De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking van het Duitsch Generaal-Gouvernement in België

474 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 29 Dezember. De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking van het Duitsch Generaal-Gouvernement in België. Konsultiert 17 November 2019, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/pv6b27r17z/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

De Landbouwer Weekblad voor Landbouwers uitgegeven onder medewerking van het Duitsch Generaal Gouvernement in België. Belgische bladen mogcn uit c De Landbouwer > niets overnemen, zonder telkens de bron te vermelden. Nr 43. Opstelraad en ver s end in g Keizerl. Duitsch Bestuur, atdeel. VU, N&menstr&at, 10* DrxiXherij : StaatsdruXlcerij, Leuvenscbe w©g» 40. Brussel, 29 Dec. 1915. ÀÀNKOND1GINGKN : 90 centlem de kleine regel. Bijlageo, bijzondere prijs, nu i •.,,,.11 m f u*i■■■ y—ta—■ |1* J««rg#nf. INflOTJD : Ambtelijke bekendmakingen des Tleeren Generaal-Gouoerneur, enz. : Bericlit vaii 14 December 1916 betreffende do hoogste i>rijzen wu ajuin. Bijzondere verhandelingen : De nieuwe regeling van den boterhandel. — IJoe kweeken wij thans onze kalvers op? Akkerbouw, veeteelt, tuin- en boschbouw, enz. : Het draclitig zijn der merriën. — Het opbrengcn van de viggens tôt de spening. — W'in- terkoude en gevogelte. — TCeus van plantaardappelen. — Vlas-bouw.— Voedervraagstukken 1) Tarwe- en roggegort, 2)'t Ver-bruiken van de brouwerijafvallen. 3) Fouten bij het vervoederen van vlotemelk. — Bondige raadgevingen : 1. Hofbou-w. 2. Land-bouw. 3. Melkerij. 4- Friiitkweek. — Uit stad en land. —Markt-nieuws. — Weekberieht over de plagen bij onze huisdieren. Ambtelijke Bekendmakingen vanwege den Generaaï-Gouverneur, enz. BEKENDMAK1NG Dan 14 DECEMBER i915. Op grond van art. 3 der Verordening van 6" ïs'ovember 11. betreffend het benuttigeu van ajuin stel ik voorsliands van af 16 December a. s. als hoogste prijzeu voor ajuiu vast ; a) ia het groot voor 100 k., verpakking inbegrepen, vrij uit stapelplaats fr. 25.00 b) in het klein voor 1 k 0.33 De nieuwe repling van den Ëoterhands!. r ; .. ***** De heer Generaal-Gouvemeur in België heeft door zijne ■verordening van 3o ïs'ovember iyiô, overgedrukt In 't laafste nummer van onzen Landbouwer, dea boter-handel, die gevaar liep te ontaarden in een woesten woekerhandel, nameiijk vanwege de tusschenhande-laars, binnen geregelde grenzen gebracht. De ujlerst heilzame verordening is te gepasten tijde gekomen om de verbruikers het koopen van boter tegen een behoor-lijken prijs en tevens aan de boeren eene behoorlijke voortbrengingswinst te waarborgen. Bovendien heeft do verordening de ongehoorde botervervalsching, bestaande in het verzwaren van de boter met water, paal en perk gesteld, daar zij bij wijziging van de bepaling van artikel 6 van het besluit van den Koning der Belgen van 20 Octo-ber 1903 in de bewoordingen van 38 September 1904, het vervaardigen van boter met meer als 5o t. h. Avaler ver-bood, en verder voor zuivere boter, met een natuur-lijk watergehalte dat 18 t. h. kan bedragen, een anderen merkelijk hoogeren prijs bepaalde als voor boter die Jtunstmatig met tôt 5o t. h. water verweTkt is. Zooals men weet maakt men de boter met de room welke men uit de melk trekt door het afrooinen van de stilstaande melk of beter door het slingeren van de melk bij middel van bijzondere melkslingermachienen. Door de room, op de eene of de andere manier gewonnen, in boter-kuipen te slaan, ontstaan bolerstukjes die tôt groote klompen vergaard, gekneed en in vormen gemaakt, de verkoopboter leveren. Wordt de room versch, zoet, verbo-terd, dan bekomt men zoeteroomboier; wordt de boter — om ze langer te doen goedhouden — met zout (keukenzout) verwerkt, dat bekomt men wat men heet gezouten boter. Het gehalte aan zout mag geen 4 t. h. te boven gaan. Daar een pond boter, met 4 t. h. zout in, 20 grarn zout bevat in stede van boter, is de prijs der gezouten boter vergeleken bij dien der zoete ro; raboter, waarvan de grondprijs op 5 frank per kilo is bepaald, 20 centiemen lager gesteld geworden. Van goede zuivere boter eischt men dat zij ten hoogste 18 t. h. water inhoude, dat de boler vrij weze van room of van de botermelk, die ont-slaatbij het boteren of aan de boter kleeft bij het wasschen, 1 wat geschiedt om de aehtergebleven botermelk eruit te krijgen en daardoor de boler langer te doen goedhouden. Door bepaalde kunstgrepen kan men het watergehalte der boter vermeèrderen, b. v. door zeer lang te boteren in. de boterkuip, waarbij veel botermelk in de boterklompjes vermengd wordt, door het inkneden van Avater in gezouten boter of door het verwerken van ongezouten boter met zoutwater. Op die wijze kan de boter met 10 tôt 5o t. h. verzwaard worden ten nadeele der verbruikers, die, in. stede van het voedzame botervet, water krijgen... dat zij goedkooper kunnen halen aan eene bron of aan eene waterleiding! De tôt hiertoe bestaande belgische wetgeving voorziet voor boter met meer als 18 t. h. watergehalte, enkel den plicht van bekendmaking bestaande in eene bijzondere soort van verpakking en het stellen van vermeldingen op de pakken, die verklaren dat het waterboler is en bovendien het buitengewoon watergehalte aanduiden. Die voor-schriften waren niet voldoende om den verbruiker te beschutten tegen overvraging, want hij was in geen enkel geval in staat de echtheid van de aanduiding op de ver-valschte waar na te gaan. Thans, vermits voor de boter met meer als 18 t. h. water, een grondprijs is bepaald, die uitgaat van het ten hoogste toegelaten watergehalte, ea vermits deze — nameiijk bij de zoete roomboter — moeilijk te bekomen is, hebben de botervervalschers geen reden meer met water vervalschte boter te maken en in den. handel te brengen, voor zooverre een geregeld toezicht op de botermarkt wordt gehouden en onmeedoogende bestrafjing van de botervervalschers er voor sorgt dat

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking van het Duitsch Generaal-Gouvernement in België gehört zu der Kategorie Landbouwpers, veröffentlicht in Brussel von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume