De klok uit België = La cloche de Belgique

1268866 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 16 Dezember. De klok uit België = La cloche de Belgique. Konsultiert 18 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/k06ww7812j/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

De Klok uit België MiJN NAAM IS ROELAND ALS IK KLEP, IS T STORM *edactie Kapoenstraat 14 ALS IK LUID, IS T ZEGE ABONNEMENT : Vdministratie Kapoenstraat 16 Voor HouMD n | gc per Kwar(a. MAASTRICHT — Teleph. 614. PRIJS PSR NUMMER : S Cent. Voor Buitenland ... Fl. 1.25 „ „ Nu niet ! Na den Oorlog. Toen ik eenigen tijd geleden ei onzer kerkhoven bezocht en voor n die onteibare zwarte eenvoudige kri sen en kruisjes zag rijzen, kwam een vreeselijke vraag in mijnen gef opdoemen : "Zou in de ballingsch, „het getal wiegen ten minste dat d „doodkisten evenaren ? Zal het ge „dergenen d;e op de vlucht sloeg „ grooter zijn dan dat van hen c „juichend naar hun b.evrijd land zt len terugkeeren ?„ En als ik allee iijk mijne sandacht vestig op e afbrokkeiend ge!oof, een verzwakt ve trouwen, een stijgende genotzuci en een wraakroepende voorzichti heid dan durf ik geen aniwoord geven. "Nu niet, na den oorlog!,, gebie een koude egoïstische berekening, 1 de futlooze wil legt zich bij die sat nische uitspraak neer. Hoe inconséquent de menschen to zijn ! Iedereen heeft thans den mond v met groote woorden als "piichtbes plkhtsvervulling,, ; men roemt, pri; en met reden degenen die hunw pîicht tegenover het vaderland ve vulisn ; men spoort de zwakkel!ng< op die hunnen pîicht verzuimen, m' veraeht ze, irien spijkert ze aan d( schandpaal, en schreeuwt op de dafo dat er voo hen geen plsats zal zi in 't vrije Beigië van morgen. We zi volledig akkoord ; maar dan mag m: deu hoogsten plicht tegenover Go tegenover het Vaderland, tegenov zich zelven niet sehaamteioos met < vueten treden. Zij die uit eîgenbeiang weigere krachtîge naturen aan te kweeken d voor den groei, en den bloei en d< vorsooed van een land onmisba zijn, hebben geen recht een verw toe te sturen aan iemand die zijn lar met de wapenen niet wil verdedige Een misdaad wordt niet kleiner do< het feit dat ze in de duisîernis in h geheini gepleegd wordt en men re nige eerst zijn eigan woning alvorei den neus op te trekken voor de best( ven ruiten van den buurman. De verontschuldigingen die me voor die wandaad aanhaalt zijn Souti zeifbedrog en verdwijnen als schin men voor de rijzende zonne zoo me maar den mced heeft rechfzinnig t< genover zich zeSf te zijn. "Nu niet, want het leven is te duu „de lasien te zwaur en wij zondt „voorzeker van ellenàe omkomen. Menschen van k'ein geloof! Herinne. gij u nog de vraag van den Catechis mus : "Wit is het Huwelijk ?„ En i uw geioof door inwerking der zel zucht zoo vormloos geworden dat g durft verondersteilen dat de Scheppe der Natuur, die ailes met wijshei regelde u in gebreke zou laten, al ge naar zijn gebod gehandeld hebt Hij legt u op kinderen te kweeken te zijn eere en zijn giorie, tôt nut va den Staat, en aan onderstelt gij d £ Hij, de Rechtvaardigheid, u de midde Içn ?qu onthouden ora het door her voorgeschreven doeî te bereiken ? D* christelijke leering en uw eigen on dervinding leeren u dat God geen tyran maar wel een vader is. 1 "Zou 't geluk verminderen,, "Waar de last vergroot !„ "Zou men honger lijdeti,, "Ora een mondje meer ?„ "Neen ! waar menschen strijden,, "Helpt de Heer.,, " We komen er nu ampenjes, wa zou het worden moesten we onz« tafel voor meer personen dekken ? , Ei lieve ! uwe berekening is nie juist. Zeker zou het lastig vallen me denzeifden voorraad die nu nauwlijk; toereikend is, nog andere monden t* spijzigen, al hoort men ook we! eem kranige werklieden zeg*en : " Plich voor alies, en wordt het hoopje groo ter, de pap zal wat dunner zijn.. Maar juisi het feit dat de voorraac dezelfde zal blijven, ontken ik. Gode: hulp zal u ruimschooîs ioegemeter worden zoo gij zijnen uitdrukkelijker Wil naieeft, en wet op h°t oogenblik dat gij zijn voorschrifte» ten uïîvoei brengt, doch vroeger niet. Overgevoelige vrouwen zullen bi hunne meening blijven en zeggen:"Moe-(en die arme schaapkens dan ook in d« armoede gedompeid worden ? „ en zt houden zich overtuigd dat ze u:t pur« naastenliefde handelen. Wat siaan zc och arme den bai leeîijk mis! Laal nog staan dat het kind in armoede zal leven, dan mogen we toeh niel vergeten. dat het de grootsie weldaad ontvangt ni,, het re.:ht op den Jiemel : en het bestaan in mogelijke armoede maar met een zeker recht op den he-mel is te verkiezen boven het niej bestaan. " Ahi niet, want God \veet wat et ons nog tijdens dezen ootlog te wack-ten staat.,, Inderdaad God alieen weet wat voor ieder van ons persoonlijk in de toekomst weggeiegd werd en daarom zoudt ge nooit het dwaze woord " nu niet „ over uwe lippen mogen laten rolien. Of meent ge misschien dat Hij, meester van het tijdtlijke en het eeuwige onze sirçart zal lenigen, en onze ellende zal ver-korien zoo wij zijn bevelen in den wind siaan ? Zelfs menscherlijker wijze gesproken zou men iri 't vooruitzicht van drel-genden rampspoed geen oogenblik bij het " nu niet „ mogen stilhouden. Op 't oogenblik der groote vlucht hebben de ouders met een taiiijk kroost de zwaarste lasten moeten dragen, het grievendst wee moeten verduren, het diepst aan den bitteren kelk moeten drinken maar eens op de bestem-ming in de ballingschap hebben zij bij den lach van hun schat, met den kus van hun kroost het pijnlijke van den droeven tocht vergeten, en zij alleen hebben terug manmoedig in de toekomst leeren blikken. " Na den oorlog ! „ belooft ge; neemt het mij niet kwalijk dat ik de oprecht-heid van dit woord in twijfel trek ; ge orplnnft pî immpr« ?plf nipt aan 1 Onze Prijskamp. Onderwerp : De les .der dooden van den wereldoorlog. Voorwaarden : a) Alleen de gein-terneerde soldaten en onder-officieren mogen meedingen ; b) Ieder copie moet een deknaam dragen. — Bij iedere copie moet, on-der gesloten omslag, een briefje ste-ken met waren naam, adres en deknaam.c) De bijdragen moeten binnen zijn voor 25 Januari. Wij behouden ons het recht voor de drie beste werken in "De Klok,, te laten drukken. DE REDACTIE. Van week tôt week 7 Decemiber. — Duitsch succès bij Ka-meriilt. —Successen der Central en in Italie. — Om 12 uur begon de tiendaa.gsche wapen-stilsiand op 't Russische front. — Groote mu n itieontploffing te Halifax (Amerika), 1200 dooden. — Hebron door de Engelschen in Palestine bezet. S Deeember. — Revolutie in Portugal. 9 Decemiber. — Kaledin, hetman der ko-zakken, zou tegen Lenin optrekken. 10 Decemiber. — Het privaat grondbezit in Rusland opgeheven. — JERUSALEM HEEFT ZICH OVERGEGEVEN. — Wapen-stilstand aan het Roemeensche front. 11 Deeember. — Oostenrijksc.h slagschip „Wien" getorpedeerd. — De macht der Bolschiwiki begint te wankelen. — Panama verklaurt den oorlog aan Duitschland en Oostenrijk. • 12 Deeember. — Aunvallen der Duitschers te Bellincourt. — Oostenrijkers vallen in Italie aan. 13 Deeember. — Hevige bedrijvigheid aan liet Westertront. Na jiren overgebracht in gemakzucht, egoïsme, genotzucht, zuit ge den af-keer van de la3îen die aan het op-voeden van kinderen verbonden zijn niet kunnen overwinnen. Ge zijt vrij-willig het steiie pad van den plicht afgedaaid, niets minder dan een 'mira-kel zou u nog tôt staan kunnen bren-gen en u terug de hoogte doen op-kiauteren.Zoo gij wilt genieten maar uwen plicht verzuimt dan bedrijft gij een intrinsiek kwaad, een wraakroepende zonde. Uw * nu niet „ is een b'as-phemie tegen de menscheiijke natuur; een verraad tegenover het Vaderland want zoodoende onfvolkt gij de dor-pen en steden, en onthoudt gij aan uw volk de geesten die het moeten verheerlijken, de harten die het moeten beminnen, de vui>ten die het moeten verdedigen. J. CALBRECHT. Wehelijfcsch Overzicht Jerusalem De Engelsche troepen ondersteund door Franache en Engelsche afdee-lingen hebben den verwoeden tegen-stand, dien de Turken op de heuvelen van Judea bodeiT, gebroken ; en zij hebben Jerusalem genomen. De Verbondenen hebben het doel bereikf, naar hstwelk in de eeuwen van diep geloof onze vaderen streef-den. Om Jerusalem te verlossen wer-den in de Middeneeuwen acht kruis-vaarten ondernomen, en stroomen b'.oed vergoten. Onze vrienden hebben de stappeu van Godfried van Bouillon en den Heiligen Lodewijk gevolgd, zij hebben van de Turksche slavernij de drijmaal heiiige plaatsen verlost waar eens Gods zoon geboren werd, geleden heeîf, en op *t kruis gesîorven is voor 't welzijn van den mensch. Eeuwen lang heeft eene schandelijke vernede-ring op dis plaatsen gewogen ; de steden en dorpen waar eenmaal de eeuwige Waarheid verkondigd is, werden bezoedeid door de overheer-sching van ongeloùvigen die de vro-me pelgrims op aile manier lastig vielen. Het Kruis heeft thans de plaats der " Halve Maan „ ingenomen, ai werd deze ook beschermd doot het Luther-sche Duitschland en het katholieke Oostenrijk. De v!ag der Verbondenen wappert op de moskee van Oman, het Mrîhomedaansche bedehuis op de puinen van den tempe! opgetrokken. De onderneming door de verdedi-gers van het Recht aangevat werd met een schiHereod succès bekroond, Zekerlijk kon men wenschen dat we hier met een ware kruisvaart te doen hadden, en dat de verbondenen van hun ne rechtvaardige zaak een heiiige zaak zoaden maken. Maar 't is een verheugend feit dat de heiiige piaatsen van de Turksche slavernij verlost werden. Konden onze bondgenooten bij hun verderen opmarsch ook den weg van Damascus vinden, waar zij vonr God, den Heer van de legerseharen, van de zegepralen, en van de Vrede oot-moedig zouden neerknielen. Westelijk front Op het front te Kamerijk hebben de Engeischen hun vooruitspringende bocht in de richting van Crève-Cœur prijsgegeven. Dit was noodig want de vorderingen die de Duitschers ten Zuiden van de bocht gemaaki hadden, braehten de Engelsche verbindings-lijnen in gevaar. Onze bondgenooten zijn 3 kiiometer achteruit gegaan, doch hebben het grootste deel van hunne overw;nning behouden. Sedert dezen vrijwilligen terugtocht denwelken de Duitschers niet in de war konden sturen, is de bedrijvigheid in dezen sector fel verminderd. Alieen kleine aanvallen blijven er aan te stippen door de beide partijen ondernomen om hunne respectievelijke stellingen te verbeteren. De slag van Kamerijk is afgeloopen, en verleden week heb- le BLED. Zondag, 16 Deeember 1917. lste Jaargang ; No. 38

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De klok uit België = La cloche de Belgique gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Maastricht von 1917 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung