De Leeuwenaar: aankondigingsblad van het kanton Zout-Leeuw

492 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 01 August. De Leeuwenaar: aankondigingsblad van het kanton Zout-Leeuw. Konsultiert 01 Oktober 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/cz3222rt54/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Nu m mer 6. Toegelalen door de militaire overheid. Auguslus 1917. De Leeuwenaar Maandbëad voor de S.oldaten van 't Kanton Zout - Leeuw Brieven te zenden aan : Jean Ch. PEETERS, Ie Serg.-Maj. I, M. I. 0., Sainte-Adresse. Voor God, Koning en Vaderland Weest Leeuwen ix den Strijd 1 Oogst 1914-1317. 'jt Is vandaag drie jaren geleden dat wij in "l harnas vlogen om den geschonden vaderland-schen bodem te verdedigen en het gekrenkte recht te hàndhaven. Geen enkel onzer afSrzel-de ook maar een oogenblik zijn plicht te ver-vullen, hoe hard bel dan nog viel zoo maar plotselings gescheiden te worden van ailes wat ons zoo Iief en duurbaar was. Wij waren gela-ten in ons lot ; doeh die gelatenbeid steeg wel-dra tôt beg'eestering en wij voelden den moed opborreJen uit het hart, toen onze dappere koning zelf het opperbevel over zijn troepen nam en ons den GuldenSporenslag: deed her-denken waarin onze Yiaamsche voorouders de helden van 1302 een eeuwigen roem verworven. Sirids toen is er niets veranderd en nog steeds strijden wij voor ons eenig ideaal : de vrijmakmg van ons vaderland. Doch is de moed nog altijd even «root en is er geen ver-slapping in onzen ijver waar te nemen ? Daar zijn er - en men vindt ze overal, — die slecht zaad verspreiden,die geen rekening houden met de werkelijkheid, dievinden, energer nog, zeg-gen, dat men vrede zou moeten makeh, en zulks op een oogenblik dat Dnitschland meer dan ooit een verovering'spotitiek voert en nog geen enkel woord gelost heeft dat zou aanduiden, dat het tôt betere gevoelens gekomen is ; dat het Bejgië met zijn vrijheid ook voldoende schadeloosstelling zou geven ! Hebben wij nooit naar zulkeri prietpraat geluisterd? Allen verlangen wij den vrede, doch zeker niemand zou hem willen aanvaarden ten koste van-onze onafhankelijkheid en onze vrijheid ; en in de huidige omstandigheden zou-den wij groot gevaar loopen, zoowel het een als het ande-r te verliezen. Doeh : zeggen er anderen, - de klein'zieligen het blijft maar duren en daar is nog geen einde aan te zien. Wat zullen we nog moeten verduren vooralleer we 't land zullen heroverd hebben ! Ik veronderstel dat. al die dapperen, welke zoo groolmoedig hun leven voor't vaderland hebben opgeofferd, cens even moesten terug komen, \Vat zouden zi j niet weten te antwoor-den ! Mij dunkt, ik hoor ze zeggen : Wel hoe, hebben wij dan meer dan gij het vooruitzicht van een nakende overwinning gehad ; hebben ook wtj geen maanden, geen jaren geleden voor betzelfde doel. Zouden dan al onze o])of-feringen vergeefsch en nutteloos zijn en zullen onze vrouwen en kinderen dan blijven gebukt gaan onder den hk-1 van een hoop moorde-naârs en bloedhonden ? Die jongens zouden zeker overschot van ge-lijk hebben en 't ware een sehande hun begon-nen werk met geen glorievol einde te willen bekronen. Overigens, binnen enkele maanden zullen een millioen manschappen uit Amerika ' onze rangen komen versterken en dan is de eindzegepraal maar een kwestie van dagen, hoogstens van weken, meer. Moed en volharding ! dat moct het waeht-woord blijven. Doch daarom is 't noodig dat we steeds het oog gevestigd houden op ons doel, dat we strijden met het voile beWustzijn van onzen plicht, dat we een klare opvatting" hebben van het recht en een zekere mate karaktersterkte opdoen om dezelve te staven. Weze de derde verjaardag van ons vertrek uit onze familiën dan een gelegenheid om weer nieuwen moed te scheppen, opdat wij ons an-dermaal in hun midden verheugen vooralleer er een vierde zou opdagen. Mijne vrienden, bewaart een volslrekt geloof in de Voorzieniglieid : Zij waakt over lien die eerbied koesteren voor Iiet rijk Gods en voor de gerechtigheid. Wat er ook overkome, twijfelt nooit aan haar. Op geen tijdstip van mijn leven, lieb ik, zoo goed als nu, waargenomen hoe hçtrè handeling de geringste omstandigheden doordringt, de voorvallen in schijn zonder de minste beteeke-nis, de gebeurlenissen welke aan onze mensche-lijke berekeningen meest vreenid zijn. Woorden van Ivard. Mercier.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Leeuwenaar: aankondigingsblad van het kanton Zout-Leeuw gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Zoutleeuw von 1888 bis 1974.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume