De kleine gazet: geïllustreerd blad

453 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 09 April. De kleine gazet: geïllustreerd blad. Konsultiert 27 Mai 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/cr5n873s6s/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

I Donderdag 9 April 1914 Nr 15 Tiende Jaargang DE KLEINE GAZET C3-eïll-u.streercL "W"eekfolacL Abonnementen worden aangenomen in onze burcelen Korte Nieuwstraat 28, en in aile Postkantoren. Afzonderlijke nummers bij Van Tassel, Melkmarkt, Roelants, St-Pietersstraat, Boekhandel Flandria, Kathelijnevest en bij al de voornaamste dagbladverkoopers. A BO N ,\ KM KNT K.\ Per jaar tï. 2.50 l'er nummer ...... l'r. 0.05 Redaktie en Administratie 28, KORTE NIEUWSTRAAT, 28 333 1F*. JF» Telefoon 853 AANKONDIGINGEN : 4e bladzijde, per kleine regel volgens overeenkomsC Groote aankondigingen Napoléon voor de Mummie van Ramsès IV Gedurende de veldtocht m Egypte deed genenaal Napoléon Bonaparte, de pyramiede doorzoeken, en de gebaJsemde lijken der groote Egyptisolie koningen ontgraven 1814-1914 Voor Honderd Jaren Napoléons eerste Val Het was in de maand April 1814. In Frank-I. rijk heerschte een angstige spanning. Men werd het keizerlijk gezag moede. Eerst had het den [ oorlog voortgezet tôt Moskovv. Thans liet het [ hem naderen tôt onder de poorten van Parijs. In de Nederlandsehe «Staatscourant» van 9 i April 1814, las men het volgende relaas : « De berigten, die men successivelijk van het | omstreeks Parijs- gebeurde ontvangt, getuigen I eenstemmig ,dat de bataille van den 30 Maart zeer bloedig geweest is. De Franschen vochten met de grootste hardnekkigheid ; maar nièts was bestand tegen de geestdrift. met welke de | Bondgenooten bezield waren. Blucher reed door de gelederen zjner Pruisen, hun toeroepende. I «Kinderen. haalt onzen wagen terug!», zinspe-lende op de van Berlijn ontvoerde triumfkar (1) Men vocht nog op Montmartre, toen de depu-j tatie uit Parijs, den prefekt Pasquier aan het I het hoofd hebbende, reeds in het hoofdkwartiei aangekomen en over de overgave aan het han-delefi was. Dezelve kwam zeer spoedig tôt stand. Maar de. terugtocht der korpsen van i van Mortier en Marmont naar Bretagne be-j hoorde onder de artikelen. Bij hun intrede in de groote hoofdstad, op den 31 Maart, waren de keizer van Rusland en I de koning van Pruisen vergezeld van ]}un wach-[ ten en van de reserve, veertig duizend man l sterk. De nationale garde, die de wapenen had w'Hen nederleggen, behield dezelve, op verzoek I der Souvei-einen, die tusschen hare rijen lang-zaam de boulevards langs reden. Ailes was vol menschen ; eenieder droeg de witte kokarde, en velen drongen zich langzaam rondom de hooge Personaadjen en kusten hunne stijgbeugels. Op | de Place de Vendôme, waren reeds touwen aan | Napoleon's standbeeld vastgemaakt, maar Alex-I ander verbood hetzelve omverre te halen en j deed het door schildwachten bewaken. De ge-I voelens, die het zien van zooveel moeds en zoo- veel gemàtigdheid had doen onttstaan, werden door het afkondigen van Zr. Ms. Deelaratié ten top gevoerd, en de gezindheid voor het huis van Bourbon was even luidruchtig als algemeen. Keizer Alexander steeg af ,aan het hôtel van den heer Taleyrand, den eenigsten der groote dignitarissen, die te Parijs gebleven was. Me-vrouw de Taleyrand, de hertogin van Koerland en een paar andere dames, hadden, zoowel als Z. Exc. de ee van met Hoogstdenzelven het midrdagmaal te houden. Den. volgenden dag werden de geallieerde troepen, die in Parijs getrokken waren, geka-zerneerd. De krijgstucht was uitmuntend. Men begroot de gehele magt op honderd en veertig duizend man; terwijl men rekent dat Napoléon niet meer dan vijftig of zestig duizend man bij een brengen kan. Velen denken dat hij, niette-genstaande deze minderheid, op zijn voormalige hoofdstad zal aantrekken, maar inmiddels heeft de Senaat, die op den 2en April, onder het voor-zitterschap van den heer de Taleyrand verga-derd, hem, Napoléon, van den troon vervallen verklarend, en Lodewijk den XVTIIden als koning van Frankrijk erkend. De laatste strijd zou bloedig worden uittge-voehten onder de muren van Frankrijk's hoofdstad. De maarschalken Marmont en Mortier hadden met 23,000 man een heelen dag, (den 30en Maart) het hoofd geboden aan 170,000 man der verbonden, waarvan 100,000 man in het vuur kwamen. Het verlies aan de Fransche zijde bedroeg 6000 man, dat van de verbonden bijna het dubbele. Hoe zou de uittkomst geweest zijn als Napoléon met 50,000 man, waar-over hi jwel meende nog te kunnen beschikken — in den rug der bongenooten w-as verschenen ? Dat dit niet het geval is geweest kan slechts gedeeltelijk aan Xapoleon zelf geweten worden. De verdediging toch zijner hoofdstad was niet voorbereid, waardoor die van Frankrijk misluk-te. Met waren beklenmoed werd door de korpsen van Marmont en Mortier een wanhopige strijd gevosrd tôt dat aile verdere tegenstand nutte-loos bleek, en waardoor de bondgenooten de weg naar Parijs werd opengesteld. Bij het ein-digen van denstrijd, tegen het vallen van den avond, begaf de Talleyrand zich naar Marmont en deze sluwe diplomaat bracht den maarsohalk onder het oog dat het gebiedend noodzakelijk was Frankrijk te onttrekken aan het Napoleon-tische stelsel dat het ten verderve had ge-bracht. Hij gaf hem tevens te verstaan dat in de gegeven omstandigheden de roemrijke ver-dediger van Parijs de middelen bezat om zijn land, dat zonder hoofdstad was, te redden. Mor-tie rechter hield zich buiten de zaak, daar hij te veel onder de indruk verkeerde. Taleyrand's verleidelijk voorstel sloeg in op Marmont, die voor roem en aanzien niet onge-voelig was. Deze onderwierp zich ten slotte aan aan het voorloopig bestuur, welke handelwijze door de openbare denkwijze hevig werd ge-laakt. Inmdidels was Napoléon, wiens troepen versnelde marschen hadden gemaakt, te Fontainebleau aangekomen (31 Maart). Na be-schikt te hebben dat de uit Parijs aftrekkende troepen positie zouden nemen achter de Essonne terwijl hij achter die linie zijn strijdkrachten wilde verzamelen ten einde Parijs door een overval te verrassen, zag de keizer zich in zijn plannen verijdeld. In zijn poging tôt herovering van Parijs zou Napoléon naar aile vvaarschijn-lijkheid wel niet geslaagd zijn en in de gegeven omstandigheden viel hem niets over dan zich te onderwerpen. Hierover vinden we in den Staatscourant van 13 April 1814 Parijs, 6 April. Gisteren morgen, om 2 uren, zijn de maarschalken Ney en Macdonald en de heer Caulain-court van Fontainebleau aangekomen en ter verhoor bij den keizer van Rusland toegelaten. Zij kwamen de abdicatie van Bonaparte, ten be-hoeve van zijn zoon, voorstellen ; het aanbod is door Z. M. verworpen. De onderhandelaars hebben zich vervolgens vervoegd bij den prins van Benevent (de Taleyrand) alwaar zij een lang onderhoud gehad hebben met de leden van de voorloopige regeering ; bendoch ook daar is hun poging mislukt. De regeering heeft in overeenstemming met de verbonden Mogendheden, aan Bonaparte doen voorstellen om zich terug te trekken op het eiland Elba, met een jaarlijksch pensioen van zs miljoen pond voor hem en zijn familie. De onderhandelaars hebben zich naar Fontainebleau terug begeven, waar Bonaparte thans is. Heden brengt de koerier van Fontainebleau aan Z. M. Aloxander een brief van Boaaparte be-helzende een eenvoudigei en onvoorwaardelijke akts van afstand. Hij neemt het hem gedane aanbod van terugtrekking ap het eiland Elba, en van een pensioen van zes miljoen pond, aan. D zen avond zullen de maarschalken hieraan-komen, om hun toetreding tôt de beshiiten van den Senaatt en van de voorloopige regeering, men gestadig te Parijs officieren en soldaten uit het leger vari Napoléon zien aankomen, die allen van de witte kokarde voorzien waren. De officielle afstandsakte dagteekend van 6 April 1914, en luidtt als volgt. «Ovf rwegende dat de verbonden Mogendheden Keizer Napoléon hebben bekend gemaakt als dé eenige hindernis om tôt de herstelling van den Europeeschen vrede te geraken, ver-klaart keizer Napoléon getrouw aan zijn eeden, dat bij, voor zich en zijn erfgcnamen afstand doet van de tronen van Fankrijk en Italië, om-dat hij bereid is aan het welzijn van Frankrijk ailes, zelfs zijn leven, ten offer te brengen.» Zijn ondergane vernedering niet kunnende dulden en aan de bitterste wanhoop overgege-ven besloot de gevallen César in den nacht van 11 tôt 12 April vergif in te nemen. Deze poging tôt zelfmoord had echter niet de gewenschte nitwerking. Den 20en April kon de refis naar Elba worden ondernomen. Het bataljon zijner garde, dat den onttroon-den keizer naar Elba zou volgen, was reeds ver-trokken. De garde zelfs was bij Fontainebleau gelegerd. Alvoren te vertrekken wilde de keizer een laatste afscheid van haar nemen en liet ze te dien einde een krin gvormen in den hof van hét kasteel (La Cour du Cheval blanc). Vergezeld van zijn staf, plaatste hij zich voor die oude krijgers, tôt wien hij bcwogen een toe-spraak hield. verhalen eenstemmig, dat het een aangrijpend oogenblik was, toen generaal Petit het vaandel vobrbracht, dat de keizer met de generaal tegelijk aan zijn borst drukte. Men hoorde toen zuchten en sniken uit de gelederen opgaan en niet minder geroerd verliet de ver-gode generaal deze getrouwe schare om zich in zijn koets te werpen die hem weg zou voeren naar Zuid-Frankrijk. Dit was de eerste \ al van den grootsten man der 19e eeuw. Het Sport-Leven V O E T B A L De eerste ontmoetingen voor de Schaal van België Lyra 0 = Antwerp F. C. 3 T'iip-sEen hoekschop tegen Lyra, geeft Wertz gelegenheid mooi te koppen, maar den bal gaat over Liersche Sportkring 0 ■= Daring Club Brussel 5 Een hoekschop tegen den Lierschen Sportkring wordt door een harer achterspelers, met het hoofd weggewerkt

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume