De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking van het Duitsch Generaal-Gouvernement in België

443 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 21 Februar. De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking van het Duitsch Generaal-Gouvernement in België. Konsultiert 06 Juli 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/d21rf5mj3n/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Bijzonder minimer oyer eroententeelt. De Landbouwer Weekbiad voor Landbouwera ultgegeven onder medewerking van het Duitsch Generaal Gouvernement in België. S*1g'»oh» bfatfan mogen ult t O® Landbouwi»* » n'ote ov^rnamen lofidec tulkirts «f» b^on virmildon. Nr 51. j Opslelradd en vcrzending : a j Keizerl. Duitsch Bestuar, afdeel. VII, Nuïaenstraat, 10. Dimhkcrij: Staatsdrakkerij, Leuvenscite 40. ) l Brussel, 21 Feb. 1917. \ AANKONJJIGINGKN : ?tj centiem tic kleine regel. ge Jaapgan*. Bijlagen, bijzomlère prijs. Oit nummer bevat 12 bladzijden. INHOUD: X 1K XX \J De groententeelt in den huistuin. — Practisehc: wenken voor den bcginneling in de groententeelt. — Plant vroege aardappelen. — Vruclitafwisseling in den huistuin. — Ilet omspitten van den liuis-tuin. — Bemesting der groenten. — Hct uitzaaien van groenten. — Voorkiemen van het groentenzaad. — Over liet zaaien. — Zaaiing op ri j'en. — Onkruid. — Het verplanten. — Benuttiging van potten voor het aankweeken van planten. — I)e verzorging der groenten-velden. — Tôt besparing van plantgoed bij het planten van aard- uuu: appel en. — Do prei. — Over liet kweeken van senorseaeeren. — lloe ons belielpen als wij geen watéi" bebben? — Aanvullen der ledig staandc pl'ekken. ■— Natuurlijke mest en groentenscliade-lingen. — Ken schadeling onzer peulvrucliten. —Bekainping der slakken. — De aardvlooi. — De-regemvorm en de vrucbtbaarheid van den grond. — Bondige raadgevingen : Tuinbouw. — l'iagen bij onze huisdieren. De groententeelt in den imistuin. Een nieuw arbeidsjaar in den huistuin is aangevangen en ieder maakt zich opnieuw gerced om te zaaien en le oogsten. Over de noodwendigheid, ook dit jaar ons best te doen om ailes te nutte te maken wat \ve kunneh, Bestaat wel nergens de minste twijfel. * Eerst het spitten. Dat moet volstrekt gebeuren. Hoe grondiger het nitgevoerd wordl, des te gemakkelijker is de latere bearbeiding, des te beter is de groei der planten. Wat in herfst en winter hierin geschiedde, behoeft in de lente niet lierhaald te worden, ten ware men een taaien, zwaren grond liad, wat in den huistuin zelden het geval is of ten ware dat later uit onaehtzaaniheid ailes weer vast getreden was. Losse grond kan door onnoodige lentebearbeiding zelfs verslecht worden. Hand in hand met het spitten gaat het bemeslen. Stalmest is onder aile omstandigheden besl, ter ho ;veel-heid van ongeveer io-i5 centenaars j^er ioo vierkante meters. Aile andere meststoffen : aal, kunstmest, kom-post, enz., zijn maar hulpmiddelen en moeten den stalmest niet verdringen. Natuurlijk moet men behoorlijk bemesten. Bij voorbeeld waar koolplanlen, salade, spina-zie, selder, tomaten, augurken en rapestelen komen wordt een straffe bemesting gegeven. Waar wortelge-wassen : als peeën en roode beelen, sehorsoneeren of ajuin moeten komen, bemest men maar matig, of wanneer hier in 't vorige jaar met stalmest gemest werd, dan dit jaar met 6-8 pond 4° percentig kalizout en 8-io pond Thomasmeel op ioo v. m. Beide mesten mengen en zoo jgauw mogelijk uitstrooien en wat inkrabben of hakken. Waar erwten, boonen en labboonen komen moeten, wordt maar kunstmest ter hoeveelheid van 3-5 pond euperfosfaat en 6-8 pond kalizout per ioo v. m. gegeven. Het zaaien. Fijne zaden meugt men met zandasch of losse aarde en strooit ze dan uit; zoo vermijdt men te dicht zaaisel. Bij het zaaien op rijen worden voor het zaaien de voren begoten, opdat de zaden snel kiemen. Men gebruike enkel goed zaaigoed en men bevrage zich naar goede soorten. Van zaaigoed en soort liangt een groot deel van den uitslag af. De opeenvolging der zaaiingen is de volgende : begin Maart : spinazie en lcarden op rijen op 3o cm.afstand van elkander; midden Maart : salade tametijk dicht tôt verbruik als losse bosjes en tôt verplanting, geene late soort; verder : wortelen, dun, ïuim— zaad eerst met aarde of asch mengen, dan strooien. met een grilsel onderwerken en dan wat vastkloppen. Ajuin dun, ruim; de randen van het bed worden met stekajuiu bezct, radijs, roode beetên, labboonen en look; einde Maart : weer salade en labboonen dan de late kool-saoyfeft : wilte kool, savooien, roode kool, raapkool, bloemkdol, boonkruid, pelerselie, borrage, dil of yenkel. Snijlook wordt als plant (door deeling van groole bossen) gezet. April : erwten namelijk begin, midden en einde April telkens een of twee bedden. Einde April kan ook een proefbed met slruikboonen aangelegd worden ; verder spruitjes en winterlcool. Geplant worden vroege groenten : raapkool, savooien, witte kool, roode kool en wel afwisselend met kropsalade, daar daardoor de aardvlooi niet te sterk optreedt, dio in den engen geslolen huistuin de grootste vijand der vroege groenlen is. De planten schaft men zich aan bij den tuinier, daar de aanlcweeking in den huistuin niet voor-deelig is en te laat komt. Van begin tôt midden Mei worden ttrùik-en staakboonen, evenals augurken gelegd en tomaten geplant. Men ncme verder het volgende in aclit : in vrije open ligging gedijen aile koolsoorten beter dan in een omheinden tuin. In besohutte, gesloten ligging daarentegen : salade, spinazie, wortelen, boonen, erwten, vroege aardappclcn en tomaten. Een euvel in vele huis-tuinen is de beschaduwing' der bedden door boomen ol liooge muren. In de diclite schaduw komen geen groenten op, tervvijl in halve schaduw eenige zich nog eenigermate ontwikkelen, b. v. karden, roode beeten, wortelen, spinazie, look, raapkool, salade, die wel geen vaste kroppen vormt, maar toc h bruikbaar wordt. Aile andere groenten voldoen maar bij open ligging met ongehinderd zonnelicht. Van zware gronden houden : bloemkool, savooien, witte kool en roode kool; van losse gronden daarentegen : boonen, erwten, wortelen, sehorsoneeren en ajuin. Veel plaatsbesparing geeft de tusschen-planting, b. v. belioeven salade en raapkool, geen eigen bed, maar kunnen tusschcn bloemkool en de andere koolsoorten gekweekt worden, evenzoo look. Aan den rand der latere augurkenbedden kunnen vroeger savooien, witte of roode kool gekweekt worden, wanneer de augurken niet op een afgeoogst, maar versch bemest spinazie- of adventsgroentenbed komen. Vele groenten als: salade, spinazie karden, selder, augurken,tomaten en aile koolsoorten zijn dankbaar voor nahulp gcdurcnde den groei, door begieten met aal bij vochtig weder of men stelt eene ton met water, ook waschsop, zeepwat'er zonder

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking van het Duitsch Generaal-Gouvernement in België gehört zu der Kategorie Landbouwpers, veröffentlicht in Brussel von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume