De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking van het Duitsch Generaal-Gouvernement in België

499 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 07 März. De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking van het Duitsch Generaal-Gouvernement in België. Konsultiert 07 Juli 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/1g0ht2gw7b/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

De Landbouwer Waekblad voor Ltndbouwers u!tgegeven onder medewerklng van het Duitsch Generaal Gouvernement in België. Bêlf*®»)** feladtn mogtn vit ( O® Lantfbouwtr * «»i«ta mmiminj tonëtr UU»n» 4% bron t# v«rmtt<Uft. Opateiraad en cerzéndlng : •jrrp <| Keizerl. Duitsch Bestuur,afdeel. VII, Naiaeastraat, 10, * * Dmkherij : Sta&ts&niVlvcrij, Leuveiische veg, 40. j Brussel, 7 Maart 1917.. AANKOND1GINGEN : 30 centiem de kleine regel. Bijlagcu, bijzoxjdére prija. 3e Jaafgaa»." 1S H O TJ D : Bijzondere verhandeUngcn : De veldteelt (1er wortelen. Akkerbonw, v ce teelt, tuin- en boschbouw, enz. : A'rbêidskaleiider voor Maart. — W'elke nùttiglïeidsplanten moete» wij doorhoudent — Yoederkalk of krijtzout? — De luberenlosis b!j het nwijn. — Over gauzenkweek. — Over het bijten van Iiet zomergrànn. — De aard-appeleu. — De winterbederviug. — Plant Komfrey voor de zwijnenvoedering. — Landbouwer en fruitteelt. — De prakiiseha Schrebertuinior. — Kondigo raadgevingen : i. Bijentêeît. 2. T-uin-bouw. 3. Iloenderleelt. 4- Landbeuw. 5. Fruitteelt. 6. We«- en liooiland. 7. Allerlei. — Uit stad en land. — Murktbericiïieii. — Piageii bij onze huisilicrcta. De veldteelt der worleltn. De, veldteelt der wortelen is aîlen aan te beveïen, die begiunelingen op het gebied van de veldgroenténteelt zijn, want bij die teelt is er niet veel gewaagd. De veldteelt der wortelen brengt niet veel arbeid mee. Baar men de wortelen zeer gemakkelijk kan verzenden eu daar zij zich lang goed houden, levert de afzct geen inoeilijkheden op. Het zaad is betrekkelijk 00k goedkoop en de zuivere winst is zeker en hoog. Enkel zeer dvoge jaren brengen sleclrte ultslagcn, daar wortelen enkel bij liooge bodem-vochtighcid gelijkmatig en goed kiemen. Van 1 ha. oogst" ,men tôt 1,000 centenaars. Do wortelen worden gaarne veldmatig verbouwd, daar hare ontwikkeling zeer snel is, maar ongeveer 4 maanden Men kan dàarôm van einde Februari tôt begin April zaaien en oogst dan in Juni, of men zaait in Juli en Oogst in October. Meest wordt echtei-. vroeg gezaaid, daar in Juni de wortelen hoogere prijzeu hebben dan in October. Daarbij komt dat het vroege zaaisel, zoo het zaad goed is, eigeulijk nooit mislukt, want de wintervochtigheid verzekert de kiemiog. Wie voor groote steden teelt', kan 00k in Auguslus zaaien en de plantjes overwinteren. Wel moet in droog-koude winters en bij vorming van ijs met uitwintcren gerekend worden. Ilet doelmatigst is het iramer, zoodra de grond open en goed Ls oin bewerkt te worden, le zaaien. Iloe vroeger men zaait, des te beter is gewoonlijk de uitslag. De grond. — Tôt de teelt van wortelen is elke grond, . die noeh te licht noch te zwaar is, aau te bevelen. Het meest geschikt zijn de leemachtige znndgronden in or.de _ mestkraclit en béwerking. Gedurendc (le kieining mag echter de vochtigkcid niet ontbreken. Lator verdragen de wortelen heel goed een langen l ijd van droogte. Daarom moet het zaad na de zaaiing zeer geweld worden om het goed in den grond te doen sluiten. Ilet is geraden dwars met de ring wel en dan nogmaaîs in de lengte met de gladde wel le weïlon. Dezc dtibbële arbeid levert steeds voordeel op door snel, weolderig opkomen en is een der gewichligste teeltmaatregcleu om een goeden uitslag le bereiken. De voororncht is van grool gewicht. Zelden komt het voor dat het zaad voor de eersto ma and kiemt. In den beginne zijn de plantjes zoo klein, dat rrien ze uauwelijks ziet. Wanneer de te bebouwen akkev niet onkruidvrij is, verstikt het zaad. Daarom mogen enkel reine akkers, die te voren met hakvruchten bezet waren, bcbouwd worden. Maar aardappelcn, beeten, koolen, raàpkoolen, angitrken, ptruikboonen zijn aïs voorvruchten aan te bevelen, daar deze veldgroenten goed met stalinest moeten boniest zijn. • Van deze hcmeçting teren 00k nog de wortelen. Jlet verderîelijksl is eeu veim-he bemesting, daar de worleleu dan door de ruade van de wortelenvlieg, van de rnol-krekels en door de engerlingen die door mest aangelokt zijn, aan getast worden. Daarom moeten de wortelen als volgvruclit na een sterk met stalmest bemeste hakvrucht geteekl worden. Opdat het onkruid niet opkome, wordt dil, wanneer het ter lioogte van een hand gekoinen i.-, door vrouweîi en lcinderen uiigewed en in den voorschooi, verzameld. Later moet met de hand opgehakt worden. Ilet ophakken is reeds noodig, eer de zaairijen goed te herkennen zijn. Daarom mengt men onder het wortel-zaaisel, kropslazaad. Dit gaat snel op en teeîcent in af&tandep van 3o-6o cm. de rijen al. Lator worden de plantjes als kropsla verplant; Wanneer men ze g^ruikea kan, mag men de sla zich 00k volkomen lateu ontwik-iiclen.Het zaaien. — Nadat de voorvrucht geoogst is,' wordt géschild. In den winter blijft de akker in ruwe voor liggen. Wanneer hij zoo goed gedroogd is, dat hij niet nieÇi aan de wel kleeft, wordt hij geploegd en dwars op de drilrichliug geëgd. Als lcunstmest gceft men 8 cente-naars superi'osfaat en 10 centenaars 40 pei-centig kal-izout per ha. ; daarbij ongeveer 4-5 centenaars ammouiak. -Mon drilt op jS cm. rijenafsland. Op i ha. zijn 10 pond afge-wreven zaacf noodig. Het mag enkel op windstille dagen gedrild worden, daar het lichte zaad anders licht weg-waait. Kort na het opkomen wordt op 3 cm. aîstand gedund. Is dan nog cens opgehakt geworden, dan is eigenlijk de teeitarbeid gedaan. De oogst. — Bij den zomeroogst worden de wortell jea uitgelrokken. De planton met zwak ontwikkeid krui'd hebben meest de sterkste wortelen. De planten met veel loof moeten het Iangst staan, daar zij hun wortelen eersfc later ontwikkelen. Bij den herfstoogst ploegt men de Avortelen uit en laat ze dan opra^jen; men egt dan nogmaaîs in twee richtingen. Voor het sorteeren moet men ze goed drogen. Dan werpt men ze met bouton f-cbolîels over een wijdmazige zeef om de wortelen van de aarde te bevrijden. Âkksrbauw, vestssit, tuin- en boschbouw, e»z. LANDBÔUWERS ! Plant aardappe^en, deze zijn voor1 's volks voeding volstr«kt noDdig. Gaat voonzichttq en spaarzaam met het piantgoed om ! L A M D PO U W E rï S ! Onderwerpt u w zaai« graan aan een faijting en foeproeft er» deiciem-krachtvan !

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking van het Duitsch Generaal-Gouvernement in België gehört zu der Kategorie Landbouwpers, veröffentlicht in Brussel von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume