De Leeuwenaar: aankondigingsblad van het kanton Zout-Leeuw

622 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 01 Oktober. De Leeuwenaar: aankondigingsblad van het kanton Zout-Leeuw. Konsultiert 26 September 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/4f1mg7g92z/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Nu ni mer 03. Toegclaten door de militaire overheid. October 1917. De Leeawenaar Maandblad voor de Soldaten van 't Kanton Zout - Leeuw Brieven te zenden aan : Jean Ch. PEETERS, 1" Serg.-Maj. I. M. I. 0., Sainte-Adresse. Voor Goo, Komng en Vaderland Weest Leecwen in den Strijd Te Lourdes. In lijd van vrede was het voor ons, Belgen, bi jzonder voor ons, Ilagelanders, al een zeer moeilijk, en voor de meesten van ons een on-bereikbaar iets, naar Lourdes te gaan. l)e we-rejd was er vol van, en kwam er ons iets thuis van Lourdes, dan werd dit met een heiligen eerbied aanvaard en behandeld : dit water immers was geput uit de bron die Onze-Lieve-Vrouw had doen ontspringen voor 't welzijn van 't menschdom, die . Paternoster, die medalie hadden een bijzonderen zegen ontvangen van onze goddelijke moeder. De oorlog kwam. Wij werden bannelingen en om ons eenige dagen te verwijderen uit dit oorlogsgewemel stapten we 't af, d'eene naar Engeland, de andere naar Frankrijk. Velen gingen naar Parijs. Parijs!... De Franschen werden gedwongen die stad te ontzeggen aan hunne verloïgangers. Wat ge gezien en gehoord hebt van de sukkelaars, die naar Parijs gingen om « hun eigen le amuseeren» moet voldoen-de zijn om er u eeireeuwigen walg voor in te boezemen. Daar steeg verder in de Pvreneën een licht op, dat hart en ziel der brave jongens bekoor-de: 't was de droom van den tijd van vrede, welke zon verwezenlijkt worden. De «solda-tenhaard » van Lourdes werd gesticht en met de welwillende hulp van goede zielen, stroom-den onze soldaten met honderden er naartoe. Met welk eene aandoening naderen zij die iieilige plaats! Wat is het een troost in deze benarde lijden! Daar gaan ze aan hunne hemel-sehe moeder vertellen wat ze reeds leden naar ziel en lichaam, daar smeeken ze om erbarming voor moeder, vader, zusters en broers, vrouwen en kinders, die gelijk zij, onoverwonnen de marteling onderstaan van den snooden overwefdiger. Lourdes is niet enkel eene bêevaart, maar is tevens een der prachtigste oorden, welke God in zij ne natuur schiep, en 't besl aangelegd om een aangenaam verlof, daar het een mid-denpunt is van schoone uitstapjes. Vraag aan degenen die daar g'eweest zijn, wat ze denken van den « Pie du Jer », van de wandeling naar Cauterets en de Pont d'Espagne, van de «eircjue de Gavarnie» en zoovele andere natuursciioonheden. Voor ons, die aan die vlakke Getheboorden gewonnen en gewoon waren, we vinden dit een droom en we moe-ten wel bekennen dat we niet wisten dat Gods natuur zoo schoon was. Een onzer vrienden kwam voor eenige dagen lerug uit verlof van Lourdes. Het was de eerste maal dat hij in congé ging sedert driejaren tranchéeleven, daar hij niel specu-leert op oorlogsmarraines, en gelijk de mee-slen van ons, geen keunis heeft aan deze zijde van het front. Diep ontroerd kwam hij zijne reis vertellen. De gelukkigaard had de kans gehad eene groole bêevaart bij te wonen, en de machtige hand Gods te zien in eene wondere genezing: eene jonge vrouw van 23 jaren,sedert 17 jaren lam, werd in zijne aanwezigheid bij de zegening des allerheiligste plots genezen. Wel vrienden, mag ik u te dezer gelegen-lieid een lesje geven van geloofsverdediging, les welke wel zal van pas komen tegen de ongeloovigen, die er soins zoo maar op aan-slaan als blinden naar een ei, en zoo maar vlakaf loochenen dat er te Lourdes mirakelen gebeuren. Weze vooreerst gezeg'd, dat we niet altijd kunnen zeker zijn of iedere genezing geschied op de aanroeping van 0. L. Vr. een echl mirakel is. Het voorgaande feit bijvoor-beeld kan misschien natuurlijk zijn, doch niets zeg't ons dat het niet bovennatuurlijk, dat het niet mirakuleus is.-Nu zie: Te Lourdes bestaat er een bureel van bestatiging, waar de genezingen die als mirakuleus, 't is te zeggen, die op geene natuurlijke wijze kunnen uitge-legd worden, opgeteekend worden door de bekwaamste geneesheeren. Iedereen kan daar binnen, o]) aile uren van den dag, geloovigen en ongeloovigen. Sedert 1858, wanneer de Onbevlekte Maagd verscheen, zijn er zoo wat 3.400 genezingen opgenomen; daartusschen vinden we 650 gévallen van tering en beender-ziekten ; 48 van blindheid, 12 van kanker, enz. Tusschen de genezenen vindt men geloovigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Leeuwenaar: aankondigingsblad van het kanton Zout-Leeuw gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Zoutleeuw von 1888 bis 1974.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume