De kleine gazet: geïllustreerd blad

1599 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 11 Juni. De kleine gazet: geïllustreerd blad. Konsultiert 22 März 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/610vq2t03g/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Donderdag 11 Juni 1914 Nr 24 Tiende Jaargang DE KLEINE GAZET C3-eilluLst2?eerd_ ~W~eekfbla.cL Abonnementen wordeti aangenomen in onze bureelen Korte Nieuwstraat 28, en in aile Postkantoren. Afzonderlijke nummers bij Van Tassel, Melkmarkt, Roelants, St-Pietersstraat, Eoekhandel Flandria, Kathelijnevest en bij al de voornaamsie dagbladverkoopers. ABONNEMENTEN i>er jaar fr. 2.50 lJer nuiniiipr . . IV. 0.05 Redaktie en Administratie 28, KORTE NIEUWSTRAAT, 28 A. PfT Telefoon 853 AANKONDIGINGEN : 4** hladzyde, per kleine regel volgens overeenkonist Gniote aaiikondigingfn De heer schepen ALBRECHT, die sinds 1903, met beleid en kunde, hét schepenschap van handel te Antwerpen vervuld Luchtreizen Hoever staan de vooruitgangen der lucht-vaarten, zoowel die der luchtbalkunst alf die van het vliegen? Dit is wat wij zouden willen trachten hier aan te stippen. Niettegenstaande de groote aantrekkings^ kraeht uitoefend door de nieuwe wijze van luchtreizen, heeft de ballon zijn aanhan-gers behouden. Alfred Leblanc is gevlogei) van Stuttgart naar Ponga,bij Moskou (20>'l km.) in 45 uren. Rumpelmayer heeft 240( km. afgelegd, van Lamotte-Breuil naar Kar koff, in 41 uren. Hugo Kaulen heeft de wereldrecords van duur en afstand geklopt met van Bitterfeld tôt Perm te gaan, zijnde 2827 km. 900 in 87 uren. De hoogte van 10,800 meters in 1901 door Berson en Su-ring is niet meer bereikt, geworden. De bestuurbare ballons volbrachten zeei belangrijke reizen. De grootste bereikte hoogte is die van den Zeppelin van het zeewezen L 3 die 3125 m. steeg met 17 man.D< «Dupuy-de-Dôme» blijft in de luch gedurende 16 uren en half on den weg La-motte-Breuil-La Havre en terug, en 19 uren en half op den omloop Lamotte-Breuil, Le Havre, Vbbeville, Lamotte-Breuil, zijnde ftOC km. In Oktobef 1913 gaat de «Condé» van Parijs naar Belfort, zijnde 500 km. in 6 il. 45. Eindelijk bleef de Italjaansche bestuurbare ballon «P 5> 15 uren en daarna 27 uren zonder landen en werd daardooi houder der wereldrecords zonder landing, van afstand en snelheid (64 km. 800 per uur). Een 14 tal dagen geleden was het opnieuw het Duitsch luchtschip »L 3» dat ze veroverde: 34 u. 50 zonder landen aan meer dan 90 km. in het uur. De schitterende loopbaan gevolstd door het vliegen ondersclieidt. zich door de nieuwe records, wedstrijden en reizen, — en door de nieuwe proefnemingen volbiaeht na het wedervaren overkomen aan kapitein Au-bry, omgekeerd door een rukwind en die nochtans het geluk had heelhuids te kun-nen landen. Pégoud vliegt het hoofd omlaag, lierbe-gint zijn proefneming, wisselt ze af zonder einde, en vindt altijd zijn evenwicht weder. Nesteroff, Hanouille, Brook, Chevilliard, Chanteloup, Olieslagers en nog wel 50 an deren bootsen hem na zoowel op twee- als op eendekkers, doen doodenkringen. keeren zich om op een vleugel, dalen loodrecht, zweven achterwaarts, en schijnen in de lucht, vrijer van hun fantasie dan de vo-gel zelf. Niettegenstaande dit zijn de groote sport-meetingen van aard verandert. De inrich ters, minder opofferende aan de begeerte om de massa te treffen, hebben meer kommer gehad de ware vraagstukken der luchtreizen te behandelen. Nu heeft men niet meer alleen snelkoersen, maar een gansche reekra wedstrijden van traagheid, cross-country, De Revue van verleden Zaterdag Generaal Heimburger met zijn staf inspekteert de voorbijtrekkende troepen. hoogte, hetzij loods alleen, hetzij met een of meer passagiers. Deze hebben bijzonde.r belangrijke afwijkingen gegeven op het ge-bied der snelheidsverschillen. Het watervliegloestel, jonger dan het vliegmachien, is nog aan het tijdperk der niet voldane nieuwsgierigheden. Nevens de records van duur,afstand,hoogte en snelheid die in de' beweging-straal van het vliegmachien vallen en die in a le geheugens zijn,moet men herinneren aan die waar tusschenbeiden komen het vervoerde gewicht, het uithoudingsvermogen der toe-stellen en der menschen, en die niettegeii' staande zij minder levindig de inbeelding treffen nochthans zeer belangrijk zijn, om-dat zij het nut en de voortdurende werking van het luchtschip kenmerken. In 1913, houdt Guilfaux de lucht,met een passagier, gedurende -meer dan vier uren; Champel drie uren met vier passagiers;Si-korsky twee uren met zeven passagiers en 2' min. met negen; Frantz stijgt te Chartres met vijf passagiers tôt 600 met. hoogte; Gougenheim, te Etampes, mat vier pas sagiers, tôt 1051 meters ; Chevilliard,te Bue. met drie passagiers tôt 1330 meters; Mar ty licht drie en vier passagiers op tôt 1081' meters en 1440 meters; de luitenant Brocard, te Bétheny, tôt 2290 meters,met twee passagiers; Fraugeois, te Chartres, tôt 850 meters, zes passagiers ; Perreyon brengt een passagier tôt 4,6 ) meters. Eindelijk de schaal Michelin belooft aan den loods die. zonder oponthoud iederen dag vliegende ge durende een onbepaalde tijdruimte,het gror t ste getal kilometers zal samengevoegd hebben, Cavelier verzameld 7000 km.; Fourny 16,000 en Helen meer dan 2^,000 km. niettegenstaande ongunHige atmosferieke om-standigheden.Dan is het een nieuwe vernietiging der records: op het einde van 1913 stijgt Le gagneux 6120 meters; in het begin van 1914 stijgt Garaix aehtereenvolgens, tôt 3C50 meters met vier passagiers, tôt 2230 met vijf, tôt 1750 met zes, tôt 1600 met zeven. tôt 1530 met acht, tôt 1590 met negen; Sy-korsky tôt 300 meters met vijftien passagiers; Thelen tôt 3700 meters met drie; Linnekogel tôt 5500 met een passagier. Langer vliegt eerst 11 u. 7 zonder landen, Ingold 16 uren en Poullet 16 u. 2-m. 50 s. 4/5. k * * Maar het is vooral door de afgezonderde reizen dat zich de fasen van de ontwikke-ling der vliegkunst het meest toonen... De vluchten over het Kanaal, de verplaatsingen van 401 km. zonder landen zijn dagelijksch geworden. Tengenwoordig maken de wegwijzers de ronde van Europa en de loodsen rusten "s avonds 130c km. van het punt des mor-gens verlaten. De Alpen en de Middelland-sche zee zijn overschreden. De Schaal Pommery onderhoudt een schoone Wedijver. Tusschen het opkomen en ondergaan der zon, is Guillaux van Biarritz naar Kollum (Holland) 1253 km. ge-ti'okken, Gilbert van Parijs naar Médina del Campo, in Spanje (1020 km.); Perreyon, met een passagier, Turijn-Rome en terug (1200 km.); Brindejonc dés Moulinais, Parijs-Warschau 1380 km. ; Guillauy, van Parijs naar Hamburg 1380 km.; Letort.Pa-rijs-Dantzig 1300 km. ; Garros, van St-Ra-phael naar Bizerte in 8 uren; Gilbert, in een vleugelslag van Villacoublay tôt in Do-meranie, legt 10C0 km. af aan een snelheid van 200 km. in het uur, enz. De reizen van V. Stoefflerk die op 24 uren meer dan 22 uren vloog en boven de 2001 km. op dien tijcl afl'egde, en die van Daucourt, Marc Bonnier en Védrines tôt Kairo bewijzen ten minste het weerstands-vermogen van de toestellen en de menschen. ROLF Uit een Engelsch blad — O Iemand vroeg eeïis aan een beroenude ro-manschrijfster, waarom zij niet getrouwd was. «Ik heb drie schepsels om mij heeu» antwoordde zij, «die zoo goed de kenmerken vertegenwoordigen van den man, zoo-als hij door den band is, dat ik niets meer van hem mraet hebben. Ik heb een hond, die den heelen margend gromt, een papegaai.die den heelen mid'dag vloekt, en een kat, dis den lieslen nacht iz'itblijft.» Het Sport=Leven Velodroom van Zurenborg. = Maandag 8 Juni 1914 Match Léon Georget-Marcel Buysse achter tandems In den linkerbovenhoek René Van den Berghe, in den rechterbovenhoek Marcel Buysse, onze koene Vlaamsche renners Zeilen De heer Adolf DUMONT, die een schaal van 1000 fr. uitlooft voor de zeilwedstrijden van den S. R. N. A. VARIA Vogelhersens Weegt men een verstand naar het gewich zijner hersenen, men zal deze methode gron-dig moeten herzien. De Scotsman vertelt,, dat naar verhouding van het lichaam de hersenmassa bij vogels zeer groot is. Volgens de zooeven vermeldt redeneering (hersengewicht — intellectueele gewichtiglieid), zegt dit blad, zouden we moeten erkennen dat de goudviii.v ons allen de baas is. Dit vlugge, slimme en oedrijvige baasje heeft een hersengewicht dat "1/14 van zijn heele lijfje bedraagt. Maar de Scotsman konii ons prestige redden door een reeks vergelij kende cijfers ; het hersengewicht van der mensch wisselt van 1/22 tôt 1/32 van hel geheele lichaamsgewiclit ; bij den vriend on zer tantes, den kanarievogel, is dit hersengewicht 1/14 ; bij den straatjongen onder dt vogels, de musch, 1/25, bij de boekvink 1/27; bij het roodborstje 1/32 ; bij de lijster is het gcwicht 1/68. Dan doen wij ineens een grooten sprong en zien ons veroordeeld tegen de eend, we-tenschappelijk gevestigd : het hersengewicht van een eend is slechts 1/257 van het geheele lichaamsgewiclit. Maar wie had gedach dat de adclaar nog bij een eend zou achter staan ? Toch is het zoo ; als tenminste ■le Scotsman het bij het rechte eind heeft, \vant dit blad vertelt, dat adelaarshersens - Icchts 1/260 van het gewicht van een heelen adelaar halen. l'iezierig voor de Duitschers, Oostenrij-kers en Russen, die aan dit toch al weinig sympathieke beest (is hij niet verwaand deze roofvogel en een ongezellige Nurks daarbo-\en op 'n rots?) het zinnebeeld van hun na-tie hebben ontleend. Zouden de O.ostenrijkers en Russen het geweten hebben, van die 1/260 ? En 'daarom hun adelaars twee kop-pen hebben gegeven ? De domhcid van de gans, wier hersens 1/360 van haar gewicht wegen, is echter nog fenominaler dan die van de eend, al heeft het redden van het capitool dezen domoor onder de vogels steeds een soort adelsbrief aneege-geven. Maar de kroon — in domheid —-spant toch nog wel onze huiskip, die maar 1/412 haalt,, een schitterende rechtvaardiging >oor ons scheldwoord «kieken». Rijke burgers De ,,New-York Herald" geeft eenige nierk-waardige ci,fers omtrent het jaarlijksch inko-men der rijkste burgers van New-York en te-vens vermeldt het blad de aardige sommetjes die deze geldkoningen aan belasting moeten oiferen. De rijkste onder de rijken is John Roekefeller, die jaarlijks eventjes 4~0 miljoen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De kleine gazet: geïllustreerd blad gehört zu der Kategorie Culturele bladen, veröffentlicht in Antwerpen von 1905 bis 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume