De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking van het Duitsch Generaal-Gouvernement in België

432 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 13 Oktober. De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking van het Duitsch Generaal-Gouvernement in België. Konsultiert 14 Oktober 2019, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/h98z893j34/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

De Landbouwer Weekblad voor Landbouwers uitgegeven onder medewerking van het Duitsch Generaal Gouvernement in België. Belgische bladen mogen uit t De Landbouwer j niets overnemen, zonder telkens de bron te verrr.elden. Nr 32. 1 Opstelraad en verzending Ceizerl. Duitsch Bestuur, afdeel* VII, Namenstraat, 10. Druk.hery : Staatsdrukkerij, Leuvcnsche weg, 40. Brussel, 13 Okt. 1915. AANKONDIGINGEN : 30 centiem de kleine regel. Bijlagen, bijzondere prijs. Ie Jaargang. INHOTJD : Ambtelijke bekendmakingen des Ileeren Generaal-Gouverneur, enz. : appel-zaailingen. — Beeteiikweek. — Wat gedaan met den afval Verordening van 17 Septeinber tôt wijziging van de jaclitwet biii- in 't huishouden. nen liet gebied van liet generaal-gouvernement in Belgie. — Ver- Akkerbouw, veeteelt, tuin- en boschbouw, enz. : Gevaar van 't ver-ordening over liet straffen van het te buiten gaan van de hoogste vo'ederen van de lupine. — 't Graan drogen op de eesten. — Maste-verkoopprijzen. — Beriehten over de hoogste verkoopprijzen voor iujn. _ Belangrijkheid van den geitenkweek. — De joi go kiekens meel en brood, geldig voor de provxncie en den Brusselschen moeten gevet worden. — Oktober en 't kiekenkot. — Bondige raad-omtrek. gevingen : 1. In den hof. 2. Op 't veld. 3. Kruitteelt. 4. Allerhawle. Bijzondere verhandelingen : Over de meststoffen. — Uitgelezen aard- — Uit stad en land. — Oogstnicuws. — Veulcnniarkten. — Markt- nieuws. — Weekbericlit over de plagen bij onze liuisdieren. Ambtelijke Bekendmakingen vanwege den Generaal-Gouyerneur, enz. VERORDENING van 17 SEPTEMBER igi5. De jachtregeling- voor liet gebied van liet-Generalgouvernement in België van 11 Augustus igi5 (Wet- en Verordening;-blad bz. gi5 vg.) wordt in lit. 2 als volgt gewijzigd : lit. E : Uitzondering wordt gemaakt voor de wilde konijnen-jaeht, die 00k met'fretten en netten geoorloofd wordt, evenals liet vogelvangen, zoover liet de geldende Belgische wetten toelaten. Het blinden van vogels en het gebruik van geblinde vogels als lolcvogel is ecliter verboden. lit. F, lid. III. Het vogelvangen wordt 00k Belgen toegelaten, in zooverre deze bij Verordening des Konings der Belgen van i5" Augustus 1906 (Staatsblad bz 55i7) hiertoe gemachtigd zijn. VERORDENING van 28 SEPTEMBER 1910 * over het bestraffen van overtredingen tegen de hoogste prijzen. Wie eet- voeder- of andere waren, waarvoor een hoogste prijs vastgesteld werd, tegen hoogeren prijs dan den vastgestelden koopt, verkoopt of voor zulke eenen hoogeren prijs biedt of eisclit, wordt met ten hoogste één jaar heelitenis of gevangenis of met ten hoogste 10,000 111k boete gestraft. Xaast'boote kan 00k vrijlieidstraf uitgesproken worden. Bovendien kan de waie, die verhandeld werd, aangeslagen worden. Bevoegd zijn de Duitsche krijgsreehtbanken en krijgsover-heden,BEKENDMA KlNG van 24 SEPTEMBER 1916. Kraclitensmijne Verordeningen van 3o Junijl. en 23 Julijl. (nr5) betreffende de Korenoogst van igi5 evenals mijne Verordening van 28 Augustus jl. betreffend koren en meel uit vooVgaande jaren, lieb ik op vooi'Stel der Zentral-Ernte-lvommiâsion de hoogste prijzen' voor den verkoop van gedorsclien koren, van meel, zemelen en brood voordeliand als volgt vastgesteld : voor tarwe uit stapelplaats of môlen geleverd, fr. 38,90 per 100 k. » rogge » )) a5,5o » )) zemelen uit den molen geleverd 22,00 . » » meel aan bakkers of gebruikers geleverd . 4^>00 !) n brood aan gebruikers geleverd 0.42 per I k. Deze hoogste prijzen beginnen te tellen van af 1 October, maar niet Mnncn de omsehrijvîng Grool-ltrnssd. Waar de plaateelijke toestanden liet toelaten, wordt de l'rovinzial-Ernte-Kommission de bevoegdheid verleend, voor de ômschrijving van enkele gemeenten np aanvraag of na raad- pleging der burgemeesters telkens eenen lageren hoogsten prijs voor brood vast te stellen. Voor de verkoopen der voortbrengers van tarwe en rogge aan het.National IIulp- en Voedingskomiteit, blijven de bij Beliendmaking van 10 Augustus jl. (nr ^a) vast-gesteide hoogste prijzen beliouden. BEKENDM A KING van 24 SEPTEMBER xgi5. ICrachtens mijne Verordeningen van 3o Junijl. en 23 Julijl. (nr5) betreffend den Korenoogst van igi5 evenals mijne Verordening van 28 Augustus jl. betreffend koren en meel uit voorgaande jaren lieb ik op voorstel der Zentral-Ernte-Kommission de verkoopprijzen van gedorsclien koren, van meel, zemelen en brood voor de omsckrijviDg tirooC-SSmssel voor de liand als volgt vastgesteld : voor tarwe uit stapelplaats of molen geleverd, fr. 38,go per 100 k. » rogge » )) 25,5o » » zemelen uit den molen geleverd 22,00 » » meel aan bakkers of verbruikers geleverd . 53,25 » n brood aan verbruikers geleverd 0,48 per I k. Deze hoogste prijzen beginnen te tellen van af 1 October a. s. Waar de plaatselijke toestanden het toelaten, wordt de Provinzial-Ernte-KommisMon de bevoegdheid verleend, voor de ômschrijving van enkele gemeenten op aanvraag of na raad-pleging der burgmeesters telkens eenen lageren hoogsten prijs voor brood vast te stellen. Voor de verkoopen der voortbrengers van tarwe en rogge aan het Xationaal Hulp- en Voedingskomiteit blijven de bij bekendmaking van 10 Augustus'jl. (nr 4a) vast- ' gestelde hoogste prijzen beliouden. ♦ / BEKENDMAKING van 24 SEPTEMBER igi5. In uitvoering mijner Verordeningen van 3on Juni jl. en 23" Juli jl. (n° 5 en g) betreffend den Jtorenooggt van igi5 evenals mijner Verordening van 28" Augustus jl. betreffend koren en meel uit voorgaande jaren, lieb ik op voorstel der Zentral-Ernte-Kommission van af x" October de ma,alverhouding voor inlandsch, evenals voor iDgevoerd koren op go °/„ vastgesteld met de bepaling, dat van af i5" October de maalverhouding op 75 °/„ gebracht wordt. Deze maalverhouding moet aldus uitge-legd worden, dat op 100 deelcn koren niet meer dan go of 75 deelen meel mogen gewonnen worden. De vastgestelde maalverhouding gcldt 00k voor eigengebruik. Voor de maalverhouding staat in al wie meel uit koren niaalt.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking van het Duitsch Generaal-Gouvernement in België gehört zu der Kategorie Landbouwpers, veröffentlicht in Brussel von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume