De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking van het Duitsch Generaal-Gouvernement in België

451 0
08 Oktober 1915
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 08 Oktober. De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking van het Duitsch Generaal-Gouvernement in België. Konsultiert 19 Oktober 2019, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/jd4pk07t2d/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

De Landbouwer Weekblad voor Landbouwers uitgegeven onder medewerking van het Duitsch Generaal Gouvernement in België. Belgische bladen mogen uit c De Landbouwer j niets overnemen, zonder telkens de bron te vermelden. Nr 31. Opstelraad en verzending Keizerl. Duitsch Bestuur, afdeel. VII, Namenstraat, 10. DruKkerti : Slaatsd rnV'kerij, Leuvensehê 40. Brussel, 6 Okt. 191S. AANKONDIGING FIN : 30 cenliem de kleino regel. Hîjlagen, bîjr.ôridere prijs. j 1e Jaargang. IN II O U D : Ambtelijke bekendmakingen des Ilecren Generaal-Gouverneur, enz. : | Akkerbouw, veeteelt, iuin- en boseliboiiw, ens. ; Landbouwers ! — Verordening van 28 September betreffende verhandelen van aard- | Oktober bîj den landbouw. — Over het vervoedercn van stoppel-appelen. — Verordening van 11 September betreffende het verbod klaver en van de laatste toe'maat der hooilanden. — Bon'dige raad-suikerbeeten (e vervoederen. — Verordening van iG September gevingen : 1. Bijenteelt. 2. Ilofbouw. 3. Kiekenkweek. 4. Melkerij. over het gebruik van verschgewonnen suikerijpeeen. — Verordo- 5. Fruitkweek. G. Boerderij. - Fit stad en land. — Oogstnieuws. ning van 18 September betreffende uitvoer. — Bericht betreffende —- Veulenmarkten. — Marktnieinvs. — "Weekberie.ht over de plagen de niet aangegcven voorraden broodgraan. bij onze liuisdieren. Bijzoridere verhundelingen : Bezaaien van 'I land in den herfst. — '« Het stukske groiwl. » — I^Ietiafbijten vamliet herfstzànigoed. Ambieliske Bekeiidmakingea vanwege deu Generaal-Gouverfjeur, enz. VERORDENING van 28 SEPTEMBER igi5 — betreffend verhandelen van aardappelen. Art. 1. Bij liet verkoopen van aardappelen uit den Belgisclien oogst van 1916 mogen de voortbrengers geen lioogere prijzen, dan de door de Militai-gouverneurs vast te stellenlioogste prijzen, vragen noch aannemen. Deze lioogste prijzen mogen niet liooger gaan dan, bij : Industrie, Bollen, Krtiger Magnum bonum (Florenville-Virton) 8 fr. de 100 k. Magnum bonum, KoningEdward 7 » » » » roodeenblauwe,evenalsvoor deanderesoorten . 6 » ». » » Art. 2. De lioogste prijzen tellen voor goede, gezonde aardappelen van znivere soort. Art. 3. De lioogste prijzen tellen voor levering zonder zak. Daarin zijn de vervoerkosten tôt aan de naaste goederenstatic of bij watervervoer tôt aan de naaste aanlegplaats van scliip oi scliuit en de kosten van verladen begrepen. Art. 4. Boven de eigen inkoopprijzen mogen bij 't verkoopen ten lioogste meer vragen : 1. de eerste opkooper tôt 0.40 fr. per 100 k. 2. de grootliandelaar 1.00 » » » 3. de kleinliandelaar o.o3 » » 1 Als verdere onlcosten mogen de grootliandelaars en de klein-handelaars de uitgaven voor spoor- of watervervoer, die zij werkelijk voor elk geval gedaan hebben, bijrekenen. Deze bijslag mag zoowel in den groot- als in den kleinliandel sleclits eenmaal berekend worden, onverscliillig of de ware binnen deze groepen. meermaals in andere liand is overgegaan. Art. 5. De kleinhàndelaars moetcn de verscliillende aartl-appelsoorten met den prijs er op, ziclitbaar te koop stellen. Art. 6. Alleen zulke personen mogen aardappelen te kooj: Stellen, die zicli vôor 1 Augustus igi5 met aan- en verkooj van aardappelen liebben als beroep bezig liebben geliouden er patent betalen. Art. 7. Bij liet toeslaan van aardappelleveringen — buiter zulke tusschen kleinliandelaar en verbruiker — moet een bewijs stuk in dubbel en door beide partijen onderteekend, opgemaaki worden, waaruit hoeveellieid, soort, afkomst en prijs der ware evenals liet tijdstip, waarop tôegeslagen werd, bli-jkt. Deze verkoopbrieven moeten 6 maand bewaard worden. Art. 8. Worden bij aardappelkoopen, die vôor liet verscliijnei dezer verordening tôegeslagen werden, prijzen aangenomen, di< de prijzen dezer verordening te boven gaan, zoo tellen, bijaldiei de leveringen nog niet gedaan zijn, in plaats van de overeen-gekomen prijzen, diegene, die volgens deze verordening in liet lioogste geval mogen gevraagd en aanvaard worden. Aanspraken op sehadevergoediug wegens dit verlagen van de leveringsprijzen kunnen niet gemaakt worden. Art. 9. O vertredingen tegen deze bepalingen, inzonderbeid 00k valselie aangiften op de verkoopbrieven, worden met ten hoogste éen jaar gevatigenis of ten hoogste 10,000 111k boete gestraft. Beide straffen kunnen tegelijk opgelegd worden; daarbij kan 00k tôt het aanslaan der aardappelen besloten worden. Art. 10. Bevoegd zijn de Duitsche krijgs'reclitbanken en krijgsoverheden. Art. 11. Met de uitvoering van deze verordening wordt de VerwaltUDgsclief bij den Generalgouverneur belast, die 00k voor bijzondere fijne tafelaardappelen uitzonderingen op de hoogste prijzen kan toestaan. VERORDENING van 11 SEPTEMBER igi5 betreffend het verbod suikerbieten te voederen. Art. 1. Aile opvoederen van suikerbieten wordt liierbij ver-boden.Art. 2. O vertredingen worden met ten hoogste 5 jaar gevan-genis of met ten hoogste 20,000 frank boete gestraft. Beide straffen kunnen tegelijk opgelegd worden. Art. 3. Bevoegd tôt oordeelvellen zijn de Duitsche krijgs-rechtbankeri.VERORDENING van 16 SEPTEMBER 1915 over het gebruik van verschgewonnen suikerijpeën. De bepalingen der Verordening van i3 Augustus jl. (YTct- en 1 Verordoningsblad van 19 Augustus jl., nr 107) betreffend de gedroogde suikerijpeën, worden 00k op degedroogde suikeri jpeën van den aanstaanden oogst 1915-191G nitgebreid. Als suikerijpeën gel den alleen die, welke voor koffiesuikerij gebruikt worden. VERORDENING VA N 18 SEPTEMBER 1915. ïiid 1 der Verordening van 1 Juni jl. betreffend den uitvoer 1 van waren uit België (AVet- en \ erordeniiigsblad n1' 84, bz. 689) » wordt derwijze aangevuld, dat de goedkeuring 00k voor den i uitvoer van allerliande zaad noodig is.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking van het Duitsch Generaal-Gouvernement in België gehört zu der Kategorie Landbouwpers, veröffentlicht in Brussel von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume