De klok uit België = La cloche de Belgique

1216 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 23 Dezember. De klok uit België = La cloche de Belgique. Konsultiert 31 Oktober 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/h41jh3dz2j/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

IRedactie Kapoenstraat 14 Administratie Kapoenstraat 16 MAASTRICHT — Teleph. 614. MIJN NAAM IS ROELÂND ALS IK KLEP, IS T STORM ALS IK LUID, IS T ZEGE PRIJS PER NUMMER : 5 Cent. ABONNEMENT : Voor Holland . . . . Fl. 1.00 per Kwartaal Voor Buitenland ... Fl. 1.25 „ „ KERSTMIS "Christus is onderons gekomen„; we vieren zooals de middeneeuwen zich uitdrukten "den jaardag des Heeren„. Een goddelijk kindeken is ait een maagdelijke moeder geboren, komt landgenooten spoeden wij ons ter kribbe, want daar in dien stal, troon-zaal van den Schepper, tusschen Maria en Jozef, onder de vleugelen van Cherubijnen en Seraphijnen die neder-wieken om hunnen meester le aanbid-den, voelen wij ons kalm, gelaten en rustig. Daarbuiten is slechts duisternis, dwaling, zielemoord, eibinnen is ailes glans, warme gloed. De drogredenen die ons verstand beneveien en onzen geest van 't goede spoor afleiden worden door de schichten der Waar-heidszon vaneengereten ; in den Stal wordt ailes tôt zijn werkelijke waarde, gehalte, en grootte teruggebracht. Schijn en Leugen zwaaien hier den schepter niet. Daarbuiten heerscht de zonde, en haar greep omsluit om zeggens de gansche wereld en hare adem vergif-tigt 't meerendeel der zielen, en haar gloed brandi in ontelbare oogenparen. I In het stalleken is ailes zoo rein ; Maria maagd boven aile maagden buigt zich overde oneindige Zuiverheid terwijl de Engelen zich het aanschijn dekken daar ze zich niei rein genoeg achtten dezen groep te aanschouwen. Daarbuiten woedt de haat, de on-tevredenheid, de verdeeldheid. De mindere haat den meerdere, de sterkere belaagt den zwakkere, en het kind heft de vuist tegen zijn vader op. In de schamele hut ademt men een atmos-pheer van ongestoorde zaligheid ; het kind, Schepper, is onderdanig aan zijn moeder, een zijner schepselen. Daarbuiten brandt de wereldoorlog, | en sîaat onheelbare wonden; deaarcfe beeft op hare grondvesten, de stroo-men zijn bloedig gekleurd, huizen en torens liggen in gruis ; 't leven wordt vernietigd en boven de hoofden klin-keri hartvers;heurend de vloeken tegen het noodlot en de gillen van doorboorde borsten. Bij Jezus' wieg gpreidt hemel-vreugde zich in eindelooze mate over ôe knielende schaar ; hier ontspringen en bloeien de schoone bioemen die Naastenliefde, Zelfopofîering en Vrede pnoemd worden. Onze voorvaderen der middeneeuwen hebben die lessen begrepen met den geest, en doorvoeit met het hart meer dan wie ook, en daarom hebben I J'i die aanrnaning der Evangelien "komt, laten wij Hem aanbidden,, op «anschouweîijke wijze gevolgd ; zij hebben voor het eerst een kribbe ter open-»are vereering van het kindeken Jesu pbouwd. En sindsdien hebben aile ■anden en aile volkeren hunne voet-stappen nagevolgd. Het Kerstkribbeken 1 er iets in ons leven waar zulke z?jige herinneringen aan verbonden J'ip? We hoeven slechts het woord Kerstkribbeken,, te lezen, om ons Wcer heel klein kind te voelen ! Onder moeders kapmantel verborgen, moch-ten wij mee ter nachtmis trippelen ; nooit hadden we de kerk zoo be-koorlijk als in dien nacht gezien ! En al het licht dat brandde rond den stal van Bethlehem ! Zachtjes schoven we tusschen de stoelen vooruit, om heel dicht bij 't kribbeken te geraken ! En dan bleven wij in verrukking staan voor 't kindeken, dat met zijn armkens uitge-strekt van op het stroo ons toelachte ; we baden, als Maria, diep ingetogen ; we hadden meêlij met den armen St. Jozef; we hadden graag tusschen de herders gestaan om al wat we bezaten aan 't kindeken en zijn moeder te geven, want we konden maar niet begrijpen dat die os en die ezel die plaats, waar hel zoo moest tochtte, konden verwarmen. Daar klinken ons in de ooren die eenvoudige lieve kerstliederen : " 't Is geboren het goddelijk kind Dat ons allen zoo teeder bemint „ Daar rijst het visioen van den kerstboom door ons eigen vader en moeder opgesteld, gesmukt, beladen en verlicht. Tranen komen ons in de oogen, maar we voelen ons toch ge-lukkig.Het " Kerstbribbeken ! „ Hebt gij daar als jongeling, of meisje niet het vurigst gebeden voor de verwezen-lijking uwer droomen ? Het " Kerstkribbeken ! „ Hebt gij hier, vaders en moeders, niet uw hei-ligste tranen geweend om met deze pa-relen van Jezus los te koopen wat gij te redden hadt ? En waar kunnen wij, bannelingen, op dezen langen en vermoeienden zwerversto ht beter rusten dan aan den voet der kribbe ? Hier zullen wij de waarde der aardsche dingen leeren kennen, en berusten in 't veriies dat wij geleden hebben. Gij weent over uw huis, het vaderiijke hnis, waarover de roode haan kraaide ; niet zonder reden want het werd geheiiigd door het Leven en Den dood. De vrucht van een gansch leven zwaren arbeid werd in eenen oogwenk door den vijand vernietigd, hulpeioos en hopeloos zit ge nu drie jaren, het hoofd tusschen de gebalde vuisten te treuren. Beklagenswaardig zijt gij ; doch ziet hoe Jésus zijn eeuwige woonplaats verliet, hoe de Messias den rijkdom met zijn voor-rechten prijsgaf, hoe de Heilar.d de ellende boven ailes verkoos en ieert nu dat onthechting de redding brengt en dat armoede heiligt. Hier zullen wij de oplossing van het lijdensraadsel vinden. Waarom zouden wij morren wanneer de droef heid aan onze deur aanklopt, als we zien dat God aan zijnen eenigen Zoon, bij zijn intrede in de wereld, als grootste geschenk de Smart gegeven heeft ? Zijn Eeniggeboren wilde Hij voor Aarde en Hemel verheerlijken ; in zijn Alwijsheid vond Hij geen beter middel om dit doel te bereiken dan voor Hem een kruisweg af te ba-kenen die begon aan de krib en ein- Onze Prijskarnp. Reeds zijn er "werken,, binnen ge-komen. Doch wij trekken er de aan-dacht op : benevens de bijdragen moet er een briefken steken met naam en deknaam in gesloten omslag-, en deze twee stukken moeten dan in een tweeden omslag opgezonden worden. Ziehier eenige der boeken die als prijs zullen geschonken worden : Gezelle: Volledige werken. — csesar Gezelle : De Dood van Yperen. — Persijn Schaepman: A Glance at the Soul etc. — V. Cauwelaert: Staa kunde (Losse bladen over...). — Uit Soldatenpennen : (van de Stem uit België). — De Cock : Een Vlaming in de oorlogsklem. — Werken van Conscience. — Volksmisboek, enz. Van week tôt week 14 December. — Kerkvervolging in Mexico. — Cuba breekt met Oostenrijk-Hongarije. — Engelsch convooi door Duitschers vernietigd, — Balfour verklaart dat Duitschland in Sep-tomber U. de Entente over den vrede heelt willen poisen. 15 Decemiber. — Korniloff's troepen door de Maximalisten verslagen en Kaledin ge-vangen genomen. — Te Brest-Litowsk is het verdrag omtrent den wapenstilstand onder-■teekend.16 December. — De scheiding van Kerk en Staat in Rusland uitgeroepen. — Vorderingen der Engelschen in Palestina. — Vorderingen der Centralen in Italie. 17 December. — Wapenstilstand begint 17 Dec. 1917 en zal duren tôt 14 Januari 1918. 18 December. — M en zal nu in Rusland ook vredesonderhandelingen beginnen. — Ver-woede gevechten tusschen Brenta en Piave. 19 December. — Belangrijke overeenkom-sten tusschen de Centralen en Rusland over het uiUeveren van burgerlijke gevangenen. — Monte Asolone door de Centralen genomen. 20 December. — Verwoede aanvaUen der Centralen in Italië. digde aan het graf. Landgenooten het lijden verruimt het hart en veredelt den mensch. Hier leeren wij hopen. Zij die naar de stem der menschen Iuisteren vra-gen zich in vertwijfeling af: "Komt er nog ooit een einde aan het bloed-bad ? — Zal de rosse vuurgloed niet voor eeuwig de blijde zonnegians verhinderen ?„ Doch zij die bidden en knie'en voor de krib hooren de zangen "Vrede op aarde aan ai e menschen die van goeden wiile zijn ! » Zij begrijpen dat de toekomst in Gods handen ligt, dat Hij den tijd van den oorlog afiijnt, en den d g des vredes aanteekent ; dat Hij de periode van den strijd kan verkorten, en 't oogenblik der rekenschap kan bespoedigen en dat Hij het zal doen ter mile van hen die geest en hart naar zijne wet schikken. Kerstdag weze voor ons een dag van vrome aanbidding en zaligen troost. En al zullen de kanonnen de klanken onzer Kerstklokken verdooven, al zal het lied van Haat en Dood boven de hymne van den Vrede bul-deren, bidden wij met vertrouwen om het eind der beproeving, enmetelken slag van de Feestklok zal in onze harten de zekerheid der bevrijding nederdalen. De Klok. Wekelijbscti Owerzlcht Belgisch front. Officieel weekbericht van 8 10 dec. De dagen werden gekenmerkt door een onderbroken werkzaamheid van het geschut. Wij hebben herhaaldelijk de versteikte hoeven op den linker-oever van den Yzer beschoten, evenals de vijandelijke schansen in de streek van Dixmuiden en Nieuwstede, terwijl wij de vijandelijke artillerie hebben beantwoord. Deze heeft een ver-strooingsvuur in de richting van St-Jacques Capelle, op onze vooruitge-schoven posten van Reigersvliet en Stuyyekenskerke, op onze stellingen aan den zoom van Dixmuiden, als-mede op verscheiden punten in de streek van Vijfhuizen, Aschoop en D.aaibank gericht. Gedurende den nacht van 8 op 9 December heeft een krachtige vijandelijke afdeeling een aanval op onze vooruitgeschoven steliingen bij Oud Stuyvekenskerke gedaan, welke door ons geschut en machinegeweervuur werd gefnuikt. Vijandelijke vliegtuigen hebben op twee verschillende dagen bommen ge-worpen in de richting van Oost-Vleteren en in de omstreken van De Panne en Adinkerke. Onze vlie-gers hebben, ondanks de ongunstige weergesteldheid, het ten uitvoer bren-gen van verschillende opdrachten niet gestaakt. Een vijandelijk vliegtuig is in vlammen gehuld, binnen zijn linies neergeschoten. Westelijk front Geen bizondere gebeurtenis op het^ Westerfront. Van de twee kanten bombardeert men er dmhtig op los. Maar wie van de twee neemt hier het initiatief ? Onmogelijk ook zooals men het bij andere offcnsieven deed, de punten aan te duiden waar de aanval zou beginnen. Voor 't oogenblik is er bedrijvigheid op het heele front. Al de sectors worden in de communiqués vernoemd, en 't vuur wordt te Yperen en aan de Aillette slechts gestaakt om met meer hevigheid te St-Quentin, te Verdun, in den hoogen Elzas hernomen te worden. Er staat thans veel op hei spe! De tegenstanders gebruiken niet alleen hun voile kracht, maar ook de grootste sluwheid, en de hoogste krijgs-kunst. Best mogeiijk kunnen wij schijn -of afleidingsoperatien te zien krijgen alvorens de definiteve slag geleverd wordt. Misschien kan de artillerie der Ver-bondenen het offensief der Centralen voorkomen ; want wil de vijand een aanval met goed gevolg ondernemen, dan moet hij eerst en voorai de bat-terijen van den tegenstander tôt zwij-gen gebracht hebben. Worden zijn troepen tijdens de samenstelling of tijdens den aanval door het vuur bestookt, dan zal er een vreeselijke slachting onder hen aangericht worden, zonder verder re-sultaat.Dit laatste jaar hebben de Verbon-denen getoond dat ze met hun artil. lerie en hun vliegdienst de baas zijn. 9 I 1© BLAD, Zondag, 23 Deoemb*r 1917. " !ste Jaargang No. 39

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De klok uit België = La cloche de Belgique gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Maastricht von 1917 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume