden adel, dii in de borst van elk mensch is. zijn* echte waardigheid als mensch be schermen tegen hebzucht en lagen neigingen. De mensch moet niet to lastdier, tôt werktuig worden ver nederd. Hij is Gods evenbeeld. Ook d< armste werkman moet zich zijnei waardigheid als kind Gods bewus blijven, Hoe ongelijk ook de gaver «n krachten zijn toebedeeld, ho< ongelijk ook de lotsbestemminger zij n, toch zal er elke week een daj H ; komen, waarop de arme met den rijke een gelijke rust geniet. 1 Ja de zwaarbelaste arbeider zal ■ die des te weldadiger ondervinden ; hoe drukkender toch zijn lot is op de y.es dagen, des te vvelkomer is • hem do rustklok op den Zalerdag-avond.i Die aldus den Zondag voor het ; volk bederft, die ontneemt het zijne door God gewaarborgde vrijheid en waardigheid en ontneemt het tevens , den dag voor zijne geestelijke ont- wikkeling. I Feitelijk rust onze beschaving t goeddeels op bel. juiste gebruik van . den Zondag. Zoo heeft het God ge-> wild Daarin toont zich zoo vol-maakt zijne wijsheid, dat de rustdag j voor den mensch niet zal zijn een , dag van ledigheid, doch een dag van , ontwikkeling voor geest en hart. Daartoe is echter een voile rust-, dag noodig. Want tôt, ontplooiing der kracht 3 van den geest laten de verharde werkdagen aan de meestemenschen , maar vveinig tijd en ontbreekt den j meesten daartoe dan ook de recbte stemming ; na afmattende arbeid s laten de vermoeide zenuwen niet t veel geestelijke inspanning rneei t toe. Daarvoor moet er regelmatig een voile rustdag zijn ; een dag ,] waarop het vurig verlangen der ziel j. naar een geestelijke, innige ver kwikking in vervullirîg gaat. t iloe bongert niet de arme ziel 3 naar deze geestelijke versterking als r de week ten einde spoedt. Heeft de Zondag aan den geest licht en warm t te geboden, dan ziet men vvederom nieergetroost en opgeweki.de werk-. dagen te gemoet. Ziedaar de wijsheid Gods in bel ^ gebod van den Zondag. , Voor aile ware volksvrienden j moet de terugkeer» naar de echte Zondagsheiliging het , wachtwoord ziin. t De slechte Pers. 1 Er wordt wel eens geglimlacht met de 1 actie tegen de slechte pers. _ « Slechte pers? Wat is nu slechte pers»: vragen sommige kortzichtige lieden : "de t gazetten geven berichten, en daarmee ) uit». 3 Inderdaad, ze gêeven berichten. Maar • hoe ? . Vaak verdraaid en verleugend, of, als dat niet mogelijk is, soins giftige be-merkingen erin druppelend, stellen ze [" de feiten voor. Een paar voorbeelden uit het voile t leven. Wie is niet verontwaardigd geweest over den lafhartigen moord op het kroon-: prinselijk paar van Oostenrijk ? Welnu, t men leze wat de Peuple, het hoofdor-- gaan der socialisten in België, ervan zegt. 3 Na eerst schijnheilig het boofd gebo-gen te hebben voor de lijkbaar der twee slachtoffers, schrijft het : « Maar wij kunnen anderzijds niet na-; laten te denken, dat die jonge student,die t nog zijn 20" jaar niet bereikt heeft en dal j die letterzetter zelfs tcrnauwernood meerderjarig, dien men reeds tracht voor 1 te stellen als een schaamtelooze en een grootspreker — morgon zal men zeggen ; een lafaard — niet verdienen, welke ook . de afschuwelijke gevolgen hunner mis daad zijn, gelijk gesleld te worden met die " brutes •>, die enkel moorden uit beest 1 aclitige en vulgairen bandietengeest. Sommigen zullen misschien denken,dat i hunne misdaad er te afschuwelijker om . is ; ons zij het toegelaten te denken, dat t hunne drijfueer zich verheft door een ideaal van rechtvaardigheid en vrijheid, dat hun niet het mededoogen en de goe-dcrleirenheid, maar den eerbied zal verze 1 keren van hen, die lien zonder liaat en , zonder urees beoordeelen » | De socialistische Volksgaiet van Ant-' werpen is al geen haar beter. Ziehier wai ze zegt : ) « Prins Ferdinand werd gedood mot zijn t vrouw. En waarom juist die man ? Omdat de troonopvolger de handlanger dier politiek van geweld geweest is. De ' politiek van den man stond regelrecht ' tegenover de verzoenende politiek van t den ouden Keizer. Hij was de aanvoerder , der militarische camarille. Hij wilde meer , oorlogslasten. Hij wilde meer soldaten. Hij wilde uitbreiding van de macht der 1 wapens. Hij was daarbij het werktuig ; der Roomsch-Katholieke kerk, dat wil zeggen, de voorstander eener binnen landsche politiek van verdraagzaamheid Prins Ferdinand was een natiohaal et international!I ge.vaav geivorden Als mensch betreuren wij zijn dood ei de verdwijning van zijn vrouw. Het waren ook menschen... Maar als heersc.hers hebben zij hut eigen ongeluk voorbereid. De moord van Serajevo is in zeken mate, een zelfmoord ». De Express, het radicale blad van Lujk verheft mee de stem in dit voor de slacht offers zoo wanluidend koor en verberg met moeite hare vreugde, een prins b zien verdwijnen, die openlijk katholief was. Al die lieden vinden de doodstraf krachtens wet en rccht toegepast, eeni monsterachtigheid, merkt het H. a. V tersnede op, Iiet terecbtstellen van Ferrer, wien; misdadig werk tal van menschenleven-bad doen vallon, ptundoringon uitgelokt brandstichting en opstand verwezenlijkt werd in hunne bladen al'geschilderd al: eeno misdaad tegen het Monschdom,tegei het Volksgeweton, tegen de Beschavinj — ailes met hoofdlotters alstu'olieft ! Voorbem hebben zij betoogingen in di gansche wereld gehouden ; zijn naam i: aan de openbare vereering voorgehoudei eu in marmer en brons wordt hij gehul digd als een held en martelaar. Maar... als een koning en eene konin gin, of een prins on eene prinses, evei laf als afschuwelijk vermoord worden ti midden eener fe'estvierendo menigte, tus schen welke zij zich vol vertrouwen be geven, zonder te vragen dat de politii het volk van hen afhoude ; als anderi menschen daarbij vermoord worden, dii geen andero misdaad hebben begaan dai dio vorstelijke personen in de uitoefenin; van hun ambt te vergezellen — onmid deiijk vindt men een pers om de moorde naars vrij te pleiten tin de zaak zôô voo te stellen, dat de onnadenkende leze medelijden gaat gevoelen met de misdadi gers en van de slachtoffers gaat zeggen ze bebben eigenlijk ook maar waÇ z verdienden. 't Is waar, dat, toen Mad. Caillaux eei eerlijk journalist omver schoot, di haren man in zijn knoeipolitiek bestreed diezelfde pers de moordenares onder har beschorming nam, enkel en alleen omda de man een van de vriendjes was ! Als men Ferrer huldigt en Mad.Caillau: verdedigt heeft mon wel het recht te spu wen naar het liik van Frans Ferdinam en van een edole vrouw ! 1 ! L. K. Yoor ons Yolk. Hoerah! de Vlaamsche Hoogeschool Op Zondag 5 Juli voormiddag, verga derden te Turnhout de afgevaardigdei van de grondwettelijke katholieke kies vereeniging in algemeeno vergadering onder voorzitterschap van den heer Vie tor Van Hal, burgemoester en provinci aal raadslid. Waren tegenwoordig hoofdminister d> Broqueville, de heeren senators Raedt en van Reynegom de Buzet, de heerei volksvertegenwoordigers Versteylen Verachtert en Lepaige, de provincial raadsleden van het arrondissement en a de afgevaardigden der verschiltende kan tons. 't Is eene hoogst belangrijke vergade ring geweest, waarin de katholiekfe Via mingen vooral zich waardig hebben ge toond, on de goedkeuring hebben mede gedragen van geheel het arrondissemen en van geheel het vlaamsche volk. De vergadering was uitsluitelijk voor bohouden aan de afgevaardigden der asso ciatio. Zelfs de dagbladschrijvers moestei buiten blijven, vandaar dat de verslagei der meeste bladen tameiijk nuchter ziji voor de Vlamingen. De correspondent vai het flandelsblad >:an Antwerpen wist be hondig langs een achtertrap binnen d' zaal te geraken. Wij laten dezen aan he woord. Na gezegd te hebben hoe hoofdministe: de Broqueville de noodzakelijkheid vai de legerwet en het groot nut van do nieu weschoolwet aantoonde, gaat de reporte voort : Met verontwaardiging en ltlem bestem polde hij als een groot nationaal gevaa de bestuurlijke scheiding. Elkeen zoo via ming als waal, dient zijn recht te hebbei en hand in hand dienen zij samen te gaai en te werken tôt de grootheid Van he vaderland. Het vlaamsche volk heeft recht op eei hooger onderwijs en zal, omdat zulk: rechtvaardig en billijk is, zijne vlaamschi hoogeschool bekomen. Te samen met het onderzoek naar lots verbetering voor do klein burgerij, zal he brandende vraagstuk der hoogeschool d< werkzaamheid der Kamers voor dit jaai uitmaken. « Op i Jannuari i915, zoo zegde hij, za voor het vlaamsche volk te Gent een voile dig vlaamscli hooger onderwijs ivordet ingerieht. » Daarna vroeg Mr. B. Versteylen he woord. Onbewimpeld verklaarde.hij de bitteri • waarheden dat onze gekozenen niet aliijc noch in legerwet noch in sohoohvet, hu i plicht hebben gedaan, dat het uit moe zijn met kiesbeloftenonschoonewoordor i dat de vlamingen daden willen en al eerste daad nu de vervlaamsching de Gentsche Hoogeschool. Dan alleen is lu i bestaan der katholieke part ij verzeker on voor de toekomst schitterend. : Met gloed weerlcgde hij de bewerin van minister de Broqueville als zou d vlaamsche katholieke arrondissements • bond buiten de partij gesticht zijn en er ; kel dienen tôt twist en tweedracht. «Nee i heer hoofdminister, sprak hij, we staa . in de partij met onze jongere vlaamsch gedachten voorop, tôt sterker steun de katholieke beginsels." : Heer Karel Claesen, voorzitter van ht «Davidsfonds", nam daarop het woorc om met een algemeen bewonderend > knapheid den schoonsten slag voor d i vlamingen weg te halen. Kalm en beredeneerd wees hij eerst o , de taaltoestanden, die in landsbestuui : leger en onderwijs geheerscht hebben o i nog blijven heerschen, eischte voor d ; vlamingen gelijke rechten en rechtvaard ge wetten en geraakte in vuur rond de i strijd der vervlaamsching der Gentsch > Hoogeschool. i En toen kwam het.er uit.... -'ik mee - goed begrepen te hebben, on met mij ; de afgevaardigden, heer hoofdministe] • dat ge de vlamingen geven zult de vei i vlaamsching der Gontscho Hoogeschoo : Is't niet zoo, heer hoofdminister?.. De heer de Broqueville deed ee - grootsch ja-knikkend gebaar, waarop d î heer Claesen antwoordde : "We danke ; u, heer minister. i We gingen aanstonds naar volksverti i genwooi'diger Verachtert toe, die zic ; juist in onze nabijheid bevond. "Dus, heer volksvertegenwoordigei - wel verstaan : de vervlaamsching de :• Gentsche Hoogeschool .. « Ja zeker. ? " Dus, ééne enke.le hoogeschool, de vlaan - sche, te Gent?.. "Wel zeker-.. : Heer Claessen, in eene prachtige eini ) rede, die dapper werd toegejuicht, duide nog eens op de beteekenis der woorden e i bostoot dat de besle katholieke propagai 3 disten van 't arrondissement voor do vei , kiozingen binnen 2 jaar, de katholiek 3 vlaamschgezinden zijn zullen. t De vlamingen van Turnhout hebben e een schoonen slag t' huis gehaald en eer c te meer bewezen dat waar het kiezen - korps georganiseerd is er iets te bekt 1 men is. La.ndverliuizers.... • voorzichtiff. Een groot aantal Belgen, schrijft me aan de Gazet van Brugge, die over eenig maanden naar de Vereenigde-Staten ve: trokken, bevinden zich, bij gebrok aa • werk, in do diepste armoede. In'zekere groote steden, namelijk 1 Détroit en te Mount-Clemens (Michigai . loopen duizenden werlUieden van aile n; tionaliteiten op straat. ! Vole Belgen kunnen, ter oorzake va . hunnen ellendigen toestand niet naar Be gië terugkeeren. : De schoolwet en de boerer. S i Men vraagt ons hoeveel dagen per jae , de kinderen zullen moeten naar de schot ï gaan wanneer do nieuwe schoolwet zi 1 in voege zijn. Voie menschen op den bu - ten schijnen dat inderdaad niet goed I weten en stellen zich misschien wel met - voor dan het wezenlijk is. Ziehier dan c - uitleg. De wet schrijft 235 schooldagen voc - in 't jaar, in de scholen aan het toczicl t van den Slaat ondorworpon. Zonder ge dige reden mogen de kinderen niet met - dan drie halve schooldagen per maan - afwezig zijn. Maar aan de kinderen in de i derden en den vierden graad, dus gewooi i lijk van 10 jaar en oudor, kunnen 35 voll i verlofdagen worden toogestaan. i Voor de kinderen in den vierden graat - dus gewoonlijk van 12 tôt 14 jaar, ka ; het zoogenaamde halve-tijd-stelsel ing< t voerd worden, zoodanig dat er voor ho in 't geheel maar 117 schooldagen pe • jaar zijn. Dit schoolgaan mag geregel i worden naar boliefte door de bevoegd - overheid; de lessen kunnen gesteld woi :• den per halve dagen over gansch ht schooljaar, of per heele dagen over d - helft van het jaar ; ze mogen gegeve ' worden in den Zomer of in den Wintei - in den dag, of 's morgens of 's avonds, î i naar overeenkomst. Deze regolingon woi i den getroffen door de gemoentebesture t wat betreft de gemeentescholen, door d schoolbesturen wat betreft de overig i scbolen, mits goedkeuring van het schoo ; toezicht of de hoogere overheid. > De vacantiën en verlofdagen moge gesleld worden wanneer er het meest ■ werkis. t Nu komt er nog iets bij; de kindere ; die het certificaat zullen bekomen hebber ' dat op 't einde van het lager onderwij zal verleend worden, moeten maar te ! hun 13 jaar naar de school gaan. De vooi ■ waarden hiervan zullen bij koninklij i besluit worden geregeld. Een laatste vraag : Wanneer begint d : verplichting? | De verplichting begint dit jaar na he ! j groot schoolverlof van Augustus. ., Do kinderen geboren in 1903 en 190' n zullon naar de school moeten gaan to :t hun 12 jaar; die goboren in 1905 on 190( , tôt hun 13 jaar ; die geboren in 1907 er s volgende jaren tôt hun 14 jaar : wel ver r staan altijd mits do vorzachtingen hierbo t ven aangewozen. rl ~Weiniff werk. a De werklieden van den koolput Neu e ville, der mijnen van het land van Luik te Montigny, hebben opzeg gekreger - togen don 15 Juli aanstaande, daar al dt n schachten uitgeput zijn. De mijn zal ver laten en gosloten worden. e Door do prijsverir.indering der koler r zijn ook op de meeste plaatsen de looncr gedaald. Op vele werkplaatsen wordt ei t slechts vier dagen in de week gewerkt. 't Is het gevolg van eene algemeent e krisis die over gansch de wereld gevoelc e wordt. Het tweetaliff treinboek. P Uit een schrijven van Minister Poulie' ' aan de Vlaamsche Wacht blijkt dat ei n geen spraak is oen verandering te bren u gen in den vorm van den bestaanden reis-gids en dat de geruchten daarrond ver n spreid valsch zijn. Nieuwe n spoorweg-abonnementen. ] Naar wij vernemen zou het bestuur var ■ spoorwegen er aan denken een nieuu •- soort spoorweg-abonnement in te voeren Dit zou zijn een abonnement van vijftiei dagen, doch slechts geldig voor serie: n van drie dagen, van Zaterdag tôt Maan e dag. Deze abonnementen zouden slecht: n afgegeven worden gedurende de Zomer maanden, en zouden voornamelijk ter dienste zijn van kantoorbedienden, onz 11 Vlaamsch leven. Limburgsshe studenten p Allen als oen man met wapperendi vaandels en kleurige petten en klauwen H de leeuwon naar Lier den 22" en 23" Oogs aanstaande. Waar gevierd wordt, dei [_ nederigen Vlaamschen werker en voor „ man Dr August Laporta ! n — Den 14" Se[)tember viert de Katho j lieke Vlaamsche Eendracht van St-Ti'ui ._ don haar 10-jarig bestaan, dien dag word . een groote Studentendag gehouden in di stad van den H. Trudo. Geen Limburgsclu r student mag er ontbreken. Zeg het voort s Blijde tijding. Dr Jan Grauls van Hasselt, Dokter ii i de Germaansche Philologie werd door d< Koninklijke Vlaamsche Akamedie me goud bekroond voor 't werk : « De klank leer van 't Hasseltseh dialect... Vriendei die over Volkstaal schreven in den Stu n dent.. geen moed verloren in 't opsporei e uwor dialectwoorden er is middel om be •- roemd te worden. Studeert uwedialecten n wat al schatten liggen daar niet opgeslo ten voor de Nederlandsche Taal ! ,e * il * * ' Is het Nedorlandsch geene algemeei gesprokene taal ? Spreekt men ze niet ii België, in Ilolland, in Zuid-Afrika, in d< ! Vereenigde Staten, in Canada, Austral^ en de Hollandsche Indieën, in Belgiscl Congo. Zelfs in Nieuw Albanie heeft di i koning Willem de Eerste eene rede vai dankbetuiging uitgesproken voor de IIol r landsche officieren van dezen staat. >' « Entre nous >. n° 4. Willy Paret j' Gulden sporenslag. e Heden Zaterdag, 11 Juli, en morgei r Zondag wordt weer door heel het lan< e de verjaring gevierd van den Guidon Spo renslag. r Voor Pater Flutten. ■' Roeds de 7e lijst van onderschrijvingei i- werd door de dagbladon bekend gemaakt r van aile kanten worden de giften ge d stuurd tôt eer van Pater Rutten en to n ondersteuning van zijn werk. e Het Congres van het Davidstonds li Het taalminnend Davidsfonds dat on n verpoosd door het verspreiden van gezon .. de lectuur en het goven van voordrachtei n ijvert tôt de zedelijko en verstandelijki r opbeuring van het Vlaamscho volk, houd d dezen zomer zijn tweejaarlijks congrei e te Vilvoorden. De machtige opbloei dii .. het ledental dezer maatschappij in de laat ,t ste jaren tôt bijna 13,000 deed stijgen, i: e het krachtigst bewijs het groot be n lang dat do burgerij onzer Vlaamschi gouwen in den taalstrijd stelt, en het i: j ook eene waarborg voor het welgeluk •- ken van 't belogdo congres, waarbij di n Algemeen katholieke Vlaamsche Hooge e schooluitbreiding zich heeft aangesloten e Eene algemeeno vergadering en eer [_ muzikale kunstavond, door Antwerpschi toonkunstenaars ingerieht, zullen den K q September de werkzaamheden openen e die 's anderendaags na de belangrijke be spreking in de afdeelingen, gesloten wor n den door het gebruikelijk feestmaal. , Dirk. - Yan week tôt week Een die het weet. a Legioen schrijft dat wij " bij de laatsti kiezing gaarne sommige bedienden bele t hadden als kiesgetuige op te treden. He scheen dat we weeral blauwe schenei ! liepen, en de lieoren der fabriek .. nie . mands vrijheid wilden fnuiken.» i ??... i Legioen. knappe, levenskrachtige ei ■ strijdvaardige opsteller van het niet min der «knappe.., "levenskrachtige.. er " strijdvaardige .. Vrije Volk, gij wee toch ailes ! O kandelaar van elektrisch licht, pro ficiat ! Verplichte verzekering. , Verleden Zondag verscheen als bijvoeg sel van het Parochieblad een propaganda nummer voor de wet op de sociale verze keringen. Wij zijn zoo vrij hierop de aandach . onzer lezers te trokken. Wij meenen da het meer dan ooit noodzakelijk is dal hei . volk de wetten begrijpe die door onze Volksvertegenwoordigers worden voor gesteld. Het wetsontwerp is reeds gestemd ir de Kamers en moet nog door het Senaa; ■ bekrachtigd worden. Wij zijn er van overtuigd dat wanneei het volk goed zal inzien de verhevene be ■ doeling en de degelijke opvatting van he wetsO! twerp,zij allen zullon genegen zijr om het te ondersteunen en het te zien be krachtigen door onze achtbare Ileerer Senators. , Een flater. Gezel Vandervelde reist met eenige Bel , gische en Fransche schrijvers in Enge i land... ook al misschien voor het lot vai ; den werkman te verbeteren. Op een der officieele ontvangsten heef î die gezel hetnoodig geacht zijn vadorlant ■ een klap te geven ; M. Vandervelde drukti i aan de Engelschen » in naam der Belgen . zijue dankbaarheid uit voor de ee.rde harde maar noodzakelijke les die Enge land aan België had gegeven in zake vai kolonisatie. ». ■ Gezel Vandervelde wordt om die onge - paste daad door de Engelsche bladen zon t der omweg afgekeurd en de Belgen daa ' aanwezig en de meeste Fransche en En gelschen, die de vaderlandsliefdo ander verstaan waren verontwaardigd en t recht. j. Socialisten als werkgevers : In de socialistische coopératifs heef î men gelegenheid, de klassonstrijders al . werkgevers te leeren kennen. In Ham burg bestaat een cooperatiove socialis ! tische drukkerij. Iionige gezellen in df drukkerij weigerden toe to treden. tôt he ^ ondersteuningsfonds der werkplaats. Zi werden ontslagen. Eene staking volgde j De bedrijfsleider riep de hulp in van.... een werkgeversbond, die daarop eei j scherpe motie aannam tegen den socialis tischen bond van boekdrukkersgozellen De loider der socialistische drukkerij wen ' zelfs lid van den werkgeversbond en be taalde zijne bijdrage in eene weerstands kas tôt bescherming van de patroon tegan hunne arbeiders. 1 Dat zal nu toch wel het nieuwste zijn 1 de scherpe klassenstrijd bij de socialiste) î onderling. J Bij de liberalen. i De nationale raad der liberale parti i hield dus Zaterdag eene vergadering on - der voorzitterschap van M. Mechelynck Men heeft er de hervorming der E. V . govraagd on hierbij bepaalt zich voo het oogenblik de gansche liberale propa j ganda. I Al do pogingen der liboralen strekkei er toe de horziening, tegen dewelke zi het land gekant voelen, op don achter grond te schuiven. Wat denken er hunne socialistisclu i vrienden over ? , Hun petitionnnement gaat niet voorui - on do Peuple heeft al het vuur verlorei t dat hem voor 24 Moi kenmerkte. Onze vrienden zullon zich door dezi tactiek evenmin in de doeken laten leg gen. Geen gedeeltelijke kieshervorming waarvan de uitslag blijkbaar gezoeh wordt door onze tcgenstrevei s ten eindi ' 1 wist en tweodracht te voeren in gemeen ' ton, waar zij tôt nu toe nog niet kondei ^ binnendringen. Tegen de verzwaring van den krijgsdienst '> Volgens wordt beweerd bestaat er ti • Brussel een kring die voortdurènd werk ; om de krijgslasten nog te vorgrooten ' ziehier wat de Brusselsche corresponden ' der Gazette de Huy schrijft : : « Ondanks de stellige verklaringen vai ■ het kabinotshoofd spreekt men voortdu ■ rend in de kringen, die zich om de orga 1 nisatie van het leger bezorgd toonen, ove: < eene verlenging van den diensttijd bij d< ' infanterie. Het zou van 15 op 24 rnaandei . gebracht worden. Het is onmogelijk oi vijftion maanden een goed infanterist. ti " maken, zoowol oen soldaat als een onder officier, vooral dezen laatste... En nog meer andere dingen weet dii 1 correspondent te verspreiden. M. de Broqueville heeft nogthans t< . Turnhout verklaard verleden Zondag da er geen spraak is van verzwaring dei legerlasten. ; Wij achten het noodig dat men dii l Brusselsche mililaristen, die ook we t politioke inzichten hebben, voor goed dei i mond sluite.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Kempische arbeider: orgaan van den Werkmansbond van Lommel en omstreken gehört zu der Kategorie Christendemocratische pers, veröffentlicht in Lommel von 1911 bis 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung