De legerbode

1235 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 10 November. De legerbode. Konsultiert 02 April 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/r20rr1qm46/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende 1 I I ! I IBM. !.. I.ll ! "■■IllliÉI pit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN beslemd ; iedere compagnie, escadron of foalterij oritvang-t, tien of vijflien Fransche en Nederlandsclie exemplaren. nm pnum if jutri w wi >■ ; La^.wamB3g»gMSBragBra3^^ Een Nieuwan He!m in ons Lspr (Van een ooggetuige.) Belgisch front, December 1917. ( ïn de ambnlnncie van den Oceaan houdt men ®icli niet slechts bezig met de onmiddellijke zor-teu die er aan de gewonden moeten gegeven worden, Om reden van den duur der vijandelijk-fcedeu en van de onbeweeglijkheid der legers, fceeft Dr Depage geoordeeld dat het noodig was jto De Panne een wetenschappelijk midden te $oheppen, waar de geneesheer van het front het geesteliik voedsel zou kunnen vinden, opdat hij Se vrucht van zijn vroegere studie niet vergeten ion. Ândeizijds onderzoekt men er de stelsels waardoor er vorderingen in de behandeling îtnnnen gemaakt worden en, als de opzoekingen gedaan zijn, vulgarizeert men er door voordrach-®en. bijgewoond door de geneesheeren van het îront, de ondervinding die er door de dienst-l^versten in hun verschillend gebied werden èpgedaan. Onlangs woonde ik eene voordraeht bij waarin Iflokter XVeekers, bataljonsgeesheer van eerste Jtlas en leeraar in oogheelkunde aan de Hooge-•chool van Luik, een helm met klep van eigen tinding voorstelde ; enltele aanteekeningen die ik genomen heb, en de aanvullende inlichtingen 4ie mij welwillend werden verschaft, zullen mis-àcbien belang inboezemen. In 1915 hebben Frankrijk en Belgiê den helm 0Îs hoofddeksel voor de soldaten op het front £angenotnen. Het gekozen model is dat van den Franschen intendant Adrian. Iedere nieuwig-beid, hoe voorde--lig ook, kan verbeterd worden. Ook tracht men zoo wat overal den gebruikten Jbelm te verbeteren. De Amerikanen volgen met 'Veel belangsteliing de proefnemingen die er door 4e Bondgenooten gedaan worden, daarzij natuur-îijk den meest geperfektionneerden helm wen-*chen aan te nemen. De helm van dokter Weekers heeft voor drie-dubbel doel de oogen en het aangezicht, den jBchedel en den nek te beveiligen. Aan de ronding is een stuk aange'oracht dat «chedel en hais reeds merkelijk beschermt. doch de helm onderscheidt zich vooral door zijn klep. De wonden aan de oogen komen in dezen oor-log veelvuldiger dan vroeger voor. In de alge-meene statistieken trof men ze vroeger slechts als 1 •/• aan; thans bereiken zij 7 De ze wonden zijn ernstig. In de groote krijgvoerende landen treft men de oorlogsblinden per duizendtal» ,len, de eenoogigen per tienduizenden aan. De ondervinding bewijst dat de oogverwon-diugen grootendeels, in 70 gevallen % te wijten 2ijn aan kleine projektielen : Stukjes metaal, pteen of béton, korrels zand, soms slechts enkele i millimeters groot. Een seherm zou voldoende zijn om die splinters onschadelijk te maken. Dit seherm is een beweegbare klep met sple-ten.Als de klep is opgeheven is het aehterdeel van <3en helm.het voornaamste, aanzienlijk verstrekt, «Loor de versehillende dikten die ôp elkander liggen. Om den vijand doorde kijkgaten te bespieden, tijdens de gevechten met gran;iten, in geval van bombardement enz., kan men de klep gemakka-lijk voor de oogen neerlaten. Men kan door de spleten van de klep bijna ertn geinakkelijkzien als met het bloote oog. De Oogen worden aan de klep gewoon zooals aan .«en schermmasker Het is mogelijk de klep neer te hebben bij het vuren met geweer of maehine-geweer ; men kan ze ook gebruiken bij een ge-"Wonen bril en bij het masker voor stikgassen. . Dat zijn de voordeelen die dokter Weekers £#îf opsomt. Eerlang zai men praktisehe proefnemingen met den helm doen. Een duizendtal pxemplaren zuilen daarvoor bij de versehillende divisies rond gedeeld worden. Laat ons de uit-jsh'gen afwachten. Maar het zal ons toegelaten zijn te zeggen dat de Koningin er de kosten van draagt. Zoo blijkt i^teeds hare bezorgdheid voor onze soldaten. Wij hveten allen dat zij zeer uitgestrekte geneeskun-8ige kennissen bezit en dat de aandoeningen fen de verwondingen van het oog haar bijzonder bezig houden. Yan het begin a( aan heefi Zij ia il il— de pogingen van dokter Weekers belang gesteld. Aandaclitig heeft zij zijnstudiëngevolgd. L)e praktisehe proefneming in de Belgische divisies ver-dient daarom slechts te meer de openbare aan-dacht te vestigen. Zoo het vvel wat middeleeuwsch uitzicht van dien helm met vizier, niet heel mooi staat voor een militair in khaki tenue, lieef't hij het nut van aangezicht, oogen en hais degelijk te beschermen Het is een afweerwapen dat voor de soldaten in de loopgraven groote waarde bezit. De toekomst zal het uitwijzen. Generaal Léman Na door de Duitschers enkele dagen te Constance weerhouden te zijn geweest, is generaal Léman eindelijk verleden Dinsdag, 18 December, te Berne toegekomen. Dit is dé inhoud van de ofiieieele nota die ons de gelukkige tijding van de aankomst in Zwit-serland van den held van Luik aankondigt. Aan het leger ook zal dit nieuws genoegen en opbeu-ring brengen en de verzekering dat de koene generaal eindelijk, na een langdurig ballingschap van veertig maand, wat degelijke rust en ont-spanning zal genieten. Men weet met welke prachtige wilskraeht de dappere generaal Léman die lange, pijnlijke hechtenis in Duitschland heeft verduurd. Maar zijne gesehokte gezondheid had allerdringendst kalinte, rust en goede zorgen van noode. In al de verbonden landen wei'd de tijding van der generaals aankomst in Zwitserlstnd met groot genoegen onthaald, en heeft de pers nieuwe betuigenissen van bewondering en erkentelijk-heid gebracht aan het bewonderenswaardig hoofd, dat de ziel van de heldhaftige Luiker-weerstand was. * * Telegr»m van baron <îe Broqneville, minister van buitenlandsche zaken, aan Luitenant generaal Léman Met innifee oreugde heb ik nwe aankomst op vrijen en bevrienden bod.em vernomen. Ik herinner mij, als ware het gistercn gebeurd, on* lang gesprek op 3o Juli igien de kalme en vastberaden wijze, waarop gij de mogelijkheid van een aanval op de Stelling waarover gij bevel voerdet, onder oogen naamt. Ëenige dagen Lnter bevestigde de verdediging van Luik, voor ganse h de wereld. den roem onzer wapenen en de ontembare wilskraeht van het land. De vijand self heeft hulde gebracht aan dien held-haftigen weerstand tegen een zeer groote overmacht. Tijdens uw lange gevangenschap hebben wij voort-dur end aan a gedacht lk ben er zeker vun dat gij ginder gevoeld hebt hoe fier wij zijn al de gevolgen le meten die de moed en de geest van opoffering van uw troepen en hun aanvoerders op het Duitsch offen-sief hebben gehad L)e oude vriend die ik ben, stuurt u zijn hartelijkst gedenken en een warmen wensch voor het spoedig herstel van uwe gezondheid. de Broqueville. g._.iuiMi.iiuiLi-mLiiiiij-»-iLLi-ijjiijm.j-iuii>j-ujiu»'mij-i-f jj arn _hjb Mf Allen flekoreert fmeis OlliCieren Roning Albert heelt de volgende onderschei-dingsteekens toegekend : Werden eervol bij Legerdagorder vermeld en ontvingen het Ooriogskruis : Charbonnier, Jules-Victor Emile, luitenant-kolo-ni»l van het ...ste Fransch Ii.A.L. Hooger officier, commandant van de A.L G. die tôt de beschikking van het Belgisch leger werd gesteld : Heeft een groote toewijding getoond en een verheven opvat-ting van zijn zending tijdens de aanvallen die op ziju divisie werden gedaan, terwljl deze afgelost werd in den sektor Drie Grachten-Steenstraete. Majnouy, Henry-Joseph-iMaximilien, kapitein, adjunet van den commanclant van het ...ste Fransche R.A.L. ORicier-adjunct van de A.L.G. die tôt de beschikking van het Belgisch leger werd gesteld : Heeft een groote werkzaamheid en grenzelooze toewijding aan den dag gelegd tijdens de aanvallen op de divisie gedaan, terwijl deze afgelost werd in den sektor Drie Grachten-Steenstra«le. Yxdmkr. Marcel, luitenant van den staf, van den commandant der artillerie van het ...ste Fransche leger: Heet'l. tijdens de krijgsverrichtingen in Vlaàn-der'-n in 1917, met veel toewijding en beleidvollen ijverde verhinding tusBCheu Fransche en Belgische artillerie verzekerd. I, MIHIWIM MB—BBH—CBMBBW—W——MB———— Van Rechts en Links Den 15" December 1.1. werd in het British Columbia House, te Londen, Regent street, eene Belgische koloniale tentoonstelling ingchuldigd, welke tôt den 5 Januari 1918 zal op<>n blijven. De tentoonstelling vervat talrijke oOrlogs-photos van Duitsch Oost-Afrika, verbeeldende de hoofdzakelijke fazen van den krijg. en dorpen en landschappen uit de door onze onversaagde Afi'ikaansche troepeu veroverde strekea. « * * Onder het praehtig Belgisch kantwerk van dé onlangs in Londen geopende tentoonstelling\ bemerkt men het ammelaken in Venitiaansche kant, aangeboden aan Mev. Hubert Hoover, als blijk van de erkentenis welke België aan haren echtgenoot verschuldigd is. In het centrum, staan twee kinderkopjes, als zinnebeeld der erkente-lijkheid; in de hocken, vier Belgische leeuwen en wapenschilden. Onderaan staat de adelaar der Vereenigde-Staten. Als omlijsting, sterren, die aan de sterren van de Amerikaansche vlag doen denken. « * » Onze landgenoot Deruyter heeft in den Win-tei velodroom te Parijs den « Tour de Paris » op renbaan gewonnen. De koers was uiterst belangwekkend. Beur» telings schenen Deruyter, Verkeyn, Dairagon, Léon Didier eerste te zullen worden. Ten slotte bleef de strijd beperkt tusschen Darragon en Deruyter, die den Franschen renner overwon. Onze landgenoot heeft zooveel te meer ver-diensten van zijne overwinning dat hij de koers begon zonder veel vertrouwen. Hij leed aan keelpijn, had een slechten nacht doorgemaakt en moest heel wat moed aan den dag leggen on* het tegen zijn mededingers —in beteren vorm — uit te houden. Een andere Belg, Verkeyn, kwam derde aan. * * # De ministers der geallieerde landen zijn in onderhandeling geweest betrefFende het handba-ven van de orde te Kharbine. Die zorg zal aan de Chineesche overheden toevertrouwd worden. Twee bataljons van het Chineesch leger werden van Kirin naar Kharbine gestuurd. * * * De koning van Groot-Brittanje heeft het groot-kruis van St-Mi< hiel en St.-Joris verleend aan generaal Allenby, die onlangs de Heiliga Stad veroverde. * * Het Fransch Journal officiel pnbliceert een dekreet, stichting inhoudende van een Tsje- chisch-Slowaksch legioen in Frankrijk. *** De heer Clemenceau, voorzitter van den Franschen ministerraad, heeft een besluit uitgevaar-digd waarbij al de bestuurszaken die geenlang onderzoek vergen, op drie dagen moeten behan-deld worden, duur van overmaking der stukken inbegrepen. * * Rodin was niet alleen een vermaard beeld-houwer maar ook een knap dichter. Verleden Donderdag, heeft de heer de Bonnefon in de « Société de Géographie » te Parijs, een lezing en voordraeht gehouden van en over de dicht- werken van den uitstekenden kunstenaar. « * * Het oorlogshandelkomiteit te Washington heeft een eerste lijst gepubliceerd van 1,60# Duitsche huizen eu flrmas uit Latijnsch-Amerika, waarniede het aan de Amerikaansche handelaars verboden is haudel te drijven. Andere zwarte lijsten van dieu aard zullen nog nadien gepubliceerd worden, betreffende handelshuizen oit aile landen en zelfs uit de Vereenigde-Staten. * * * Tijdens den oorlogsduur zal er twee naehten per week geen l.icht in de Vereemirde-Staten sijn, namelijk 's Zondugs en 's Donderdags. ^nmm*r 516 22 Decemher 1P17

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De legerbode gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Antwerpen von 1914 bis 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume