De legerbode

467 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 17 November. De legerbode. Konsultiert 01 April 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/rj48p5w42v/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag vetschijnende aj,, - — —-— ~ „,.tr.n Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN beslemd ; iedere compagnie, escadroa of batlerij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. —m—gin iw — m I BBfciij«um«iiHiBi«a!!^*wHBfcSBgagsi«Hma^ai«ragwraff^^ wm WBB«——* HET NAAMFEEST DES KONINGS De Wenschen van de Regeering Sire, Voor de vierde maal is het, te midden van hel geraas van den oorlog, aan het hoofd van ons duurbaar leger en tegenover den vijand, dat Uwe Majesteit de hulde en de heilwenschen zal ontvangen die wij, bij den terugkeer van Haar naamfeest, de gelegenheid hebben luiar aan te Lieden. Niet alleenlijk toont het veriengen van de onzeglijke beproeving, die België doorwor-stelt, iederen dag meer en meer aan de wereld, hoeverre zijne zaak rechtvaardig is, hoe dapper zijn soldaten zijn, en hoe onwrikbaar de vader-landsliefde van zijn kinderen blijft, maar zij doet ook een steeds hellei' licht schijnen op de waardigheid, den moed en de wijsheid des ,Konings. AI onze opofï'eringen en al ons lijden, al de wreedheden en al de hatelijkheden uitge-vonden door onze aanvallers, geven slechts een inniger band aan de groepeering van gansch de Belgische natie rond een aanvoerder waarover 2ij fier is en waarin zij, met liefde en trots, haar deugden en lotsbestemming verpersoonlijkt ziet. In het bezette land hebben de mandatarissen Van het publiek, terwijl zij protesteerden tegen de hatelijke ltuiperij die er door den vijand werd ingespannen om onze nationale eenheid te verbrokkeien, fier en plechtig verklaard : « Allen, Vlamingen en Walen, hebben wij in dezen tijd slechts een enkelen wensch, een enkel verlangen, een enkele gedachte : Het Belgisch, Vaderland vrij en onverdeeld ! » Het is met dezen kreet, die uit aile liarten Welt, dat dit ander gevoelen en dien anderen wensch van al de Belgen samensmelten : « Leve onzen Koning Albert ! » Moge hij weldra, op den dag waarop de gemeenschappelijke inspanning van de Bondgenooten voor goed het geschonden l'echt zal gewroken hebben en het internationale vertrouwen tegen nieuw verraad zal hebben gewaarborgd, op gelukkige wijze bij dit herstel van het vrije en onverdeelbare Belgische vader-land voorzitten, waartoe hij op zoo edele wijze heeft bijgedragen om er de onal'hankelijkheid van te verzekeren en den roem te vergrooten. Broquevjlle, Carton de Wiart, Ber-ryer, poullet, van de vyvere, IIeLLE-putte, Hubert, Segers, Renkin, Van-dervelde, HyMANS, De CeUNINCK, Go-blet d'AlVIELLA. De Heilwenschen van het Parlement Het Senaat Als tolk van de leden van het Senaat, die zich in den vreemde bevinden, kom ik eens te meer, tijdens deze langdurige bailingschap, eerbiedig aan Uwe Majesteit de jaarlijksche heilwenschen hieden die wij voor den Koning, de Koningin en de Koninklijke familie vormen. Wij hebben de zelterheid van de gevoelens Van Uwe Majesteit te beantwoorden, als wij met deze heilwenschen diegene vereenigen welke wij vormen voor het toekomstig en integraal herstel van ons Vaderland, in zijn onathankelijk-heid, zijn vrijheid en zijn nationale eenheid. Als wij eenerzijds de heldliaftige vastberaden-heid zien van onze vervolgde bevolking, en ander-zijdsde dapperlieid van onze soldaten, die branden van ongeduldom hun langen en ontembarenweer-stand aan de horden van den overweldiger met nieuwe heldendaden te bekronen, en ten slotte de steeds groeiende schikkingen en inspannin-gen van de Bondgenooten aan wier lot het onze onverbreekbaar gebonden is, kunnen wij ons slechts versterkt gevoelen in de overtuiging dat, onder het dapper eu vaderlandslievend bestuur van Uwe Majesteit, België verzekerd is weldra, na al zijn lijdzaamheid en zijn opofï'eringen, den grooten dag van het herstel en het Recht te zien ùchten. Graaf Goblet dAxviELLA, Ondervoorsitter van het Senaat. De Kamer Sire, Het naamfeest van Uwe Majesteit is, voor de vertegenwoordigers van de natie; de gelegenheid om de hulde van eerbiedige toegenegenheid de# Belgen jegens hun Koning te vernieuwen. Deze toewijdingsvolle verknochtheid, kon nog slechts versterkt, en het betoonen er van ons duurbaarder en duurbaarder worden, in de gemeenschappelijke en hai'de beproevingen die de Natie, en haar doorluchtig hoofd, verduren met een heldhaftigen moed die onze zaak, onze rech-ten waardig zijn, die onze betrouwvolle hoop, en de vurige wenschen die tôt den hemel gericht worden verdienen. De Natie en haar vertegenwoordigers,vereenigen hun wenschen voor het vaderland bij die welke zij, van ganscher harte voor Uwe Majesteit vormen, voor Hare Majesteit de Koningin, voor het Koninklijk gezin en waarvan zij u ver-zoeken, Sire, de eerbiedige hulde te aanvaarden. De Ouderdomsdeken van de leden der Kamer van Volksverlegenwoordigers die zich buiten het bezet gebied bevinden, Justin Van Cleemputte. OP HET BELGISCH FRONT Het feest des Konings werd den 15" November, bij een prachtig weer, op het Belgisch front ge-vierd. In al de kerken die er nog in vrij Vlaan-deren bestaan werd een plechtig Te Deum ge-zongen. In die van het dorp in wiens nabijheid het Groot-Hoofdkwartier zijn zetel heeft,was het altaar met groene planten en het koor met de kleuren van België en van zijn bondgenooten versiei'd. Onder de aanwezigen bemerkte men de Belgische generaals Ruquoy, hoofd van den algemee-nen staf, en Détail, onderchef; kolonel Maglinse, tweede onderchef;de generaals Bihin en Arnould, van het Groot-Hoofdkwartier ; de Fransche generaals Anthoine, Rouquerol en Nolet, de Engelsche generaal graaf d'Athlone ; de Russi-sche luitenant-kolonel Prejbiany, en al de offi-cieren van hunstaven, evenals tallooze Belgische en geallieerde ofTicieren. De gemeente-overheid, met den driekleurigen sjerp om de lenden,woon-de de plechtigheid bij. De eer werd bewezen door eene compagnie infanterie in veldtenue. De ténor, Mertens van het Lyrisch Vlaamsch tooneel van Antwerpen, heeft op 't oksaal de Brabançonne gezongen, die een diepe ontroering bij aile aanwezigen wekte. TE SAINTE-ADRESSE De Groet aan het Vaaudel lo November 1916 ! lo November 1917 ! Ver leden jaar, rond dezen tijd, stonden wij als geblokeerd vôôr denheiligen Yserstroom. Heden wordt de vijand langzamerhand in Vlaanderen achteruit gedreven; onder de prachtige drukking van de soldaten der Bondgenooten, moet hij stap voor stap wijken ; tôt den aftocht gedwon-gen, heeft de vijand elders willen slaan, op verraderlijke wijze, in de nu reeds te leur ge-stelde hoop een beslissing te weeg te brengen. Dat zeggen zich, op dezen November morgen, onze landgenooten die zich naar den zetel van de Regeering begeven, naar de villa Louis XVI, daar aan den boord van de zee waar hun stem-men, voor de vierde maal sedert 1914, België en zijn Koning gaan toejuichen ; — zijn Koning, den legendarischen held, die voor humer onafschei-delijk van het vaderland zal zijn, waarvan hij de iioogste en de reinste incarnatie is. v * * « Garde à vous ! Au drapeau ! » Het is generaal graaf de Grunne, Belgisch territorial commandant, die het bevel geeft. En zijn trillendc, lcrachtige stem gaat voort : Leve België ! Leve de Koning ! Leven onze Braziliaansche Bondgenooten ï Leven onze Amerikaansche Bondgenooten. En de menigte herhaalt deze kreten, die trillen van geestdrift, en van de vreugde die dezen feest-dag in aile harten legt. \Vant de groet aan het vaandelvan 15 November 1917 vereenigt, met het naamfeest van den Koning, de twee groote gebeurtenissen van het jaar. Het deel nemen in den oorlog, aan onze zijde, van de Vereenigde-Staten en van Brazilië. En ziedaar de twee vaandels van onze edel-; moedige bondgenooten, die op dit roerend oogenblik hun kleuren met de Belgische kleuren mengelen. Het detachement gendarmerie bewijst de eer, terwijl de muziek van de D. O. A. H. en de fanfare van de Invalieden van Sainte-Adresse, daarna de Brabançonne uitvoerden, onmiddel-lijk gevolgd door het volkslied van de Brazilia-nen en de Amerikanen ; daarna worden het G-od save the King en de Marseillaise eerbiedig aan-hoord.De ofïicieele plechtigheid is ten einde. Met een prachtige samenhang heft de koormaatschappij van de artillerie-inrichtingen te Graville, net Hymne aan Koning Albert aan, het Hymne aan België en de Brabançonne. Geestdriftige toejuichingen klinken allerwege. In het gedrang van het uiteengaan hernemen de fanfaren dan weer de opgewekte wijsjes, die ons nogmaals aan het Vaderland herinneren ; en met blijder gemoed verwijdert zich weer de menigte, om met gestaalden moed de dagen van verwachting te dragen die er nog moeten door-leefd worden. Laat ons, onder de tallooze aanwezige aan-zienlijke personea, vermelden : Luitenant - generaal Jungbluth, hoofd van 's Konings militiiir huis en vertegenwoordiger van den Vorst ; de leden van de Belgische regeering, geleid door den heer Carton de Wiart, ondervoorzitter van den ministerraad en minister van justicie ; het diplomatisch korps, waaronder men den nieuwen minister van Japan bemerkt ; de minister van Brazilië, de heer Barros Moreira, vergezeld van het personeel van het gezantschap en den militairen attaché, wiens uniform : He-melsblauwe vareuse, granaat-roode broek en gouden epauletten, zeer wordt opgemerkt. De admiraal Didelot, goeverneur van Havre ; de heer prefekt Talion ; generaal Nicholson, hoofd van de Engelsche bazis te Havre. De Belgische generaals De Ruette, Stassin en Lechat. De militaire afgevaardigden van al de diensten te Havre. Het « Te Deum » De traditionneele plechtigheid heeft des mid-dags tallooze aanzienlijke personen doen bijeen komen in de kerk van Sainte-Adresse, die met Belgische en Fransche vaandels en ook met bloemen versierd, en prachtig verlicht was. De eeredienst werd bewezen door een detachement gendarmen. Namen plaats in het koor : Luitenant-generaal Jungbluth, hoofd van 's Konings rnili-tair huis en vertegenwoordiger des Konings ; de ministers Carton de Wiart, Berryer, Segers, Ilelleputte, Hubert, Renkin, Poullet, Goblet d'Alviella en Liebaert; generaal graaf de Grunne, Belgisch territoriaal commandant ; De heeren leden van het diplomatisch korps, geaccrediteerd bij de Belgische regeering ; bri-gadier-generaal Nicholson, commandant van de Engelsche bazis ; schout-bij-nacht Didelot, goeverneur van Havre ; Brindeau, senator ; Mor-gand, maire van Havre ; Talon, prefekt, kom-missaris generaal van de regeering van de Re-publiek ; Benoist, onderprefekt van Havre ; de leden van het konsulair korps en verschillende notabelen. In het schip en in de zijbeùken bevonden zich de Belgische en geallieerde officieren, de bestuur-ders en dienstoverstea van de ministeries, sol- 17 Nôvember 1917 Nnmmer 501

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De legerbode gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Antwerpen von 1914 bis 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume