De Leeuwenaar: aankondigingsblad van het kanton Zout-Leeuw

1619 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 01 November. De Leeuwenaar: aankondigingsblad van het kanton Zout-Leeuw. Konsultiert 15 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/0p0wp9tj1s/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Nummer 9. Toegelalen door de militaire ovcrheid. November 1917. De Leeawepaar Maaxdblad voor dk Soldatkx van 't Kaxtox Zolt - Lkkuw Brieven te zenden aan : Jean Ch. PEETERS, 1" Serg.-Maj. I. M. I. ()., Sainle-Adresse. Voor God, Koning ex Vadeueaxd \\ï:i:st Leebw'ex in den Strijd t Ter Overweging. Gij liebt allen reeds gehoord van een slrij-dende, lijdende- en zegepralende kerk, niet waar ? l Zijn zoo wat diïë verschillende afdee-liirgen van eene zelfde kerk van Christus, wel-ke uochtans onderling met de nauwste handen ■vereenigd zijn. Datnoemen wij de yemeenschap der heiligen. Welnu, het Opperhoofd der kerk, de Pans, heeft aan de zegepralende- en aan de lijdende kerk twee opeenvolgende feestdàgen gewijd : Allerheiligen-AMerzielen. * •* * — Aller heiligen is de feestdag van al dege-nen die ons in 't ander leven zijn voorgegaan en de belooning van hun aardschen christelij-ken en dengdenvollen levenswandel ontvangen hebben. Vroeger staken wij dien dag in ons zondagspak en gingèn wij, naar voorvaderlijke gewoonte, ter kerke ; 't geen ons niet belette ons daarna oj) deftige en aangename wijze te verzelten. Thans schijnt ons die dag aan de anderen gelijk, en hadden we niet onthouden dat we alsdan verplicht zijn mis te hooren, we zouden er misschien zelfs niet meer aan den-ken. Natuurlijk zijn onze geesten op geen feestvieren gesteld, en datgene zelfs, wat vroeger den diepsten indruk op onze gemoederen te weeg bracht, komt nu onverschillig voor. De oorlog gaf tôt dit ailes aanleiding en de mensch is meer dan ooit naar 't aardsche ge-keerd, 't geen niet verwônderlijk moet voorko-men wanneer men aile kanten van aarde orn-ringd is. Toch moeten wij, bij deze gelegenheid onze harten wat hooger verhefïen en even met onze gedachten naar den liemel gaan ; ons het doel van ons bestaan herinneren en ons op-wekken tôt vereering en vooral tôt navolging van die helden die tijdens hun leven voor geen offer terugdeinzden, geen lijden te zwaar aclit-ten ; die nobel en fier hun weg gingen en zoo moedig den grooten levensstrijd hebben door-worsteld. Zij spreken ons moed in en hoop, en de beschouwing van hun lot schenkt troost en vrede aan de christelijke ziel. * * Geheel anders js de tweede gedenkdag : Al-lerzielen. 't Is geen vrèrigdefeest, maar een be-dedag voor de Kerk die nog strijdende is ; 't is de groote bedeldag der reeds gestorvenen die ons voorgingen « naar de poorten des grafs ». Zij komen bedelen lijk arme ongeluk-kigen en daarom ook zullên wij er geen erike-le verstooten. Wij hebben zoo dikwijls de hel-pende hand noodig van onze Broeders in den Hemel ; reiken wij oj) onze heurt ons red-dende hand aan de lijdende zielen. Wij kun-nen ze helpen door onze gebeden en goede werken. Weliswaar hebben wij geen tijd om veel le bidden ; doch wie zal er een Onze Va-der of Weesgegroet 'durven weigeren voor de ziel van vader- of moeder zaliger, van een teer-geliefde vrouw of van een broeder ofeen zus-ter ? En bovendien wie is er die niet vermag zijn huidige moeilijkheden, zijn zware levens-taak met wat meer offervaardigheid le dragen, met wat meer christelijke gelatenheid, zelfs edelmoedigheid aan den Heer op le offeren ? Weest er van overtuigd, zulks zon die onge-lukkigen zeer ten goede komen. Ook, mijn vrienden, een klein gebed, voor al ons doode makkers die daar nevens ons eenzaam op 'l slagveld werden begraven en de eeuwige opstandig afwachten daar waar ze stierven als martelaars van hun plicht en hun Yàderland. « (ieef hun, o Heer, de eeuwige rust, En het eeuwige licht schijne voor lien. » — Zoo bidl de kerk zoo zullen ookwij bidden.En dit zal de bloemenkrans zijn welken wij met onze goede gevoelige harten zullen neer-leggen op het graf van onze dierbare dooden; beter dan deze welke toeh zoo rap aan 't ver-welken gaat, zal liij getuigen van onze mede-lijdende liefde en genegenheid voor lien. Dat is tevens een echt vaderlandsch werk, want zoo vermeerderen we het getal onzer hemel-sche vrienden, die niet zullen nalaten ons Va-derland met zijn Koning en zijn volk te zege-nen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Leeuwenaar: aankondigingsblad van het kanton Zout-Leeuw gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Zoutleeuw von 1888 bis 1974.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume